ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน

227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน

  1. 1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงานความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มา : http://pattypowpow.files.wordpress.com/2011/11/image.png โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่นกเรี ยนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ัโดยนักเรี ยนจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่ องที่นกเรี ยนสนใจและคิดจะทาโครงงาน ซึ่งอาจมีผศึกษามาก่อน หรื อเป็ นเรื่ องที่ ั ู้นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรี ยนสามารถทาโครงงานเรื่ องดังกล่าวได้ แต่ตองคิด ้ดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรื อศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่ ้มีผรายงานไว้ จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรง ู้ ัในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรื อค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึ กให้นกเรี ยนเป็ นบุคคลที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ การพัฒนา ัความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริ ยธรรม เอื้อเฟื้ อเผือแผ่ ให้กบเพื่อนมนุษย์ และอยูในสังคมอย่างมีความสุข ่ ั ่ที่มา :http://sdf164647.wordpress.com/2011/01/25/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E/
  2. 2. ที่มา : http://kamonlak1234.wordpress.com/2011/12/ โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นงานวิจยในระดับนักเรี ยน เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่มีอยู่ ัในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆเพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริ มการเรี ยนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิงขึ้น ช่วยให้นกเรี ยนได้เรี ยนรู้และฝึ กฝนการใช้ทกษะการใช้เครื่ อง ่ ั ัคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่ องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริ งอีกด้วยที่มา :http://factdominixz.wordpress.com/category/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80/
  3. 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนอีกรู ปแบบหนึ่ง ที่ทาให้นกเรี ยนมีอิสระ ัทางความคิด ทางการศึกษาปัญหาและสิ่งต่างๆที่ตนเองในใจ โดยนักเรี ยนต้องมีการวางแผนการศึกษาและดาเนินงานของตนเอง ตามกระบวนการศึกษาโครงงาน และทาการลงมือพัฒนาโปรแกรมต่างๆหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถนามาใช้ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่ องที่นกเรี ยนมีความสนใจ ซึ่งเรื่ องที่ ัศึกษาหรื อพัฒนาอาจจะมีผศกษามาก่อน หรื อเป็ นเรื่ องที่ได้ถกการพัฒนาจากผูพฒนาอื่นมาแล้ว นักเรี ยนก็ยง ู้ ึ ู ้ ั ัสามารถที่จะทาโครงงานดังกล่าวได้ แต่ตองมีการคิดดัดแปลงแนวทางในการดาเนินการศึกษา การพัฒนา ้การวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรื อศึกษาเพิมเติมจากที่ผศกษาเดิมได้ให้ขอเสนอแนะและ ้ ่ ู้ ึ ้แนวทางในการพัฒนาต่อไว้ จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็ นการเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนได้รับและเรี ยนรู้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์ คิดค้น ัหรื อค้นคว้าหาความรู้ต่างๆใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึ กให้นกเรี ยนเป็ นบุคคลที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ เกิดการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ัเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ให้กบเพื่อนมนุษย์และอยูในสังคมอย่างมีความสุข และทาให้เกิดความสามัคคีในการทางาน ั ่ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม รวมถึงการฝึ กความกล้าแสดงออกในการนาเสนอผลงานของตนที่มา : http://krunutdotcom.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html
  4. 4. ความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มา : http://www.xn--b3ct2b9a1h.com/wp-content/uploads/2012/01/DSC05847.jpg เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ปัจจุบนเทคโนโลยีดานนี้มี ั ้การ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็ นเรื่ องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยูตลอดเวลา ดังนั้น ่การศึกษาเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่งจาเป็ นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่ 1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคมสารสนเทศ 2. การตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ มักขึ้นอยูกบข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ่ ั 3. คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญแทนเครื่ องมืออืนๆ ในอดีต เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ อง ่คิดเลข เป็ นต้น 4. คอมพิวเตอร์ถกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรื อปัญหาที่ซบซ้อนต่างๆ ู ั 5. คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบน ั การศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มข้ ึน เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการ ีคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็ นสิ่งที่ทาให้ผเู้ รี ยน สามารถบรรลุเป้ าหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่สาคัญประการหนึ่งของการเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน คือ การที่ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรื อค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
  5. 5. ที่มา : http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/tzunami.jpg โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนาผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อเพื่อใช้ช่วยสร้างสื่อเสริ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิงขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และฝึ ก ่ทักษะการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่ องมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาปั ญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็ นปัญหาที่ตองใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกัน ซึ่งบางโครงงานอาจต้องใช้ความรู้อื่นๆ มาร่ วมด้วย ้โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่ องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องพัฒนาขึ้น หรื อดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยูภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาของผูสอน และผูทรงคุณวุฒิดานต่างๆ ่ ้ ้ ้ การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์จะมีคุณค่าต่อการฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความชานาญ และมีทกษะในการนาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรื อ ัค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีคุณค่าอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้ · เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้พฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ั · เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศกษา ค้นคว้า และเรี ยนรู้ในเรื่ องที่ผเู้ รี ยนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรี ยนใน ึห้องตามปกติ · ส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  6. 6. · กระตุนให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจที่จะ ้ประกอบอาชีพทางด้านนี้ · ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ · สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูสอนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริ มให้ชุมชนสนใจ ้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น · สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเองที่มา : http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.htmlที่มา : http://kamonlak1234.wordpress.com/2011/12/สืบค้นเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2555

×