Advertisement

Newsletter 3 13 03 2014

Mikhnova
Mar. 21, 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Advertisement
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Newsletter 3 13 03 2014
Advertisement
Newsletter 3 13 03 2014
Upcoming SlideShare
Матеріали вебінару "5 проектів громадського моніторингу адмінпослуг", 18 вере...Матеріали вебінару "5 проектів громадського моніторингу адмінпослуг", 18 вере...
Loading in ... 3
1 of 10
Advertisement

More Related Content

Similar to Newsletter 3 13 03 2014(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Newsletter 3 13 03 2014

 1. мальному обсязі, тому що є правова проблема з ідентифікацією особис- тості заявника при надан- ні адміністративних пос- луг через пошту. Експертний висновок 2. Не виконано вимоги чин- ного законодавства Украї- ни в частині надання че- рез ЦНАП адміністратив- них послуг територіальни- ми підрозділами Держав- ної міграційної служби (паспортів) і Державною реєстраційною службою (реєстрація нерухомості). Ці вимоги частково вико- нані в ЦНАП м. Луганська. Експертний висновок 3. Надання адміністратив- них послуг у ЦНАП здійс- нюється, в основному, відповідно до вимог чин- ного законодавства Украї- ни. Необхідно розширю- вати перелік адміністра- тивних послуг, що нада- ються населенню, у пер- шу чергу популярних у населення послуг, а також підвищувати професійну підготовку персоналу ЦНАП. При проведенні монітори- нгу було опитано посадо- вих осіб органів місцевого самоврядування, депута- тів рад, керівників громад- ських організацій, клієнтів ЦНАП. Усього – 130 рес- пондентів. 94% респондентів пози- тивно оцінили діяльність Центрів надання адмініст- ративних послуг, але були висловлені зауваження. Ці зауваження були спря- мовані до органів місце- вого самоврядування— міст проекту для поліпшення якості надан- ня адміністративних по- слуг. Луганський обласний центр політичних та соціологічних досліджень «Політсоціум» здійснив у Луганській області гро- мадський моніторинг дія- льності Центрів надання адміністративних послуг населенню (ЦНАП), які були створені в 2012-2013 рр., і мають достатній до- свід практичної роботи. Це ЦНАПи в мм. Луган- ськ, Рубіжне, Сверд- ловськ та Стаханов. Моні- торинг був здійснений у рамках проекту «Дебюро- кратизація адміністра- тивних послуг у Луган- ській області: оцінка громадськості» при фі- нансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження». Ціль мо- ніторингу – аналіз функці- онування центрів надання адміністративних послуг населенню для вироблен- ня рекомендацій органам місцевої влади, спрямова- них на поліпшення роботи ЦНАП міст і районів Луга- нської області. Громадський моніто- ринг включав три ком- поненти дослідження: 1) надання послуг «Укрпоштою» по проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту»; 2) надання адміністратив- них послуг за принципом «єдиного вікна» через ЦНАПи територіальними підрозділами Державної міграційної служби (паспорти) і Державною реєстраційною службою (реєстрація нерухомості) відповідно до чинного законодавства; 3) надання адміністратив- них послуг ЦНАПом міст- учасників проекту, згідно з переліком адміністратив- них послуг, затверджених відповідною міською ра- дою. Експертний висновок 1. Одержання адміністрати- вних послуг через «Укрпошту» - це соціаль- но значущий проект для Луганської області, особ- ливо для жителів малих міст, селищ і сіл, які пере- бувають на віддаленні ЦНАП. Але цей спосіб одержання адміністратив- них послуг використову- ється населенням у міні- Луганська область: у сфері надання адміністративних послуг є проблеми, які необхідно вирішувати #3, 13.03.2014 Вісник підготовлений в рамках проекту ЄС та ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» Розділи І. Новини у сфері надан- ня адміністративних пос- луг ІІ. Новини громадського сектору IІІ. Інноваційні інструмен- ти та корисні сервіси, які можна використовувати у рамках виконання гро- мадських проектів І. Новини у сфері надання адміністративних послуг Проект ЄС/ПРООН “Поширення кращих прак- тик недержавного моніто- рингу надання адмініст- ративних послуг” спрямований на вдоскона- лення процесу надання адміністративних послуг органами місцевого само- врядування у містах Украї- ни за рахунок ефективної співпраці з організаціями громадянського суспільст- ва Контактна інформація: 01601, Київ, вул. Еспланадна, 20, 7-й поверх, к. 713 Тел.: (044) 584-34-75, факс.: (044) 584-34-76 www.ua.undp.org Блог проекту Facebook сторінка
 2. Зауваження, висловлені респондентами, були вра- ховані робочою групою проекту при виробленні пропозицій органам міс- цевого самоврядування міст проекту по поліпшен- ню надання адміністрати- вних послуг. Пропозиції по поліпшен- ню роботи Центрів на- дання адміністративних послуг: 1. Міській раді і її виконав- чому комітету провести заходи щодо виконання вимог чинного законо- давства по оформлен- ню й видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кор- дон і проїзного документа для дитини через Центр надання адміністративних послуг. 2. Міській раді і її виконав- чому комітету провести заходи щодо виконання чинного законодавства по наданню послуг з пер- винної державної реєст- рації майнових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельну ділянку через Центр надання ад- міністративних послуг населенню. 3. Забезпечити, з ураху- ванням потреб тери- торіальної громади, на- дання безкоштовної первинної правової до- помоги усіма структура- ми місцевих і держав- них органів влади, які зобов'язані її надавати в Центрі надання адмініст- ративних послуг. 4. У відповідності до стат- ті 13 Закону України «Про адміністративні послуги» призначити адміністра- торів ЦНАП і забезпечи- ти їх іменними печатка- ми. 5. Для допомоги інвалі- дам з проблемами зору й особам зі слабким зором - клієнтам ЦНАП: - для забезпечення їх безпеки (вхід і вихід): позначити яскравою сму- гою (жовта, червона або інші) край кожної сходин- ки, крім того ця яскрава смуга необхідна перед першою сходинкою та на рівній поверхні після останньої сходинки. Особ- ливо такі важливі в зимо- вий період часу; - забезпечувати бланками документів для заповнен- ня, які видрукувані вели- ким шрифтом; - забезпечити, якщо буде потреба, окулярами для заповнення необхідних документів. Можливі ком- плекти окулярів: для кліє- нтів, що користуються окулярами в побуті, і для клієнтів – особам зі слаб- ким зором, інвалідів по зору. Інформація про мож- ливість надання окулярів розміщається в Центрі надання адміністративних послу. - провести практичне за- няття із працівниками цен- тру надання адміністрати- вних послуг населенню по темі: «Як надати допомогу клієнтові з обмеженими фізичними можливостями при одержанні адміністра- тивної послуги в ЦНАП». 6. Провести засідання громадської ради на тему: «Як виконуються вимоги чинного законодавства України в частині надання послуг державної міграцій- ної служби й державної реєстраційної служби че- рез Центр надання адміні- стративних послуг насе- ленню». Джерело: Пор- тал «Громадський прос- тір» (автор - Володимир Іванов). Луганська область: у сфері надання адміністративних послуг є проблеми, які необхідно вирішувати (продовження) “ Авторство всіх фотографій на цій сторінці належить ЦНАП м. Луганськ
 3. Сторінка 3 Запорізькі землевпорядники у 2013 році надали адміністративних послуг на 3,9 млн. гривень Фахівці землевпорядної служби Запорізької об- ласті у 2013 році надали адмінпослуг на 3,9 млн. грн., які надійшли до Державного бюджету України. Органи земельних ре- сурсів області надали фізичним та юридичним особам 77 тис. адмін- послуг на безоплатній основі та 65,5 тис. – на платній основі. Землевпорядники постій- но покращують умови надання населенню адмінпослуг. Так, у 2013 році в області був розши- рений штат державних кадастрових реєст- раторів, налагоджена робота за принципом єдиного вікна, в обласно- му центрі встановлено систему електронної чер- ги, введено шестиденний графік надання адміні- стративних послуг всіма підрозділами Держзема- гентства області. Довідково Задля контролю за своє- часним розглядом звер- нень фізичних і юридичних осіб, контролюючих та ін- ших організа- цій, підвищення ефектив- ності та прозорості роботи у 2013 році в Головному управлінні Держзема- гентства в області була встановлена єдина система документообігу “ДОКПРОФ”, яка включена в єдину систему з Держзе- магентством України. У 2014 році до системи пла- нується підключити всі тери -торіальні підрозділи зе- мельних ресурсів області. Джерело: Урядовий портал З початку року вінницькі ЦОПи надали понад 18,4 тисячі адмінпослуг Загалом, за словами начальника ГУ Міндоходів у Вінницькій області Ген- надія Федика, впродовж 2014 року у Центрах об- слуговування платників Вінниччини та ДПІ надано більш ніж 23 тисячі адміністративних послуг. Найбільш запитуваними серед відвідувачів органів Міндоходів регіону є пос- луга з видачі картки плат- ника податків – 10471 або понад 45% від загальної кількості послуг. Близь- ко 11,5 % або 2649 пос- луг зайняли видача дові- док щодо поданих декла- рацій про майновий стан і доходи. На послуги з ви- дачі свідоцтва платника єдиного податку припадає майже 5% або 1141 пос- луга. Зауважимо, для зручності платників кожна адмініст- ративна послуга має ін- формаційну картку, в якій є відомості про суб’єкта, що надає адміністративну послугу, нормативно- правові акти, які це регла- ментують, та умови її отримання. Зокрема, з інформаційної картки платники можуть дізнати- ся про перелік докумен- тів, необхідних для отри- мання довідки, порядок та спосіб їх подання, термін видачі довідки, способи отримання результату тощо. Повний перелік усіх адмі- ністративних послуг, які надаються територіаль- ними органами ГУ Міндо- ходів у Вінницькій облас- ті, можна переглянути на інформаційних стендах Центрів обслуговування платників та ДПІ, а також за гіперпосиланням http:// vin.minrd.gov.ua/diialnist/ mistsya-nadannya- administrativnih-poslu/ . Геннадій Федик нагадує, що наразі обслуговування платників у Вінницькій області здійснює 18 Цент- рів обслуговування плат- ників. У них можна отри- мати комплекс адмініст- ративних, консультатив- них та інформаційних послуг. Крім того, тут створені комфортні умови для подання звітності, у т.ч. і через мережу Інтер- нет, та отримання безко- штовних ключів елект- ронного підпису. Джерело: news.vn.ua, Головне управління Міндоходів у Вінницькій області ВІСНИК ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН “ПОШИРЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК НЕДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ”
 4. Cторінка 4 У Вінниці скасують погодження на розташування закладів торгівлі та сфери послуг Департамент адмініст- ративних послуг планує у цьому році затвердити порядок погодження режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, побуту та розваг. В той же час По- годження на розташу- вання стаціонарних об'є- ктів скасується. Це до- зволить вдвічі зменшити перелік документів, які необхідно зібрати підп- риємцю. Проект рішен- ня, яке передбачає такі зміни, вчора був обгово- рений на засіданні Ради підприємців при місько- му голові. Вінницькі біз- несмени ідею схвалили та підтримали. Рада підприємців при міському голові як дора- дчо-консультативний орган була створена з ініціативи міського голо- ви Володимира Гройс- мана ще у 2009 році. З того часу представники вінницького бізнесу отримали можливість брати безпосередню участь в розробці всіх рішень, які стосуються ведення підприємниць- кої діяльності в місті, обговорювати їх на засі- даннях Ради підприєм- ців, висловлювати своє бачення змін та вносити пропозиції. Найближчим часом у Вінниці планується ска- сувати отримання Пого- дження на розташуван- ня стаціонарних об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг та за- твердити порядок пого- дження режиму роботи даних закладів, отри- мання якого є обов'язко- вим. Це дозволить вдвічі зменшити кількість доку- ментів, необхідних для отримання суб’єктом підприємницької діяль- ності даного погоджен- ня. 17 лютого на черговому засіданні Ради підприємців директор департаменту адмініст- ративних послуг Сергій Кудлаєнко презентував проект рішення, в якому, в тому числі, мова йде про спрощення процеду- ри отримання погоджен- ня на встановлення ре- жиму роботи. Після затвердження цього документу підпри- ємцям замість 11 доку- ментів потрібно буде надавати до Центру ад- міністративних послуг лише 5: про наявність відповідних нежитлових приміщень; копію асор- тименту товару, що реа- лізовуватиметься; копію ліцензії на здійснення відповідних видів діяль- ності; копію угоди на вивіз твердих побутових відходів та гарантійний лист про утримання при- леглої території. Для міста важливо, щоб вінницькі підприємці пра- цювали в межах чинного законодавства, тому пого- дження з органами місце- вого самоврядуван- ня встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарст- ва, сфери послуг та роз- ваг є обов’язковим. Сергій Кудлаєнко розпо- вів, що департамент адмі- ністративних послуг місь- кої ради, який видає такі погодження, хоче зробити процес його оформлення максимально простим для підприємця: «Наш департамент де- кларує принцип партнер- ства, і ми робимо все для того, щоб бізнес і підпри- ємництво в нашому місті розвивалися. Прийняття цього документу дає нам спрощення процедур та прозорість подачі доку- ментів, зменшення тер- мінів щодо прийняття рішення і видачі пого- дження. Є перелік доку- ментів з п’яти позицій, які є обов’язковими для подачі, щодо всіх інших - то в заяві просто вказу- ється номер та від якого числа було видано доку- мент дозвільного харак- теру. Заява завіряється підписом та печаткою, чим підприємець засвід- чує те, що він несе відпо- відальність за достовір- ність інформації. При необхідності адміністра- тор також може переві- рити правдивість пода- них даних, адже усі ці до- кументи проходять че- рез Прозорий офіс та їх можна дістати з єдиної системи». Джерело: ВінницяОК Фото зі сторінки http://tvoemisto.org/ “Наш департамент декларує принцип партнерства, і ми робимо все для того, щоб бізнес і підприєм- ництво в нашому місті розвивалися. Прийняття цього документу дає нам спрощення процедур та прозорість подачі документів, зменшен- ня термінів щодо прийняття рішення і видачі погодження”.
 5. ВІСНИК ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН “ПОШИРЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК НЕДЕРЖАВНОГО Сторінка 5 6 березня, ми провели свій перший вебінар для організацій громадянсь- кого суспільства, які за нашої підтримки впро- ваджують ініціативи гро- мадського моніторингу надання адміністратив- них послуг. Він був присвячений обговоренню таких пи- тань:  перші кроки ре- алізації проектів громадськими ор- ганізаціями у містах,  інформаційні кам- панії по залученню громадян до оцінки послуг,  створення інфо- графіки з допомогою безкоштовних інтер- нет-ресурсів. Вебінар проводили за допомогою Microsoft Lync. Координатором заходу була Галина Смі- рнова, експерт проекту з розвитку спроможності громадських організацій. Вона по черзі надавала слово представникам регіональних НГО, а ми з цікавістю слухали про їхні враження від впро- вадження перших кроків у рамках проектів. Так, напри- клад, Станіслав Черно- гор розповів про прове- дення першої зустрічі громадських активістів та представників органі- зацій, що надають ад- мінпослуги мешканцям міста Краматорськ, Олег Міхальов з «Агентства стійкого розвитку Луган- ського регіону» поділив- ся, як вивчали дос- від Харківщини з питань співпраці ЦНАПів та Дер- жавної міграційної служ- би, а Тетяна Шашкова з Донецька навіть поділи- лася посиланням на своє радіо-інтерв’ю, яке давала під час регіональ- ного семінару у Горлівці. Пізніше Наталя Міхнова, координатор нашого Ре- сурсного центру у Львові, розповіла про те, як най- краще впроваджувати інформаційні кампанії у рамках проектів громад- ського моніторингу, та яку підтримку можна отрима- ти від проекту. Учасники також обгово- рили те, як спланувати оцінювання впливу прое- ктів громадського моніто- рингу у їхніх містах. Крім того, практично в режимі живого спілку- вання ми освоювали, як можна легко, використо- вуючи безкоштовні ресур- си, створити інфографі- ку, що приверне увагу до тем, над якими працює організація. Для цього пробували ко- ристуватися ресурсом Piktochart для створення інфографіки. Без курйо- зів, звісно, не обійшлося. Адже кілька разів у нас в офісі переривалося з’єд- нання з мережею Інтер- нет, проте такі короткі вимушені перерви дава- ли можливість учасни- кам у вільному режимі поспілкуватися між со- бою. З нетерпінням чекаємо на не менш захоплюючі новини щодо впрова- дження моніторингових проектів у містах, а та- кож на наступну зустріч онлайн. Джерело: Блог проекту. Навчаємось, не виходячи з дому: вебінар для представників 15 ГО ІІ. Новини громадського сектору У 2013 році проект ЄС/ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» провів серед громадських організацій конкурс проек- тів громадського моніторингу надання адміністративних послуг в містах України. Фіналістами конкурсу стали 15 організацій громадянського суспільства (ОГС), які з 1 лютого 2014 року розпочали впровадження моніторингових ініціатив у 26 містах. В цьо- му розділі ми повідомлятимемо про результати впровадження проектів.
 6. Однією з організацій- фіналістів нашого гранто- вого конкурсу є Черніве- цька міська громадська організація «Громадська спілка «Буковинська парт- нерська агенція». Про досвід попередньої робо- ти та майбутні плани щодо моніторингу адміні- стративних послуг – чи- тайте далі. Громадська організа- ція «Буковинська парт- нерська агенція» була створена 1999 році. Поштовхом до її ство- рення став візит предста- вників бізнесу, банківської справи, засобів масової інформації, майбутніх засновників, до штату Мейн у США в 1998 році в рамках програми «Громадські зв’язки». Організація співпрацює з органами місцевого са- моврядування для спри- яння розвитку територіа- льних громад, стратегіч- ного та проектного пла- нування. Також ГО спри- яє розвитку регіональних засобів масової інформа- ції, підтримує журналіс- тів, які висвітлюють дія- льність НУО, вирішує проблеми громадянсько- го суспільства через щорічну громадську від- знаку «Лицар слова». Експерти ГО проводять дослідницьку та аналіти- чну діяльність у сфері регіонального розвитку та місцевої демократії. Організація вже має досвід у сфері адмініст- ративних послуг в рам- ках проекту «Впровадження центру надання адміністратив- них послуг у місті Чернів- ці як механізму обслуго- вування територіальної громади», що реалізу- вався в 2012-2013 роках. Володимир Зав’ялов, директор ГО, був членом Стратегічного комітету Експертної ради щодо розробки Стратегії роз- витку міста Чернівців на 2012-2016 роки. Для впровадження інновацій- них підходів залучення громадян у 2012 році ГО спільно з міською теле- радіокомпанією «Чернівці» та компанією «Лангейт» створили по- пулярний в місті інтернет телеканал chv.tv та ши- роко впровадили он-лайн інтернет-трансляції захо- дів проектів. За підтримки нашого проекту ГО проводить моніторинг діяльності Центру надання адмініст- ративних послуг у місті Чернівці. Протягом лютого – липня 2014 року ГО про- веде такі заходи:  Моніторинг якості надання адміністра- тивних послуг в місті Чернівці;  Інформаційно- просвітницька кампа- нія;  Обговорення резуль- татів моніторингу;  Підготовка рекомен- дацій для Чернівець- кої міської ради що- до вдосконалення роботи ЦНАП; Більш детальну інфор- мацію про методи гро- мадського моніторингу наведено в інфографіці. Джерело: Блог проекту. 4 методи громадського моніторингу для підвищення якості адмінпослуг в Чернівцях Сторінка 6 Проект "Моніторинг дія- льності Центру надання адмініст- ративних послуг у місті Чернівці"
 7. ВІСНИК ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН “ПОШИРЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК НЕДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ” Сторінка 7 «Громадське бюро «Правозахист» з м.Суми за підтримки нашого проекту проводить гро- мадський моніторинг взаємодії, співпраці, підт- римки та актуальних про- блем у комунікаціях (контактуванні) надава- чів адміністративних пос- луг (суб’єктів різного ві- домчого підпорядку- вання в м. Суми) та сприяє налагодженню їх ефективного зворотного зв’язку з організаціями громадянського суспільс- тва. Місія громадської органі- зації «Правозахист» по- лягає у сприянні розвит- ку правової свідомості громадян, відстоюванні основних прав і свобод людини, наданні практичного правозахис- ту. Організація спеціалі- зується на просвітниць- кій діяльності у сфері прав людини, практично- му правозахисті, забез- печенні доступу і права на інформацію, моніто- рингу та громадському контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самовряду- вання. Основними цільо- вими групами організації є активісти місцевої гро- мади, лідери громадсь- кого сектору, журналісти, посадовці державних органів влади та місце- вого самоврядування. Найбільше «Правозахист» пишаєть- ся документальним фі- льмом «Громада може», створеним в 2005 р. ак- тивістами організації. У 2006 р. цей фільм був представлений у програ- мі Міжнародного Фести- валю Днів документаль- ного кіно з прав людини в Києві. У 2006 р. на базі СМОГ «Громадське бю- ро «Правозахист» ство- рено документальну стрічку «Місто тисячі проблем» як інструмент контролю за перед- виборчими обіцянками місцевих політичних сил та моніторинг стану їх виконання одразу після виборів – впродовж пер- шого року роботи депу- татів. Розпочатий проект громадського моніторин- гу надання адміністрати- вних послуг включає такі заходи: 1) Опитування кліє- нтів ЦНАП двох катего- рій – підприємців та від- відувачів, що звернулися з соціально-гуманітарних питань, – щодо якості надання послуг ЦНАПом та іншими надавачами адмінпослуг в м.Суми), аналіз та структурування їхніх відповідей, визна- чення пропозицій та ре- комендацій. 2) Експертне опи- тування. Буде розроб- лено і надіслано інфор- маційні запити до ЦНАПу та інших надавачів адмі- ністративних послуг що- до якості та оперативно- сті надання послуг, взає- модії, співпраці, підтрим- ки та проблем у комуні- каціях (контактуванні) надавачів адміністратив- них послуг та клієнтів. ГО проаналізує такі аспекти: використання фінан- сових ресурсів (аналіз витрат на утримання та на- дання послуг); умови прийому грома- дян (умови розта- шування надавачів адміністративних послуг, причини затримки надання послуг чи виникнен- ня черг, що мають відношення до ко- мунікативної, орга- нізаційної, законо- давчої, фінансової та інших складових забезпечення робо- ти); 3) Результати моні- торингу будуть пред- ставлені в ході круглих столів, прес-конференцій та ефірів на обласній телерадіокомпанії. 4) Для адміністрато- рів ЦНАПів буде прове- дено 2 навчальні захо- ди. 5) Розробка, адмі- ністрування та модеру- вання розділу, присвя- ченого громадському моніторингу надання ад- міністративних послуг на веб-сторінці ГО. 6) Створення ін- формаційно- просвітницького ві- део про діяльність ЦНАП. 7) Організація робо- ти «Електронної книги пропозицій, зауважень та реагувань» для нала- годження ефективного механізму зворотного зв’язку між громадянами та органами місцевої влади та іншими нада- вачами адміністративних послуг – суб’єктами різ- ного відомчого підпоряд- кування, відповідальни- ми за надання послуг. Джерело: Блог проекту. У Сумах планують налагодити співпрацю суб’єктів надання та клієнтів адміністративних послуг Проект “Громадський моніторинг взає- модії, співпраці, підтримки та актуальних проблем у комуні- каціях (контактуванні) надавачів адмініс- тративних послуг (суб’єктів різного відомчого підпорядкування в м. Суми) та сприяння у налаго- дженні їх ефектив- ного зворотного зв'язку з організа- ціями громадянсь- кого суспільства”.
 8. Донецька обласна гро- мадська організація «Взаємодія» (ГО «Взаємодія») була ство- рена в 2008 році для формування умов розвит- ку вітчизняного підприєм- ництва в Донецькій обла- сті. Організація має п’ять осередків у містах Горлів- ка, Єнакієве, Костянтинів- ка, Шахтарськ та Крама- торськ. Основні цільові групи заходів ГО включа- ють підприємців малого та середнього бізнесу, соціально незахищені верстви населення та громадські організації. Вперше ГО «Взаємодія» зацікавилась громадсь- ким моніторингом публіч- них послуг в 2009 році, коли проводила громад- ську експертизу регулято- рних актів органів місце- вого самоврядування (в рамках програми «Сприяння економічному розвитку та зайнятості»). За нашої підтримки ГО «Взаємодія» впроваджує проект «Сприяння залу- ченню місцевих громад- ських організацій до процесу здійснення гро- мадського контролю за реалізацією основних вимог Закону України «Про адміністративні послуги». Його заходи проходитимуть в містах Донецької області (Донецьку, Горлівці та Харцизьку). Етапи впровадження про- екту: 1. Формування ініціати- вних груп та проведен- ня навчальних семіна- рів щодо громадського моніторингу надання ад- міністративних послуг з виконавцями моніторин- гу. Перед моніторингом представники ініціативних груп візьмуть участь в навчально- інформаційному семінарі: «Адміністративні послуги: теорія, правове регулю- вання, практики їх надан- ня та здійснення громад- ського моніторин- гу» (анонс та програму заходу можна перегляну- ти тут). 2. Розробка анкет та проведення первинно- го опитування отриму- вачів адмінпослуг, працівників ЦНАПів та фахівців органів місцево- го самоврядування за такими критерія- ми: результативність, своєчасність, доступ- ність, зручність, відкри- тість, ввічливість та про- фесійність. Після завер- шення проекту буде про- ведено повторне опиту- вання для оцінки впливу проекту. 3. Аналіз анкет та обробка отриманої інфо- рмації. 4.Презентація резуль- татів в ході кількох круглих столів за учас- ті громадських організа- цій, представників ЦНА- Пів, міських рад та ЗМІ. 5. Розробка плану за- ходів та рекомендацій для усунення недоліків. 6. Розробка анкет для проведення повторно- го опитування клієнтів ЦНАПів, збір думок і пропозицій від громадян та розповсюдження ре- зультатів у ЗМІ. 7. Узагальнення ре- зультатів, складання звіту, розміщення ін- формації про виконан- ня проекту на веб- сторінках міст-учасників проекту та ЗМІ. 8. Проведення підсум- кової обласної прес- конференції. Тетяна Шашкова, керів- ник ГО «Взаємодія» роз- повіла про початок впро- вадження проекту в До- нецькій області: “Якщо в середньому по Україні 67% громадян не знають вимог Закону України «Про адмініст- ративні послуги», то в Донецькій області за нашою оцінкою – майже 80%. Багато міст ма- ють сучасні обладнані ЦНАПи, які залишають- ся пустими, оскільки не налагоджено співпрацю з суб’єктами надання адміністративних пос- луг. Томи ми ставимо за мету залучити громад- ськість для налагоджен- ня ефективної співпраці з суб’єктами надання адміністративних пос- луг для того, щоб зро- бити надання послуг максимально комфорт- ним для громадян”. В подальшому ГО «Взаємодія» планує про- водити наступну роботу: -На базі створеної в ГО «Взаємодія» школи біз- несу організувати курс навчання основам реалі- зації норм Законів Украї- ни «Про адміністративні послуги», «Захист прав і свобод підприємництва» та «Впровадження інно- ваційних проектів гро- мадського моніторингу надання адміністратив- них послуг». -Використовуючи резуль- тати проекту, створити постійно діюче анкету- вання в on-line режимі з представленням резуль- татів на веб-ресурсах зацікавлених сторін. -Проведення постійної просвітницької діяльності шляхом передачі знань та досвіду в Донецькій області, у тому числі у формі дистанційного навчання. Джерело: Блог проекту. Залучення громадськості до моніторингу надання адмініст- ративних послуг в містах Донецької області Сторінка 8 Проект «Сприяння за- лученню місцевих громадських організацій до процесу здійснен- ня громадського контролю за реалізацією основних вимог Закону Ук- раїни «Про адміні- стративні послу- ги»»
 9. ВІСНИК ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН “ПОШИРЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК НЕДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ” Сторінка 9 Черкаська міська мо- лодіжна громадська ор- ганізація «Демократичні перетворення Украї- ни» за підтримки нашого проекту проводить гро- мадський моніторинг якості надання адмініст- ративних послуг ЦНАП м. Черкаси протягом лю- того – липня 2014 року. Головні напрямки діяльності організації – розвиток місцевого само- врядування та механіз- мів громадської участі, захист громадянських прав та поширення інфо- рмації про механізми їх застосування. ГО «Демократичні перетво- рення України» ініціює та підтримує заходи гро- мадської участі (збори громадян за місцем про- живання, громадські слу- хання, круглі столи), про- ведення моніторингових та аналітичних дослі- джень у галузі місцевої політики, та громадянсь- ких прав. Головна мета моніто- рингової ініціативи – отримати об‘єктивні показники якості надання адмінпослуг ЦНАП м. Черкаси, підготувати на їх основі пропозиції до органів міської та державної влади, які будуть спрямовані на підвищення якості надан- ня адміністративних послуг ЦНАП м. Черкаси та розширення їх перелі- ку з метою більш повного задоволення потреб мешканців міста. Більше деталей про 5 кроків, запланованих в рамках моніторингової ініціативи наведено в інфографіці. Джерело: Блог проек- ту. 5 кроків для підвищення якості адміністративних послуг в Черкасах Проект “Проведення громадського моніторингу якості надання адміністратив- них послуг ЦНАП м. Черкаси”
 10. но додавати текст (“Text”). В цьому розділі можна обрати чотири варіанти заголовків. Крок 3. Редагування тексту та зміна фону. Обираємо “Text”, клікаємо на віконце (‘Header2/Subtitle‘), друкуємо потріб- ний текст. Для редагування тексту клацаємо на віконце двічі. Для реда- гування кольору - клацаємо на “Color”. Для зміни фону, обираємо вкладку “Background”, де можна обрати колір, рівень прозорості або готовий фон. Крок 4. Додавання графіку. Обираємо “Tools” (“Інструменти”), далі “Charts” (“Графіки”), далі обирає- мо вид графіку, вносимо дані в табли- цю. У вкладці “Advanced Settings” (“Покращені налаштуван- ня”) можна обрати кольори, розташу- вання легенди та форму діаграми. Крок 5. Збереження і поширення. Після завершення редагування, Ви готові поділитися своїм шедевром з колегами. Потрібно натиснути “Publish” (“Опублікувати”) і обрати формат збереження інфографіки чи отримати посилання для вбудовуван- ня її на Вашу сторінку. Інфографіка – це інструмент комунікацій, який дозволяє організувати великий об- сяг інформації за допомогою тексту та графіки. Людина отримує 90% інформації за до- помогою зору, тому візуальне представ- лення інформації дозволяє подати скла- дну інформацію в простій та цікавій фо- рмі. Детальніше про інфографіку та по- ради щодо її створення тут. Пропонуємо Вам скористатися сервісом Piktochart (http://piktochart.com/), зручним та простим ресурсом для створення ефективної інфографіки, яка допоможе привернути увагу до моніторингової ініці- ативи. Про цей ресурс ми коротко розпо- відали в першому випуску вісника проек- ту. Для початку, потрібно зайти на головну сторінку і зареєструватися або увійти використовуючи обліковий запис Fa- cebook або Google. Пропонуємо 5 простих кроків для ство- рення інфографіки: Крок 1. Вибір теми. Після реєстрації, Ви автоматично пот- рапляєте на сторінку вибору тем. Для вибору теми оберіть “Pick theme” під обраною темою. Можна обрати тему “Чиста сторінка” (“Blank page”). Крок 2. Додавання зображень та тексту. Потрібно обрати закладку “Graphics” (“Графічні об’єкти”), потім, один з розділів (“Icons”, “Images” або “Uploaded images”), обрати зображен- ня і перетягнути його мишкою на ро- бочу сторінку. Таким же чином потріб- Створення інфографіки: 5 кроків Проект ЄС/ПРООН “Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних пос- луг” Контактна інформація: 01601, Київ, вул. Еспланадна, 20, 7-й поверх, к. 713 Тел.: (044) 584-34-75, факс.: (044) 584-34-76 Керівник проекту — Олена Урсу olena.ursu@undp.org www.ua.undp.org Блог проекту Facebook сторінка Вигляд головної робочої сторінки Piktochart
Advertisement