Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Słownik Pol-Por-Ang

72 views

Published on

Słownik Pol-Por-Ang

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Słownik Pol-Por-Ang

 1. 1. DICTIONARY Greetings/Kindness Bom dia / bom-di-a / - Dzień Dobry /dz̑e:ɲ dɒbrɪ / Boa tarde. / boa-tar-de /- Dobry Wieczór /dɒbrɪ vje:tʃur/ Adeus. / a-de-us /- Do widzenia /dɒ vidzeɲja/ Como está? /co-mo-es-tá /- Jak się masz? /jak s̑je ma:ʃ/ Estou bem, obrigada. /es-tou-bem-o-bri-ga-da /– Dziękuję, dobrze / dz̑iẽkuje dɒbʒe/ Olá. / o-lá /– Cześć /tʃes̑c̑/ Vemo-nos depois. / ve-mo-nos-de-po-is / – Do zobaczenia /dɒ zɒbatʃeɲja/ É um prazer conhecer-te. /é-um-pra-zer-co-nhe-cer-te/ – Miło cię poznać /mi:wɒ c̑e: pɔ:znac Bem-vindo à Polónia. / bem-vin-do-à-po-ló-ni-a / -Witamy w Polsce /vi:ta:mɪ v pɒlsce/ Aqui estás tu. / a-qui-es-tás.tu/ – Proszę bardzo / prɒʃe ba:rdzɒ/ Obrigada. / o-bri-ga-da /– Dziękuję / dz̑iẽkuje / Com lincença. / com-lin-cen-ça /– Przepraszam / pʃepraʃam / Desculpa. / des-cul-pa / – Przepraszam / pʃepraʃam/ Sim, por favor. / sim-por-fa-vor – Tak, proszę / tak prɒʃe / Muito obrigada por tudo. / mui-to-o-bri-ga-da-por-tu-do/ – Dziękuję za wszystko / dz̑iẽkuje za vʃɪstkɒ / Bem-vindo. / bem-vin-do /– Proszę bardzo / prɒʃe ba:rdzɒ/ Yes – Sim. / sim/ – Tak / tak/ Não. / não - Nie / ɲje/ Basic phrases Como te chamas? / co-mo-te-cha-mas/ - Jak masz na imię? /jak maʃ na imje/ O meu nome é / o-meu-no-me-é / - Mam na imię / mam na imje../
 2. 2. De onde és? / de-on-de-és /- Skąd jesteś? /skãt jestes̑/ Eu sou da Polónia. / eu-sou-da-po-ló-ni-a /- Jestem z Polski /jestem z pɒlski / Eu vivo em RzeszÓw. / eu-vi-vo-em Rzeszów / - Mieszkam w Rzeszowie / mje:ʃkam v ʒe Eu tenho 18 anos. / eu-te-nho-18-a-nos/ - Mam 18 lat /mam ɒs̑̑e:mnas̑̑c̑e lat / Eu não consigo falar Português. / eu-não-con-si-go-fa-lar-por-tu-guês / - Nie mówię po portugalsku. /ɲje muvje pɒ portugalsku/ Eu não sei. / eu-não-sei / - Nie wiem / ɲje vjem/ Eu não entendo. / eu-não-en-ten-do / - Nie rozumiem / ɲje rɒzu:mjem/ Eu sou um/a estudante. – eu-sou-um(u-ma)-es-tu-dan-te / - Jestem uczniem / jestem utʃɲjem / Brinde / brin-de / - Na zdrowie / na zdrɒvje/ Diverte-te. / di-ver-te-te / – Baw się dobrze /bav s̑̑je dɒbʒe / Boa sorte. / bo-a-sor-te / – Powodzenia / pɒvɒdzeɲja / Numbers 1 um. / um/ – jeden / jeden / 2 dois. / do-is / – dwa /dva / 3 três. / três / – trzy / t ʃɪ / 4 quatro. / qua-tro / – cztery / tʃterɪ/ 5 cinco. / cin-co / – pięć / pjẽc̑/ 6 seis / se-is / – sześć / ʃe:s̑c̑/ 7 sete. / se-te / – siedem /s̑̑e:dem/ 8 oito. / oi-to / – osiem /ɒs̑̑e:m/ 9 nove. / no-ve / – dziewięć / dz̑e:vjeɲc̑/
 3. 3. 10 dez. / dez / – dziesięć / dz̑e:s̑e:ɲc̑/ 11 onze. / on-ze/ – jedenaście / jedenas̑̑c̑e/ 12 doze. / do-ze / – dwanaście / dvanas̑̑c̑e / 20 vinte. / vin-te / – dwadzieścia /dvadz̑e:s̑̑c̑a / 30 trinta. / trin-ta / – trzydzieści / tʃɪdz̑e:s̑̑c̑i / 40 quarenta. / qua-ren-ta / – czterdzieści / tʃte:rdz̑e:s̑̑c̑i / 50 cinquenta. / cin-quen-ta / – pięćdziesiąt / pjeɲdz̑e:s̑̑ɔ:nt / 60 sessenta. / se-ssen-ta / – sześćdziesiąt / ʃe:s̑̑̑c̑dz̑e:s̑̑ɔ:nt / 70 setenta. / se-ten-ta /–siedemdziesiąt /s̑̑e:demdz̑e:s̑̑ɔ:nt/ 80 oitenta. / oi-ten-ta / – osiemdziesiąt /ɒs̑̑e:mdz̑e:s̑̑ɔ:nt / 90 noventa. / no-ven-ta /- dziewięćdziesiąt /dz̑e:vjeɲc̑dz̑e:s̑̑ɔ:nt/ 100 cem. / cem / – sto / stɔ: / 1000 mil. / mil / – tysiąc / tɪs̑̑ɔ:nc /
 4. 4. Days/Time Segunda-feira. / se-gun-da-fei-ra / – poniedziałek / pɒɲjedz̑a:wek/ Terça-feira. / ter-ça-fei-ra / – wtorek / vtɔ:rek / Quarta-feira. / quar-ta-fei-ra / – środa / s̑rɔ:da / Quinta-feira. / quin-ta-fei-ra / – czwartek / tʃfa:rtek / Sexta-feira. / sex-ta-fei-ra / – piątek / pjɔ:ntek / Sábado. / sá-ba-do / – sobota / sɔ:bɒta/ Domingo. / do-min-go /– niedziela / ɲjedz̑e:la/ Primavera. / pri-ma-ve-ra / – wiosna /vjɔ:sna/ Verão. / ve-rão / – lato / la:tɒ/ Outono. / ou-to-no / – jesień / je:s̑e:ɲ/ Inverno. / in-ver-no / – zima /zi:ma / Que horas são? / que-ho-ras-são?/- Która jest godzina? /ktu:ra jest gɒdz̑i:na / Quando? / quan-do / - kiedy? / kjedɪ/ Hoje. / ho-je / – dzisiaj / dz̑i:s̑aj / Amanhã. / a-ma-nhã / – jutro / ju:trɒ/ Dia. / di-a / – dzień / dz̑e:ɲ/ Noite. / noi-te/ – noc / nɔ:c / Manhã. / ma-nhã / – rano /ra:nɒ / Tarde. / tar-de / – wieczór /vjetʃu:r/ Tarde. / tar-de/ – popołudnie / pɒpɒwu:dɲje/ Colours
 5. 5. Branco. / bran-co / – biały /bja:wɪ/ Azul. / a-zul / – niebieski /ɲe:bjeski/ Castanho. / cas-ta-nho/ – brązowy /brɒnzɔ:vɪ/ Preto. / pre-to / – czarny / tʃa:rnɪ/ Vermelho. / ver-me-lho / – czerwony /tʃe:rvɒnɪ / Verde. / ver-de / – zielony /z̑e:lɒnɪ/ Cinzento. / cin-zen-to / – szary / ʃa:rɪ/ Cor-de-rosa. / cor-de-ro-sa / – różowy /ru:ʒɒvɪ/ Cor-de-laranja. / cor-de-la-ran-ja / – pomarańczowy / pɔ:maraɲtʃɒvɪ/ Amarelo. / a-ma-re-lo / – żółty / ʒuwtɪ / Roxo. / ro-xo / – fioletowy /fjɔ:letɒvɪ/ Prateado. / pra-te-a-do / – srebrny / srebrnɪ/ Dourado. / dou-ra-do / – złoty /zwɔ:tɪ/ Colorido. / co-lo-ri-do / – kolorowy /kɒlɒrɒvɪ/ Transport/Journey Autocarro. / au-to-ca-rro / - autobus / awtɔ:bus / Metro. / me-tro / – metro / metrɒ/ Avião. / a-vi-ão / – samolot /sa:mɔ:lɔ:t/ Carro. / ca-rro / – samochód /sa:mɔ:hu:t/ Comboio. / com-bo-i-o / – pociąg / pɔ:c̑jãk / Ferry. / fe-rry / – prom /prɔ:m / Bicicleta. / bi-ci-cle-ta / – rower / rɒver/ Autoestrada. / au-to-es-tra-da / – autostrada /awtɔ:strada/ Estação de comboios. / es-ta-ção-de-com-bo-i-os / – stacja kolejowa / stacja kɔ:lejɔ:va/ Paragem de autocarro. / pa-ra-gem-de-au-to-ca-rro / – przystanek autobusowy / pʃɪstanek awtɔ:busɔ:vɪ/ Bagagem. / ba-ga-gem / – bagaż / bagaʃ/ Informação turística. / in-for-ma-ção-tu-rís-ti-ca / – informacja turystyczna / infɔ:rmacja turɪstɪtʃna / Eu gostaria... / eu-gos-ta-ri-a / - Chciałbym.../hc̑a:wbɪm...../ Bilhete individual. / bi-lhe-te-in-di-vi-du-al / – bilet w jedną stronę / bi:let v jednã strɒne/ Bilhete de volta. / bi-lhe-te-de-vol-ta / - bilet powrotny /bi:let pɒvrɒtnɪ/ Cartão de viagem semanal. / car-tão-de-vi-a-gem-se-ma-nal / – bilet tygodniowy / bi:let tɪgɒdɲɔ:vɪ/ Comboio está atrasado. / com-bo-i-o-es-tá-a-tra-sa-do/ – pociąg jest spóźniony
 6. 6. /pɔ:c̑jãk jest spu:z̑ɲɔ:nɪ / Chegada. / che-ga-da/ – przyjazd / pʃɪja:st/ Partida. / par-ti-da / – odjazd /ɔ:dja:st/ Quanto é um bilhete? / quan-to-é-um-bi-lhe-te/ - Ile kosztuje bilet? / i:le kɒʃtuje bi:let/ Redução. / re-du-ção / – obniżka / ɒbɲi:ʃka / Onde é a estação do metro? / on-de-é-a-es-ta-ção-do-me-tro / - Gdzie jest stacja metra? / gdz̑e: jest stacja metra/ Food/ Restaurant Pequeno Almoço. / bom-di-a / – śniadanie / s̑ɲa:da:ɲe:/ Lanche / Lan-che/ – lunch / lantʃ/ Jantar. / Jan-tar / – obiad /ɔ:bjat/ Pão./ Pão / – chleb / hlep / Queijo. / Quei-jo / – ser /ser/ Manteiga. / Man-tei-ga/ – masło / maswɒ/ Geleia / Ge-lei-a / – dżem /dʒem/ Ovos mexidos. / O-vos-me-xi-dos /– jajecznica / jajetʃɲi:ca / Cereais / Ce-re-a-is/ – płatki śniadaniowe /pwa:tki s̑ɲa:da:ɲɔ:ve/ Água mineral. / á-gu-a-mi-ne-ral /– woda mineralna / vɔ:da: mineralna/ Café. / Ca-fé – kawa /ka:va/ Chá./ Chá – herbata /he:rba:ta/ Leite./ Lei-te – mleko / mlekɒ/ Sumo de fruta./ Su-mo-de-fru-ta – sok owocowy / sɒk ɒvɒcɒvɪ/ Maçã./ Ma-çã – jabłko / ja:bwkɒ / Laranja./ La-ran-ja – pomarańcza /pɔ:maraɲtʃa/ Banana. / Ba-na-na – banan / ba:nan/ Morango. / Mo-ran-go / – truskawka / tru:skafka/ Vegetais. / Ve-ge-ta-is / – warzywa /va:ʒɪva / Fruta. / Fru-ta / – owoce / ɒvɒce/ Açúcar. / A-çú-car / – cukier /cu:kjer / Sal. / Sal / – sól /su:l/ Pimenta / Pi-men-ta / – pieprz / pje:pʃ /
 7. 7. Massa. / Ma-ssa / – makaron / makarɒn / Sopa. / So-pa / – zupa / zu:pa/ Frango/Galinha. / Fran-go/ Ga-li-nha / – kurczak / ku:rtʃak/ Bife./ Bi-fe / – wołowina / vɒwɒvi:na/ Batatas. / ba-ta-tas / – ziemniaki / z̑e:mɲa:ki/ Tomates. / To-ma-tes / – pomidory /pɔ:mi:dɒrɪ/ Batatas. / Ba-ta-tas/ – frytki / frɪtki / Peixe. / Pei-xe / – ryba / rɪba/ Salmão. / Sal-mão / – łosoś / wɒsɒs̑/ Bolo. / Bo-lo/ – ciasto / c̑a:stɒ/ Gelado. / Ge-la-do / – lody / lɔ:dɪ/ Restaurante. / Res-tau-ran-te / – restauracja / restawracja / Posso ter...? / Po-sso-ter? /- Czy mogę prosić /tʃɪ mɒge prɒs̑ic̑ ../ Queria a conta, por favor./ Que-ri-a-a-con-ta-por-fa-vor /- Poproszę rachunek / pɒprɒʃe rahunek / Bom apetite. / Bom- a-pe-ti-te /– Smacznego / smatʃnegɒ / É delicioso. / É-de-li-ci-o-so / - To jest pyszne /tɒ jest pɪʃne/ Garfo./ Gar-fo / – widelec /vi:delec/ Faca. /fa-ca / – nóż /nu:ʃ / Prato. /pra-to / – talerz / taleʃ / Copo. /co-po / – filiżanka /filiʒa:nka/ Copo. /co-po / – szklanka / ʃklanka/ Shopping Dinheiro. / Di-nhei-ro / – pieniądze /pjeɲɔ:ndze/ Cartão de crédito / Car-tão-de-cré-di-to /– karta kredytowa / karta kredɪtɒva/ Câmbio. /Câm-bi-o / – kantor /kantɒr/ Quanto custa? /Quan-to-cus-ta /- Ile to kosztuje? /i:le tɒ kɒʃtuje/ Poderia ter...? / Po-de-ri-a-ter? /- Mogę prosić.o..? /mɒge prɒs̑ic̑ ɒ.../ Pode-me dar o recibo? / Po-de-me-dar-o-re-ci-bo? /- Mogę prosić o paragon?
 8. 8. / mɒge prɒs̑ic̑ ɒ paragɒn / É tudo, obrigado. / É-tu-do-o-bri-ga-do /- To wszystko, dziękuję / tɒ vʃɪstkɒ dz̑iẽku:je/ Eu perdi o meu dinheiro./Eu-per-di-o-meu-di-nhei-ro / - Zgubiłem pieniądze /zgubiwem pjeɲɔ:ndze/ Onde é o caixa eletrônico? /On-de-é-o-cai-xa- eletrônico/ - Gdzie jest bankomat? /gdz̑e: jest banɒkmat/ Centro comercial./Cen-tro-co-mer-ci-al /– centrum handlowe /centrum handlɒve/ Super mercado./Su-per-mer-ca-do / – supermarket /supermarket/ Loja de lembranças./lo-ja-de-lem-bran-ças /– sklep z pamiątkami /sklep z pamjɔ:ntkami/ Presente./Pre-sen-te – prezent /prezent/ Onde é o centro comercial? /On-de-é-o-cen-tro-co-mer-ci-al?/ - Gdzie jest centrum handlowe? /gdz̑e: jest centrum handlɒve/ Eu levo-o. / Eu-le-vo-o /– Wezmę to / vezme tɒ/ Posso experimentar? /Po-sso-ex-pri-men-tar? /- Czy mogę to przymierzyć? /tʃɪ mɒge tɒ pʃɪmjeʒɪc̑ / Posso pagar com cartão de crédito?/Po-sso-pa-ga-r-com-car-tão-de-cré-di-to? /- Czy mogę zapłacić kartą? / Health Não me sinto bem./Nã-o –me-sin-to-bem - żle się czuję /z̑le s̑̑e: tʃuje/ Eu preciso de um doutor. /Eu –pre-ci-so-de-um-dou-tor / - potrzebuję lekarza / pɒtʃebuje lekaʒa/ Tenho uma dor de cabeça / Te-nho-u-ma-dor-de-ca-be-ça /– boli mnie głowa / bɔ:li mɲe: gwɒva / Estou com febre./Es-tou-com-fe-bre / – mam gorączkę / mam gɔ:rɔntʃke/ Sinto-me doente./ Sin-to-me-do-en-te /– mam mdłości /mam mdwɔ:s̑̑c̑i/ Hospital./ Hos-pi-tal / – szpital / ʃpital/ Químicos./ Quí-mi-cos / – apteka / apteka/ Droga. / Dro-ga / – lekarstwo / lekarstvɒ/
 9. 9. Family Mãe./ Mã-e /– mama /mama/ Pai./Pa-i / – ojciec /ɒjc̑ec/ Irmão./ Ir-mão / – brat /brat/ Irmã. /Ir-mã / – siostra / s̑ɔ:stra / Filho. / Fi-lho/ – syn /sɪn / Filha / Fi-lha / – córka /cu:rka/ Marido. /Ma-ri-do / – mąż / mãʃ / Mulher. /Mu-lhe-r / – żona /ʒɔ:na/ Criança. /Cri-an-ça / – dziecko /dz̑eckɔ:/ Pais / Pai-s / – rodzice / rɒdz̑ice/ Tia. / Ti-a / – ciotka /c̑ɔ:tka / Tio. /Ti-o / – wujek /vu:jek/ Primo. / Pri-mo /– kuzyn / kuzɪn/ Tens algum irmão ou irmã?. /Tens-al-gum-ir-mão-ou-ir-mã? /- Czy masz rodzeństwo? /tʃɪ maʃ rɔ:dzeɲstvɒ/ Visiting Museu./ Mu-se-u – muzeum /muzeum/ Monumento /Mo-nu-men-to / – zabytek /zabɪtek/ Galeria de arte. / Ga-le-ri-a-de-ar-te / – galeria sztuki /galerja ʃtuki / Igreja /i-gre-ja / – kościół /kɔ:s̑̑c̑u:w/ O que é isto? / O-que-é-is-to? /- Co to jest? /cɒ tɒ jest / Centro da cidade. / Cen-tro-da-ci-da-de / – centrum miasta /centrum mja:sta/ Mercado. / Mer-ca-do / – rynek /rɪnek/ Guia. /Gui-a / – przewodnik /pʃevɒdɲik/ Mapa da cidade./Ma-pa-da-ci-da-de / – plan miasta /plan mja:sta/ Digressão/trajeto. / Di-gre-ssão/Tra-je-to / – wycieczka /vɪc̑eʃtka/
 10. 10. Jardim Botânico. / Jar-dim-bo-tâ-ni-co / – ogród botaniczny /ɒgru:t bɒtaɲi: ʃtnɪ/ Castelo – zamek /za:mek/ Pintura / Pin-tu-ra / – obraz /ɒbras/ Escultura /Es-cul-tu-ra / – rzeźba /ʒe:z̑ba/ Câmara Municipal / Câ-ma-ra-mu-ni-ci-pal / – ratusz / ra:tuʃ / Escola /Es-co-la / - szkoła / ʃkɒwa / Poço./Po-ço – studnia /studɲa:/ Free time Desporto. /Des-por-to / – sport /spɒrt/ Natação. /Na-ta-ção / – pływanie /pwɪvaɲe/ Ciclismo. /Ci-clis-mo / – kolarstwo /kɒla:rstvɒ/ Esquiar. /Es-qui-ar / – narciarstwo / na:rc̑a:rstvɒ/ Futebol. /Fu-te-bol /– piłka nożna /piwka nɒʒna/ Voleibol. /Vo-lei-bol / – siatkówka / s̑a:tku:fka / Basquetebol. /Bas-que-te-bol / – koszykówka /kɔ:ʃɪku:fka/ Ouvir música. /Ou-vir-mu-si-ca / – słuchać muzyki /swuhac̑/ mu:zɪki / Jogar jogos de computador. /Jo-gar-jo-gos-de-com-pu-ta-dor / – grać na komputerze /gra:c̑ na kɔ:mputeʒe / Ver TV / Ver-tv /– oglądać telewizję /ɒglɔ:ndac̑ televizje / Tocar guitarra. /To-car-gui-ta-rra / – grać na gitarze /gra:c̑ na gi:ta:ʒe/ Conhecer amigos. / Co-nhe-cer-a-mi-gos /– spotykać przyjaciół /spɒtɪkac̑ pʃɪjac̑u:w /
 11. 11. Ir á discoteca./ Ir-á-dis-co-te-ca / – chodzić do klubu /hɔ:dz̑ic̑ dɒ klubu/ lêr livros./Lêr-li-vros /– czytać książki /tʃɪtac̑ ks̑ãʒki/ Eu gosto. / Eu-gos-to /- lubię.../ lu:bje/... O que gostas de fazer?/O-que-gos-tas-de-fa-zer? - Co lubisz robić? /cɒ lu:bi:ʃ rɒbic̑/

×