Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varustamobarometri 2017

198 views

Published on

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin varustamobarometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Varustamobarometri 2017

 1. 1. Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometri- Rederibarometern 2017 Minna Alhosalo Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Joulukuu 2017
 2. 2. Minna Alhosalo Tausta • Varustamobarometri antaa tietoa merenkulku- ja varustamoalan toimintaympäristöstä, nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä • vuoden 2017 Varustamobarometri on toteutettu yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Suomen Varustamot ry:n sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa • tulokset tarjoavat tietoa päätöksenteon tueksi sekä poliittisella että viranomaissektorilla • 2006-2009 barometri julkaistiin kahdesti vuodessa, ja vuodesta 2010 lähtien se on julkaistu kerran vuodessa • barometrikysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille, joilla on säännöllistä liikennettä Suomessa Joulukuu 2017
 3. 3. Minna Alhosalo • yhteensä 15 teemaa, joiden kehittymistä on kuvattu saldoluvuilla ja prosentuaalisilla osuuksilla • vastanneiden varustamojen taustatiedot • varustamoalan nykytilanne ja tulevaisuus o yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset o yksittäistä varustamoa koskevat kysymykset • varustamon kehittymisen ja kasvun esteet • muutokset toimintaympäristössä • teemakysymys: merialuesuunnittelu • alan suhdanteet 2006 - 2017 Sisältö Joulukuu 2017
 4. 4. Minna Alhosalo Varustamobarometri 2017 Kysely lähetettiin 30 varustamolle • Suomen Varustamot ry:n jäsenvarustamot ja tärkeimmät yhdistykseen kuulumattomat suomalaiset varustamot • Suomen meriliikenteen kannalta oleelliset ulkomaiset varustamot, joilla on säännöllistä liikennettä Suomeen Kyselyyn vastasi 20 varustamoa eli vastausprosentti oli 67 % Joulukuu 2017
 5. 5. Minna Alhosalo Varustamobarometrin mittarit Saldoluku = 5-portainen prosenttijakauma Positiivisten arvioiden osuus Negatiivisten arvioiden osuus MIINUS Joulukuu 2017
 6. 6. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteissa on saavutettu toiseksi paras saldoluku koko barometrin historiassa. Tilanteen ennakoidaan tästä vielä hieman parantuvan, joskin melko maltillisesti.
 7. 7. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Kuljetuskysyntä on ennätyslukemissa ja kysynnän tulevaisuus nähdään erittäin positiivisena.
 8. 8. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Suomen meriliikenteen viennin ennusteessa on saavutettu ennätys: 85 % vastanneista on ilmoittanut viennin kasvavan jonkin verran tai huomattavasti.
 9. 9. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Myös meriliikenteen tuontia kuvaava ennuste on erittäin myönteinen: kaksi kolmesta vastaajasta uskoo tuonnin kasvuun.
 10. 10. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on edelleen kovaa ja kilpailun ennakoidaan kiristyvän entisestään.
 11. 11. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Lähde: Bunkerworld-tilastot 2017 Merikuljetusrahtien hintoja kuvaavan saldoluvun mukaan hinnat ovat nousseet melko huomattavasti edellisestä kaudesta, mihin vaikuttaa suoraan polttoaineen hinta. Tulevaisuudessa hintojen ennakoidaan kuitenkin laskevan jonkin verran.
 12. 12. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Suomen lipun alla purjehtivien alusten miehistökustannukset ovat laskeneet jonkin verran ja muiden maiden lippujen alla purjehtivien alusten miehistökustannukset ovat puolestaan nousseet jonkin verran. Ennusteen mukaan molemmat nousevat tulevan jakson aikana.
 13. 13. Minna Alhosalo Yleisesti varustamoalaa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat kasvaneet merkittävästi tarkasteltuna ajanjaksona.
 14. 14. Minna Alhosalo Yksittäistä varustamoa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen kuluneena kautena. Tulevaisuus nähdään vielä tätäkin myönteisempänä, sillä 85 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan entisestään.
 15. 15. Minna Alhosalo Yksittäistä varustamoa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Varustamoiden kapasiteetin käyttöaste on noussut merkittävästi. Mikäli tuleva 12 kuukauden ennuste toteutuu, niin silloin rikotaan vuodelta 2007 peräisin olevat ennätyslukemat.
 16. 16. Minna Alhosalo Yksittäistä varustamoa koskevat kysymykset Joulukuu 2017 Suomen lipun alla purjehtivan merihenkilöstön määrä on kasvanut hieman ja suuntauksen ennakoidaan jatkuvan tulevalla kaudella. Muiden maiden lippujen alla olevan merihenkilöstön määrä on myös kasvanut jonkin verran, mutta tulevalla kaudella määrän ennakoidaan laskevan.
 17. 17. Minna Alhosalo Varustamon kasvun ja kehittymisen esteet Joulukuu 2017 Merkittävin mainittu este varustamoalan kasvun tiellä oli huono hintakehitys. Kahtena edellisenä kautena mainittu huomattavin este, talouden yleinen epävarmuus, ei sen sijaan enää yltänyt viiden merkittävimmän esteen joukkoon.
 18. 18. Minna Alhosalo Toimintaympäristön muutokset: I Joulukuu 2017 Merenkulkupolitiikkaan ei aiempien vuosien tapaan olla edelleenkään tyytyväisiä.
 19. 19. Minna Alhosalo Toimintaympäristön muutokset: II Joulukuu 2017 Suomalaisten varustamojen markkinaosuus on ennusteen mukaan nousussa. Osuus on vakiintunut 30 prosentin tasolle kymmenen viimeisen vuoden aikana.
 20. 20. Minna Alhosalo Teemakysymys Joulukuu 2017 Vuosittain vaihtuva teemakysymys koski tällä kertaa merialuesuunnittelua. Vastaukset jakautuivat varsin hajanaisesti, mikä osoittaa, että varustamot ovat suhteellisen epävarmoja merialuesuunnittelun tulevista vaikutuksista. Merialuesuunnittelu on vasta hiljattain käynnistynyttä toimintaa, joten on ymmärrettävää, että tieto ja arviot suunnittelun vaikutuksista eivät vielä ole kaikilta osin tiedossa.
 21. 21. Minna Alhosalo Suhdannevaihtelut 2006-2017 ja ennuste  Suhdannekuvaajaa varten on laskettu yhteen 8 eri teeman keskiarvot, joilla on suhteellisen yhteneväiset kehityssuunnat Joulukuu 2017
 22. 22. Varustamobarometri Minna Alhosalo • julkaistaan MKK:n B-sarjassa vuosittain • suomen - ja ruotsinkielinen yhteisjulkaisu Verkkojulkaisut: www.shortsea.fi mkk.utu.fi Lisätietoja: minna.alhosalo@utu.fi GSM: 040 – 176 4520 Joulukuu 2017

×