Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polish english dictionary doc

330 views

Published on

Polish-english dictionary

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Polish english dictionary doc

  1. 1. DICTIONARY Greetings/Kindness Good Morning - Dzień Dobry /dz̑e:ɲ dɒbrɪ / Good Evening - Dobry Wieczór /dɒbrɪ vje:tʃur/ Goodbye - Do widzenia /dɒ vidzeɲja/ How are you? - Jak się masz? /jak s̑je ma:ʃ/ I'm fine, thank you – Dziękuję, dobrze / dz̑iẽkuje dɒbʒe/ Hi/Hello – Cześć /tʃes̑c̑/ See you – Do zobaczenia /dɒ zɒbatʃeɲja/ It's nice to meet you – Miło cię poznać /mi:wɒ c̑e: pɔ:znac̑/ Welcome to Poland -Witamy w Polsce /vi:ta:mɪ v pɒlsce/ Here you are – Proszę bardzo / prɒʃe ba:rdzɒ/ Thank you – Dziękuję / dz̑iẽkuje / Excuse me – Przepraszam / pʃepraʃam / I'm sorry – Przepraszam / pʃepraʃam/ Yes, please – Tak, proszę / tak prɒʃe / Thank you very much for everything – Dziękuję za wszystko / dz̑iẽkuje za vʃɪstkɒ / You are welcome – Proszę bardzo / prɒʃe ba:rdzɒ/ Yes – Tak / tak/ No - Nie / ɲje/ Basic phrases Numbers What is your name? - Jak masz na imię? /jak maʃ na imje/ My name is - Mam na imię / mam na imje../ Where are you from? - Skąd jesteś? /skãt jestes̑/ I'm from Poland. - Jestem z Polski /jestem z pɒlski / I live in Rzeszów. - Mieszkam w Rzeszowie / mje:ʃkam v ʒeʃɒvje / I'm 18 years old. - Mam 18 lat /mam ɒs̑̑e:mnas̑̑c̑e lat / I can't speak Portuguese. - Nie mówię po portugalsku. /ɲje muvje pɒ portugalsku/ I don't know. - Nie wiem / ɲje vjem/ I don't understand. - Nie rozumiem / ɲje rɒzu:mjem/ I'm a student. - Jestem uczniem / jestem utʃɲjem / Cheers! - Na zdrowie / na zdrɒvje/ Have fun – Baw się dobrze /bav s̑̑je dɒbʒe / Good luck – Powodzenia / pɒvɒdzeɲja / 1 one – jeden / jeden / 2 two – dwa /dva / 3 three – trzy / t ʃɪ / 4 four – cztery / tʃterɪ/ 5 five – pięć / pjẽc̑/ 6 six – sześć / ʃe:s̑c̑/ 7 seven – siedem /s̑̑e:dem/ 8 eight – osiem /ɒs̑̑e:m/ 9 nine – dziewięć / dz̑e:vjeɲc̑/ 10 ten – dziesięć / dz̑e:s̑e:ɲc̑/ 11 eleven – jedenaście / jedenas̑̑c̑e/ 12 twelve – dwanaście / dvanas̑̑c̑e / 20 twenty – dwadzieścia /dvadz̑e:s̑̑c̑a / 30 thirty – trzydzieści / tʃɪdz̑e:s̑̑c̑i / 40 forty – czterdzieści / tʃte:rdz̑e:s̑̑c̑i / 50 fifty – pięćdziesiąt / pjeɲdz̑e:s̑̑ɔ:nt / 60 sixty – sześćdziesiąt / ʃe:s̑̑̑c̑dz̑e:s̑̑ɔ:nt / 70 seventy– siedemdziesiąt /s̑̑e:demdz̑e:s̑̑ɔ:nt/ 80 eighty – osiemdziesiąt /ɒs̑̑e:mdz̑e:s̑̑ɔ:nt / 90ninety- dziewięćdziesiąt /dz̑e:vjeɲc̑dz̑e:s̑̑ɔ:nt/ 100 hundred – sto / stɔ: / 1000 thousand – tysiąc / tɪs̑̑ɔ:nc /
  2. 2. Days/Time Colours Monday – poniedziałek / pɒɲjedz̑a:wek/ Tuesday – wtorek / vtɔ:rek / Wednesday – środa / s̑rɔ:da / Thursday – czwartek / tʃfa:rtek / Friday – piątek / pjɔ:ntek / Saturday – sobota / sɔ:bɒta/ Sunday – niedziela / ɲjedz̑e:la/ spring – wiosna /vjɔ:sna/ summer – lato / la:tɒ/ autumn – jesień / je:s̑e:ɲ/ winter – zima /zi:ma / What time is it? - Która jest godzina? /ktu:ra jest gɒdz̑i:na / When? - kiedy? / kjedɪ/ today – dzisiaj / dz̑i:s̑aj / tomorrow – jutro / ju:trɒ/ day – dzień / dz̑e:ɲ/ night – noc / nɔ:c / morning – rano /ra:nɒ / evening – wieczór /vjetʃu:r/ afternoon – popołudnie / pɒpɒwu:dɲje/ white – biały /bja:wɪ/ blue – niebieski /ɲe:bjeski/ brown – brązowy /brɒnzɔ:vɪ/ black – czarny / tʃa:rnɪ/ red – czerwony /tʃe:rvɒnɪ / green – zielony /z̑e:lɒnɪ/ grey – szary / ʃa:rɪ/ pink – różowy /ru:ʒɒvɪ/ orange – pomarańczowy / pɔ:maraɲtʃɒvɪ/ yellow – żółty / ʒuwtɪ / purple – fioletowy /fjɔ:letɒvɪ/ silver – srebrny / srebrnɪ/ gold – złoty /zwɔ:tɪ/ colourful – kolorowy /kɒlɒrɒvɪ/ Transport/Journey Food/ Restaurant bus - autobus / awtɔ:bus / tube – metro / metrɒ/ plane – samolot /sa:mɔ:lɔ:t/ car – samochód /sa:mɔ:hu:t/ train – pociąg / pɔ:c̑jãk / ferry – prom /prɔ:m / bike – rower / rɒver/ motorway – autostrada /awtɔ:strada/ train station – stacja kolejowa / stacja kɔ:lejɔ:va/ bus stop – przystanek autobusowy / pʃɪstanek awtɔ:busɔ:vɪ/ luggage – bagaż / bagaʃ/ tourist information – informacja turystyczna / infɔ:rmacja turɪstɪtʃna / I would like... - Chciałbym.../hc̑a:wbɪm...../ single ticket – bilet w jedną stronę / bi:let v jednã strɒne/ return ticket - bilet powrotny/bi:let pɒvrɒtnɪ/ weekly travel card – bilet tygodniowy/ bi:let tɪgɒdɲɔ:vɪ/ breakfast – śniadanie / s̑ɲa:da:ɲe:/ lunch – lunch / lantʃ/ dinner – obiad /ɔ:bjat/ bread – chleb / hlep / cheese – ser /ser/ butter – masło / maswɒ/ jam – dżem /dʒem/ scrambled eggs – jajecznica / jajetʃɲi:ca / cornflakes – płatki śniadaniowe /pwa:tki s̑ɲa:da:ɲɔ:ve/ mineral water – woda mineralna / vɔ:da: mineralna/ coffee – kawa /ka:va/ tea – herbata /he:rba:ta/ milk – mleko / mlekɒ/ fruit juice – sok owocowy / sɒk ɒvɒcɒvɪ/ apple – jabłko / ja:bwkɒ / orange – pomarańcza /pɔ:maraɲtʃa/ banana – banan / ba:nan/ strawberry – truskawka / tru:skafka/ vegetables – warzywa /va:ʒɪva / fruit – owoce / ɒvɒce/ sugar – cukier /cu:kjer / salt – sól /su:l/
  3. 3. train is delayed – pociąg jest spóźniony /pɔ:c̑jãk jest spu:z̑ɲɔ:nɪ / arrival – przyjazd / pʃɪja:st/ departure – odjazd /ɔ:dja:st/ how much is a ticket? - Ile kosztuje bilet? / i:le kɒʃtuje bi:let/ Reduction – obniżka / ɒbɲi:ʃka / Where's the tube station? - Gdzie jest stacja metra? / gdz̑e: jest stacja metra/ pepper – pieprz / pje:pʃ / pasta – makaron / makarɒn / soup – zupa / zu:pa/ chicken – kurczak / ku:rtʃak/ beef – wołowina / vɒwɒvi:na/ potatoes – ziemniaki / z̑e:mɲa:ki/ tomatoes – pomidory /pɔ:mi:dɒrɪ/ chips – frytki / frɪtki / fish – ryba / rɪba/ salmon – łosoś / wɒsɒs̑/ cake – ciasto / c̑a:stɒ/ ice cream – lody / lɔ:dɪ/ restaurant – restauracja / restawracja / Can I have ...? - Czy mogę prosić /tʃɪ mɒge prɒs̑ic̑ ../ I would like a bill, please. - Poproszę rachunek / pɒprɒʃe rahunek / Bon appetite – Smacznego / smatʃnegɒ / It is delicious. - To jest pyszne /tɒ jest pɪʃne/ fork – widelec /vi:delec/ knife – nóż /nu:ʃ / plate – talerz / taleʃ / cup – filiżanka /filiʒa:nka/ glass – szklanka / ʃklanka/ Shopping Health money – pieniądze /pjeɲɔ:ndze/ credit card – karta kredytowa / karta kredɪtɒva/ exchange bureau – kantor /kantɒr/ How much is it? - Ile to kosztuje? /i:le tɒ kɒʃtuje/ Could I have...? - Mogę prosić.o..? /mɒge prɒs̑ic̑ ɒ.../ Can I get a receipt? - Mogę prosić o paragon?/ mɒge prɒs̑ic̑ ɒ paragɒn / That's all, thanks. - To wszystko, dziękuję / tɒ vʃɪstkɒ dz̑iẽku:je/ I lost my money. - Zgubiłem pieniądze /zgubiwem pjeɲɔ:ndze/ Where is the cashpoint? - Gdzie jest bankomat? /gdz̑e: jest banɒkmat/ shopping centre – centrum handlowe /centrum handlɒve/ supermarket – supermarket /supermarket/ souvenir shop – sklep z pamiątkami /sklep z pamjɔ:ntkami/ present/gift – prezent /prezent/ Where is a shopping centre? - Gdzie jest centrum handlowe? /gdz̑e: jest centrum I don't feel well. - żle się czuję /z̑le s̑̑e: tʃuje/ I need a doctor. - potrzebuję lekarza / pɒtʃebuje lekaʒa/ I have a headache – boli mnie głowa / bɔ:li mɲe: gwɒva / I have a temperature – mam gorączkę / mam gɔ:rɔntʃke/ I feel sick – mam mdłości /mam mdwɔ:s̑̑c̑i/ hospital – szpital / ʃpital/ chemist's – apteka / apteka/ drug – lekarstwo / lekarstvɒ/
  4. 4. handlɒve/ I will take it – Wezmę to / vezme tɒ/ Can I try it on? - Czy mogę to przymierzyć? /tʃɪ mɒge tɒ pʃɪmjeʒɪc̑ / Can I pay by credit card? - Czy mogę zapłacić kartą? / tʃɪ mɒge zapwac̑ic̑ kartã / Family Visiting mam– mama /mama/ father – ojciec /ɒjc̑ec/ brother – brat /brat/ sister – siostra / s̑ɔ:stra / son – syn /sɪn / daughter – córka /cu:rka/ husband – mąż / mãʃ / wife – żona /ʒɔ:na/ child – dziecko /dz̑eckɔ:/ parents – rodzice / rɒdz̑ice/ aunt – ciotka /c̑ɔ:tka / uncle – wujek /vu:jek/ cousin – kuzyn / kuzɪn/ Do you have any brothers or sisters? - Czy masz rodzeństwo? /tʃɪ maʃ rɔ:dzeɲstvɒ/ museum – museum /muzeum/ monument – zabytek /zabɪtek/ art gallery – galeria sztuki /galerja ʃtuki / church – kościół /kɔ:s̑̑c̑u:w/ What is this? - Co to jest? /cɒ tɒ jest / city centre – centrum miasta /centrum mja:sta/ market – rynek /rɪnek/ guide – przewodnik /pʃevɒdɲik/ city map – plan miasta /plan mja:sta/ tour – wycieczka /vɪc̑eʃtka/ botanical garden – ogród botaniczny /ɒgru:t bɒtaɲi: ʃtnɪ/ castle – zamek /za:mek/ painting – obraz /ɒbras/ sculpture – rzeźba /ʒe:z̑ba/ town hall – ratusz / ra:tuʃ / school- szkoła / ʃkɒwa / well – studnia /studɲa:/ Free time sport – sport /spɒrt/ swimming – pływanie /pwɪvaɲe/ cycling – kolarstwo /kɒla:rstvɒ/ skiing – narciarstwo / na:rc̑a:rstvɒ/ football – piłka nożna /piwka nɒʒna/ voleyball – siatkówka / s̑a:tku:fka / basketball – koszykówka /kɔ:ʃɪku:fka/ listen to music – słuchać muzyki /swuhac̑/ mu:zɪki / play computer games – grać na komputerze /gra:c̑ na kɔ:mputeʒe / watch TV – oglądać telewizję /ɒglɔ:ndac̑ televizje / play the guitar – grać na gitarze /gra:c̑ na gi:ta:ʒe/ meet friends – spotykać przyjaciół /spɒtɪkac̑ pʃɪjac̑u:w / clubbing – chodzić do klubu /hɔ:dz̑ic̑ dɒ Some Polish orthography rules 1) The nasal vowel ą /ã/ its sound value is similar to French words: „on”, „enfant” and in English short o- vowel in a word „Tom” 2) The nasal vowel ę / ẽ/ its sound value is similar to French word: un (one) 3) The voiced palatal nasal ń / ɲ/ in Polish is not palatal its sound is like in French word: Pologne 4) Very soft consonants : ć, dź, ń, ś, ź, or ci, dzi, ni, si, zi are spelled before a consonant or at the end of a word: eg. Dź like English word: journey but very softly pronounced or ś very soft hissing s
  5. 5. klubu/ read books – czytać książki /tʃɪtac̑ ks̑ãʒki/ I like... - lubię.../ lu:bje/... What do you like doing? - Co lubisz robić? /cɒ lu:bi:ʃ rɒbic̑/ 5) The voiced consonants: b,d,g,w,z,ż,dz,dż are pronounced as voicless befor voicless consonants and at the end of the word eg. Chleb / hlep/, paw /pa:f/
  6. 6. klubu/ read books – czytać książki /tʃɪtac̑ ks̑ãʒki/ I like... - lubię.../ lu:bje/... What do you like doing? - Co lubisz robić? /cɒ lu:bi:ʃ rɒbic̑/ 5) The voiced consonants: b,d,g,w,z,ż,dz,dż are pronounced as voicless befor voicless consonants and at the end of the word eg. Chleb / hlep/, paw /pa:f/

×