Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polish-English-Portuguese Dictionary

157 views

Published on

Polish-English-Portuguese Dictionary

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polish-English-Portuguese Dictionary

 1. 1. DICTIONARY Greetings/Kindness Good Morning - Dzień Dobry /dz̑e:ɲ dɒbrɪ / Good Evening - Dobry Wieczór /dɒbrɪ vje:tʃur/ Goodbye - Do widzenia /dɒ vidzeɲja/ How are you? - Jak się masz? /jak s̑je ma:ʃ/ I'm fine, thank you – Dziękuję, dobrze / dz̑iẽkuje dɒbʒe/ Hi/Hello – Cześć /tʃes̑c̑/ See you – Do zobaczenia /dɒ zɒbatʃeɲja/ It's nice to meet you – Miło cię poznać /mi:wɒ c̑e: pɔ:znac̑/ Welcome to Poland -Witamy w Polsce /vi:ta:mɪ v pɒlsce/ Here you are – Proszę bardzo / prɒʃe ba:rdzɒ/ Thank you – Dziękuję / dz̑iẽkuje / Excuse me – Przepraszam / pʃepraʃam / I'm sorry – Przepraszam / pʃepraʃam/ Yes, please – Tak, proszę / tak prɒʃe / Thank you very much for everything – Dziękuję za wszystko / dz̑iẽkuje za vʃɪstkɒ / You are welcome – Proszę bardzo / prɒʃe ba:rdzɒ/ Yes – Tak / tak/ No - Nie / ɲje/ DICTIONARY Greetings/Kindness Good Morning – Bom dia / bom-di-a Good Evening – Boa tarde. / boa-tar-de Goodbye – Adeus. / a-de-us How are you? – Como está? / co-mo-es-tá
 2. 2. I’m fine, thank you – Estou bem, obrigada. / es-tou-bem-o-bri-ga-da Hi/Hello – Olá. / o-lá See you – Vemo-nos depois. / ve-mo-nos-de-po-is It’s nice to meet you – É um prazer conhecer-te. / é-um-pra-zer-co-nhe-cer-te Welcome to Poland – Bem-vindo à Polónia. / bem-vin-do-à-po-ló-ni-a Here you are – Aqui estás tu. / a-qui-es-tás.tu Thank you – Obrigada. / o-bri-ga-da Excuse me – Com lincença. / com-lin-cen-ça I’m sorry – Desculpa. / des-cul-pa Yes, please – Sim, por favor. / sim-por-fa-vor Thank you very much for everything – Muito obrigada por tudo. / mui-to-o-bri-ga-da-por- tu-do You are welcome – Bem-vindo. / bem-vin-do Yes – Sim. / sim No – Não. / não Basic phrases Numbers What is your name? - Jak masz na imię? /jak maʃ na imje/ My name is - Mam na imię / mam na imje../ Where are you from? - Skąd jesteś? /skãt jestes̑/ I'm from Poland. - Jestem z Polski /jestem z pɒlski / I live in Rzeszów. - Mieszkam w Rzeszowie / mje:ʃkam v ʒeʃɒvje / I'm 18 years old. - Mam 18 lat /mam ɒs̑̑e:mnas̑̑c̑e lat / I can't speak Portuguese. - Nie mówię po portugalsku. /ɲje muvje pɒ portugalsku/ I don't know. - Nie wiem / ɲje vjem/ I don't understand. - Nie rozumiem / ɲje rɒzu:mjem/ I'm a student. - Jestem uczniem / jestem utʃɲjem / 1 one – jeden / jeden / 2 two – dwa /dva / 3 three – trzy / t ʃɪ / 4 four – cztery / tʃterɪ/ 5 five – pięć / pjẽc̑/ 6 six – sześć / ʃe:s̑c̑/ 7 seven – siedem /s̑̑e:dem/ 8 eight – osiem /ɒs̑̑e:m/ 9 nine – dziewięć / dz̑e:vjeɲc̑/
 3. 3. Cheers! - Na zdrowie / na zdrɒvje/ Have fun – Baw się dobrze /bav s̑̑je dɒbʒe / Good luck – Powodzenia / pɒvɒdzeɲja / 10 ten – dziesięć / dz̑e:s̑e:ɲc̑/ 11 eleven – jedenaście / jedenas̑̑c̑e/ 12 twelve – dwanaście / dvanas̑̑c̑e / 20 twenty – dwadzieścia /dvadz̑e:s̑̑c̑a / 30 thirty – trzydzieści / tʃɪdz̑e:s̑̑c̑i / 40 forty – czterdzieści / tʃte:rdz̑e:s̑̑c̑i / 50 fifty – pięćdziesiąt / pjeɲdz̑e:s̑̑ɔ:nt / 60 sixty – sześćdziesiąt / ʃe:s̑̑̑c̑dz̑e:s̑̑ɔ:nt / 70 seventy– siedemdziesiąt /s̑̑e:demdz̑e:s̑̑ɔ:nt/ 80 eighty – osiemdziesiąt /ɒs̑̑e:mdz̑e:s̑̑ɔ:nt /90ninety- dziewięćdziesiąt /dz̑e:vjeɲc̑dz̑e:s̑̑ɔ:nt/ 100 hundred – sto / stɔ: /
 4. 4. 1000 thousand – tysiąc / tɪs̑̑ɔ:nc / Basic phrases Numbers What is your name? – Como te chamas? / co- mo-te-cha-mas My name is – O meu nome é / o-meu-no-me-é Where are you from? – De onde és? / de-on-de- és I’m from Poland – Eu sou da Polónia. / eu-sou- da-po-ló-ni-a I live in RzeszÓw – Eu vivo em RzeszÓw. / eu- vi-vo-em I’m 18 years old. – Eu tenho 18 anos. / eu-te- nho-18-a-nos I can’t speak Portuguese. – Eu não consigo falar Português. / eu-não-con-si-go-fa-lar-por- tu-guês I don’t know. – Eu não sei. / eu-não-sei I don’t understand. – Eu não entendo. / eu-não- en-ten-do I’m a student. – Eu sou um/a estudante. – eu- sou-um(u-ma)-es-tu-dan-te Cheers! – Brinde / brin-de Have fun – Diverte-te. / di-ver-te-te Good luck – Boa sorte. / bo-a-sor-te 1 one – um. / um 2 two – dois. / do-is 3 three – três. / três 4 four – quatro. / qua-tro 5 five – cinco. / cin-co 6 six – seis / se-is 7 seven – sete. / se-te 8 eight – oito. / oi-to 9 nine – nove. / no-ve 10 ten – dez. / dez 11 eleven – onze. / on-ze 12 twelve – doze. / do-ze 20 twenty – vinte. / vin-te 30 thirty – trinta. / trin-ta 40 forty – quarenta. / qua-ren-ta 50 fifty – cinquenta. / cin-quen-ta 60 sixty – sessenta. / se-ssen-ta 70 seventy – setenta. / se-ten-ta 80 eighty – oitenta. / oi-ten-ta 90 ninety – noventa. / no-ven-ta Colours
 5. 5. 100 hundred – cem. / cem 1000 thousand – mil. / mil Days/Time Monday – poniedziałek / pɒɲjedz̑a:wek/ Tuesday – wtorek / vtɔ:rek / Wednesday – środa / s̑rɔ:da / Thursday – czwartek / tʃfa:rtek / Friday – piątek / pjɔ:ntek / Saturday – sobota / sɔ:bɒta/ Sunday – niedziela / ɲjedz̑e:la/ spring – wiosna /vjɔ:sna/ summer – lato / la:tɒ/ autumn – jesień / je:s̑e:ɲ/ winter – zima /zi:ma / What time is it? - Która jest godzina? /ktu:ra jest gɒdz̑i:na / When? - kiedy? / kjedɪ/ today – dzisiaj / dz̑i:s̑aj / tomorrow – jutro / ju:trɒ/ day – dzień / dz̑e:ɲ/ night – noc / nɔ:c / white – biały /bja:wɪ/ blue – niebieski /ɲe:bjeski/ brown – brązowy /brɒnzɔ:vɪ/ black – czarny / tʃa:rnɪ/ red – czerwony /tʃe:rvɒnɪ / green – zielony /z̑e:lɒnɪ/ grey – szary / ʃa:rɪ/ pink – różowy /ru:ʒɒvɪ/ orange – pomarańczowy / pɔ:maraɲtʃɒvɪ/ yellow – żółty / ʒuwtɪ / purple – fioletowy /fjɔ:letɒvɪ/ silver – srebrny / srebrnɪ/ gold – złoty /zwɔ:tɪ/ colourful – kolorowy /kɒlɒrɒvɪ/
 6. 6. morning – rano /ra:nɒ / evening – wieczór /vjetʃu:r/ afternoon – popołudnie / pɒpɒwu:dɲje/ Days/Time Monday – Segunda-feira. / se-gun-da-fei-ra Tuesday – Terça-feira. / ter-ça-fei-ra Wednesday – Quarta-feira. / quar-ta-fei-ra Thursday – Quinta-feira. / quin-ta-fei-ra Friday – Sexta-feira. / sex-ta-fei-ra Saturday – Sábado. / sá-ba-do Sunday – Domingo. / do-min-go Spring – Primavera. / pri-ma-ve-ra Summer – Verão. / ve-rão Autumn – Outono. / ou-to-no Winter – Inverno. / in-ver-no What time is it? – Que horas são? / que-ho-ras-são? When? – Quando. / quan-do Today – Hoje. / ho-je Tomorrow – Amanhã. / a-ma-nhã Day – Dia. / di-a Night – Noite. / noi-te Morning – Manhã. / ma-nhã Evening – Tarde. / tar-de Afternoon – Tarde. / tar-de Colours white – Branco. / bran-co blue – Azul. / a-zul brown – Castanho. / cas-ta-nho black – Preto. / pre-to red – Vermelho. / ver-me-lho green – Verde. / ver-de grey – Cinzento. / cin-zen-to pink – Cor-de-rosa. / cor-de-ro-sa orange – Cor-de-laranja. / cor-de-la-ran-ja yellow – Amarelo. / a-ma-re-lo purple – Roxo. / ro-xo silver – Prateado. / pra-te-a-do gold – Dourado. / dou-ra-do colourful – Colorido. / co-lo-ri-do Transport/Journey
 7. 7. bus - autobus / awtɔ:bus / tube – metro / metrɒ/ plane – samolot /sa:mɔ:lɔ:t/ car – samochód /sa:mɔ:hu:t/ train – pociąg / pɔ:c̑jãk / ferry – prom /prɔ:m / bike – rower / rɒver/ motorway – autostrada /awtɔ:strada/ train station – stacja kolejowa / stacja kɔ:lejɔ:va/ bus stop – przystanek autobusowy / pʃɪstanek awtɔ:busɔ:vɪ/ luggage – bagaż / bagaʃ/ tourist information – informacja turystyczna / infɔ:rmacja turɪstɪtʃna / I would like... - Chciałbym.../hc̑a:wbɪm...../ single ticket – bilet w jedną stronę / bi:let v jednã strɒne/ return ticket - bilet powrotny/bi:let pɒvrɒtnɪ/ weekly travel card – bilet tygodniowy/ bi:let tɪgɒdɲɔ:vɪ/ train is delayed – pociąg jest spóźniony /pɔ:c̑jãk jest spu:z̑ɲɔ:nɪ / arrival – przyjazd / pʃɪja:st/ departure – odjazd /ɔ:dja:st/ how much is a ticket? - Ile kosztuje bilet? / i:le kɒʃtuje bi:let/ Reduction – obniżka / ɒbɲi:ʃka / Where's the tube station? - Gdzie jest stacja metra? / gdz̑e: jest stacja metra/ Transport/Journey bus - Autocarro. / au-to-ca-rro tube – Metro. / me-tro plane – Avião. / a-vi-ão car – Carro. / ca-rro train – Comboio. / com-bo-i-o ferry – Ferry. / fe-rry bike – Bicicleta. / bi-ci-cle-ta motorway – Autoestrada. / au-to-es-tra-da train station – Estação de comboios. / es-ta-ção-de-com-bo-i-os bus stop – Paragem de autocarro. / pa-ra-gem-de-au-to-ca-rro luggage – Bagagem. / ba-ga-gem
 8. 8. tourist information – Informação turística. / in-for-ma-ção-tu-rís-ti-ca I would like... – Eu gostaria... / eu-gos-ta-ri-a single ticket – Bilhete individual. / bi-lhe-te-in-di-vi-du-al return ticket - Bilhete de volta. / bi-lhe-te-de-vol-ta weekly travel card – Cartão de viagem semanal. / car-tão-de-vi-a-gem-se-ma-nal train is delayed – Comboio está atrasado. / com-bo-i-o-es-tá-a-tra-sa-do arrival – Chegada. / che-ga-da departure – Partida. / par-ti-da how much is a ticket? – Quanto é um bilhete? / quan-to-é-um-bi-lhe-te Reduction – Redução. / re-du-ção Where's the tube station? – Onde é a estação do metro? / on-de-é-a-es-ta-ção-do-me-tro Food/ Restaurant breakfast – śniadanie / s̑ɲa:da:ɲe:/ lunch – lunch / lantʃ/ dinner – obiad /ɔ:bjat/ bread – chleb / hlep / cheese – ser /ser/ butter – masło / maswɒ/ jam – dżem /dʒem/ scrambled eggs – jajecznica / jajetʃɲi:ca / cornflakes – płatki śniadaniowe /pwa:tki s̑ɲa:da:ɲɔ:ve/ mineral water – woda mineralna / vɔ:da: mineralna/ coffee – kawa /ka:va/ tea – herbata /he:rba:ta/ milk – mleko / mlekɒ/ fruit juice – sok owocowy / sɒk ɒvɒcɒvɪ/ apple – jabłko / ja:bwkɒ / orange – pomarańcza /pɔ:maraɲtʃa/ banana – banan / ba:nan/ strawberry – truskawka / tru:skafka/ vegetables – warzywa /va:ʒɪva / fruit – owoce / ɒvɒce/ sugar – cukier /cu:kjer / salt – sól /su:l/ pepper – pieprz / pje:pʃ / pasta – makaron / makarɒn / soup – zupa / zu:pa/ chicken – kurczak / ku:rtʃak/ beef – wołowina / vɒwɒvi:na/ potatoes – ziemniaki / z̑e:mɲa:ki/
 9. 9. tomatoes – pomidory /pɔ:mi:dɒrɪ/ chips – frytki / frɪtki / fish – ryba / rɪba/ salmon – łosoś / wɒsɒs̑/ cake – ciasto / c̑a:stɒ/ ice cream – lody / lɔ:dɪ/ restaurant – restauracja / restawracja / Can I have ...? - Czy mogę prosić /tʃɪ mɒge prɒs̑ic̑ ../ I would like a bill, please. - Poproszę rachunek / pɒprɒʃe rahunek / Bon appetite – Smacznego / smatʃnegɒ / It is delicious. - To jest pyszne /tɒ jest pɪʃne/ fork – widelec /vi:delec/ knife – nóż /nu:ʃ / plate – talerz / taleʃ / cup – filiżanka /filiʒa:nka/ glass – szklanka / ʃklanka/ Food/ Restaurant breakfast – Pequeno Almoço./bom-di-a lunch – Lanche./ Lan-che dinner – Jantar. / Jan-tar bread – Pão./ Pão cheese – Queijo. /Quei-jo butter – Manteiga./ Man-tei-ga jam – Geleia./ Ge-lei-a scrambled eggs – Ovos mexidos. / O-vos-me-xi-dos cornflakes – Cereais./ Ce-re-a-is mineral water – Água mineral. / á-gu-a-mi-ne-ral coffee – Café./ Ca-fé tea – Chá./ Chá milk – Leite./ Lei-te fruit juice – Sumo de fruta./ Su-mo-de-fru-ta apple – Maçã./ Ma-çã orange – Laranja./ La-ran-ja banana – Banana. / Ba-na-na strawberry – Morango./ Mo-ran-go vegetables – Vegetais./ Ve-ge-ta-is fruit – Fruta./ Fru-ta sugar – Açúcar./ A-çú-car
 10. 10. salt – Sal./ Sal pepper – Pimenta/ Pi-men-ta pasta – Massa./ Ma-ssa soup – Sopa./ So-pa chicken – Frango/Galinha. /Fran-go/ Ga-li-nha beef – Bife./ Bi-fe potatoes – Batatas. / ba-ta-tas tomatoes – Tomates. / To-ma-tes chips – Batatas./ Ba-ta-tas fish – Peixe./ Pei-xe salmon – Salmão./Sal-mão cake – Bolo./ Bo-lo ice cream – Gelado./ Ge-la-do restaurant – Restaurante./ Res-tau-ran-te Can I have ...? – Posso ter...? / Po-sso-ter? I would like a bill, please. – Queria a conta, por favor./ Que-ri-a-a-con-ta-por-fa-vor Bon appetite – Bom apetite./ Bom- a-pe-ti-te It is delicious. – É delicioso./ É-de-li-ci-o-so fork – Garfo./ Gar-fo knife – Faca./fa-ca plate – Prato./pra-to cup – Copo./co-po glass – Copo./co-po Shopping money – pieniądze /pjeɲɔ:ndze/ credit card – karta kredytowa / karta kredɪtɒva/ exchange bureau – kantor /kantɒr/ How much is it? - Ile to kosztuje? /i:le tɒ kɒʃtuje/ Could I have...? - Mogę prosić.o..? /mɒge prɒs̑ic̑ ɒ.../ Can I get a receipt? - Mogę prosić o paragon?/ mɒge prɒs̑ic̑ ɒ paragɒn / That's all, thanks. - To wszystko, dziękuję / tɒ vʃɪstkɒ dz̑iẽku:je/ I lost my money. - Zgubiłem pieniądze /zgubiwem pjeɲɔ:ndze/ Where is the cashpoint? - Gdzie jest bankomat? /gdz̑e: jest banɒkmat/ shopping centre – centrum handlowe /centrum handlɒve/ supermarket – supermarket /supermarket/
 11. 11. souvenir shop – sklep z pamiątkami /sklep z pamjɔ:ntkami/ present/gift – prezent /prezent/ Where is a shopping centre? - Gdzie jest centrum handlowe? /gdz̑e: jest centrum handlɒve/ I will take it – Wezmę to / vezme tɒ/ Can I try it on? - Czy mogę to przymierzyć? /tʃɪ mɒge tɒ pʃɪmjeʒɪc̑ / Can I pay by credit card? - Czy mogę zapłacić kartą? / tʃɪ mɒge zapwac̑ic̑ kartã / Shopping money – Dinheiro./Di-nhei-ro credit card – Cartão de crédito/Car-tão-de-cré-di-to. exchange bureau – Câmbio./Câm-bi-o How much is it? – Quanto custa?/Quan-to-cus-ta Could I have...? – Poderia ter...?/ Po-de-ri-a-ter? Can I get a receipt? – Pode-me dar o recibo?/ Po-de-me-dar-o-re-ci-bo? That's all, thanks. – É tudo, obrigado./É-tu-do-o-bri-ga-do I lost my money. – Eu perdi o meu dinheiro./Eu-per-di-o-meu-di-nhei-ro shopping centre – Centro comercial./Cen-tro-co-mer-ci-al supermarket – Super mercado./Su-per-mer-ca-do souvenir shop – Loja de lembranças./lo-ja-de-lem-bran-ças present/gift – Presente./Pre-sen-te Where is a shopping centre? – Onde é o centro comercial?/On-de-é-o-cen-tro-co-mer-ci-al? I will take it – Eu levo-o./ Eu-le-vo-o Can I try it on? – Posso experimentar?/Po-sso-ex-pri-men-tar? Can I pay by credit card? – Posso pagar com cartão de crédito?/Po-sso-pa-ga-r-com-car- tão-de-cré-di-to? Health I don't feel well. - żle się czuję /z̑le s̑̑e: tʃuje/ I need a doctor. - potrzebuję lekarza / pɒtʃebuje lekaʒa/ I have a headache – boli mnie głowa / bɔ:li mɲe: gwɒva / I have a temperature – mam gorączkę / mam gɔ:rɔntʃke/
 12. 12. I feel sick – mam mdłości /mam mdwɔ:s̑̑c̑i/ hospital – szpital / ʃpital/ chemist's – apteka / apteka/ drug – lekarstwo / lekarstvɒ/ Health I don't feel well. – Não me sinto bem./Nã-o –me-sin-to-bem I need a doctor. – Eu preciso de um doutor./Eu –pre-ci-so-de-um-dou-tor I have a headache – Tenho uma dor de cabeça./ Te-nho-u-ma-dor-de-ca-be-ça I have a temperature – Estou com febre./Es-tou-com-fe-bre I feel sick – Sinto-me doente./ Sin-to-me-do-en-te hospital – Hospital./ Hos-pi-tal chemist's – Químicos./ Quí-mi-cos drug – Droga./Dro-ga Family mam– mama /mama/ father – ojciec /ɒjc̑ec/ brother – brat /brat/ sister – siostra / s̑ɔ:stra / son – syn /sɪn / daughter – córka /cu:rka/ husband – mąż / mãʃ / wife – żona /ʒɔ:na/ child – dziecko /dz̑eckɔ:/ parents – rodzice / rɒdz̑ice/ aunt – ciotka /c̑ɔ:tka / uncle – wujek /vu:jek/ cousin – kuzyn / kuzɪn/ Do you have any brothers or sisters? - Czy
 13. 13. masz rodzeństwo? /tʃɪ maʃ rɔ:dzeɲstvɒ Family mom– Mãe./ Mã-e father – Pai./Pa-i brother – Irmão./ Ir-mão sister – Irmã./Ir-mã son – Filho./ Fi-lho daughter – Filha/Fi-lha husband – Marido./Ma-ri-do wife – Mulher./Mu-lhe-r child – Criança./Cri-an-ça parents – Pais/Pai-s aunt – Tia./Ti-a uncle – Tio./Ti-o cousin – Primo./Pri-mo Do you have any brothers or sisters? – Tens algum irmão ou irmã?./Tens-al-gum-ir-mão-ou-ir-mã? Visiting museum – museum /muzeum/ monument – zabytek /zabɪtek/ art gallery – galeria sztuki /galerja ʃtuki / church – kościół /kɔ:s̑̑c̑u:w/ What is this? - Co to jest? /cɒ tɒ jest / city centre – centrum miasta /centrum mja:sta/ market – rynek /rɪnek/ guide – przewodnik /pʃevɒdɲik/ city map – plan miasta /plan mja:sta/ tour – wycieczka /vɪc̑eʃtka/ botanical garden – ogród botaniczny /ɒgru:t bɒtaɲi: ʃtnɪ/ castle – zamek /za:mek/ painting – obraz /ɒbras/ sculpture – rzeźba /ʒe:z̑ba/ town hall – ratusz / ra:tuʃ / school- szkoła / ʃkɒwa / well – studnia /studɲa:/ Visiting
 14. 14. museum – Museu./ Mu-se-u monument – Monumento/Mo-nu-men-to art gallery – Galeria de arte./ Ga-le-ri-a-de-ar-te What is this? – O que é isto?/ O-que-é-is-to? city centre – Centro da cidade./ Cen-tro-da-ci-da-de market – Mercado./Mer-ca-do guide – Guia./Gui-a city map – Mapa da cidade./Ma-pa-da-ci-da-de tour – Digressão/trajeto./Di-gre-ssão/Tra-je-to botanical garden – Jardim Botânico./ Jar-dim-bo-tâ-ni-co castle – Castelo. painting – Pintura/Pin-tu-ra sculpture – Escultura/Es-cul-tu-ra town hall – Câmara Municipal/ Câ-ma-ra-mu-ni-ci-pal school- Escola/Es-co-la well – Poço./Po-ço Free time sport – sport /spɒrt/ swimming – pływanie /pwɪvaɲe/ cycling – kolarstwo /kɒla:rstvɒ/ skiing – narciarstwo / na:rc̑a:rstvɒ/ football – piłka nożna /piwka nɒʒna/ voleyball – siatkówka / s̑a:tku:fka / basketball – koszykówka /kɔ:ʃɪku:fka/ listen to music – słuchać muzyki /swuhac̑/ mu:zɪki / play computer games – grać na komputerze /gra:c̑ na kɔ:mputeʒe / watch TV – oglądać telewizję /ɒglɔ:ndac̑ televizje / play the guitar – grać na gitarze /gra:c̑ na gi:ta:ʒe/
 15. 15. meet friends – spotykać przyjaciół /spɒtɪkac̑ pʃɪjac̑u:w / clubbing – chodzić do klubu /hɔ:dz̑ic̑ dɒ klubu/ read books – czytać książki /tʃɪtac̑ ks̑ãʒki/ I like... - lubię.../ lu:bje/... What do you like doing? - Co lubisz robić? /cɒ lu:bi:ʃ rɒbic̑/ Free time sport – Desporto./Des-por-to swimming – Natação./Na-ta-ção cycling – Ciclismo./Ci-clis-mo skiing – Esquiar./Es-qui-ar football – Futebol./Fu-te-bol voleyball – Voleibol./Vo-lei-bol basketball – Basquetebol./Bas-que-te-bol listen to music – Ouvir música./Ou-vir-mu-si-ca play computer games – Jogar jogos de computador./Jo-gar-jo-gos-de-com-pu-ta-dor watch TV – Ver TV./ Ver-tv play the guitar – Tocar guitarra./To-car-gui-ta-rra meet friends – Conhecer amigos./Co-nhe-cer-a-mi-gos clubbing – Ir á discoteca./ Ir-á-dis-co-te-ca read books – lêr livros./Lêr-li-vros I like...- Eu gosto./Eu-gos-to What do you like doing? – O que gostas de fazer?/O-que-gos-tas-de-fa-zer?

×