Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació material multimèdia

413 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Avaluació material multimèdia

  1. 1. 2012/2013 AVALUACIÓ D’UN MATERIAL MULTIMÈDIA Material multimèdia: Aventura’t amb l’ortografia Avaluació del material didàctic seleccionat a partir de la fitxa d’en Pere Marquès- UAB (2001) Miquela Serra Gost 14/10/2012
  2. 2. FITXA DE CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ MULTIMÈDIA  Pere Marquès- UAB/2001Títol del material (+ versió, idiomes): Aventura’t amb l’ortografia. JClic versió 0.2.2.0-DEV (2011-02-04 09:00:00). CatalàAutors/Productors (+ e- mail): Elisabeth Badia Escola (ebadia@xtec.cat), Carme Camprubí Maya(ccampru1@xtec.cat), Gemma Vicente Rodrigo (gvicente@xtec.cat)Col·lecció/Editorial (+ any, lloc, web): EDU365.CAT 04/02/09 Generalitat de Catalunya.Departament d’Ensenyament. si és un material on-lineDirecció URL ( + data de la consulta):http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm 05/10/12LLIURE ACCÉS: SÍ -///- INCLOU PUBLICITAT: NOTemàtica (àrea, matèria… és transversal?):Llengua catalana. Ortografia. És transversal: medi (història, geografia, parts del cos), matemàtiques(mesures), plàstica (resoldre trencaclosques)...Objectius explicitats en el programa o la documentació:. Aportar una sèrie d’activitats sistematitzades i seqüenciades que complementin el treball de l’aulasobre continguts d’ortografia. S’utilitza com a recurs la lectura de diferents tipologies textuals.. Potenciar la capacitat de deducció de normes ortogràfiques per mitjà de l’observació i de lapràctica sistemàtica.. Motivar l’interès per a la millora en la competència ortogràfica a través d’un material interactiu,atractiu i lúdic.. Realitzar exercicis ortogràfics a partir dels coneixements i del diferent ritme d’aprenentatge decadascú.Continguts que es tracten: (fets, conceptes, principis, procediments, actituds). Terminacions verbals. Vocabulari bàsic d’ortografia arbitrària. Majúscules. Síl·labes, diftongs o hiats. Dígrafs. L’apòstrof. Signes de puntuació. Plurals. Ortografia (b i v, r i rr…). Nombres (ordinals i cardinals, fraccionaris i decimals…). Conjugació de verbs. Signes d’accentuació 2
  3. 3. . Fonologia (so sonor [z], so sord [s])Aquest material està organitzat en tres nivells de dificultat i cada un d’aquest té 10 unitats diferents,les quals la majoria estan presents en els tres nivells. A cada unitat es treballen uns determinatscontinguts i es van canviant segons el nivell de dificultat. Nosaltres, per tant, el que hem fet haestat posar els conceptes que es treballen en general.Destinataris: (etapa educativa, edat, coneixements previs, altres característiques)Educació Primària (nins i nines de 6 a 12 anys). Es tracta d’exercicis d’ortografia que els infantspoden realitzar tant a classe com a casa. Són uns exercicis de reforç dels continguts de classe,que al tenir diferents nivells de dificultat es poden adaptar millor a les necessitats de l’alumne. (subratllar un o més de cada apartat)TIPOLOGÍA: PREGUNTES I EXERCICIS - UNITAT DIDÀCTICA TUTORIAL - BASE DE DADES - LLIBRE -SIMULADOR / AVENTURA - JOC / TALLER CREATIU - EINA PER PROCESSAR DADESESTRATEGIA DIDÀCTICA: ENSENYAMENT DIRIGIT - EXPLORACIÓ GUIADA - LLIURE DESCOBRIMENTFUNCIÓ: EXERCITAR HABILITATS - INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENIR -EXPERIMENTAR/RESOLDRE PROBLEMES - CREAR/EXPRESSAR-SE - AVALUAR - PROCESSAR DADESMapa de navegació i breu descripció de les activitats:Es tracta d’un material lineal, ja que l’usuari només pot seguir un determinat camí o recorregutanant cap endavant o cap endarrere. Aquesta estructura s’utilitza en moltes aplicacions multimèdiad’exercitació i pràctica o en llibres multimèdia.Dintre d’aquest material es troben moltes activitats diferents: llegir i escoltar i després respondrepreguntes per veure si s’ha comprés el text; activitats de relacionar dibuixos amb paraules; resoldretrencaclosques; completar frases amb les paraules corresponents als dibuixos; activitats declassificació; endevinalles; activitats de triar la resposta correcta; etc.És a dir, dintre de cada nivell de dificultat hi ha diferents apartats, com ja s’ha dit abans, i dintre decada un d’aquests apartats hi ha dos o tres subapartats. Al seleccionar un subapartat, ensapareixen dintre d’aquest tota una gran sèrie d’activitats a realitzar. D’aquesta manera es sapaquell contingut que es practica amb les activitats que s’estan fent.Allò que tenen en comú tots els subapartats és que et van plantejant moltes activitats diferents pertreballar aquell contingut i l’usuari pot anar passant l’activitat o tornant endarrere independentmentde si l’ha resolta o no, o de si ho ha fet bé o malament. Llavors d’haver-li presentat unes quantesactivitats apareix un apartat d’avaluació, el qual seria una mica resum de totes les activitatsrealitzades. I finalment, després de tot això, hi ha una sèrie d’activitats de suport que el programales recomana fer si l’usuari ha fet més de dos errors en les activitats anteriors.Valors que potencia o presenta: - Organització i treball. - Pressa de decisions, aprenentatge autònom i esforç. - Capacitat d’autosuperació: pots anar avançant amb els nivells a activitats més complexes. - Reforç positiu: et felicita o et diu “molt bé” si es fa l’activitat correctament. - Aprendre dels errors. 3
  4. 4. - Respecte i tolerància. - Comprensió dels coneixements, relacionant-los amb la vida real i quotidiana. (subratllar un o més de cada apartat)DOCUMENTACIÓ: CAP -MANUAL - GUIA DIDÀCTICA -///- EN PAPER - EN CD - ON-LINE -SERVEIS ON-LINE: CAP - NOMÉS CONSULTES - TELEFORMACIÓ -///- PER INTERNETREQUISITS TÈCNICS: PC - MAC - TELÈFON WAP -///- IMPRESSORA - SO - CD - DVD - INTERNETAltres (hardware i software): ASPECTES FUNCIONALS. UTILITAT marcar amb una X, on procedeixi, la valoració EXCEL·LENT ALTA CORRECTA BAIXAEficàcia didàctica, pot facilitar l’assoliment dels seus objectius .X . . .Rellevància dels aprenentatges, continguts……………………… . . .X .Facilitat d’ús…......…………………………………………… . .X . .Facilitat d’instal·lació de programes i complements….....….. .X . . .Versatilitat didàctica: modificable, nivells, ajustos, informes… . . . .XCaràcter multilingüe, al menys alguns apartats principals... . . . .XMúltiples enllaços externs (si és un material on-line).............. . . . .XCanals de comunicació bidireccional (ídem.).................... . . .X .Documentació, guia didàctica o d’estudi (si en té)………..... . . .X .Serveis de suport on-line (ídem)…………………………….... . . . .XCrèdits: data de l’actualització, autors, patrocinadors…...... .X . . .Absència o poca presència de publicitat ……………… .X . . . ASPECTES TÈCNICS I ESTÈTICS EXCEL·LENT ALTA CORRECTA BAIXAEntorn audiovisual: presentació, pantalles, so, lletra…… . .X . .Elements multimèdia: qualitat, quantitat……………………….. . .X . .Qualitat i estructuració dels continguts ……………….. . .X . .Estructura i navegació per les activitats, metàfores…… . . .X .Hipertextos descriptius i actualitzats…………………………….. . . .XInteracció: diàleg, entrada de dades, anàlisi respostes……… . . .X .Execució fiable, velocitat d’accés adequada…………...... . .X . .Originalitat i ús de tecnologia avançada……………….. . . .X . ASPECTES PEDAGÒGICS EXCEL·LENT ALTA CORRECTA BAIXAEspecificació dels objectius que es pretenen……………. .X . . .Capacitat de motivació, atractiu, interès……………………. . . .X . 4
  5. 5. . .X . .Adequació als destinataris dels continguts, activitats. . . .X .Adaptació als usuaris…………………………………….. . .X . .Recursos per cercar i processar dades……………………. . . . .XPotencialitat dels recursos didàctics: síntesis, resum.. . . .X .Caràcter complet(proporciona tot allò necessari per aprendre) . .X . .Tutorització i avaluació (preguntes, reforços)…………………. . . .X .Enfocament aplicatiu/ creatiu de les activitats…………….Foment de l’autoaprenentatge, la iniciativa, pressa . .X . .decisions… . . . .XFacilita el treball cooperatiu………………………………… RECURSOS DIDÀCTICS QUE UTILITZA: marcar un o més  INTRODUCCIÓ  EXERCICIS D’APLICACIÓ  ORGANIZADORS PREVIS  EXEMPLES  ESQUEMES, QUADRES SINÒPTICS  RESUMS/SÍNTESIS  GRÀFICS  ACTIVITATS D’AUTOAVALUACIÓ  IMATGES  MAPES CONCEPTUALS  PREGUNTESESFORÇ COGNITIU QUE EXIGEIXEN LES SEVES ACTIVITATS: marcar un o més  CONTROL PSICOMOTRIU  RAONAMENT (deductiu, inductiu, crític)  MEMORITZACIÓ / EVOCACIÓ  PENSAMENT DIVERGENT / IMAGINACIÓ  COMPRENSIÓ / INTERPRETACIÓ  PLANIFICAR / ORGANIZAR / AVALUAR  COMPARACIÓ/RELACIÓ  FER HIPÒTESIS / RESOLDRE PROBLEMES  ANÀLISI / SÍNTESI  EXPLORACIÓ / EXPERIMENTACIÓ  CÀLCUL / PROCESSAMENT DE DADES  EXPRESSIÓ (verbal, escrita, gràfica..) / CREAR  CERCAR / VALORAR INFORMACIÓ  REFLEXIÓ METACOGNITIVA OBSERVACIONSEficiència, avantatges que comporta respecte a altres medis.L’usuari pot marxar de l’activitat quan ell/a vulgui, a més a més, pot anar passant les activitats quees troben dintre d’un subapartat així com ell/a desitgi..Hi ha molts apartats que estan presents en els diferents nivells de dificultat. D’aquesta maneral’usuari pot treballar aquell contingut augmentant la seva dificultat quan ho trobi necessari..L’apartat d’avaluació és un aspecte molt útil, ja que permet a l’infant veure si ha evolucionat en elsseus coneixements. I també l’apartat de reforç per si l’usuari vol acabar de repassar aquell continguto si hi ha alguna cosa que no li ha quedat del tot clara. 5
  6. 6. Problemes i inconvenients:.Quan realitzes una activitat i t’equivoques: o bé no et deixa equivocar-te perquè per exemple, no etdeixa relacionar allò seleccionar perquè no és correcta, o bé apareix la paraula escrita en vermell.Pens que s’hauria de deixar que l’infant realitzes l’activitat i després pogués comprovar si està bé ono, tal com es fa en moltes activitats de l’avaluació, on a la part de baix apareix un apartat percomprovar l’activitat realitzada i et senyalitza on t’has equivocat. Ja que sinó moltes activitats espoden resoldre de manera aleatòria..Tal com ja s’ha dit, l’usuari pot anar passant les activitats així com ell/a vulgui. Però per exemple, sifas una activitat correctament i passes a la següent, si després tornes endarrere l’activitat queabans has realitzat apareix sense fer.Pens que s’hauria de poder tornar endarrere però que l’activitat si ja s’ha realitzat una vegada icorrectament hauria d’aparèixer resolta, ja que l’usuari tal vegada vol comprovar alguna cosa..Baix el meu punt de vista, en els algunes activitats hi falten pistes o ajudes per a l’usuari. Perexemple, quan et plantegen una endevinalla, si l’usuari no en té ni idea de la resposta és necessarique se li vagin donant pistes per a què així pugui arribar a la solució.A destacar (observacions)....Baix el meu punt de vista, la guia didàctica podria estar molt més elaborada, indicant per exemple,el funcionament, la metodologia, fent referència a les competències bàsiques... Però per altrabanda, també m’ha agradat i pens que està molt bé el fet que et dóna idees de com es pot introduiraquest material dintre de les sessions de classe. Inclús et posen a la teva disposició un full per fer elseguiment dintre de l’aula. EXCEL·LENT ALTA CORRECTA BAIXAVALORACIÓ GLOBAL XQualitat tècnica………………………………………………… XPotencialitat didàctica………………………………………… XFuncionalitat, utilitat………………………………………….. 6

×