Successfully reported this slideshow.

Presentatie oudercommissie (oc) mini & maxi

424 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie oudercommissie (oc) mini & maxi

 1. 1. PRESENTATIEOUDERCOMMISSIE (OC)MINI & MAXIDonderdag 8 november 2012
 2. 2. GRAAG STEL IK DE OC-LEDEN AAN U VOOR:Jasper Limmen, voorzitterMartin MeuldijkGilliam VerspeekMiranda Post
 3. 3. JASPER LIMMEN
 4. 4. JASPER LIMMEN, VOORZITTER 34 jaar, vader van Jaeden, Lenara en Keevan Getrouwd en woonachtig in Bergschenhoek Werkzaam bij de gemeente Spijkenisse als beleidsadviseurnazorg ex-gedetineerde/persoonsgerichte aanpak lastigeburgers. Heeft ruime ervaring in het medezeggenschap, zowel werkals privé gerelateerd. Zit al 2 jaar in de OC van Mini & Maxi, 1,5 jaar in de MRvan OBS de Sparrenhoek en 1,5 jaar in de GMR vanStichting Scholengroep Holland Tot maart 2011 actief geweest in de OR van de gemeenteSpijkenisse en actief geweest in de ouderraad van OBS deSparrenhoek
 5. 5. MARTIN MEULDIJK
 6. 6. MARTIN MEULDIJK 42 jaar, vader van Florencia, Lisaveere en Ian Getrouwd en woonachtig in Bergschenhoek Werkzaam bij Horticoop in Bleiswijk op deexport- afdeling als area-manager. Rijdt in z’n vrije tijd graag motor, kookt af en toeen doet aan fitness.
 7. 7. MOTTO MARTIN MEULDIJK Het motto van Martin luidt: Wees wie je bent, ben wie jewil zijn! Zaken die hij belangrijk vindt in het leven, en dus ook opde BSO, zijn: leren en sport, maar daarnaast moet er welruimte zijn voor de nodige fun en gezelligheid. Dan breekthet spreekwoordelijke lijntje niet! Tevens vindt hij het van belang dat de gelden juist besteedcq. verdeeld worden aan/over alle activiteiten binnen deBSO. Tenslotte vindt hij het prijzenswaardig dat onze BSOzo sportief en actief is en dit middels diverse themasbelicht. Martin zet zich binnen de OC in voor de continuïteit enbehoud van de kwalitatieve, plezierige, actieve en sportieveopvang voor de kinderen van onze locaties. Hij is vooral ergtevreden over het niveau van onze locatie, de activiteitenen de medewerkers.
 8. 8. GILLIAM VERSPEEK
 9. 9. GILLIAM VERSPEEK 35 jaar, vader van Olivia en Senne Woont samen met Sandra inBergschenhoek Werkzaam bij PostNL in Den Haag alssenior controller
 10. 10. MOTTO GILLIAM VERSPEEK Het motto van Gilliam luidt kort, maar krachtig:durven, denken, doen! Als lid van de OC hoopt hij een positieve bijdragete kunnen leveren
 11. 11. MIRANDA POST
 12. 12. MIRANDA POST 44 jaar, moeder van Giovanni Luijten Getrouwd met Ron Luijten en woonachtig in Bergschenhoek Werkzaam bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) inZoetermeer als Personal Assistent/Project Assistente op tweeafdelingen All-round duizendpoot (ervaring op het gebied van JuridischeZaken, Personeel & Organisatie, Directie, Arbeidsmarkt &Scholing, Marketing & Communicatie en een aantal jaar alsmede-eigenaar van een C1000-supermarkt) Zitting gehad in een OR, Personeelsvertegenwoordiging enRecreatiecommissie Doe momenteel naast m’n werk een studie HBO-Office-management Hobby’s: leuke dingen doen met het gezin, shoppen, koken, lezen,films kijken, naar de sauna, fietsen, skaten, (hard)lopen
 13. 13. MOTTO MIRANDA POST Het motto van Miranda luidt: Carpe Diem; een dag nietgelachen is een dag niet geleefd! Ik ben van mening dat we dit ook onze kinderen meemoeten geven. Een kind moet plezier maken, dan komt derest vanzelf BSO Zus en Zo, daar gaat je kind graag naar toe! Dit komt omdat Zus en Zo een activiteitgerichte BSO ismet een gezonde leefstijl en aandacht voor sport enbeweging, leuke workshops en natuurlijk ‘als kers op deappelmoes’; de afwisselende vakantieprogramma’s met devele gezellig uitstapjes. Hier is de klant nog echt koning! Als lid van de OC wil ik er mij de komende periode voorinzetten dat de BSO(-activiteiten) voor onze kinderen opdezelfde enthousiaste wijze worden voorgezet.
 14. 14. RECHTEN EN PLICHTEN OC-LIDVAN BSO ZUS EN ZO De OC geeft BSO Zus en Zo (gevraagd enongevraagd) advies over belangrijke onderwerpenbetreffende de opvang van hun kind(eren). De OC is dus een adviesorgaan De OC is géén klachtencommissie!
 15. 15. RECHTEN EN PLICHTEN (2) Rechten:De OC geeft gevraagd en ongevraagd advies.De Wet op de Kinderopvang schrijft voor dat erop iedere vestiging een OC aanwezig moet zijn. Plichten:De OC geeft advies namens alle ouders van eenlocatie. Alle rechten en plichten staan beschreven in het‘reglement OC’, welke op de website van BSO Zusen Zo te raaplegen is.
 16. 16. RECHTEN EN PLICHTEN (3) De OC heeft contact met de ouders van onzelocatie door middel van OC@bsozusenzo.nl Poster op het informatiebord Artikelen in de nieuwsbrief Ouderinformatiemiddag/avond van de locatie
 17. 17. REGLEMENT OC- Leden mogen maximaal drie jaar lid zijn- We vergaderen minimaal twee keer per jaar- Deze bijeenkomsten zijn voor alle ouderstoegankelijk- De notulen van bijeenkomsten van de OCworden bewaard in de locatiemap- Een OC heeft minimaal 2 en maximaal 5 leden(enthousiaste ouders die zich inzetten voor debelangen van ouder en kind)- De OC mag eigenlijk ‘overal’ advies over geven.
 18. 18. WAAROVER ADVISEERT EEN OCNORMALITER De OC adviseert doorgaans over de volgendeonderwerpen: Pedagogisch beleidsplan Voedingsaangelegenheden Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Openingstijden Klachtenregeling Prijswijziging van de kinderopvang Kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per leidster,groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachteni.o)
 19. 19. MEER DAN ALLEEN EENADVIESFUNCTIE Behalve een adviesfunctie heeft de OC ook demogelijkheid en een budget om verschillendeactiviteiten te organiseren zoals: Het organiseren van (thema)ouderavonden metvoorlichting/lezingen en discussie Het helpen bij het organiseren van activiteiten vooro.a. de sinterklaas- en kerstviering Het verzorgen van hapjes/drankjes bij activiteiten enfestiviteiten Het schrijven van een bijdrage in de nieuwsbrief overbijv. nieuwe OC-leden, een aankondiging of eensamenvatting van de laatste activiteiten.
 20. 20. DOCUMENTEN De OC krijgt vanuit BSO Zus en Zo te makenmet:- Nieuwsbrief oudercommissie; hierin worden deouders op de hoogte gehouden over de activiteitenvan de OC en de vestigingen- Adviesaanvragen
 21. 21. GANG VAN ZAKEN ROND EENADVIES-AANVRAAG1. BSO Zus en Zo stuurt een adviesaanvraag2. De OC geeft binnen een termijn een adviesnamens de ouders van een locatie.3. BSO Zus en Zo neemt het advies overofBSO Zus en Zo geeft schriftelijk aan waaromhet advies niet (geheel) wordt overgenomen
 22. 22. VERWACHTINGEN (1) Wat wordt er vanuit BSO Zus en Zo verwachtvan de OC-leden?Een prettige samenwerking zodat BSOZus en Zo een organisatie blijft waarkinderen graag naar toe gaan!
 23. 23. VERWACHTINGEN (2) Wat kunnen we als OC verwachten van BSO Zusen Zo? Vergadering met het locatiehoofd Documenten voor de OC:- Nieuwsbrief OC- Adviesaanvraag Jaarlijkse informatiebijeenkomst Uw mening telt!Vragen, opmerkingen of tips ?!Geef deze door aan het locatiehoofd.Tevens kunt u terecht bij de oudercommissie:oc@bsozusenzo.nl We horen uw mening graag !
 24. 24. UW MENING TELT!Uw mening telt!Vragen, opmerkingen of tips ?!Geef deze door aan het locatiehoofd.Tevens kunt u terecht bij deoudercommissie: oc@bsozusenzo.nlWe horen uw mening namelijk graag !!!
 25. 25. EINDEBedankt voor uw belangstelling

×