Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ozon

2,280 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Ozon

 1. 1. Ozon Radile: Andrea Gut i Miljana Vinokić II7
 2. 2. <ul><li>Ozon- O 3 </li></ul><ul><li>Alotropska modifikacija kiseonika </li></ul><ul><li>Nastanak: 3O 2 ↔ 2O 3 </li></ul><ul><li>Reakciju pospešuje- električna energija, ultraljubičasto zračenje ili energija radijacije. </li></ul><ul><li>Reakciji ne pogoduje visoka temperatura, iako je reakcija endoterma. </li></ul>
 3. 3. Istorija: <ul><li>1840. godine nemački hemičar Kristijan Fridrih Šenbajn - pronašao ozon. </li></ul><ul><li>Dobio je ime po grčkoj reči za miris. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Dobijanje se vrši u ozonizatorima. </li></ul><ul><li>Nastaje i u atmosferi pri nepogodama i dejstvom ultraljubičaste svetlosti. </li></ul><ul><li>Značajno prisustvo u višim slojevima atmosfere. </li></ul><ul><li>Ozonski sloj- učestvuje u energetskom bilansu Zemlje </li></ul><ul><li>Oštećenje ozonskog sloja ima negativne posledice. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Molekul- dijamagnetičan, jer su svi elektroni spareni </li></ul>
 6. 8. Osobine: <ul><li>Plavičast gas, karakterističnog mirisa (na beli luk), opasan za udisanje u velikim količinama. </li></ul><ul><li>U vodi se rastvara bolje nego kiseonik- zbog dipolnog karaktera molekula. </li></ul><ul><li>Najjače oksidaciono sredstvo (posle fluora) </li></ul><ul><li>O 3 + 2H 3 O + 2e ˉ ↔ 3H 2 O + O 2 </li></ul>
 7. 9. Upotreba: <ul><li>Zasniva se na oksidacionom dejstvu: </li></ul><ul><li>-ubija bakterije </li></ul><ul><li>-izbeljuje organske boje </li></ul><ul><li>-reaguje sa nezasićenim jedinjenjima- određivanje položaja dvostruke veze </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Snažan oksidacioni agens </li></ul><ul><li>2O 3 -> 3O 2 - ubrzava se porastom temperature i padom pritiska </li></ul><ul><li>Može da nastane iz O 2 električnim pražnjenjem u atmosferi ili pod uticajem visokoenergetskog elektromagnetnog zračenja. </li></ul><ul><li>Električni uredjaji mogu da generišu ozon- laserski štampači, mašine za fotokopiranje... </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Oksiduje sve metale do najvišeg oksidacionog stanja (osim zlata, platine i iridijuma) </li></ul><ul><li>Prevodi okside u perokside: </li></ul><ul><li>SO 2 + O 3 -> SO 3 + O 2 </li></ul><ul><li>Reaguje sa ugljenikom obrazujući ugljen-dioksid: </li></ul><ul><li>C+2O 3 -> CO 2 +2O 2 </li></ul><ul><li>Reaguje sa amonijakom gradeći amonijum nitrat: </li></ul><ul><li>2NH 3 +4O 3 -> NH 4 NO 3 +4O 2 +H 2 O </li></ul><ul><li>Sa sulfidima gradi sulfate: </li></ul><ul><li>PbS+4O 3 -> PbSO 4 +4O 2 </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Ozonske rupe- mesto u atmosferi gde je došlo do smanjenja ili čak do nestajanja ozona u tom sloju. </li></ul>Ozonska rupa iznad Antarktika
 11. 13. Hvala na pažnji.

×