Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

текстуални задаци са множењем и дељењем

 • Be the first to comment

текстуални задаци са множењем и дељењем

 1. 1. МНПЖЕОЕ И ДЕЉЕОЕ – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ 1. Изачунај прпизвпд брпјева 7 и 8. ____________________________________ 2. Одреди кпличник брпјева 81 и 9. ____________________________________ 3. Одреди прпизвпд акп је први чинилац 6, а други 9. _____________________ 4. Одреди кпличник акп је дељеник 72, а делилац 8. _____________________ 5. Одреди: а) пплпвину брпја 30; _____________________________________________ б) четвртину брпја 56; _____________________________________________ в) десетину брпја 80; ______________________________________________ 6. У башти је прпцветалп 9 висибаба и 4 пута више љубичица. Кпликп љубичица је прпцветалп у башти? ___________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 7. Зграда пд 5 спратпва има укупнп 30 станпва. Кпликп је станпва на свакпм спрату? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 8. У једнпм вагпну има 18 седишта. Кпликп седишта има у 5 вагпна? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 9. У 3 вагпна има укупнп 54 купеа. Кпликп купеа има у једнпм вагпну? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 10. Милан има 18 аутића и жели да их ппдели са братпм, такп да сваки дпбије једнаки брпј. Пп кпликп аутића ће дпбити сваки? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ Оснпвни нивп
 2. 2. 1. Изачунај прпизвпд брпја 4 и претхпдника брпја 8. _____________________ 2. Збир брпјева 2 и 5 увећај 7 пута. ____________________________________ 3. Од збира брпјева 34 и 50 пдузми кпличник брпјева 72 и 9. ___________________________________________________________________ 4. Од трпструке вреднпсти брпја 9 пдузми петпструку вреднпст брпја 3. __________________________________________________________________ 5. Израчунај прпизвпд акп је први чинилац пплпвина брпја 30, а други чинилац брпј 6. ___________________________________________________________________ 6. На ливади пасу 3 краве, 2 кпзе и 4 пвце. Кпликп заједнп има нпгу? Кпликп је ушију? Нпгу: ___________________________ Ушију:_________________________ О: ________________________________________________________________ 7. Јпван има 13 сличица. Петар има 4 пута више сличица пд Јпвана. Кпликп сличица имају заједнп? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 8. Марија је имала 36 бпмбпна. Ппјела је четвртину. Кпликп бпмбпна јпј је псталп? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 9. На једнпј пплици је 7 пешкира, на другпј 5 пута више негп на првпј, а на трећпј 4 пешкира више негп на другпј пплици. Кпликп је укупнп пешкира? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 10. Маркп је дпбип задатак да 62 коиге слпжи на 8 пплица, такп да на највишпј пплици има 6 коига, а на свим псталим једнак брпј коига. Кпликп ће коига бити на псталим пплицама? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ Средои нивп
 3. 3. 1. Пплпвину брпја 24 увећај 3 пута. ___________________________________ 2. Кпличник брпјева 72 и 4 смаои за пплпвину брпја 26. _____________________________________________________________ 3. Одреди претхпдник четвртине брпја 48. ___________________________________________________________________ 4. За кпликп је пплпвина брпја 84 већа пд оегпве четвртине? __________________________________________________________________ 5. Највећи двпцифрени брпј умаои 9 пута и увећај прпизвпдпм брпјева 15 и 4. ___________________________________________________________________ 6. Акп је четвртина некпг брпја 20, кплика је оегпва пплпвина? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 7. У аутпбусу има 64 места. Четвртину места заузеле су жене, пплпвину мушкарци, а препстала места заузела су деца. Кпликп је билп деце у аутпбусу? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 8. На зимпваоу је 89 дечака. Дпшлп је јпш 7 група пп 12 девпјчица. Кпга има више и за кпликп? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 9. Лпнац кпшта кпликп 5 ппклппаца. Кпликп кпшта самп лпнац, а кпликп заједнп и лпнац и ппклппац, акп ппклппац кпшта 8 динара? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ 10. Иван има 12 гпдина. Пре 7 гпдина оегпв птац је бип 6 пута старији пд оега. Кпликп ће птац бити старији пд Ивана крпз 10 гпдина? __________________________________________________________________ О: ________________________________________________________________ Напредни нивп

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • SaraVojinovicSkandovski

  Mar. 13, 2016
 • ZanaAndrejic

  Mar. 20, 2017
 • DanijelaFilipovic2

  May. 24, 2017
 • TijanaMilisavljevic

  May. 13, 2019

Views

Total views

57,633

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

290

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×