Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. Carl von Essen.

343 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. Carl von Essen.

  1. 1. För psykisk hälsa Skolbaserade program för att främja barns psykiska hälsa Seminarium 2015-02-26
  2. 2. Kunskap • Kunskapsöversikt 2010 av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering): ”Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn” • Projektet FOLKS 2010 - 2012 ”Forskning om Livskunskap i Skolan” (Sthlms univ, Vetenskapsrådet) antologi: ”Hyfs, hälsa och gemensamma värden”
  3. 3. SBU 2010: • Inom internationell litteratur hade 7 av 33 bedömda insatser ett vetenskapligt stöd. • Effekterna är med få undantag små. Studierna är utförda i andra länder. • I Sverige används ett hundratal program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (både i och utanför skolan), i huvudsak av utagerande typ. Inget har utvärderats i Sverige i randomiserade studier med 6 mån uppföljning.
  4. 4. Uppföljande översikt 2014 (av program vid utagerande symtom) ”Programs for Prevention of Externalizing Problems in Chldren: Limited Effect Beyond 6 Months Post Intervention” 25 studier klarade inklusionskriterierna. Fem program hade vetenskapligt stöd: - Föräldrautbildning (Incredible Years, Triple P) - Familjestöd (Family Check-Up) - Skolbaserade program (Good Behaviour Game, Coping Power, som indikerad intervention) ”With few exceptions, effects after 6-12 were small. Long- term trials showed small and inconsistent effects.” ”Despite a vast literature, the evidence for preventive effects is meager, largely due to insufficient follow-up post intervention.”
  5. 5. Ann-Charlotte Smedler ”Jag är inte rakt av emot, just nu testar vi t ex PATHS på förskolor. ’But show me the evidence’. Vi har otillräcklig kunskap.” ”Livskunskap ett honnörsord – men vad är det vi menar?” ”Man underskattar sådant som kompetenta pedagoger redan gör rätt.”
  6. 6. Projektet FOLKS 2010-2012 ”Forskning om Livskunskap i Skolan” Ett ämne som har växt upp underifrån i skolan, utan stöd i nationella läroplaner och på eget initiativ. På nationell nivå knappast möjligt att finna forskningsförankrad kunskap om ämnet livskunskap. ”Kommer initiativet underifrån?” ”kommuner, externa projektmedel och marknadskrafter spelar centrala roller” Kritisk forskning: terapi-kultur vunnit inflytande Obligatoriskt ämne på Island: ”Lifsleikni”
  7. 7. FOLKS - enkät • Enkät 2010 till alla kommuner. • Svar från drygt 100 kommuner, olika storlek, alla län. • Livskunskap förekommer i majoriteten av kommunerna både i grundskolan och gymnasiet. Oftast grundskolan. • Nästan enhälligt positiv inställning. • Viktigaste lärdomen från enkäten: ”insikten om livskunskapens svårfångade karaktär, vad gäller innehåll, arbetssätt, motiv och strategier för styrning.”
  8. 8. För psykisk hälsa Skolbaserade program för att främja barns psykiska hälsa Seminarium 2015-02-26

×