33289984 historiografia-2-0

940 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

33289984 historiografia-2-0

 1. 1. Andrzej Radomski Historiografia 2.0 Różne technologie, które wynajdywali ludzie zawszeprzyczyniały się do zmiany rzeczywistości i to w różnych jejsferach. W najnowszej historii ludzkości takim wynalazkiem,który zasadniczo odmienił oblicze świata i panujących w nimstosunków jest bez wątpienia Internet. Jego historia w życiucywilnym (pamiętajmy bowiem, że początkowo miał służyć tylkocelom militarnym) liczy niespełna 19 lat. Za początek bowiemogólnoświatowej pajęczyny uchodzi rok 1991. Mimo takkrótkiego żywota strony WWW dokonały, zdaniem niektórych,(wraz z komputerami osobistymi) bezprecedensowego przełomuw urządzeniu świata – porównywalnego tylko z tzw. rewolucjąneolityczną. Szczególnie wiele zmienił Internet II generacjizwany też: Web 2.0. Narodziła się wraz z tą siecią także nowakultura zwana: kulturą 2.0. Web 2.0 wkroczył także (choć nie bez oporów) do praktykinaukowej – tworząc jej nową postać, którą nawiązując dowprowadzonej tu już terminologii możemy określić jako: Naukę2.0. Historiografia także nie uniknęła ekspansji tejogólnoświatowej pajęczyny. Co więcej, Web 2.0 (jak się zachwilę będzie można przekonać) znalazł na gruncie Klio całkiemsprzyjający klimat. Toteż również na gruncie praktykihistoriograficznej możemy od pewnego czasu mówić ozaistnieniu: Historiografii 2.0. Web 2.0 sterowany jest odpowiednimi wartościamizwanymi kulturą 2.0. Do jej najważniejszych cech zalicza się: 1)wartości hakerskie – takie jak: a) kult odkryć technicznych, b)dążenie do permanentnego udoskonalania programów jużistniejących, c) dążenie do uznania przez wspólnotę hakerów
 2. 2. poprzez przekazywanie jej darów w postaci nowych programów(pozycja w hierachii tej wspólnoty nie zależy od tytułów, stopniczy formalnego wykształcenia tylko od rangi osiągnięć), 2)wartości akademickie – takie jak: a) dążenie dobezinteresownego często zgłębiania tajemnic świata, b)dzielenie się pomysłami z cała społecznością uczonych, c)partnerska współpraca – ponad granicami, 3) wartościkomunitariańskie – takie jak: a) tworzenie wspólnot opartych napoziomej komunikacji (swobodna wymiana informacji), b)produkowanie własnych informacji, które dostępne są z każdegomiejsca i o każdej porze. Umożliwia to danej jednostce/komtworzenie sieci własnych kontaktów i nowych wspólnot –mających te same cele do osiągnięcia, 4) wartości klasycznegoliberalizmu – takie jak: a) indywidualizm, b) wolność tworzenia idziałania – niekrępowana żadnymi poważniejszymi berierami. Web 2.0 jest siecią interaktywną Każdy może bowiemaktywnie tworzyć lub/i współtworzyć dane witryny – poprzez np.udoskonalanie kodu źródłowego i przede wszystkimsamodzielnie zamieszczać wszelkie informacje, własneprodukcje czy propozycje. Zamazuje się tu podział naproducentów i konsumentów, na nadawców i odbiorców, naartystów i publiczność, na aktywną i bierną partycypację wdanej kulturze. Wiedza jest tu tworzona kolektywnie – w myślzasady: nikt nie wie wszystkiego każdy wie coś. Nauka 2.0 przyjmuje te wszystkie podstawowe wartości,które zarysowałem przed momentem. Choć trzeba od razuzaznaczyć, że jak do tej pory nie potrafiła ona wykorzystaćcałego potencjału Web 2.0 i wszystkich tkwiących w tej sieci IIgeneracji możliwości. Można zaryzykować nawet twierdzenie, żewiększość uczonych raczej biernie partycypuje w kulturze 2.0 iWeb 2.0. Przejawia się to głównie w szukaniu informacji wInternecie, publikowaniu w elektronicznych czasopismach ioczywiście komunikowaniu się między badaczami za pomocąpoczty elektronicznej (maile).
 3. 3. Znakomicie natomiast potencjał Web 2.0 zostałdostrzeżony i wykorzystany przez młodsze pokolenia. To o nichmożna powiedzieć (bez cienia przesady), że tworzą wiedzę i dopewnego stopnia Naukę 2.0. Piszę do pewnego stopnia gdyżwszystko to odbywa się poza oficjalnymi strukturamiuniwersyteckimi. Jest to także spowodowane tym (pomijająctradycyjny konserwatyzm akademików), że: 1) ten nowy światzostał stworzony przez ludzi młodych. Tacy jego twórcy, jakGates, Allen, Jobs, Torvalds czy Zuberger (czyli twórcyoprogramowania czy wielkich portali) byli najczęściejstudentami bądź nawet uczniami szkół średnich, 2) w ostatnichkilkunastu latach wyrosła nowa generacja osób (najstarsidobiegają dopiero trzydziestki), która niemalże od momentunarodzin żyła w świecie Internetu i różnych nowoczesnychgadżetów elektronicznych, telekomunikacyjnych iinformatycznych. Nazywa się ich net pokoleniem, pokoleniemmp3 czy cyfrowymi tubylcami, 3) najnowsze badanianeurologiczne czy psychologiczne pokazują, że „sieciaki” sąjakby innymi już ludźmi. Ich mózgi inaczej pracują, majądoskonałą koordynację: ręka-oko, potrafią dostrzec więcejszczegółów w otoczeniu, umieją robić kilka czynności naraz atakże szybciej analizować i dokonywać śmiałych uogólnień zolbrzymiej ilości docierających doń informacji, 4) są onigłównymi beneficjentami wszelkich portali internetowych, 5)stworzyli oni, dzięki biegłości informatycznej, nowe formyorganizacji społecznej, nowe formy twórczości artystycznej inowe formy uczenia się – alternatywne dla oficjalnej,państwowej edukacji, 6) zatem to oni potrafili w pełniwykorzystać wszelkie możliwości, jakie niosą nowe technologie.Dorośli, wychowani w innej jeszcze rzeczywistości:przedinformatycznej, mogą już być tylko cyfrowymiemigrantami w świecie Informacjonalizmu. Przeważa wśród nichbierne korzystanie ze współczesnych technologii (maile czyposzukiwanie informacji na stronach WWW). Nawiasem mówiącarchaiczne systemy nauczania na wszystkich szczeblachedukacji (o których tyle się mówi) są właśnie konsekwencjątego, że osoby decydujące o polityce oświatowej i osoby
 4. 4. zabierające się za próby jej zreformowania (i to w większościkrajów świata) zostali ukształtowani w starych światach i stądwłaśnie brak im pomysłów na zmiany. Odnosi się wrażenie, żedopiero dojście do władzy „sieciaków” spowoduje rewolucyjnezmiany na tym polu. Przejdźmy jednak do nauki. Tutaj też jest wiele do zrobienia i zreformowania.Środowiska naukowe zawsze słynęły ze swego konserwatyzmu (i to nie tylko jeśli chodzi o rytuały). Co więcej, dla wielu był topowód do dumy. Jednakże wobec ogromnego tempa zmian jakiemają miejsce (praktycznie z dnia na dzień) taka postawa jest poprostu zabójcza. Aby dać wyobrażenie o skali zapóźnienia wporównaniu z innymi praktykami, które szybciej potrafiłyprzestawić się na nowe sposoby funkcjonowania to możnazadać pytania w rodzaju: 1) dlaczego tak mało naukowców(zwłaszcza profesorów) publikuje swoje artykuły welektronicznych czasopismach, 2) dlaczego jeszcze mniejbadaczy wydaje swoje książki w Internecie – tzw. e-booki, 3)dlaczego jest tak mało pozycji multimedialnych, 4) dlaczego jesttak mało społecznościowych portali naukowych, 5) dlaczego nieodbywają się konferencje w Sieci - nie mówiąc już osystematycznych wykładach (nie mylić z kursami on-line), 6)dlaczego brakuje poważnych dysput naukowych na forachinternetowych? Oczywiście te pytania można jeszcze mnożyć. Te możliwości natomiast zostały już lepiej dostrzeżoneprzez środowiska pozaakademickie. To tam mamy do czynieniaze spontanicznym i masowym ruchem budowy nowych formuprawiania wiedzy. Celują w nim oczywiście ludzie młodzi.Zatem w dalszym ciągu postaram się pokazać, jakie nowemożliwości działalności wiedzo twórczej w ramach historiografii(która nas tu szczególnie interesuje) już zostały stworzone ijakie rysują się możliwości na najbliższą przyszłość. Tę nową historiografię będącą wytworemInformacjonalizmu i związanych z nim praktyk będę dalejnazywał: historiografią 2.0. Oczywiście jest ona częścią nowejnauki – zwanej nauką 2.0, cechy konstytutywne której
 5. 5. zarysowałem już wyżej. Historiografia 2.0 praktykowana jestgłównie w sieci, choć, z drugiej strony, swym zakresem wybiegapoza Internet. Na historiografię 2.0 będą się składały zasoby Internetutakie, jak: a) publikacje elektroniczne (czasopisma, książki,materiały źródłowe itp.) poświęcone problematyce historycznej,b) tradycyjne narracje sprowadzone do postaci cyfrowej, c) plikifilmowe, muzyczne, graficzne związane z szeroko rozumianąhistorią, d) witryny WWW (serwisy, wortale, portale itp.)zajmujące się przeszłością, e) blogosfera (blogi, czaty, fora itp.),na których dyskutuje się o wydarzeniach historycznych ihistoriografii, f) portale społecznościowe, g) wirtualne muzea,wystawy czy wirtualna turystyka historyczna i wreszcie h)sieciowe uprawianie badań historycznych i sieciowa edukacjahistoryczna (nie mylić z kursami on-line). Z drugiej strony w obręb historiografii 2.0 zaliczymy takżeprace multimedialne (encyklopedie, atlasy, podręczniki itp.)wydane na nośnikach elektronicznych typu: CD, DVD czy BluRay. Ponadto, gry historyczne: komputerowe, na konsole, wtelefonach komórkowych czy na odtwarzaczach mp4.
 6. 6. Ten obszerny wykaz zjawisk i praktyk składający się nahistoriografię 2.0 pokazuje jednocześnie ewolucję, jakąprzeszedł ten typ historiografii na przestrzeniu ostatnichkilkunastu lat (od początku lat 90-tych XX wieku). Ta ewolucja,mówiąc w skrócie, przebiegała ku większej interaktywności idemokratyczności. W początkowej fazie rozwoju bowiemkrólowały w Internecie strony WWW przekazujące gotowe jużtreści historyczne. Stąd tę fazę określa się najczęściejhistoriografią 1.0. W jej ramach odbiorca mógł tylko przeczytaćczy obejrzeć coś w Internecie: jakieś treści historyczne i conajwyżej je skomentować. Sytuacja radykalnie zmieniła się wrazz przejściem do fazy 2.0. Internet II Generacji zwany Web 2.0 i co za tym idziehistoriografia 2.0 wykorzystuje tzw. mechanizm wiki –oprogramowanie, pozwalające na tworzenie i zmienianie stroninternetowych i treści tych stron. Może to uczynić praktyczniekażdy (oczywiście po nabyciu pewnej już kompetencjiinformatycznej). Ponadto mechanizm wiki to: otwartość,partnerstwo, dzielenie się zasobami i działanie na globalnąskalę. Stąd po roku 2000 nastąpił istny wysyp stron i portali
 7. 7. nowego typu – będących przykładem nowych praktykspołecznych: praktyk 2.0. Ta tendencja wlała się szerokimstrumieniem także w obszar historiografii i w ten sposóbmożemy mówić o nowym typie praktyki historiograficznej:historiografii 2.0, a nawet o: historykach 2.0, jakopraktykujących tę nową historiografię. Pokażmy to parukonkretnych przykładach:A. W roku 2001 wystartowała w Wielkiej Brytanii witrynainternetowa: History World (WWW.historyworld.net). Jest totypowy portal gromadzący wszelkie informacji z historiipowszechnej. Zawiera on przede wszystkim pokaźną już bazędanych tekstów poświęconych tematyce historycznej. Portalskłada się z trzech działów podstawowych. Są to: World History,Timelines i Articles (do tego dochodzi jeszcze Quiz). Pierwszyzawiera wydarzenia poświęcone przeszłości w układziealfabetycznym. Drugi zawiera informacje ułożone wzdłuż osiczasu (od czasów najdawniejszych po współczesność). Trzeciartykuły i rozprawy – też ułożone alfabetycznie. W ramachpierwszego z działów mamy trzy katalogi: Histories, Toursthrough time i WhatWhenWhere. Umożliwiają one odnalezienieinformacji według alfabetu (Histories), według czasu i co wydaje
 8. 8. się najciekawsze (trzeci katalog) według dziedziny, czasu imiejsca. Portal zawiera także zbiór fotografii i map ilustrującychposzczególne artykuły i oczywiście wyszukiwarkę. Nie zawieranatomiast filmów i innych pomocy interaktywnych. Brakuje teżForum. Internauta ma do wyboru dwa tryby przeglądaniatekstów: prosty oraz interaktywny. W wersji interaktywnejmożna bez przeszkód poruszać się między połączonymitematycznie hasłami. Poszczególne teksty można, rzecz jasna,wydrukować.
 9. 9. mhttp://historiaimedia.org/infosObecność historii w dyskursiemedialnym, wpływ mediów nakształtowanie świadomości B. Także w roku 2001 powstał w Polsceprzeszłości, Internet i nowe portal: Histmag (WWW.histmag.org). Był totechnologie w badaniach i edukacjihistorycznej, historia i sztuka pierwszy tego typu portal historyczny wwspółczesna – to tylko z niektórych naszym kraju. Jego założycielem byłinteresujących nas zagadnień. student IV klasy liceum Kamil Janicki.Chcemy promować koncepcjedigital history, wzorując się na Początkowo bardziej przypominałamerykańskich praktykach Center czasopismo elektroniczne. Szybko jednakfor History and New Media orazinformować o nowych zasobach i przekształcono go w typowy portalnarzędziach historycznych naukowy. Obecnie działa na zasadachdostępnych online. Naszą ambicją komercyjnych. Jest to już typowy portaljest też animowanie organizacjiśrodowisk Digital humanities w społecznościowy. Co więcej, można go jużPolsce (Historia i Media: uważać za przykład sieciowego uprawianiaWWW.historiaimedia.org) historiografii. Ale po kolei. Historycy org składają się z pięciu podstawowych działów: Historia powszechna, Historia Polski, Historia sztuki, Historie dziedzinowe i Biblioteka cyfrowa. W ramach każdego z trzech pierwszych działów znajdują się linki odsyłające do bardziej szczegółowychW roku 2000 uchawałą Kongresu działów, typu: Starożytny Egipt, PolskaUSA powołano do życia: Veterans piastowska, Renesans czy metodologiaHistory Project. Jest to portal historii. W ramach każdego z tychinternetowy, którego celemzasadniczym jest gromadzenie poddziałów można prowadzić dyskusje,wszelkich wspomnień polemiki czy wysuwać jakieś hipotezy iamerykańskich uczestnikówdwudziestowiecznych wojen i tych interpretacje na wybrane zagadnienia.z początku bieżącego stulecia (np. Każdy tu może zainicjować nowy temat czywojny w Iraku cz Afganistanie). Na wątek. W ramach prowadzonych dysputstronach tego portalu mamy min.zgromadzone nagrania rozmówcy wymieniają się także różnymiamerykańskich żołnierzy- informacjami, odsyłają do najnowszychweteranów na mp3, któreoczywiście możemy odsłuchać na koncepcji, książek, filmów czy stronwitrynie internetowej. internetowych. Dział: Cyfrowa Biblioteka zawiera z kolei bazę danych artykułów, książek, filmów i linki do ciekawych stron WWW. Można w nim zamieszczać własne teksty bądź multimedia.
 10. 10. Historycy org – największy historyczny portal społecznościowy w Unii Europejskiej 1. W roku 2001 w Roy Rosenzweig tworzy na Uniwersytecie Masona (Wirginia): The September 11 Digital Archive. W zamierzeniu twórcy miało ono gromadzić wszelkie informacje związane z atakiem na World Trade Center – teksty, zdjęcia, filmy, maile i osobiste wspomnienia uczestników i ich rodzin. Dwa lata później cały zbiór liczący ok. 15 tyś pozycji został przekazany Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie. Tenże sam historyk (nazywany już przez niektórych pierwszym cyfrowym historykiem) powołał do życia w roku 2004 na tej samej uczelni (Masona): Center for History and New Media, które zajmuje
 11. 11. się i propaguje cyfrowe uprawianie historiografii. Istnieje tu odrębny kierunek studiów: cyfrowa historiografia. Nawiasem mówiąc także inspiracją do jego/jej powstania była książka Davida J. Staleya: Computers, Visualization and History (2002), w której amerykański historyk postuluje wypracowanie dla nauki historycznej metod wizualizacyjnych, które zastąpiłyby klasyczną pisaną narrację. Tu można dodać, że pomysły Resenzweiga i Staleya stara się realizować w Polsce portal: Historia i Media (WWW.historiaimedia.org) założony przez Marcina Wilkowskiego (ur. 1982). Portal ten obecnie działa na zasadach komercyjnych.D. W roku 2006 w Niemczech powstał portal:Memoloop (WWW.memoloop. com), którego założycielem jest Florian Wagner – przy współpracy operatora telefonii komórkowej T-mobile. Portal funkcjonuje w wersji niemieckiej i angielskiej. Jego celem zasadniczym jest tworzenie historii przez zwykłych ludzi. Każdy na witrynie tego portalu może zamieścić informacje o sobie oraz o swoim życiu i przeżytych doświadczeniach. Internauci mogą tu umieszczać swoje teksty, zdjęcia, filmy, maile, sms-y, mms-y, a także informacje o swoich znajomych, miejscach, w których przebywali i wydarzeniach w jakich uczestniczyli. Portal pozwala automatycznie łączyć wspomnienia różnych osób z tych samych wydarzeń w jeden zbiorowy, multimedialny obraz faktów z danego miejsca i czasu. Podobne cele stawia sobie inny projekt: Miomi (WWW.miomi.com) realizowany pod patronatem Uniwersytetu oxfordzkiego (na razie wersja Beta). Punktem wyjścia tego portalu jest założenie, że każdy użytkownik może być twórcą historii. Stąd, podobnie jak w Memoloopie, zachęca się tu internautów do umieszczania i dzielenia się swymi przeżyciami z innymi.
 12. 12. E. Historia „natychmiast”. Powstanie i upowszechnienie siękomunikatorów nowego typu (jak np. Blip) umożliwiło powstanieportali, których użytkownicy mogą tworzyć historię„natychmiast” czy na „żywo”. Najciekawszym tego przykłademmoże być chociażby portal: Evernote (WWW.evernote.com).Umożliwia on natychmiastowe zamieszczanie na swychstronach WWW wszelkich informacji przesyłanych od różnychosób z praktycznie każdego miejsca na kuli ziemskiej. Portaldostarcza bowiem odpowiednich aplikacji do różnego typuurządzeń mobilnych (notebooków, komórek czy odtwarzaczymp4, jak np. Ipod touch). Każdy przebywający w danym miejscui wyposażony w tego typu urządzenie może nagrywać notatkigłosowe, zrobić zdjęcie bądź nagrać krótki film video inatychmiast przesłać ów materiał na stronę Evernota. W ciągukilku sekund jego nagrania staną się widoczne dla internautów!Co ciekawe od początku 2009 roku najnowsza wersja programuGoogla: Google Earth umożliwia także nagrywanie „wycieczek”z Second Life, które oczywiście też można natychmiast umieścićgdzieś w sieci.F. Internet umożliwił także rewolucję w muzealnictwie – w tymtakże w muzeach historycznych. Umożliwił bowiem powstaniemuzeów wirtualnych. Współczesne wielkie Muzea to nie tylkomiejsca wystaw, lecz także ośrodki badawcze. Jednym z
 13. 13. najnowocześniejszych tego typu muzeów jest: WirtualneMuzeum Powstania warszawskiego, które zostało stworzone nabazie klasycznego muzeum powstania – przy współudzialeportalu Wirtualna Polska i grupy TP.SA. Muzeum wirtualnepowstania zawiera jednak o wiele więcej eksponatów niż totradycyjne. Co więcej, można je oglądać w grafice 3D czegooczywiście nie mogą zagwarantować te starego typu. Eksponatymogą również być oglądane z różnych perspektyw – co jestniemożliwe na tradycyjnych wystawach. Ponadto internaucimogą tu odsłuchać bogatą kolekcję nagrań dźwiękowych bądźfilmowych co także byłoby niemożliwe podczas tradycyjnegooglądania. Muzeum powstania jest również interaktywne co maogromne znaczenie dla historyków i innych badaczy. Wszyscybowiem zwiedzający internauci, a w szczególności samiuczestnicy powstania, ich rodziny bądź pozostali, których tesprawy interesują mogą je na bieżąco nie tylko komentować,ale także uściślać, dopowiadać, wtrącać nowe wątki czyinterpretacje i w ten sposób wpływać na kształt kolekcji i, rzeczjasna, na naszą wiedzę o tym wydarzeniu. Badacze z koleimogą uzyskiwać w ten sposób (od zaangażowanychinternautów) nowe dane, które mogą wykorzystać w swojejdziałalności naukowej bądź bardziej już postnaukowej.
 14. 14. G. Wirtualną podróż po świecie umożliwia również dobrze znanyjuż program: Google Earth (1999.) Wykorzystuje on zdjęciasatelitarne – dzięki którym można stworzyć dokładne mapywszystkich zakątków kuli ziemskiej. Jednakże aplikacja taumożliwia tworzenie również obrazów trójwymiarowych coumożliwia w miarę wierne odtworzenie różnych obiektów w tzw.realnym świecie. Nie ruszając się z domu możemy więc w ciągukilku sekund przenieść się do dowolnego zakątka kuli ziemskiej iobejrzeć w grafice 3D i z różnych ujęć kamery wszystkie np.ważne budowle historyczne, pola bitew, odkryciaarcheologiczne itp. Co więcej program Google Earth archiwizujeobrazy „tych samych miejsc” dzięki czemu możemy odbywaćswoistą podróż w czasie i oglądać, jak dane tereny czy ważnepomniki przeszłości ulegały transformacji. Ponadto, jak już„przed momentem” wspomniałem najnowsza wersja Google (5)pozwala nagrywać nasze „podróże” po Second Life. Możemyzatem utrwalać i ściągać nagrania z np. konferencjihistorycznych, wykładów, a także z zamieszczanych tamtekstów, nagrań, filmów czy archiwów.11 Andrzej Radomski: Historiografia a kultura współczesna, wyd. UMCS, Lublin, 2006
 15. 15. W swej ostatniej książce poświęconej sytuacji historiografiiw kulturze współczesnej – tej ponowoczesnej zwłaszczazestawiłem ze sobą (min.) dwie formy obecności wiedzyhistorycznej we współczesnych społeczeństwach Zachodu.Powróćmy na chwilę do tego zestawienia:1.Wypowiadamy się o historii w szerszych dyskusjach – jak chociażby tej oodpowiedzialności za zbiorowe winy XX w. Także w malarstwie, wystawach, ekspozycjachmuzealnych, filmach, audycjach telewizyjnych [...] O historii wypowiadamy się przezbudowanie pomników [...] Wypowiadamy się o historii w składaniu kwiatów pod pomnikami(pod jednymi tak, pod innymi nie) [...] O historii wypowiadamy się w ewentualnym obalaniupomników oraz protestach przeciw zarówno budowaniu, jak obalaniu [...] Myśl o przeszłościwyrażamy w uznawaniu poszczególnych obiektów za zabytki (bądź nieuznawaniu ich zatakie) oraz w dbaniu o nie (bądź nie dbaniu) [...] Wypowiadamy się o przeszłości w kulciepamiątek i relikwii [...] Wypowiadamy się o historii poprzez milczenie [...] Wypowiadamy sięo historii poprzez określenie alfabetu, jakim się posługujemy w piśmie [...] Na swój sposóbwypowiadamy się o przeszłości w naszym wyglądzie zewnętrznym. Nasze stroje nieraz służądo zajęcia stanowiska wobec przeszłości [...] Wypowiadamy się o przeszłości w
 16. 16. otrzymywanych bądź przyjmowanych imionach [...] O przeszłości wypowiadamy się w budownictwie: w tym, co burzymy, niekiedy w tym, co i jak budujemy, co odbudowujemy i czy odbudowujemy2. I dodajmy za autorem tego cytatu: w prawnym zakazie naruszania pewnej wizji historii (jak w przypadku zjawiska określanego „kłamstwem oświęcimskim” czy zagrożenia karą wypadków negowania zbrodni komunistycznych). Historia też jest ciągle ważnym elementem praktyki edukacyjnej i samodzielnym kierunkiem studiów. Jest więc wciąż ona obecna w naszych europejskich, jak i pozaeuropejskich społeczeństwach. Nawet gdy nie mówi się o niej wprost – to jest ona obecna w postaci jakby „milczącej” wiedzy przejawiającej się w naszych zachowaniach i wytworach naszych działań. Można nawet powiedzieć, że sprawuje ona nad nami swoista władzę – w sensie tego terminu nadanego przez Foucaulta.2. I druga forma – tym razem specyficznej (nie) obecności: a) Rzeczywistość, która została wynaleziona w ciągu ostatnich stuleci i z której uczyniliśmy zasadę, sama znajduje się na drodze ku zniknięciu: na jej tyłach rośnie potęga Rzeczywistości Integralnej, pewnego rodzaju Rzeczywistości Wirtualnej, która opiera się na deregulacji samej zasady rzeczywistości3 b). Potwierdzenie lub zaprzeczenie rzeczywistości, zasady rzeczywistości, jest zatem wyborem politycznym4 c). Sam czas, czas przeżywany, nie ma już czasu, by zaistnieć. Historyczny czas zdarzenia, psychologiczny czas emocji i pragnień, subiektywny czas sądów woli – wszystkie one zostają jednocześnie postawione w stan oskarżenia przez czas wirtualny, który zwiemy, bez wątpienia ironicznie, czasem rzeczywistym5 d) [...] świat taki, jaki jest, należy do dziedziny pozoru, czy wręcz integralnego złudzenia, ponieważ nie ma możliwości jego przedstawienia [...] Nigdy nie uda nam się zapełnić pustki prawdy. Stąd ucieczka do przodu, ku wciąż innym symulakrom. Stąd wytwarzanie coraz 2 Marcin Kula: Krótki raport o użytkowaniu historii, PWN, Warszawa, 2004, s. 11-27 3 Jean Baudrillard: Pakt jasności, o inteligencji zła, wyd. Sic! Warszawa, 2005, s. 7 4 Tamże, s. 13 5 Tamże, s. 20
 17. 17. bardziej sztucznej rzeczywistości takiej, dla której nie ma już przeciwwagi ani idealnejalternatywy, lustra ani negatywu6e) [...] stoimy przed wyborem: albo ustanowić rzeczywistość całkowicie przenikalną dlahistorii (sensu, idei, interpretacji, decyzji) i popaść w ideologię, albo – przeciwnie – uznaćrzeczywistość za ostatecznie nieprzeniknioną, nieredukowalną i poetyzować7f) W tym stadium, w którym wszystkie funkcje – cielesne, czasowe, językowe –zostały przeniesione do sieci, w stadium mentalnego drenażu umysłów,najmniejsze wydarzenie stanowi zagrożenie, sama historia jest groźbą8. Te dwie formy obecności historii, wiedzy historycznej czypamięci historycznej, o których mówiłem są charakterystycznedla dwóch światów czy, jak kto woli, dwóch kultur: nowoczesneji ponowoczesnej. Przy czym w tej ostatniej rola świata z historiąmaleje. Niektórzy mówią wprost, że ponowoczesność wydaje siębyć światem bez historii.Podstawowymi przyczynami tego zjawiska wydają się być: 1) rezygnacja zrespektowania światopoglądów o totalizującym charakterze – konsekwencjączego jest porzucenie wizji świata z historią, 2) walka z uniwersaliami – copociąga także zanegowanie istnienia takiego ponadjednostkowego bytu jakimjest historia, którą początkowo się rozbija na historie ( tak jak u Foucaulta) alborozprasza na indywidualne działania czy akty mowy (Deleuze czy Rorty), 3)nowe wizje kultury jakie się dziś propaguje akcentują, że świata sam w sobie nieposiada Historii – jest ona bowiem (jej idea) tylko konstruktem, 4) co więcej,proponowane nowe formy partycypacji w ponowoczesnych kulturach –polegające na wręcz nieograniczonej autokreacji, przekreślają właściwiemożliwość świata z historią, który mógłby ograniczać emancypacyjne dążeniaczłowieka, 5) wiedza historyczna może być w tym wypadku pre-tekstem dowytworzenia kolejnych tekstów czy opowieści. Wybór którejś z nich będzieindywidualną sprawą każdej jednostki, która będzie miała możliwość6 Tamże, s. 21-237 Tamże, s. 518 Tamże, s. 97
 18. 18. porównania ich ze sobą i zdecydowania się na taką, która wyda się jejnajbardziej użyteczną ze względu na cele, jakie sobie stawia (mogą w gręchodzić i inne kryteria, np. estetyczne), 6) nawet gdy w grę wchodzą sprawysolidarnościowe (jak u Rorty’ego) – to budowane opowieści (z zachowanychpre-tekstów, tradycyjnie powiedzielibyśmy z przeszłości) nie miałyby na celuprzenikania do historii – tylko byłyby „klejone” z różnych „starych” tekstów –tak aby dawały w miarę spójną wizję świata, z którym chcemy sięsolidaryzować i do którego chcemy wdrażać innych. Nie występowałyby tu,rzecz jasna, kryteria prawdziwościowe – tylko porównywanie jednych wizji zdrugimi (szacowanie ich użyteczności czy, powiedzmy, atrakcyjności). I niemiałoby większego znaczenia czy owe światy istniały wcześniej czy istniejąobok – tylko czy chcielibyśmy w nich zamieszkać bądź je opuścić ze względuna takie a nie inne kryteria, które są dla nas istotne, 7) współczesny człowiekZachodu nie chce już być obciążony jakimiś szczególnymi zobowiązaniamiwobec przeszłości (nie mówiąc już o jakiejś idei obiektywnej, którą trzeba byrealizować), ani też nie widzi większego sensu aby podtrzymywać w ogólepojęcie przeszłości czy, powiedzmy, linearnego czasu. Ma do dyspozycjiolbrzymie archiwum (świat tekstów), z którego może tworzyć nowe sensy i dotego, generalnie, nie jest mu potrzebny świat z Historią. Okazuje się zatem, żehistoriografia jako refleksja nad światem historii (w szczególności dyscyplinabadawcza) utraciła przedmiot swych dociekań. Co więcej, nie ma specjalniedużej woli aby ów przedmiot utrzymywać przy życiu (mniejsza oto: czy zprzekonaniem o jego realności czy jako bardziej wytworu nauki czy w ogólekultury, który jednak ma jakieś odniesienie do jakiegoś bytu). Wszystko topowoduje, ze pod znakiem zapytania staje koncepcja historiografiiponowoczesnej (postmodernistycznej). Co prawda zdaniem części historyków iteoretyków historii tego typu historiografia miałaby zajmować się albo: owymirozłamami czy nieciągłościami, o których wspominał Foucault, ukazywać namświat wykluczeń (np. szaleństwo) i marginesów (mniejszości etnicznych,
 19. 19. seksualnych czy świat kobiet) bądź świat życia codziennego (i jegodoświadczanie) jednym słowem produkować - mikrohistorie albo: stosowaćróżne punkty widzenia i sposoby prezentacji zjawisk wypracowane np. nagruncie praktyki artystycznej, a zwłaszcza współczesnej powieści. Jest tozgodne z tendencjami kultury ponowoczesnej „kochającej” świat różnic imarginesów oraz różne perspektywy oglądu. Jednakże badanie tego świata, jaknas, ze wszystkich stron przekonują postmoderniści, nie jest możliwe (niemożemy przeniknąć do przeszłości – nawet przekonani o jej realnym istnieniu).Ponadto, rzeczywistość, która jest przedmiotem penetracji intelektualnej tej czyinnej dyscypliny ma być naszym wytworem. Zacytujmy w związku z tymwspółczesnego teoretyka historii Keitha Jenkinsa: nadal bowiem istnieje wyraźneoczekiwanie – zwłaszcza wśród postmodernistów – iż skoro nastąpił kres nowoczesności (ikształtowanych przez nią historii), to możemy się spodziewać, że jednym ze składnikówponowoczesności będą ponowoczesne historie. Takie właśnie myślenie kryje się za upartym żądaniemhistoryków modernistów, by postmoderniści wyjaśnili, jak dokładnie wyglądałaby historiaponowoczesna? [...] Lecz dlaczego miałaby ona jakoś wyglądać? Czemuż miałaby istnieć? Jeślibowiem krytyki ponowoczesne pokazały, iż przeszłość może zadowolić każdego, jeśli może onadostarczyć argumentów na poparcie wszystkiego w ogólności, a więc niczego w szczególności, jeśli wdodatku ponowoczesne sceptycyzmy, relatywizmy oraz pragmatyzmy śmiertelnie osłabiły wiedzęhistoryczną, wówczas naprawdę powstaje pytanie [...] z jakiej racji w ogóle mamy zaprzątać sobiegłowę jakąś historią [...] dlaczego mielibyśmy nadal zajmować się historyzacją jakiejś przeszłości?Będę więc dowodził, iż równie dobrze możemy zapomnieć o historii i żyć w bogatych imaginariach,które proponują teoretycy ponowoczesności9. Powyżej jednakże ukazałem szereg nowych form praktykowaniahistoriografii – nazywanych najczęściej: historiografią 2.0. Czyżby więcostatnimi czasy (już w XXI stuleciu) nastąpiło odrodzenie idei historyczności(dla niektórych takim przełomem byłby atak na World Trade Center) i co zatym idzie renesans wiedzy historycznej?9 Keith Jenkins: Żyć w czasie, lecz poza historią; żyć w moralności, lecz poza etyką, w: Pamięć, etyka i historia(pod. red. Ewy Domańskiej), wyd. poznańskie, Poznań, 2002, s. 249-251
 20. 20. Aby odpowiedzieć na to fundamentalne w sumie pytanie to musimy jerozpatrzyć w szerszym kontekście przemian zachodzących we współczesnymświecie. Pozostawanie bowiem w obrębie samej historiografii (akademickiejzwłaszcza) nie pomoże nam, jak sądzę, w zrozumieniu różnych meandrów,jakim podlega ta dziedzina ludzkiej działalności. Historiografia (podobnie jak i cała humanistyka) zawsze była mniej lubbardziej upolityczniona, zideologizowana, uwikłana w spory naturyświatopoglądowej czy wcześniej religijnej. Podkreślają to wszystkie liczące sięobecnie orientacje filozoficzne i metodologiczne. Różnica polega tylko na tym,że wcześniej ów fakt starano się maskować czy nawet jakoś neutralizować –poprzez wymyślanie różnych metodologii badań, a przede wszystkim w próbachunaukowienia historiografii w duchu naturalistycznym.. Obecnie zaangażowaniesię humanistyki w jakąś politykę uchodzi za rzecz normalną, a nawetpostulowaną. Podręcznikowym wręcz przykładem mogą być gender studies,które dostarczają teoretycznej wiedzy dla bardziej praktycznego już ruchufeministycznego czy różnej maści studia postkolonialne, etniczne bądźdotyczące mniejszości seksualnych – wspierające i uzasadniająceemancypacyjne dążenia różnych grup ludzkich. Humanistyka i co za tym idzie historiografia penetrowała (czy używającstarej terminologii: badała) świat zwany: kulturą (choć obecnie wypowiada się ina inne kwestie, np. przyrodnicze). Pozytywista powiedziałby, że kultura byłapo prostu przedmiotem badań humanistyki. Pojęcie kultury kojarzy się nam najczęściej z czymś pozytywnym -niezależnie od tego, jak ją będziemy definiować. Kulturę zwykle przeciwstawianonaturze bądź barbarzyństwu. Fakt posiadania kultury miał świadczyć owyjątkowości człowieka i jego przewadze (np. moralnej) nad światem zwierząt
 21. 21. albo innymi ludźmi, którym odmawiano przywileju posiadania kultury („dzicy”,jednostki niekulturalne, nie kulturotwórcze, obcy, szaleńcy itp.). Kultura była (jest?) uważana przez wszystkie liczące się orientacje w ramachtzw. nauk o kulturze jako byt autonomiczny, niemalże jakaś realność, która istniejeobok natury i kształtuje niemalże wszystko – w tym i naszą wiedzę na temat tejżenatury. To kultura przesądza o tym, jak: postrzegamy, myślimy, działamy, jakiemamy emocje i osobowość, tożsamość, a także jaką mamy wiedzę na tematwszechświata. Kultura stała się matakategorią, za pomocą której dokonujemywartościowania wszelkiej wiedzy. Przytoczmy cytat, który pokazuje dobitnie tensposób myślenia:refleksja na temat kultury stanowi najważniejszy fragment rozważań humanistycznych,albowiem przekonania o charakterze kulturowym determinują z jednej strony przedmiotbadania humanistyki (szerzej – całej nauki), z drugiej zaś jej metodę, a nadto jeszczepozwalają lepiej zrozumieć charakter lansowanych w kulturze europejskiej rozwiązańpolitycznych. W tej perspektywie historia oraz teoria kultury uzyskuje status (meta)naukipodstawowej, nadrzędnej (poznawczo) nie tylko wobec humanistyki, ale takżeprzyrodoznawstwa. Każdy bowiem przedmiot dociekań naukowych jest w ostatecznościwynikiem konstrukcji kulturowej10. Także większość koncepcji człowieka (i to nie tylko filozoficznych,ideologicznych czy religijnych) akcentuje fakt jego wyjątkowości – ze względu nato, że posiada on kulturę i ją (współ)tworzy. Ma on posiadać (w zależności odorientacji czy teorii): duszę, jaźń, psychikę, świadomość, umysł, intelekt czyRozum, które są nieredukowalne do innego bytu – głównie do natury. Wymienioneprzed „momentem” atrybuty człowieka są konceptualizowane jako nie fizyczne inie biologiczne. I za pomocą wspomnianych atrybutów (współ)tworzyć on możeróżne elementy kultury i być z tego względu kimś/czymś niepowtarzalnym i to nietylko na naszej planecie.10 Andrzej Szahaj, Zniewalająca moc kultury , Toruń, 2004, s. 8
 22. 22. Takie pojmowanie kultury i człowieka ma, oczywiście, określonekonsekwencje. Człowiek postrzega swoją moc w stosunku do np. świata zwierzątczy, powiedzmy, przyrody nieożywionej. Dodatkowo jest w tym przekonaniuutwierdzany przez większość religii, które propagują obraz człowieka stworzonegona podobieństwo Boga/ów. Podkreśla on (człowiek) także swoją wyższość wstosunku do innych ludzi, którym przypisuje gorszą kulturę bądź jej brak. Ponadto,część rodzaju ludzkiego (czyli mężczyźni) zdominowała niegdyś inną część ludzi(czyli kobiety) utożsamiając tych/te ostatnich/ie z naturą. Nauki o kulturze przejęły, jak wyżej zaznaczono, ten obraz człowieka i kultury –wykreowany wcześniej przez tradycję religijną czy filozoficzną. W ten sposóbnauki o kulturze (archeologia, historia, literaturoznawstwo, etnografia, antropologiakulturowa, etnologia, kulturoznawstwo, pedagogika i inne) bezpośrednio bądźpośrednio zaangażowały się w działalność kulturotwórczą, czyli, mówiąc bardzoogólnie, na rzecz utwierdzania bądź negowania danej kultury bądź danego ładukulturowego. Stąd, w jakimś stopniu, przyczyniły/ają się do istnienia cierpienia,nietolerancji, przemocy, nierówności, dyskryminacji czy niesprawiedliwości wświecie – podobnie jak np. systemy religijne. W ramach religii judeochrześcijańskiej pojawiła się wizja świata z historią, któryma określony początek i zmierza do określonego punktu docelowego. Czas jest tulinearny. Wydarzenia, które się dzieją są niepowtarzalne. Tę wizję przyjęłypraktycznie wszystkie światopoglądy w obrębie tzw. kultury Zachodu.Upowszechniło się, w związku z tym, przekonanie, że jesteśmy zobowiązanidziałać na rzecz owej wizji – jej wypełnienia się. Niezależnie od tego masoworespektowało się pogląd, że jesteśmy tworem i kultury i różnych zmiennychnaszych wytworów – inaczej: historycznych. Nasza tożsamość ma więc charakterkulturowo-historyczny głównie (podobnie jak tożsamość etniczna, narodowa czypłciowa). Ponadto, wszechobecna organizacja państwowa narzucała swympoddanym czy obywatelom określoną wizję historii, tożsamości i system wartości.Zatem to historycznie zmieniająca się kultura symboliczna kształtować miała/ma
 23. 23. świat i człowieka, a poszczególne instytucje (Państwo, Kościół itp.) wspierać jejtaki a nie inny wariant/y. Dlatego tak ważna była wiedza o tej/tych kulturach ihistorii. To miał być przedmiot zainteresowań humanistyki (i jej prestiżu), apóźniej przedmiot jej badań – w ramach praktyki/tyk naukowych. I tak też się stało. W drugiej połowie wieku XX (używając naszej zachodniej chronologii) coś sięzaczęło zmieniać. Jak już przypomniałem wyżej zaczęły „umierać” wielkieświatopoglądy czy narracje, a religie chrześcijańskie masowo zaczęły tracićwyznawców. Zaczęła być, u schyłku ubiegłego wieku, lansowana wizja świata bezhistorii (można powiedzieć, że jak wcześniej umarł Bóg, tak teraz umarłaHistoria?). W związku z tym pojawiły się kryzysy wiedzy historycznej ihistoriografii (choć, oczywiście, nie była to jedyna przyczyna – w przypadku tejostatniej)11. W świecie początków obecnego stulecia pojawiły się zupełnie nowepraktyki. Jak już wielokrotnie tu wspominałem zaistniały one w wyniku różnychwynalazków: elektronicznych, telekomunikacyjnych, informatycznych czybiotechnologicznych. To one teraz kształtują najbliższe otoczenie człowieka. Rola iranga kultury symbolicznej dramatycznie maleje. Na pewno (jak to wskazują jużmasowo antropolodzy i kulturoznawcy) zanika jej funkcja regulatywna. Świat Informacjonalizmu nie wyłonił się jako kolejne ogniwo realizacji jakiegoś światopoglądu. Nie jest on wytworem tradycji. Dla jego zrozumienia nie musimy konstruować jakiejś historycznej opowieści, narracji czy teorii naukowej (choć niektórzy usiłują to czynić). Człowiek tej nowej ery, a w szczególności człowiek 2.0 też nie jest wytworem tradycji. Jego genezy nie musimy za wszelką cenę szukać gdzieś w świecie z historią (choć niektórzy usiłują to czynić). I najważniejsze: jego tożsamości nie określają już mity, religie11 Ewa Domańska wskazuje w: Historiach niekonwencjonalnych (Poznań, 2006) na trzyoblicza mówienia o końcu historii: 1) dyskurs o końcu historii rozumianej jako specyficznezachodnioeuropejskie i antropocentryczne podejście do przeszłości, 2) koniec historiiujmowanej jako samodzielna dyscyplina, 3) koniec historii jako dziedziny nauk i, któraopiera się na dualistycznej wizji świata. Patrz: s. 39
 24. 24. czy ideologie. Co więcej, on zdaje się nie mieć tożsamości. Ona nie ma czasu na ukonstytuowanie się. A nawet gdyby miała to oblicze obecnego człowieka skuteczniej zdają się tłumaczyć teorie czy opowieści tworzone w obrębie przyrodoznawstwa „pożenionego” z informatyką. Kreślą one wizję człowieka jako tworu będącego wynikiem oddziaływań kodu DNA (a od kilku lat nowych jednostek dziedziczenia: PNP), hormonów, funkcji mózgowych i programów komputerowych. Tak więc człowiek zaczyna jawić się jako zwierzę stworzone niegdyś przez biochemiczny kod DNA, sterowany przez mózg (który przetwarza informacje z otoczenia i podejmuje określone decyzje) i zintegrowany obecnie coraz bardziej z informatyczną matrycą. Zatem: [..] spostrzeżenia Karola Darwina plus skamieniałości i znaleziska geologiczne, plus nowoczesne analizy białka i DNA uwolniły nas od osobliwego mitu o wieku Ziemi i uprzywilejowanym statusie gatunku ludzkiego [...] gdy powoli przyswoiliśmy sobie nowe struktury poglądów i gdy zobaczyliśmy, jak ich poznawcze zalety sprawdzają się w praktyce, świat, w którym żyliśmy, zmienił się nieodwracalnie, nie wyłączając naszych poglądów na moralność i społeczeństwo [...] wcześnie czy później (ludzie – przyp. A.R.) będą musieli rozważyć problem, jak najlepiej przemyśleć na nowo zagadnienie sensu życia i jak najlepiej zrozumieć podstawy więzów moralnych, które nas łączą. Takie korekty poglądów, sądząc po tym, co miało miejsce w przeszłości, są często bolesne. Na szczęście równie często uwalniają nas one od przesądów, pozwalają osiągnąć większą wrażliwość i wzajemny szacunek12. Stąd zadać można sobie pytanie: czy wizja człowieka jako (w momencieurodzenia) swoistej tabula rasa – kształtowanej przez jakąś tajemniczą kulturę(swoistego kodu będącego wynikiem albo cudu albo prezentem dla ludzkości odBóg wie kogo?) nadal będzie atrakcyjna w świecie Informacjonalizmu? Czy teżpodzieli los innych utopii? Wizja bowiem człowieka bio-chemiczno-informatycznego i w dodatku starającego się zapanować nad swą własną ewolucją,udoskonalającego swój genom czy tworzącego sztuczne życie i wskrzeszającegostare organizmy może okazać się bardziej atrakcyjna i lepiej dostosowana do12 Paul M. Churchland: Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąbmózgu, Warszawa,2007, s. 26-27
 25. 25. oczekiwań i wrażliwości bywalców cyfrowych światów niż opowieści czy teoriekulturalistyczne. Jak więc widzimy charakter współczesnego świata (o którego cechach sporo tupisałem) – coraz bardziej świata 2.0 nie daje podstaw, jak się wydaje, doodrodzenia idei historyczności. Może jednak awangardowe ruchy w ramach samejpraktyki historiograficznej niosą taką nadzieję? Odpowiedzieć na to pytanie możnanastępująco: Po pierwsze, nie są to ruchy awangardowe patrząc z perspektywyczłowieka sieciowego. Po drugie, ruchy awangardowe w stylu historiografiipostkolonialnej czy genderowej chcą określonych zmian świata: poprzezwspieranie polityki emancypacyjnej określonych warstw społecznych – tyle że wramach starego świata: przed-informatycznego. Tu więc można mówić o trwaniu(respektowaniu) idei historyczności i o tworzeniu wiedzy historycznej, która np.odzyskiwałaby tożsamość niegdysiejszych wykluczonych czyzmarginalizowanych. Era Informacjonalizmu likwiduje natomiast wielenierówności. W sieci jesteśmy niematerialnymi – tylko wirtualnymi ciałami lub/iawatarami. W sieci nie liczą się płeć, pochodzenie, rasa czy tytuły naukowe tylkowkład do wspólnoty. W sieci każdy może zabierać głos i mówić w swoim imieniubez jakichkolwiek pośredników (filozofów, naukowców czy lewicowych politykówitp.). Ponadto, w sieci następuje kres polityki13. Wreszcie, sieć do pewnego stopniaujednolica ludzi – w takim znaczeniu, że wszyscy korzystamy z tych samychprogramów i aplikacji, które są ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi,religijnymi, etnicznymi. Stajemy się tu nowymi planetarnymi użytkownikami itwórcami – respektującymi te same zasady (np. netykietę), te same operacje czysposoby komunikacji. A jak sprawy się mają w przypadku historiografii 2.0?13 Piszę o tym szerzej w artykule: Czy jest możliwa polityka w kulturze bez symboli? W:Where Europe is going leadership ideas values, (red. Halina Taborska, Jan S.Wojciechowski), Pułtusk, 2007
 26. 26. Historiografia ta jest zaiście rewolucyjna i to nie tylko dlatego, że funkcjonuje wcyberprzestrzeni. Jest ona rewolucyjna z powodu swojej interaktywności.Wykorzystuje się bowiem, w jej ramach, mechanizm Wiki. Zatem: każdysamodzielnie może umieszczać w środowisku sieciowym swoje materiały i swojeopowieści. Ich zbiór tworzy jedną wielką bazę czy archiwum różnych historii lub/iherstory. Każda historia (jego czy jej) ma taki sam status, jest równie ważna. Stąd,każdy samodzielnie może teraz takie historie kreować i umieszczać na witrynachWWW. Nie trzeba już pośredników, nie trzeba już fachowców, którzy z tegomateriału zbudują jakąś nową syntezę czy monografię. Nie trzeba w szczególnościakademickich historyków, którzy do tej pory mieli licencję na tworzeniewiarygodnych tekstów na temat przeszłości i wypowiadali się w imieniu zarównobohaterów, jak i przegranych, wielkich tego świata i zwykłych ludzi, katów i ichofiar. Teraz wszyscy są jednocześnie producentami i konsumentami tego typunowych historii – mogąc samodzielnie je tworzyć i umieszczać w sieci. Kolejną istotną zmianą jest to (co niejako wynika z poprzedniej cechy), żeteraz każdy potencjalnie może być historykiem. Każdy bowiem zainteresowanymoże nie tylko już tworzyć i publikować swe własne historie/herstory, leczuczestniczyć w produkcji historii innych, a już na pewno je uzupełniać czykomentować. Niezależnie od tego potencjalnie każdy może uczestniczyć także wrealizacji jakiegoś projektu badawczego i to już nie tylko dotyczącego świata, wktórym żyje, ale i innych rzeczywistości. Taka realizacja wykorzystuje potencjałzbiorowej inteligencji i ma charakter partnerski. Wszyscy tu sobie pomagają, dzieląsię zasobami, podpowiadają i wymieniają doświadczeniami. Jednym słowem działasię tu w myśl zasady: nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś. Połączmy więc swesiły, a szybciej, wszechstronniej i dogłębniej ustalimy (bądź skonstruujemy) jakieśfakty, procesy czy zjawiska. Owe nowe właściwości i możliwości, o których powyżej wspomniano (i innenie mniej interesujące, o których za chwilę) historiografii 2.0 nie byłyby możliwiebez nowatorskich technologii. Jest to historiografia technologicznie wykreowana!
 27. 27. Jest ona cyfrowa i wirtualna. Dygitalizacja stworzyła możliwość wizualizacjihistoriografii w grafice 3D (a w przyszłości możliwe, że i 4D). Patrząc z pozycji ontologii możemy stwierdzić, że podstawą historiografii2.0 są programy komputerowe zapisane w postaci zerojedynkowych kodów. Takieprogramy umożliwiają sprowadzenie do postaci cyfrowej wszystkichdotychczasowych wytworów historycznych i historiograficznych (budowli,znalezisk archeologicznych, dzieł sztuki, archiwów, książek, filmów czyanalogowych nagrań dźwiękowych). Zatem podstawa ontologiczna historiografii2.0 to bity (teksty cyfrowe np.), piksele (zdjęcia czy filmy cyfrowe) czy mapy(grafika), które są niematerialne – tylko wirtualne. Zbiory cyfrowe, oprócz lepszej jakości, umożliwiają dokonywanie szereguoperacji (bity czy piksele są bowiem jednostkami dyskretnymi, nieciągłymi) typu:wytnij, wklej, kopiuj itp. Umożliwiają ich przesyłanie w sieci czy za pomocąróżnych urządzeń telekomunikacyjnych i tworzenie nieograniczonej ilości kopii.Takie zbiory są oczywiście dostępne z każdego miejsca i o każdej porze. Dygitalizacja w łatwy sposób umożliwia produkcję multimedialnych prac,które możemy dalej modyfikować na różnych cyfrowych urządzeniach. Znikająwięc tu tradycyjne ograniczenia jednowymiarowych mediów typu: narracje pisane,nagrania dźwiękowe czy filmy. Dzięki temu prace, w naszym wypadku,historiograficzne mogą być wielowymiarowe i oferować wszechstronną optykęspojrzenia i różne poetyki „wypowiedzi”. Zatem wzajemnie się one uzupełniają.Co więcej, dzięki digitalizacji różne wytwory cyfrowe możemy w niemalżedowolny sposób przerabiać – korzystając ze specjalistycznych programówkomputerowych do obróbki tekstów, grafiki czy dźwięku. Zatem cyfrowe imultimedialne prace historiograficzne są niejako z zasady hiperrealne (i oczywiścieniematerialne) – używając terminologii J. Baudrillarda.
 28. 28. Dygitalizacja i wirtualizacja umożliwiły wizualizację historiografii w grafice3D. W epoce Gutenberga, czyli pisma narracje musiały oddawać zmysłowedoświadczanie świata za pomocą języka. Sytuację zmieniły stare media: kino itelewizja (i oczywiście wcześniej fotografia). Jednakże była to wizualizacja, by takrzec, ograniczona. Była (jest jeszcze) ona bowiem analogowa. Cyfrowe, trójwymiarowe (a w przyszłości zapewne czterowymiarowe)wizualizacje umożliwiają zatem: a) Tworzenie różnych wariantów tego samego obiektu, narzędzia czy postaci, b) Umożliwiają obracanie obiektu i patrzenie na niego pod różnym kątem, z góry, z boku, z dołu itd., c) Możemy wnikać w takie cyfrowe obiekty, wchodzić w dowolne jego fragmenty, a nawet przenikać przez przysłowiowe ściany, d) Możemy wklejać w takie obiekty inne zdygitalizowane wytwory, np. teksty, zdjęcia czy filmyZatem w ramach historiografii 2.0 zmienia się pojmowanie historii. Historia to poprostu zdygitalizowane moje życie i życie innych osób i oczywiście moje wytwory.Na mojej bądź innych historiach mogę wykonywać różne operacje – wykorzystującto, że są to historie cyfrowe. I tylko od mojej wyobraźni w wykorzystaniumożliwości programu komputerowego (mogę go też modyfikować) zależy, jakiehistorie mogę wykreować: swoje i inne/ych. Cyfrowa wizualizacja nie oznacza kresu innych form prezentacji historii czyhistorii historiografii (ani innych dyscyplin), a w szczególności pisanych narracji.Wizualizacja tylko wchłania je. Dzięki niej np. pisane narracje czy nagraniadźwiękowe mogą tylko zyskać nowy wymiar i wzbogacić swoją treść o innedoświadczenia. Co więcej, zachodzi tu jeszcze inna odmiana konwergencjimediów. Otóż ta sama informacja przechodzić teraz może przez różne mediacyfrowe i w każdym z nich zyskuje nowe możliwości i oblicze. Narracje pisane
 29. 29. przekonwertowane do postaci cyfrowej i umieszczane np. na cyfrowych czytnikachzyskują status książki elektronicznej, na której też można wykonywać różneoperacje i wzbogacać o inne wytwory (zdjęcia czy filmy). W ten sposób takaksiążka staje się cyfrową książką multimedialną.Co jednak z ideą historyczności? Odpowiadając na to pytanie raz jeszcze należy zaakcentować fakt, żepraktyka/i zwana/e historiografią 2.0 rozgrywa/ją się w sieci głównie, a sieć, jakwidomo, niweluje czas i przestrzeń. Surfując po sieci mamy zwykle wrażeniaprzebywania w „wiecznej” teraźniejszości. Możemy wszakże, w ułamku sekundy,przenieść się ze swojego tu i teraz np. do świata Rzymu Konstantyna Wielkiego iobejrzeć wirtualne walki Gladiatorów. Czy znaczy to, że odbyliśmy podróż gdzieśprawie 2000 lat wstecz czy może do świata, który wygenerował dla nas programkomputerowy? i który znajduje się w sieci, w katalogu naszego komputera czyjakiegoś urządzenia mobilnego (komórka, odtwarzacz mp4 itp.).
 30. 30. Idźmy dalej, obecnie większość instytucji akademickich na gwałtdygitalizuje cały dotychczasowy dorobek piśmienniczy ludzkości (nie mówiąc jużo programie Gutenberg: WWW.guntenberg.org) i udostępnia go w cyfrowychbibliotekach bądź wypożyczalniach. Zatem cały świat historii umieszczony wlinearnym porządku dotychczasowych pisanych narracji teraz jest zawarty w tymrodzącym się cyfrowym archiwum (bazie danych) i jest na wyciągnięcie ręki imożemy swobodnie się po nim poruszać i wykonywać na nim różne operacje.Czyniąc to już nawet nie (re)konstruujemy historii tylko wytwarzamy jakieśsztuczne światy i informacje – przy pomocy maszyn i zawartych w nichprogramów. Ewentualnie można powiedzieć, że coś symulujemy. Światprogramów komputerowych jawi się zatem jako świat bez historii. Jest on częściąwirtualnego świata Internetu. Obie te rzeczywistości wydają się być ahistoryczne.W swej podstawie, jak już wielokrotnie podkreślałem, są produktemzerojedynkowych algorytmów programu komputerowego. Ich odniesieniemprzedmiotowym (by użyć starej terminologii) są właśnie zera i jedynki, a nie jakaśrzeczywistość poza cyfrowa. Odniesieniem z kolei pisanych narracjihistoriograficznych miała być jakaś rzeczywistość miniona – pozajęzykowa lub/ijęzykowa. Tak pojęta rzeczywistość cyfrowa jest transparentna. Kod źródłowydanego programu jest dostępny i modyfikowalny. Stąd, będąc twórcami kodu –jesteśmy twórcami różnych światów, w tym i tych, które nazywamy historycznymi.Żyjąc jednak w rzeczywistości, którą Baudrillard nazywa: Integralną nie mamypoczucia historyczności. Ta rzeczywistość wchłania bowiem wszystkiedotychczasowe światy. Znosi także samą zasadę rzeczywistości. Jej istnienie(zasady rzeczywistości), jak i istnienie świata z historią staje się tedy kwestią wiarylub/i wyborem politycznej natury. Przyrodoznawca mógłby dorzucić, że:wytworem mózgu. W świecie Rzeczywistości Integralnej wszystko ma byćprzejrzyste i realne, a mówiąc ściślej: hiperrealne. W dodatku, sieć ma postaćhipertekstu czy hipermedium, a więc bez początku i końca, podstaw i hierarchii.
 31. 31. W pewnym też sensie zasada rzeczywistości – w tym i historyczności nie manawet czasu aby na powrót się ukonstytuować. Tempo bowiem zmian obecnie jesttak szybkie i przyrost informacji jest tak duży, że wielu ludziom świat jawi się jakonieprzerwany strumień zdarzeń, który przepływa przez nas – niczym obraz/y przezekran. Nie ma więc czasu aby jakieś poglądy mogły na dłużej się utrzymać wśródbywalców cyfrowych, wirtualnych światów (i nie tylko zresztą tych). Paradoksalnie więc, aby utrzymać zasadę historyczności należałobystworzyć świat na tyle nierealny, który mógłby być dowodem na zmienność wczasie i przestrzeni i historyczność Rzeczywistości Integralnej. W przeciwnymbowiem razie historyczność może być tylko rozumiana jako tworzenie różnychwytworów, które dzięki temu mogą zaistnieć w świecie Rzeczywistości Integralnej.Nierealność jawić się tu zatem może jako warunek umożliwiający trwanie zasadyhistoryczności. Historiografia 2.0 pełni też odmienne funkcje. Znaczna jej część (zwłaszczagry komputerowe, cyfrowe wizualizacje, multimedia czy filmy) jest częścią nowejgałęzi przemysłu – produkującego zabawę. W najbardziej zaawansowanychtechnologicznie krajach produkcja zabawy (czy szerzej kultury) staje się bardzodochodowych zajęciem. Dostarcza ona rozrywki, umożliwia szukanie coraz tonowych wrażeń i doświadczeń, zapewnia zindywidualizowaną konsumpcję. Z kolei portale historyczne są doskonałym miejscem praktykowaniawspólnych pasji i zainteresowań, tworzenia i wymiany informacji ( i to w skaliglobalnej), a także swoistą giełdą pomysłów i udostępniania własnej twórczości,która nie miała wcześniej możliwości przedostania się do sfery publicznej.Wzbogacają one zatem dorobek ludzkości, umożliwiają zaistnienie wieluutalentowanym jednostkom. Sieć stwarza także nowe możliwości działania dotychczasowymprofesjonalnym historykom. Umożliwia bowiem zdynamizowanie projektów
 32. 32. badawczych, umożliwia nie znany wcześniej obieg informacji i szybki dostęp doniej, a także wszechstronną ocenę projektów badawczych i wyników badań. Obniżakoszty badań i publikacji, a także zapewnia nieograniczony dostęp do rezultatów.Wszyscy możemy teraz mieć dostęp do tego co robią historycy – często zapubliczne przecież pieniądze. My więc możemy kontrolować działalnośćnaukowców, a oni z kolei mogą mieć informację zwrotną, jak ich działania sąoceniane i komentowane i czego od nich oczekuje społeczeństwo.Skomentuj:

×