Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sneller en beter
Wat is beter?

Het Omgevingsplan
Zeeland 2012-2018 heeft
de wettelijke status van
structuurvisie.
Het Omg...
Drie gebieden van nationaal en provinciaal belang

Geen thematische aanpak
voor heel Zeeland, maar
een selectie van releva...
Doelen voor het Omgevingsplan Zeeland
Duurzame
ontwikkeling

Sloegebied en
Kanaalzone

Kust en
deltawateren

Landelijk
geb...
Concreet beoordelingskader
Goed

Voldoende

Onvoldoende

Slecht

Bodemkwaliteit

Alle
spoedeisende
bodemlocaties
zijn gesa...
Een zeer uitgebreide
beoordelingsschaal
impliceert een hoog
detailniveau.

Kwalitatieve score

Betekenis

++

Zeer positie...
Aspect

Referentiesituatie

Structuurvisie
alternatief A

De referentiesituatie wordt
op nul gezet om de
alternatieven met...
Beoordeling Kanaalzone en Sloegebied
Thema

Wanneer er in de
Bodemkwaliteit
autonome ontwikkeling
een acceptabele situatie...
Wat heeft de
nieuwe aanpak van
de plan-m.e.r. voor
het Omgevingsplan
Zeeland
opgeleverd?

1. Het inzicht dat de huidige st...
Kernthema’s voor duurzame ontwikkeling
Met een Triple P
beoordelingskader voor
duurzame ontwikkeling
kunnen alternatieven ...
Structuurvisie

Bij de start van een
structuurvisie is niet
altijd duidelijk of er een
plan-m.e.r. plicht is.
Het is een v...
Structuurvisie

Plan-m.e.r.

Vroeg in het proces de
thema’s identificeren en
een meetlat
construeren.

Verkennen
thema’s
d...
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en plan m.e.r.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en plan m.e.r.

484 views

Published on

Presentatie plan-m.e.r. Omgevingsplan Zeeland, voorbeeldproject binnen het programma Eenvoudig Beter van het ministerie I&M. Wat is beter en sneller en hoe kan de structuurvisie en plan-m.e.r. beter worden gestroomlijnd?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en plan m.e.r.

 1. 1. Sneller en beter Wat is beter? Het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 heeft de wettelijke status van structuurvisie. Het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is een actualisatie/herziening van het vigerende Omgevingsplan van 2006. De provincie wil de planm.e.r. inzetten voor het onderbouwen van de strategische keuzes. Het concreet beoordelingskader (maatwerk) levert een duidelijke onderbouwing van de strategische keuzes Een beter zicht op de beschikbare ontwikkelruimte en daarmee een betere scope van de alternatieven Gebiedsgerichte aanpak resulteert in onderscheidende en specifieke adviezen Sneller? Concretisering milieugebruiksruimte vraagt extra inspanning De winst is het efficiënter verzamelen van de benodigde (milieu)informatie Meer flexibiliteit en tijdwinst bij de beoordeling van alternatieven
 2. 2. Drie gebieden van nationaal en provinciaal belang Geen thematische aanpak voor heel Zeeland, maar een selectie van relevante thema’s per gebied:    Kanaalzone en Sloegebied Kust en deltawateren Landelijk gebied Rijkswaterstaat Agrarische sector Gemeenten Vlissingen/Terneuzen Zeeland Seaports
 3. 3. Doelen voor het Omgevingsplan Zeeland Duurzame ontwikkeling Sloegebied en Kanaalzone Kust en deltawateren Landelijk gebied Sterke sectoren (Milieu)ruimte voor haven, industrie en logistiek Multimodale bereikbaarheid Buisleidingnetwerk Energievoorziening Ruimte voor visserij, aquacultuur, toerisme, watersport en jachthavens Ruimte voor duurzame energie-opwekking Ruimte voor landbouw, aquacultuur en verblijfsrecreactie Ruimte voor duurzame energie-opwekking Aantrekkelijk vestigingsklimaat Gedifferentieerd woningaanbod Voorzieningenniveau Milieukwaliteit (geluid, geur, lucht, EV) Kustversterking en waterveiligheid Gedifferentieerd woningaanbod Hoogwaardig aanbod (recreatie)voorzieningen Nautische veiligheid Hoogwaardig aanbod recreatievoorzieningen Behoud agrarisch cultureel erfgoed Capaciteit wegennet Verkeersveiligheid Kwaliteit water landelijk gebied Bodem- en waterkwaliteit Benutten diepe ondergrond (o.a. geothermie) Waterkwaliteit en zoetwatervoorziening Behoud biodiversiteit Bestrijding verdroging en verzilting Behoud kernkwaliteiten landschap Verbeteren kwaliteit EHS, Natura-2000 4
 4. 4. Concreet beoordelingskader Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Bodemkwaliteit Alle spoedeisende bodemlocaties zijn gesaneerd Alle spoedeisende bodemlocaties zijn gesaneerd of beheersbaar gemaakt Meer dan 80% van het aantal spoedeisende locaties is gesaneerd of beheersbaar gemaakt Minder dan 80% van het aantal spoedeisende locaties is gesaneerd of beheersbaar gemaakt. Natura2000 Aan de instandhouding doelen van Natura-2000 gebieden wordt ruim voldaan De instandhoudings doelen zijn op het gewenste niveau De instandhoudingsdoelen van niet meer dan drie N-2000 gebieden worden niet gehaald De instandhoudingsdoelen van meer dan drie N-2000 gebieden worden niet gehaald
 5. 5. Een zeer uitgebreide beoordelingsschaal impliceert een hoog detailniveau. Kwalitatieve score Betekenis ++ Zeer positieve bijdrage / effecten + Positieve bijdrage / effecten Daarmee wordt de schijn gewekt van een degelijke beoordeling. 0/+ Licht positieve bijdrage / effecten 0 Neutrale effecten, gelijkblijvende bijdrage De praktijk heeft echter veel weg van ‘natte vinger’ werk. 0/- Licht negatieve bijdrage / effecten - Negatieve bijdrage / effecten -- Zeer negatieve bijdrage / effecten
 6. 6. Aspect Referentiesituatie Structuurvisie alternatief A De referentiesituatie wordt op nul gezet om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken. Bodem en water 0 + Natuur 0 0/+ Landschap 0 + Hierdoor wordt de indruk gewekt dat er in de huidige situatie en autonome ontwikkeling (referentiesituatie) geen knelpunten zijn. Cultuurhistorie 0 0/+ Klimaatverandering 0 0/+ Gezondheid 0 0 Ammoniak en geur 0 0
 7. 7. Beoordeling Kanaalzone en Sloegebied Thema Wanneer er in de Bodemkwaliteit autonome ontwikkeling een acceptabele situatie Waterbodems ontstaat, kan worden Kwaliteit ingezet op andere thema’s. oppervlaktewater Duidelijk wordt waar de sturingsmogelijkheden van de provincie beperkt zijn en andere partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Huidige situatie Autonome Omgevingsontwikkeling plan slecht onvoldoende voldoende slecht voldoende voldoende slecht onvoldoende onvoldoende slecht onvoldoende onvoldoende Duurzame voldoende energieopwekking goed goed Landschap en cultuurhistorie goed goed Omvang EHS voldoende
 8. 8. Wat heeft de nieuwe aanpak van de plan-m.e.r. voor het Omgevingsplan Zeeland opgeleverd? 1. Het inzicht dat de huidige staat van instandhouding van de natuur in de Deltawateren een belemmering is voor nieuwe economische ontwikkelingen. 2. De geluidruimte in de Kanaalzone onvoldoende is voor de beoogde groei van de bedrijvigheid. 3. De informatie die nog ontbreekt voor het monitoren van de omgevingskwaliteit in Zeeland.
 9. 9. Kernthema’s voor duurzame ontwikkeling Met een Triple P beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling kunnen alternatieven in een structuurvisie beter worden beoordeeld en wordt tijdwinst behaald in de plan-m.e.r. procedure. Profit Vitale economie Bereikbaarheid/mobiliteit Intensief ruimtegebruik Regionale/internationale oriëntatie People Maatschappelijke samenhang Cultuurhistorische identiteit Gezondheid Veiligheid Planet Klimaatadaptatie Biodiversiteit Sluiten van kringlopen Duurzame energie
 10. 10. Structuurvisie Bij de start van een structuurvisie is niet altijd duidelijk of er een plan-m.e.r. plicht is. Het is een verspilling van tijd, kennis en capaciteit als door de plan-m.e.r. plicht het proces van de verkenning van alternatieven opnieuw moet worden gestart. Plan-m.e.r. Nota van uitgangspunten Kennisgeving/ Zienswijzen Programma van eisen Notitie reikwijdte en detailniveau Voorontwerp Alternatieven verkennen Ontwerp Opstellen PlanMER
 11. 11. Structuurvisie Plan-m.e.r. Vroeg in het proces de thema’s identificeren en een meetlat construeren. Verkennen thema’s duurzaamheid Kennisgeving/ Zienswijzen Met een Triple P beoordelingskader wordt een voorkeursalternatief geselecteerd. Triple P beoordelingskader Notitie reikwijdte en detailniveau Brede verkenning alternatieven Beoordelen Voorkeursalternatief Ontwerp Opstellen PlanMER Dit voorkeursalternatief is tevens het te beoordelen alternatief voor de plan-m.e.r.

×