Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verwijderde CED jaarverslag 2014 2015

1,515 views

Published on

Hét verwijderde CED jaarverslag 2014 2015, waarin je nog steeds kunt zien dat minstens 50 verzekeraars aandeelhouder van CED zijn. Er is daarmee dus totaal geen sprake van onafhankelijkheid en óók niet van onpartijdigheid, zoals de Gedragscode dat zo prachtig voorschrijft!

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/experts/antonrietveld/27388393/__Gedrochtcode__2___.html

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verwijderde CED jaarverslag 2014 2015

 1. 1. 1 2014/2015 JAARVERSLAG TROTSE VAN TEAM ROOMPOT ORANJE PELETON Sponsor
 2. 2. 2 CED is marktleider in claims management in de Benelux en Spanje, met het breedste en meest uitgebreide dienstenpakket. CED verstevigt haar marktpositie als leidende full-service aanbieder in de rest van Europa. 22 CED Holding B.V. Rietbaan 40/42 – 2908 LP Capelle aan den IJssel Postbus 393 – 2900 AJ Capelle aan den IJssel Telefoon: +31 10 284 34 34 – Fax: +31 10 284 34 51 E-mail: info@ced-claimexperts.nl – Internet : www.ced-europe.com Kamer van Koophandel Rotterdam nummer: 24192654 Tekst en redactie: CED Holding B.V., Capelle aan den IJssel Ontwerp en realisatie: FennArt Reclame - Marketing b.v., Steenwijk
 3. 3. 33 100% PASSIE, 100% BETROKKEN CED voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om haar heen, voor deze en volgende generaties. Wij willen mensen laten groeien, potentieel ontplooien en samen kansen grijpen. Vanuit deze doelstelling is CED sinds 1 januari 2015 trotse partner van Team Roompot Oranje Peleton. Deze Pro Continentale wielerploeg heeft 18 talentvolle Nederlandse renners onder contract staan. Onder begeleiding van ex-renners en initiatiefnemers Michael Boogerd, Erik Breukink, Jean-Paul van Poppel en Michael Zijlaard zijn de renners dagelijks bezig om zichzelf te verbeteren en het beste uit zichzelf te halen. Het uiteindelijke doel van het team is het bereiken van de wereldtop. Team Roompot Oranje Peloton is net als CED gericht op de toekomst en staat voor 100% passie voor de wielersport. De doelstelling van het team is om Nederlands wielertalent te ontdekken en te ontwikkelen. Wilt u meer lezen over de actuele ontwikkelingen rondom Team Roompot Oranje Peloton kijk dan op de website: www.teamroompot.nl TROTSE VAN TEAM ROOMPOT ORANJE PELETON Sponsor
 4. 4. 4 ALGEMENE GEGEVENS RAAD VAN COMMISSARISSEN Drs. C.H. van den Bos (voorzitter) Mevr. L.C.A. Declercq Drs. H.H.P.J.G. Libert Mevr. mr. E.H. Swaab F. Wansink RAAD VAN BESTUUR Drs. J.H.W.H. Coffeng (CEO) Drs. L. Schouwink RC (CFO) DIRECTIE EN MANAGEMENT – BUSINESS UNITS D.M.L. Clement CED België R.A. Kooijman CED Expertise & CED Claims management Drs. P.E. Kruyt Centrum Veilig Wonen F.J. van der Molen EMN Expertise R. Orfila CED Spanje Drs.ing. R.D. Roest MultiHerstel Mevr. A. Koster HRM Drs. M.P. van Dijk Sales & Marketing Drs. J. Rubingh ICT ACCOUNTANT Drs. M. Verschoor RA Ernst & Young Accountants LLP, Rotterdam 4
 5. 5. 55 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Kengetallen bij de geconsolideerde jaarrekening 7 Jaarverslag van de Raad van Bestuur 8 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Geconsolideerde balans (voor resultaatbestemming) 18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 19 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 20 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2014-2015 21 Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 22 Vennootschappelijke balans 33 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 33 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 34 Overige gegevens 38 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 40 Lijst van aandeelhouders 42
 6. 6. 6 CED bevindt zich middenin een transformatie van een traditioneel expertisebedrijf naar een full-service schademanagementbedrijf. Deze transformatie is medio 2013 ingezet toen een vernieuwde strategie is vastgesteld. In het afgelopen boekjaar werden de contouren van het vernieuwde CED voor het eerst zichtbaar. Op verschillende fronten konden we de eerste commerciële successen bijschrijven sinds we twee jaar geleden besloten van koers te veranderen. Zo hebben we met verschillende verzekeringsmaatschappijen pilots afgerond die betrekking hebben op een geheel nieuw regresmodel, een innovatief claims proces en schadeafhandeling in natura volgens een online platform. Ook zijn we sinds begin dit jaar betrokken bij de afhandeling van aardbevingsschades in Groningen. Het zijn totaal uiteenlopende projecten, die met elkaar gemeen hebben dat ze het resultaat zijn van de combinatie van onze ‘traditionele’ schade- en expertisekennis en ons vermogen nieuwe en innovatieve proposities en business modellen te ontwikkelen, waarmee wij verzekeraars kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van hun opgaves, nu en in de toekomst. Deze projecten zijn een rechtstreeks gevolg van de nieuwe lijn die CED heeft uitgezet. De vorige strategie, gericht op voornamelijk acquisities, bleek twee jaar geleden niet langer duurzaam, omdat de schademarkt structureel in omvang afneemt. De teruglopende traditionele expertisemarkt blijft een punt van zorg. De nieuwe lijn maakt ons minder afhankelijk van expertise. Het vergroot onze toegevoegde waarde voor klanten dankzij een full-service aanpak en maakt gebruik van vernieuwende concepten in schadebehandeling. Om de transformatie succesvol te kunnen maken, hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt en veelgeïnvesteerdinvernieuwendebusinessmodellen.Hetisgoedteziendatonzeopdrachtgevers de eerste nieuwe proposities omarmen. Zo zijn we in staat onze vooraanstaande positie als grote Europese speler op de markt voor schademanagement en –beheersing te behouden en vergroten. Ook is er geïnvesteerd in de efficiëntie van onze organisatie. Daarbij zijn in Nederland banen verdwenen. Waar we in eerdere jaren de overcapaciteit bij ons expertisebedrijf nog konden opvangen met opdrachten als gevolg van onstuimig weer was dat in het verslagjaar niet het geval. Door het milde weer stonden in Nederland en Spanje de resultaten onder druk, terwijl we in België mede als gevolg van een hagelstorm een goed jaar beleefden. Per saldo resteert een resultaat waar we gezien de omstandigheden mee voor de dag kunnen komen. Bovendien laten de eerste successenvanonzenieuwebusinesspropositiesziendatwegoedopwegzijnnaarhet‘nieuwe’CED. Onze medewerkers zijn wij veel dank verschuldigd. Wij realiseren ons dat de werkdruk hoog was afgelopen jaar als gevolg van moeilijke markt omstandigheden en zakelijke ambities, maar de inzet en de betrokkenheid van onze collega’s was groot. Hans Coffeng, CEO Lourens Schouwink, CFO Capelle aan den IJssel, 13 oktober 2015 6 TRANSFORMATIE CED IN VOLLE GANG VOORWOORD
 7. 7. 7 KENGETALLEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING in duizenden euro’s 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Netto omzet 107.959 102.997 104.332 105.953 105.714 Personeelskosten 68.421 64.660 65.486 63.413 63.004 Bedrijfsresultaat 4.983 4.066 3.934 9.163 10.190 Winst na belastingen 3.657 2.810 2.591 7.819 12.649 EBITDA 8.213 7.028 7.188 12.387 13.683 Cash Flow (nettowinst + afschrijvingen) 6.887 5.772 5.845 11.043 16.142 Investeringen in materiële vaste activa 3.693 5.570 3.280 4.358 3.430 Groepsvermogen 29.634 27.496 25.409 26.573 24.608 Werkkapitaal 25.540 24.155 22.998 24.229 23.069 Balanstotaal 62.571 60.258 63.298 60.711 56.003 Solvabiliteit 47% 46% 40% 44% 44% Rentabiliteit Eigen Vermogen 12% 10% 10% 29% 29% Bruto omzetmarge 4,5% 3,8% 3,6% 8,6% 9,6% Gemiddeld aantal medewerkers op basis van FTE 994 960 979 979 974
 8. 8. 8 8 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 9. 9. 9 In het afgelopen jaar is verder gebouwd aan de organisatie die ons in staat stelt onze positie als grote en Europese speler op de markt voor schademanagement en –beheersing te behou- den en te vergroten. De transformatie die CED sinds medio 2013 heeft ingezet van traditioneel expertisebedrijf naar full service schademanagement bedrijf begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. In de afgelopen twee jaar heeft CED grote veranderingen ondergaan. Met verschillende organisatorische wijzigingen en strategische beslissingen hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar een vernieuwd CED. Die veranderingen passen bij de fundamentele herijking van de strategie die we twee jaar geleden hebben vastgesteld en die de basis vormt voor een gezonde en winstgevende toekomst. MARKTONTWIKKELINGEN HEBBEN GROTE INVLOED OP ACTIVITEITEN CED Die veranderingen zijn nodig ook, omdat er verschillende marktontwikkelingen gaande zijn die grote invloed hebben op de activiteiten in de diverse landen waar CED actief is. Ontwikkelingen ook die ons deden realiseren dat de vorige zogeheten ‘buy and build’-strategie met nadruk op acquisities niet langer duurzaam was. Er zijn verschillende ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de activiteiten in de Europese landen waar CED actief is. Allereerst de structurele afname van het aantal schadege- vallen. Die trend is al langer zichtbaar en zal zich de komende tijd verder doorzetten. Vooral in de automotive sector wordt minder schade gereden. Auto’s worden steeds veiliger. Nieuwe voertuigen worden uitgerust met technologie om zelf in te parkeren, automatisch afstand te bewaren en het duurt niet lang meer voordat auto’s zonder bestuurder op de weg rijden. Dat leidt tot minder schade. Ook bij Brand en Varia schades is er een kentering gaande. Bij opstalverzekeringen wordt al enige jaren minder geclaimd, bij inboedelverzekeringen stabiliseert het aantal claims. De omvang van schades neemt ook sinds 2010 af, een trend die naar verwachting zal doorzetten. VEEL MEER AANDACHT VOOR PREVENTIE Dat heeft alles te maken met de toegenomen aandacht voor preventie. Consumenten hebben tegenwoordig meer aan- dacht voor preventie, maar ook verzekeringsmaatschappijen en leasebedrijven maken meer werk van het voorkomen van schade. Ten tweede gaan de tarieven op de schademarkt jaar op jaar omlaag. Die trend werd jaren geleden in gang gezet door de financiële crisis. Sindsdien staan de resultaten van verzeke- ringsmaatschappijen onder druk. Ook de eisen die aan finan- ciële instellingen worden gesteld om hun solvabiliteit te ver- sterken nopen verzekeraars om strak op de kosten te letten. CED heeft in het verslagjaar ervaren dat eisen van sommige verzekeraars aan hun partners op gespannen voet kunnen staan met de wens van een hoge kwaliteit van het geleverde werk. KLANTTEVREDENHEID VAN GRILLIGE CONSUMENT BELANGRIJK VOOR VERZEKERAAR Verzekeraars hebben bovendien te maken met grilliger con- sumenten die veel sneller dan vroeger bereid zijn van ver- zekeraar te wisselen. Dat kan ook, omdat verzekeraars de contracttermijnen van verzekeringen hebben teruggebracht, waardoor switchen eenvoudiger is geworden. Door internet is de markt tegenwoordig veel transparanter, zodat polis ver- gelijkingen gemakkelijker kunnen worden gemaakt. Voor ver- zekeringsmaatschappijen betekent dit dat ze meer aandacht moeten besteden aan het werven en behouden van klanten. Een hoge klanttevredenheid is daarbij belangrijker dan ooit. Tenslotte hebben we te maken met een andere belangrijke marktontwikkeling: de digitalisering van het claims manage- ment proces. Schademanagement verplaatst zich langzaam maar zeker naar een online omgeving waarbij de eindconsu- ment merkt dat schades sneller en met grotere tevredenheid worden afgewikkeld. Dankzij de technologie en de data die daarmee worden ingewonnen kunnen er ook preventieve risi- coanalyses worden gemaakt in het belang van verzekeraar en consument. Verder bouwen aan realisatie ‘driepijler’-strategie
 10. 10. 10 De hiervoor besproken trends zijn langlopende en structu- rele trends die de traditionele expertisemarkt onder de druk zetten en ook CED treft, zeker bij ongewijzigd beleid. Als ant- woord op die trend heeft CED in 2013 een nieuwe strategie geformuleerd, de zogeheten ‘driepijler’-strategie. De belangrijkste pijlers onder deze strategie: 1. Het slagvaardiger en efficiënter maken van het expertise- bedrijf. 2. Het uitbouwen van onze positie in international claims management (cross border claims). 3. Het uitbouwen van onze posities in national claims manage- ment. 1. HET SLAGVAARDIGER EN EFFICIËNTER MAKEN VAN HET EXPERTISEBEDRIJF CED maakt een duidelijk onderscheid in volume georiënteerde schade en gespecialiseerde schades. Bij volume georiën- teerde schades gaat het er om grote aantallen schadegevallen op een goede en efficiënte manier te behandelen. De business driver is hier operational excellence met een focus op een betrouwbare service, kostenbeheersing en efficiëntie. Bij de specialistische activiteiten gaat het om customer intimacy. De focus ligt hier op expertise en de nauwe band met relaties. Onze strategie is erop gericht onze posities in schade-exper­ tise en -herstel te verstevigen en toekomstbestendig te maken. Dat doen we door ons expertisebedrijf te vernieuwen en slagvaardiger te maken, bestaande expertisecontracten te behouden en te verlengen en expertiseafdelingen van verze- keraars te insourcen. 2. HET UITBOUWEN VAN ONZE POSITIE IN INTERNATIONAL CLAIMS MANAGEMENT CED wil zijn activiteiten op het gebied van cross border claims verder vergroten. Met een uitgebreid netwerk aan kantoren in belangrijke Europese markten, de benodigde (juridische) ervaring en een consistente, betrouwbare en transparante aanpak, beschikken we over uitstekende papieren om deze ambities te verwezenlijken. CED heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor haar organisatie en geïnvesteerd in technologische middelen waarmee verzekeraars inzicht kun- nen krijgen in dossiers en waarmee CED snel dossiers over de grenzen kan afhandelen. In het verslagjaar begonnen we daar de vruchten van te plukken. 3. HET UITBOUWEN VAN ONZE POSITIES IN NATIONAL CLAIMS MANAGEMENT De komende jaren zal CED verder investeren in business deve- lopment met veel aandacht voor nieuwe oplossingen en con- cepten. Met onze belangrijkste thuismarkt Nederland, een markt die in vergelijking met andere Europese landen steeds meer open staat voor vernieuwing, beschikken wij over een sterke innovatieve kweekvijver. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor ons Automatisch Schadebehandel Platform (ASP), een in eigen huis ontwikkeld ICT platform waarmee wij op geautomatiseerde manier schades van begin tot eind kun- nen behandelen. TERUGBLIK OP ONZE BUSINESS EN ACTIVITEITEN IN 2014/2015 EFFICIËNTIESLAG EN VERSTERKING EXPERTISEBEDRIJF De markt voor traditionele expertisediensten mag dan onder druk staan, dat wil niet zeggen dat CED de krimp van de markt lijdzaam ondergaat. In het verslagjaar is er op meerdere fron- ten gewerkt aan het vernieuwen en slagvaardiger maken van het expertisebedrijf, een van de drie strategische pijlers. Daarnaastheeftonzeorganisatieeenefficiëntieslaggemaakt. Binnen de CED-organisatie zijn op verschillende afdelingen processen geoptimaliseerd waardoor er minder handelingen nodig zijn om tot resultaat te komen. Daarnaast hebben we een reorganisatie doorgevoerd waarbij 45 banen zijn verdwenen. Waar we in het verleden de structurele krimp van het exper- tisebedrijf nog konden opvangen met natuurlijk verloop, was dat nu niet geval. In totaal gaat het om 60 CED-medewerkers die formeel per 1 november 2015 hun baan verliezen. MILD WEER IN NEDERLAND, WEINIG SCHADEGEVALLEN We zagen ons ook genoodzaakt tot deze maatregel, omdat het weer in Nederland gedurende het gehele verslagjaar relatief rustigwas.Erwarengeennoemenswaardigestormen,evenmin abrupte overgangen tussen koud of warm of nat of droog weer en dus weinig schadegevallen. Omdat er geen zicht is op een structurele toename van schades zagen we ons genoodzaakt een herstructurering door te voeren. Tegelijkertijd wisten we ons expertisebedrijf ook te verster- ken. Zo hebben wij na een tender de expertisewerkzaamheden en de medewerkers van Unigarant-dochter Garantex over- genomen. Unigarant wilde de expertisediensten outsourcen, omdat het erkende dat aansluiting bij een specialist beter is dan zelf de noodzakelijke investeringen te doen in technolo- gische middelen om de gewenste kwaliteit en efficiency te kunnen leveren. CED heeft zich met deze overname versterkt in expertisediensten gericht op auto’s, scooters, caravans en – nieuw voor CED – pleziervaartuigen. Het besluit van Unigarant en eerder al Univé bevestigt de trend dat steeds meer verzekeraars ervoor kiezen om expertisediensten en schademanagement uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. Het is de verwachting dat CED dergelijke diensten vaker zal insourcen, zolang deze diensten CED versterken uiteraard, niet alleen op korte, maar ook op lange termijn. MINDER SCHADEGEVALLEN IN NEDERLAND EN SPANJE, GOED JAAR IN BELGIË Net als in Nederland kende Spanje, de derde thuismarkt voor CED, gedurende het verslagjaar rustig weer in vergelijking met eerdere jaren. Ons expertisebedrijf zag het aantal opdrachten afnemen. Omzet en resultaat van het expertisebedrijf in Nederland en Spanje stonden als gevolg hiervan onder druk. Dat werd deels gecompenseerd door een uitzonderlijk goed jaar in België. Op 7 juni 2014 werd het westen van België getroffen door noodweer met windstoten en hagelstenen. Ofschoon het noodweer plaatsvond in het vorige verslagjaar, JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 11. 11. 11 had ons Belgische schadebedrijf ruim zes maanden veel werk aan de schadeafwikkeling als gevolg van de storm. De optelsom van structurele krimp van de markt en het milde weer in Nederland en Spanje zorgde ervoor dat omzet en resultaten van het expertisebedrijf onder druk stonden, ondanks de positieve resultaten in België. In de komende jaren zet CED in op het verder optimaliseren van de organisatie om opdrachtgevers op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen bedienen en bestaande contrac- ten te behouden en verlengen. Gezien de optimalisatieslagen en de investeringen in technologie die we afgelopen twee jaar hebben gedaan, verwachten wij komende jaren marktaandeel te behouden of zelfs te vergroten. SERIEUZE STAPPEN OP GEBIED VAN CROSS BORDER CLAIMS CED heeft in het verslagjaar serieuze stappen gemaakt in het uitbouwen van haar positie op het gebied van cross border claims (CBC). CED beschikt over uitstekende papieren op de markt voor groene kaart- en vierde richtlijnschades. Met eigen kantoren in 14 Europese landen en een netwerk van 28 inter- nationale partners is CED voor veel verzekeringsmaatschap- pijen een partner voor het afhandelen van voertuigschade in het buitenland. Deze verzekeraars nemen wij het complete schadeproces uit handen. Ons CBC-bedrijf maakte het afgelopen boekjaar een positieve ontwikkeling door. Was er in het verslagjaar 2013/2014 veel aandacht voor het nadrukkelijker etaleren van ons netwerk, onze kennis en ervaring, in afgelopen jaar plukten we de vruch- ten hiervan. Ook onze investeringen in technologie waarmee klanten online inzicht kunnen krijgen in dossiers beginnen zich te vertalen in additionele omzet. In deze business is het win- nen van nieuwe opdrachten vaak een kwestie van lange adem. Op het gebied van cross-border claims realiseerden we een gezonde autonome groei in 2014/2015. Gezien het econo- misch herstel in grote delen van Europa zal het internationale verkeer de komende jaren toenemen. Dat is positief voor onze CBC-activiteiten, die naar verwachting de komende jaren een verdere groei zullen realiseren. SERIEUZE VORDERINGEN NATIONAL CLAIMS MANAGEMENT In het afgelopen jaar zijn er serieuze vorderingen gemaakt op het gebied van national claims management. Onze positie op het terrein van binnenlandse claims en de herstelmarkt is een belangrijke pijler van onze strategie. Allereerst ging CED aan de slag voor de NAM bij de afhandeling van aardbevingsschades in Groningen. CED maakt samen met Arcadis deel uit van Centrum Veilig Wonen, het consortium aan wie de opdracht werd gegund om in Groningen aan de slag te gaan. De joint venture richt zich op schadeafwikkeling, de aansturing van herstelbedrijven en de regie op het verster- kings- en verstevigingsprogramma. Al 13.000 schadegevallen in Groningen afgehandeld Het centrum is op 5 januari 2015 aan het werk gegaan en heeft nu ruim 150 medewerkers in dienst. Dat aantal zal de komende periode naar verwachting verder groeien tot ruim 200. Inmid- dels zijn er in het eerste halfjaar al 13.000 schadegevallen afgehandeld. In Groningen zet CED haar aanpak op het gebied van klant- contact, schademanagement en herstelmanagement in. De werkzaamheden in Groningen zijn een goede illustratie van de manier waarop CED haar kennis en ervaring op het gebied van expertise wil inzetten om vaker de regierol bij dergelijke grote projecten te vervullen. Het is, zo blijkt in Groningen, een uitstekende manier om new business te genereren. Introductie nieuwe regrespropositie In dat verband is ook ons regrespropositie vermeldenswaar- dig. In het verslagjaar is er hard gewerkt aan een innovatief en geautomatiseerd systeem waarmee we grote aantallen claims kunnen toetsen en beoordelen. Dit regresmodel maakt het mogelijk extra aandacht te besteden aan claims die daar om vragen. CED heeft dit model getoetst in een pilot met een grote zorgverzekeraar. De resultaten van de pilot zijn dermate veelbelovend dat we verwachten dat ook andere zorgverzeke- raars geïnteresseerd zijn in deze propositie. Hoge verwachtingen van Multiherstel 2.0 Een derde voorbeeld van een nieuw business model dat CED zelf heeft ontwikkeld en met veel verwachting in de markt zet is MultiHerstel. MuliHerstel speelt in op de behoefte van con- sumenten om bij een schadegeval zo veel mogelijk ontzorgd te worden. Consumenten willen liever dan financiële schade- vergoeding herstel van de schade. MultiHerstel voorziet in die behoefte. MultiHerstel bestond al binnen CED. In het afgelopen jaar heb- ben we geïnvesteerd in digitale toepassingen zoals een online platform waarin we schadegevallen matchen aan door ons getoetste herstelbedrijven en freelance herstellers. Wij heb- ben hoge verwachtingen van ‘MultiHerstel 2.0’. Verzekeraars zijn op zoek naar modellen waarbij zij de schadelast kunnen bewaken, de kosten binnen de perken blijven en tegelijkertijd de klanttevredenheid toeneemt. MultiHerstel opereert op het snijvlak van deze drie doelstellingen. In de eerste helft van 2015 heeft het ‘vernieuwde’ MultiHer- stel met goed gevolg een pilot bij Delta Lloyd afgerond. We verwachten dat naast Delta Lloyd straks ook andere verzeke- raars geïnteresseerd zijn in deze propositie. De successen in national claims management illustreren de transitie die CED momenteel doormaakt. We gebruiken onze kennis en ervaring op het gebied van schade-expertise om nieuwe business modellen te ontwikkelen, die dankzij de gebruikte technologie op redelijk eenvoudige manier schaalbaar kunnen worden gemaakt. Die modellen stellen ons in staat om meer toegevoegde waarde voor de klant te gene- reren, hoger in de waardeketen in te stappen en uiteindelijk betere marges te kunnen behalen. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 12. 12. 12 Geïnvesteerd in ICT en vernieuwende businessmodellen De afgelopen twee jaren zijn flinke investeringen gedaan in nieuwe IT- technologie. Een deel van de ICT-organisatie is uitbesteed om de ICT verder te professionaliseren en focus te krijgen op ontwikkeling van nieuwe business toepassingen. Kennis van nieuwe technologie is uitgebreid en het portfolio en ontwikkelproces zijn geprofessionaliseerd. De ICT-projecten worden middels het portfolioproces op stra- tegisch niveau door de directie geselecteerd en geprioriteerd. De IT-projecten zijn opgestart vanuit een business oriëntatie om nieuwe business modellen te ontwikkelen (ASP en Multi- Herstel). Op het gebied van Big Data is de basis infrastructuur opgezet en zijn de eerste projecten met klanten gedaan. We zien de mogelijkheden voor de toekomst voor klanten, maar ook om binnen CED voordeel te halen uit de toepassing en het gebruik van data. Nu de inhaalslag is gemaakt en de basis min of meer op orde is wordt in het komende jaar de ICT infrastructuur verder gemoderniseerd en wordt de IT-organisatie volledig business georiënteerd opgezet. De ICT-infrastructuur zal op basis van cloud- en mobile tech- nologie worden opgezet om wendbaarheid en flexibel te zijn en onafhankelijk van technologie van klanten en partners. Daar- naast kunnen onzekere investeringen vermeden worden maar kan wel in nieuwe toepassingen geïnvesteerd worden. Integri- teit van data, security en compliance (ISAE) zullen onderdeel zijn van de gekozen oplossing en manier van implementeren. Verbeterde huisvesting CED heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in verbeterde huis- vesting. Introduceerden we een jaar eerder in een compleet vernieuwde en meer open werkomgeving op ons hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel, in afgelopen jaar hebben we ons kantoor in Antwerpen aangepakt en ingericht voor een nieuwe manier van werken. Ook zijn in Manchester, Parijs, Deventer en Amsterdam onze oude kantoren ingeruild voor nieuwe kantoren. Met vernieuwde en meer open werkomgevingen zijn onze medewerkers in staat beter te communiceren, samen te werken en ideeën uit te wisselen, wat zal bijdragen aan verdere vernieuwing van onze dienstverlening. FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE ONTWIKKELINGEN In het afgelopen jaar was er extra aandacht voor kostenreduc- tie binnen CED. Zo hebben we een procurementprogramma ingevoerd om scherper in te kopen en de kosten te verlagen. De eerste resultaten van dat procurementprogramma zijn gerealiseerd; over de gehele linie wisten we de kosten met 0,5 mln (2,5%) te reduceren. ISAE 3402-norm CED is er in het boekjaar wederom in geslaagd de ISAE 3402-standaard type II binnen te halen. Hiermee versterkt CED zijn positie als trendsetter in de markt. Met het ISAE 3402-kwaliteitsstempel kunnen klanten die hun diensten uit- besteden er op vertrouwen dat CED als business partner over betrouwbare processen en beheersmaatregelen beschikt om die diensten goed uit te voeren. ISAE (International Standards onAssuranceEngagements)3402isdewereldwijdestandaard voor rapportage over de beheersing van uitbestede processen bij dienstverleners als CED. Eerder kreeg CED al ISAE 3402-type I. Daarmee was CED de eerste speler op het gebied van de claims management die dit kwaliteitskenmerk kreeg toebedeeld. ISAE 3402-type I heeft betrekking op de opzet en het bestaan van beheersmaatrege- len, type II heeft daarnaast ook betrekking op de effectieve werking van de beheersmaatregelen uit deze verklaring. STAKEHOLDERS WERKNEMERS In het verslagjaar heeft de raad van bestuur het intensieve contact met haar stakeholders gecontinueerd. Zo is er overleg met de grootaandeelhouders geweest over de uitvoering van de strategie. Met de centrale ondernemingsraad is periodiek gesproken. Ook is er nauw overleg met de OR geweest over de reorganisatie. De samenwerking tussen bestuurders en de OR verloopt constructief. Bij CED werken ultimo juni 2015 ongeveer 1.090 medewer- kers. In Nederland werken circa 725 mensen, in België 160, in Spanje 135 en in de overige landen 70. Op het hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel werken 60 mensen voor de groeps- holding. Ongeveer 400 medewerkers werken als expert in de buitendienst. RESULTATEN In het boekjaar behaalde CED een omzet van € 108 miljoen. Dat is in lijn met de omzet van €103 miljoen in 2013/2014. Het operationele bedrijfsresultaat kwam uit op € 5,3 miljoen. In het boekjaar 2013/2014 is een voorziening genomen van € 3,5 miljoen. In het oorspronkelijke budget was destijds reke- ning gehouden met een voorziening van € 4,2 miljoen. De kosten voor de in het verslagjaar 2014/2015 doorgevoerde reorganisatie bedragen € 2,6 miljoen. Hiervan kan € 1,0 miljoen uit de resterende reservering van voorgaand boekjaar worden benut. Daarnaast hebben we in het afgelopen boekjaar een nieuwe voorziening genomen van € 1,6 miljoen. Het netto resultaat bedroeg € 3,7 miljoen. Het eigen vermogen voor dividend bedraagt € 29.6 miljoen, de solvabiliteit is 47%. Gebeurtenis na balansdatum Op 1 juli 2015 is het contract ondertekend met betrekking tot de overname, per 1 juli 2015, van de aandelen Expertisebureau Yekeler NV, gevestigd in Brasschaat, België. Capelle aan den IJssel, 13 oktober 2015 Raad van Bestuur CED Holding J.H.W.H. Coffeng L. Schouwink JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 13. 13. 13 CED is de eerste speler die het kwaliteitskenmerk ISAE 3402-type I kreeg toebedeeld. 13Insurance Cycle Tour
 14. 14. 14 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 14
 15. 15. 15 HOOFDLIJNEN Het verslagjaar 2014/2015 gaat de boeken in als een jaar waarin CED verder invulling gaf aan een organisatie die beter is afgestemd op de nieuwe marktomstandigheden en bijbeho- rende vragen van de klant. Een jaar ook waarin de onderneming op meerdere fronten last had van moeilijke marktomstandig- heden. En een jaar waarin een reorganisatie moest worden doorgevoerd om de kosten van de organisatie beter in balans te brengen met de opdrachten en de klantenportefeuille. Dat de marktomstandigheden lastig zouden worden, komt niet als een verrassing. CED heeft hierop tijdig geanticipeerd door in medio 2013 een herijkte strategie te formuleren en vast te leggen. Die strategie geeft een passend antwoord op de tur- bulente omstandigheden op de belangrijke Europese markten waarin de onderneming actief is. Die uitgestippelde koers is gericht op het slagvaardiger en efficiënter maken van het expertisebedrijf, het uitbouwen van CED’s positie in international claims management alsmede het verstevigen van CED’s positie in national claims management. Een ‘driepijler’-strategie dus waarmee CED zijn positie kan versterken op een turbulente markt. Deze in 2013 ingezette nieuwe strategie is ook nodig. De druk op de tarieven van CED en andere spelers in deze markt houdt onverminderd aan. De inzet van fysieke expertisiediensten in automotive en brandvaria neemt bovendien verder af. Bovenop de structurele tendens van teruglopende schadeaan- tallen kampte de onderneming in het verslagjaar nog met iets anders: het weer. In de belangrijke landen Nederland en Spanje was het weer rustig en voorspelbaar. Het aantal schadegeval- len bleef daardoor beperkt. Dat is goed voor de consument en de verzekeraars, maar minder voor de schadebedrijven die afhankelijk zijn van schades. België, CED’s derde thuismarkt, werd eind januari 2014 getroffen door een zware storm. De hieruit voortgekomen schadegevallen leverden CED in België veel werk op. Door de combinatie van structureel afnemende vraag naar schade-expertise en aanhoudende druk op de tarieven ont- kwam de raad van bestuur er niet aan in het eerste kwartaal van 2015 een reorganisatie door te voeren. Daarbij gingen 45 banen verloren. Hoe vervelend deze herstructurering ook is voor de betrokken medewerkers, de maatregel was nodig om de kosten en werkzaamheden van de organisatie beter met elkaar in overeenstemming te brengen. In het verslagjaar werd ook op een offensieve manier verder invulling gegeven aan de uitvoering van de driepijler-strate- gie. Met concreet resultaat. Zo is de positie in national claims management verder uitgebouwd door succesvol te participe- ren in Centrum voor Veilig Wonen. Deze onderneming, waarin ook Arcadis en OWS deelnemen, zet zich in opdracht van de NAM in voor het herstellen, veiliger maken, bouwkundig ver- sterken en verduurzamen van woningen en andere gebouwen in Noordoost Groningen. Centrum voor Veilig Wonen levert de komende jaren een stroom aan werkzaamheden voor CED op en legt daarmee een stevige basis onder een van de belang- rijke pijlers van de vernieuwde strategie. Ook de beslissing om MultiHerstel verder uit te bouwen draagt hier aan bij. De raad van commissarissen kwam in het verslagjaar vijf keer in een reguliere vergadering bijeen. Daarnaast was er in het boekjaar een extra vergadering met de Raad van Bestuur over de eerdere herijking van de strategie en de voortgang in de uitvoering daarvan. Tijdens de vergaderingen was steeds de voltallige Raad van Commissarissen bijeen. Naast deze vergaderingen heeft de raad geregeld overleg gehad tijdens tussentijdse conference calls en telefonische contacten tussen de leden van de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar hebben er geen relevante wijzigingen plaatsgevonden in de corporate governance-structuur en de naleving ervan. Ook zijn er geen leden van de Raad van Com- missarissen afgetreden dan wel toegetreden. Verder hebben er geen transacties plaatsgevonden waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders of externe account naar voren kwamen, of van materiële betekenis zijn geweest voor de vennootschap en haar betrokkenen. JAARREKENING Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen heeft deRaadvanCommissarissendejaarrekeningoverhetboekjaar 2014/2015 in zijn vergadering van 9 oktober 2015 besproken en goedgekeurd. De raad heeft zich hierbij vergewist van de voorbereidingen en het desbetreffende schriftelijke verslag van zijn Audit-commissie. De positie in national claims management is verder uitgebouwd door succesvol participeren.
 16. 16. 16 Ter voldoening aan bepaling artikel 22 lid 2 van de statuten legt de raad de jaarrekening van CED Holding BV over het boekjaar 2014/2015, inclusief de goedkeurende verklaring van accountant Ernst Young LLP d.d. 13 oktober 2015 voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In lijn met het dividendbeleid van de voorgaande jaren en de behaalde resultaten stelt de Raad van Bestuur voor om over het boekjaar 2014/2015 een dividend uit te keren van € 1.828.000 (2013/2014 € 1.405.000) en de overige winst ad € 1.829.000 toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening bespro- ken en zich ervan overtuigd dat het jaarverslag aan alle voorschriften en de wensen van transparantie voldoet. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen, het dividendvoorstel goed te keuren en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commis- sarissen voor het daarop gehouden toezicht. AUDITCOMMISSIE De auditcommissie staat de Raad van Commissarissen bij in haar controlerende en toezichthoudende taak. De commissie respecteert de Nederlandse Corporate Governance Code, en is samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zijn leden van de Raad van Bestuur, leden uit het financiële en risk management en de externe accountant Ernst Young, deelnemers aan de commissie vergaderingen. Ook dit jaar werden er twee reguliere vergaderingen gehou- den, naast een aantal informele ontmoetingen van de voorzit- ter met het management. De commissie en de controle door de onafhankelijke accountant bevestigen dat de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van CED Holding BV een correct beeld geven van de financiële en economische realiteit van de vennootschap. Specifiek voor Cross Border Claims (CBC) is een operationele, financiële en procesmatige doorlichting opgestart, waarbij alle CBC landen ten opzichte van een vastgestelde basis worden gebenchmarkt. Bij de opstart was een van de doel- stellingen om de openstaande schuldenpositie substantieel te verminderen, en daarmee het liquiditeitsbeslag. De com- missie heeft zich in de opzet en uitwerking van bovenstaande verdiept. Voor alle activiteiten van CED is een Financial Risk Manage- ment program geïmplementeerd Dit omvat onder andere het vastleggen van een Business Continuity Policy, de implemen- tatie van een Data Security Policy en van een procurement beleid. Voor alle activiteiten van CED Expertise is de opstel- ling van ISAE3402 / 2 rapporten doorgevoerd. Verder heeft de commissie ingestemd met het wijzigen van de methode van afschrijven bij software en it investeringen. Voortaan worden investeringen groter dan € 100.000 geacti- veerd en vervolgens afgeschreven. ACHTERGRONDEN OVER DE WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar veel tijd besteed aan de uitvoering van de in 2013 vastgestelde strategie en de organisatorische wijzigingen die deze stra- tegie tot gevolg heeft. Daarbij vond er toetsing plaats van de ‘driepijler’-strategie alsmede het tempo waarin de Raad van Bestuur de strategie implementeert. CEDstaatdaarbijvoorhetdilemmadathetzichmoetrichtenop andersoortige activiteiten voor de toekomstige omzet(groei) en anderzijds de expertisediensten nog altijd een belangrijke inkomstenbron vormen die zolang mogelijk benut moet worden. En om dat te realiseren moet ook daar geïnvesteerd worden. De inzet van fysieke expertisediensten in automotive en brandvaria neemt af door technologische hulpmiddelen en toepassingen. Dat betekent dat de onderneming minder schade-experts nodig heeft. Daar staat tegenover dat er nieuwe banen worden gecreëerd voor mensen met een ander profiel. Zoals medewerkers die ervaring hebben met nieuwe technologie. Ook bij claims management en international claims management ontstaan nieuwe banen, al dan niet indirect, zoals bij Centrum Veilig Wonen het geval is. Over de hele linie kunnen we vaststellen dat er bij CED een professionaliseringsslag plaatsvindt die de onderneming helpt de uitgestippelde strategie te realiseren. De Raad van Commissarissen is van mening dat de Raad van Bestuur op een goede en voortvarende manier invulling geeft aan de implementatie van de nieuwe strategie en CED’s ver- nieuwde rol op de schademarkt. BENOEMINGSCOMMISSIE EN RENUMERATIECOMMISSIE De huidige commissie selecteert kandidaten voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, adviseert de Raad van Commissarissen over de honorering van de leden van de Raad van Bestuur en maakt conform de Code het renumeratiebeleid op. De Raad van Commissarissen neemt beslissingen over benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en de vaststelling van hun beloning, inclusief bonus. De commissie volgt verder het beleid en de uitvoering van benoemingen in het eerste echelon managers onder de Raad van Bestuur en houdt toezicht op het belonings- beleid van de onderneming. De commissie heeft organisatieadviesbureau Hay Group een onderzoek laten uitvoeren naar de beloning van de directie van CED. De uitkomsten van dit onderzoek gaven geen aanlei- ding de huidige arbeidsvoorwaarden van de CED-directie aan te passen. Als gevolg van de veranderde wetgeving heeft een aanpassing van de pensioenenafspraken voor de raad van bestuur plaats- gevonden. Er zijn in het verslagjaar geen nieuwe leden van de Raad van Bestuur benoemd. Datzelfde geldt voor de Raad van Commis- sarissen. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
 17. 17. 17 M/V VERDELING IN DE RAAD VAN BESTUUR CED heeft kennis genomen van de wetgeving, van toepassing vanaf 1 januari 2013 als gevolg waarvan een grote onderne- ming een evenwichtige m/v verdeling in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in acht moet nemen in die zin dat tenminste 30% van de posities in Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen gehouden moet worden door vrou- wen en tenminste 30% door mannen. De Raad van Bestuur is op dit moment niet evenredig samengesteld. De Raad van Bestuur zal bij toekomstige nominaties en benoemingen reke- ning houden met de eisen die gesteld worden aan de evenwich- tige man/vrouw verdeling. CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD EN MEDEZEGGENSCHAP Ook in het afgelopen verslagjaar heeft de Raad van Commissa- rissen met de ondernemingsraad van gedachten gewisseld. De Raad van Commissarissen vindt het belangrijk niet alleen de taken uit te voeren die in de Wet op Ondernemingsraad worden voorgeschreven. De raad hecht er ook aan zich op de hoogte te stellen van het overleg tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur, de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheden voor werknemers zich te ontwikkelen, de mate waarin medewerkers tevreden zijn en achtergrondin- formatie te krijgen over het ziekteverzuim. Ook in 2014/2015 heeft de Raad van Commissarissen de bijeenkomsten met de Ondernemingsraad als constructief ervaren. Leden van de raad hebben twee keer deelgenomen aan vergaderingen van de Ondernemingsraad. Er is in het bijzonder aandacht besteed aan de reorganisatie, dringend noodzakelijk als gevolg van het sterk verlaagde werkaanbod, die bij CED heeft plaatsgevonden en waarbij 60 banen verloren zijn gesteld. De Ondernemingsraad heeft zich hierbij in de ogen van de Raad van Commissarissen kritisch maar constructief opgesteld. SAMENVATTEND Door de combinatie van structurele en incidentele factoren heeft CED een bewogen jaar achter de rug. Positief is dat de onderneming met een vernieuwde strategie op tijd een pas- send antwoord heeft geformuleerd op de structurele factoren zoals veranderende marktomstandigheden. Die strategie is echter niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, wat de onderneming nog kwetsbaar maakt voor incidentele factoren als rustig weer en dientengevolge weinig opdrachten voor het expertisebedrijf. In het verslagjaar zette de afgenomen vraag in Nederland en Spanje de resultaten onder druk, waarop CED adequaat heeft gereageerd door een reorganisatie door te voeren. Hiermee zijn de vaste kosten beter in lijn gebracht met de orderportefeuille. De eerste resultaten van de vernieuwde strategie en de kostenbesparende maatregelen maken dat de Raad van Com- missarissen er alle vertrouwen in heeft dat CED zijn positie als grote Europese speler op de markt voor schademanagement en –beheersing zal weten te behouden en te vergroten. De Raad van Commissarissen is iedereen erkentelijk die in het afgelopen boekjaar heeft bijgedragen aan het succes van CED in 2014/2015 en de komende jaren. Capelle aan den IJssel, 13 oktober 2015 C.H. van den Bos Mevrouw L.C.A. Declercq H.H.P.J.G. Libert Mevrouw E.H. Swaab F. Wansink. Bij CED vindt een professionaliseringsslag plaats. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
 18. 18. 18 30 juni 2015 30 juni 2014 Activa Ref.         Vaste activa Immateriële vaste activa 5 819 - Materiële vaste activa 6 10.314 10.751 Financiële vaste activa 7 315 444 11.448 11.195 Vlottende activa Onderhanden projecten 2.5 6.694 7.264 Vorderingen 8 34.916 31.583 Liquide middelen 9 9.513 10.216 51.123 49.063 62.571 60.258 Passiva Groepsvermogen Eigen vermogen 11 25.976 24.685 Resultaat boekjaar 11 3.657 2.810 Aandeel derden 12 1 1 29.634 27.496 Voorzieningen 13 7.252 7.324 Langlopende schulden 14 102 530 Kortlopende schulden 15 25.583 24.908 62.571 60.258 18 GECONSOLIDEERDE BALANS voor resultaatbestemming, in duizenden euro’s
 19. 19. 19 2014/2015 2013/2014 Ref.     Netto-omzet 17 107.959 102.997 Kosten uitbesteed werk/andere externe kosten 15.689 14.589 Personeelskosten 18 68.421 64.660 Afschrijvingen 19 3.230 2.962 Overige bedrijfskosten 20 15.636 16.720 Som der bedrijfslasten 102.976 98.931 Bedrijfsresultaat 4.983 4.066 Financiële lasten en baten 22 -155 -143 4.828 3.923 Belasting resultaat gewone bedrijfsuitoefening 24 1.171 1.113 Netto resultaat na belastingen 3.657 2.810 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING in duizenden euro’s
 20. 20. 20 2014/2015 2013/2014 Ref. Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 4.983 4.066 Aanpassingen voor: •  Afschrijvingen 19 3.203 3.065 •  Toe- c.q. afname financiële vaste activa 7 129 -201 •  Mutatie voorzieningen 13 -72 1.219 3.260 4.083 Verandering in werkkapitaal •  Onderhanden projecten 570 -598 •  Vorderingen 8 -3.525 4.675 •  Kortlopende schulden 15 1.492 -1.670 -1.463 2.407 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.780 10.556 •  Interest 22 -155 -143 •  Betaalde vennootschapsbelasting 24 -1.785 -1.113 -1.940 -1.256 Kasstroom uit operationele activiteiten 4.840 9.300 Kasstroom uit investeringsactiviteiten •  Investeringen in materiële vaste activa 6 -3.693 -5.570 • Investering in immateriële vaste activa -830 - •  Mutatie goodwill - 549 •  Mutatie koersverschil vermogen 49 28 •  Desinvesteringen in materiële vaste activa 6 764 1.004 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.710 -3.989 Kasstroom uit financieringsactiviteiten •  Langlopende schulden -428 -448 •  Aflossing lening - -4.228 •  Betaald dividend -1.405 -1.299 •  Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.833 -5.975 Toe- c.q. afname geldmiddelen -703 -664 Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 juli 9 10.216 10.880 Mutatie boekjaar -703 -664 Stand per 30 juni 9 9.513 10.216 20 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT in duizenden euro’s 20
 21. 21. 21 2014/2015 2013/2014 Geconsolideerd netto resultaat na belastingen 3.657 2.810 Omrekeningsverschillen bedrijfsuitoefening in het buitenland ten laste van het eigen vermogen 49 28 Totaal resultaat 3.706 2.838 TOELICHTING GECONSOLIDEERD OVERZICHTVAN HETTOTAAL RESULTAAT 2014/2015 De omrekeningsverschillen uit hoofde van de bedrijfsuitvoering in het buitenland ten laste van het eigen vermogen betreft de correctie op de reserve koersverschillen. GECONSOLIDEERD OVERZICHTVAN HET TOTAALRESULTAAT 2014-2015 in duizenden euro’s
 22. 22. 2222 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 22
 23. 23. 23 1 ALGEMENE TOELICHTING De toelichting geldt zowel voor de vennootschappelijke als voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, tenzij anders is aangegeven. De balanswaarderingen zijn volgens de nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. 1.1 ACTIVITEITEN De activiteiten van CED Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: • Het uitvoeren van (schade) expertises • Het geven van medisch advies • Het uitvoeren van inspecties en waardebepalingen • Meldkamer schademeldingen • Claimbehandeling, groene kaart 1.2 STELSELWIJZIGING In dit boekjaar is geen stelselwijziging doorgevoerd. 1.3 CONSOLIDATIE In de consolidatie worden de financiële gegevens van CED Holding B.V. opgenomen, haar groeps- maatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uit- oefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waar in CED Holding B.V. overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Joint-ventures waarbij sprake is van gezamenlijke zeggenschap worden proportioneel geconsoli- deerd ter grootte van het juridisch aandeel. Voor de Joint-venture ARCADIS CED Project Service Bureau B.V. betekend dit een consolidatie voor 45%. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslis- sende zeggenschap wordt overgedragen en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd. Aangezien de winst- en verliesrekening over 2014/2015 van CED Holding B.V. in de geconsoli- deerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met weergave van een beknopte winst- en verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: CED Holding B.V. CED Nederland B.V. 100% 100% CED Fleet Management B.V. 100% CED Interim Professionals B.V. 100% MultiHerstel B.V. 100% MedX B.V. 100% ARCADIS CED Project Service Bureau B.V. 45% CED International B.V. 100% CED Austria GmbH., Wenen, Oostenrijk 100% CED Claim Experts Limited, Manchester, Groot Brittanië 100% CED Claims Management BvBA, Machelen, België 99,87% CED Claim Experts Kft, Budapest, Hongarije 100% CED France S.a.r.l., Rueil Malmaisson Cedex, Frankrijk 100% CED Germany GmbH, Düsseldorf, Duitsland 100% CED Greece m.b.H., Athene, Griekenland 100% CED Italy s.r.l., Verona, Italië 100% CED Poland Sp.z.o.o., Wroclaw, Polen 100% CED Portugal Lda, Lissabon, Portugal 100% CED Switserland AG, Basel, Zwitserland 100% CED Spain S.A.U., Barcelona, Spanje 100% CED VDC S.A.U., Barcelona 100% CED Pericial S.A.U., Madrid 100% Interiura International AG 100% 1.4 VERBONDEN PARTIJEN Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3 worden aangemerkt als verbon- den partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. De opdrachten behandeld voor verbonden partijen, met name de aandeelhouders en groepsmaat- schappijen, worden uitgevoerd tegen marktconforme tarieven. 1.5 ACQUISITIES, FUSIES, OPRICHTING EN DESINVESTERINGEN VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN In het boekjaar 2014/2015 zijn er geen acquisities geweest van ondernemingen en ook heeft er geen desinvestering van één of meerdere groepsmaatschappijen plaats gevonden. Per notariële akte d.d. 31 december 2014 is de grensoverschrijdende fusie tussen CED Interna- tional B.V. als verkrijgende onderneming en Farcy et Cie BVBA (België) als verdwijnende vennoot- schappen gerealiseerd. De financiële eenwording van deze ondernemingen is per 1 januari 2015, gerealiseerd.
 24. 24. 24 Per notariële akte d.d. 30 december 2014 is opgericht de vennootschap met beperkte aanspra- kelijkheid ARCADIS CED Project Service Bureau B.V., als 45% dochteronderneming van CED Nederland B.V. Deze onderneming handelend onder de handelsnaam Centrum Veilig Wonen is opgericht t.b.v. de afhandeling van schades veroorzaakt door de aardbevingen in Groningen. De onderneming is een joint venture met ARCADIS Nederland B.V. Per notariële akte d.d. 3 december 2014 is opgericht de vennootschap met beperkte aanspra- kelijkheid CED Fleet Management B.V., als 100% dochteronderneming van CED Nederland B.V. Hierin is het beheer van het wagenpark van CED ondergebracht. 1.6 VALUTA OMREKENING De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de vennootschap is. Iedere entiteit binnen de groep bepaalt haar eigen functionele valuta en de posten in de jaarrekening van iedere entiteit worden gewaardeerd op basis van deze functionele valuta. Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de func- tionele valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire balanspos- ten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op actuele waarde, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers geldend op het moment van waardering van de post. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de koers- verschillen voortvloeiend uit de netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland. Deze koersverschillen worden rechtstreeks in de reserve koersverschillen verwerkt. Koersverschillen die optreden bij de omrekening van een niet-monetaire balanspost in vreemde valuta die zijn gewaardeerd op actuele waarde, worden als deel van de herwaarderingsreserve direct in het eigen vermogen verwerkt, indien de waardeverandering van de niet-monetaire post ook rechtstreeks in het eigen vermogen wordt verwerkt. De in de resultatenrekening opgenomen koersverschillen zijn voor een bedrag van € 209.000 als last verwerkt. 1.7 TOELICHTING OP HET KASSTROOMSTELSEL Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 1.8 SCHATTINGEN Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van CED Holding B.V. over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opge- nomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 2.1 ALGEMEEN De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaar- deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrond- slag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en ver- liesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De jaarrekening is opgemaakt op 13 oktober 2015. 2.2 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Vanaf dit boekjaar worden ITprojecten gewaardeerd als immateriële vaste activa. De waardering is op basis van historische kostprijs en na oplevering wordt deze afgeschreven in een termijn van vijf jaar, zonder restwaarde. De activering betreft projecten welke een economische waarden hebben en voor meerdere jaren ingezet kunnen worden. CED investeert in een nieuwe IT platform voor claims handling en in een project voor herstelmanagement. 2.3 MATERIËLE VASTE ACTIVA Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. Alle onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. 2.4 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde met toepassing van de vermogensmutatiemethode. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, kan men ervan uitgaan dat er invloed van betekenis is. CED heeft 45% van de aandelen ARCADIS CED Project Service Bureau B.V., handelend onder de naam Centrum Veilig Wonen. CED heeft net als de andere aandeelhouder, ARCADIS Nederland TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 25. 25. 25 B.V., gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid waardoor CED deze deelneming kan consolideren. Het eerste boekjaar van deze vennootschap loopt van 1 oktober 2014 t/m 31 december 2015. In de jaarrekening zijn de cijfers van de periode 1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015 voor 45 % meegenomen. In de jaarrekening is uitgegaan van een fair closing exclusief eventuele discounts met betrek- king tot de deelneming Centrum Veilig Wonen. De totale afrekening met de NAM wordt pas einde boekjaar van Centrum Veilig Wonen berekend. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarre- kening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de kostprijs. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover CED Holding B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen. Overige vorderingen De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvat een latente belasting- vordering. Deze vordering wordt initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Binnen één jaar zal vermoedelijk circa € 50.000 van de latente belastingvordering verrekenbaar zijn. 2.5 ONDERHANDEN PROJECTEN De onderhanden projecten worden gewaardeerd op basis van de hieraan toe te rekenen directe kosten, indirecte kosten en een winstopslag rekening houdend met de fase waarin een opdracht zich bevind (percentage of completion methode). Hiertoe worden de gemiddelde tarieven per soort opdracht en per fase gehanteerd. De onderhanden projecten worden gefactureerd als het dossier is afgerond. De onderhanden projecten worden direct in de omzet verantwoord. Per 30 juni 2015 is een bedrag van € 809.000 als vooruitgefactureerde omzet opgenomen in het onderhanden werk. 30 juni 2015 30 juni 2014 Cumulatief verantwoorde projectopbrengsten 6.694 7.264 2.6 VORDERINGEN De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kost- prijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waarde- verminderingen of oninbaarheid. 2.7 LIQUIDE MIDDELEN Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schul- den aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 2.8 EIGEN VERMOGEN Aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De meeropbrengst bij uitgifte van aan- delen wordt opgenomen onder de agioreserve. Ingekochte en ingetrokken aandelen worden in mindering gebracht op het nominale aandelenkapitaal. Eventuele meerwaarde bij inkoop wordt ten laste van de agioreserve gebracht. 2.9 AANDEEL DERDEN Het aandeel derden betreft een aandeel derden vanuit juridische overwegingen in de deelneming CED Claims Management BvbA, België. 2.10 VOORZIENINGEN Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzake- lijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaar- deerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Jubileumvoorziening De jubileumvoorziening wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband en is actuarieel berekend conform de RJ271 regelgeving. De volgende veronderstellingen zijn gehanteerd: een disconteringsvoet van 1,73% en een algemene gemiddelde salarisstijging van 2%. De disconteringsvoet is vastgesteld op basis van een berekende duration van 9,03 jaar. Voorziening voor arbeidsongeschiktheidskosten De voorziening arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op het gedurende twee jaar doorbetalen van salaris aan personeel waarvan op balansdatum bekend is dat zij naar verwachting (gedeel- telijk) arbeidsongeschikt zullen blijven. Bij de bepaling van de voorziening wordt uitgegaan van een ziekteperiode van ten minste drie maanden voor de balansdatum en een doorbetalingsver- plichting van 2 jaar. De waardering is op basis van het bruto jaarloon, rekening houdend met het verwachte percentage arbeidsongeschiktheid, welke is bepaald door de bedrijfsarts. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 26. 26. 26 Reorganisatievoorziening De reorganisatievoorziening van € 3,5 miljoen heeft betrekking op een derde reductieronde van personeel. Deze reorganisatie wordt uitgevoerd om het expertisebedrijf efficiënter te maken en voor te bereiden op de toekomst. Deze voorziening is als kortlopend te beschouwen daar de afwikkeling naar verwachting binnen een jaar zal plaatsvinden. Personele voorziening Dit betreft een voorziening voor medewerkers overgenomen van een verzekeringsmaat- schappij die recht hebben op een pensioensuppletie. 2.11 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN Bij de eerste opname van financiële verplichtingen worden deze opgenomen tegen reële waarde. 2.12 OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN De overige financiële verplichtingen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 3.1 ALGEMEEN Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. 3.2 NETTO-OMZET Tot de omzet van een boekjaar worden gerekend de aan de opdrachtgevers gedeclareerde bedragen voor de in dat boekjaar uitgevoerde opdrachten. Indien in een boekjaar slechts een deel van de opdracht is uitgevoerd, wordt een overeenkomstig deel van de waardering van de opdracht als opbrengst aan dat boekjaar toegerekend. Deze waardering is verantwoord als mutatie onderhanden projecten en is op basis van de hieraan toe te rekenen directe kosten, indirecte kosten en een winstopslag rekening houdend met de fase waarin een opdracht zich bevindt. Hiertoe worden de gemiddelde tarieven per soort opdracht en per fase gehanteerd. De transacties binnen de groep worden geëlimineerd. 3.3 KOSTEN UITBESTEED WERK/ANDERE EXTERNE DIENSTEN Onder kosten uitbesteed werk/andere externe diensten wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directie kosten uitbesteed werk en andere externe kosten. 3.4 PERSONEELSKOSTEN Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Per 1 januari 2014 is een nieuwe pensioenregeling voor CED afgesloten. De medewerkers heb- ben de keuze uit een Essentiepensioenregeling waarbij de ingelegde premies worden belegd en er bij de einddatum geen gegarandeerd pensioenbedrag beschikbaar is. of een Garantie- regeling, waarbij op einddatum een gegarandeerd pensioen beschikbaar is. Beide regelingen zijn een middelloonregeling en betreffen een pensioenverzekering welke is ondergebracht bij Nationale Nederlanden. (zg. Toegezegde Bijdrage Regeling) De oude pensioenregeling van voor 1 januari 2014 is nog éénmalig geïndexeerd. De betaalde pensioenpremies worden ten laste van de resultatenrekening gebracht. De vooruitbetaalde premies zijn in de balans opgenomen onder de vorderingen. 3.5 AFSCHRIJVINGEN Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de ver- wachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 3.6 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec- tieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 3.7 BELASTINGEN De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winst- bestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Het gehanteerde belastingtarief voor het boekjaar 2014/2015 is 20% en 25% over het Nederlandse resultaat, waarbij het laatste wordt gehanteerd voor nagenoeg het gehele resultaat. Tussen de vennootschap CED Holding BV en haar Nederlandse groepsmaatschappijen bestaat een fiscale eenheid. De toerekening aan de werkmaatschappijen is gemaakt op basis van de resultaten van de diverse werkmaatschappijen. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 27. 27. 27 4 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING 4.1 ALGEMEEN De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van de groep dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het krediet­ risico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt: 4.2 RISICOBEHEER CED voert periodiek een risico inventarisatie uit. Jaarlijks wordt er een ISAE3402 type II rapport uitgebracht m.b.t. het Nederlandse BrandVaria proces. Daarnaast is er op basis van risico plan- ning aandacht voor specifieke aandachtsgebieden binnen de organisatie. In 2014 is een interne review voor het CBC proces verricht. Andere onderwerpen zoals informatiebeveiliging en busi- ness continuity staan op de agenda. 4.3 PRIJSRISICO Valutarisico De balans van de groep kan beïnvloed worden door wisselende koersverschillen tussen de Engelse pond, Zwitserse frank, Poolse zloty, Hongaarse forint en de Euro. De groep heeft het beleid deze verschillen niet af te dekken. Marktrisico In Nederland is sprake van een krimpende markt. CED heeft in haar risico analyse beheersmaat- regelen genomen om dit risico zoveel mogelijk te beheersen. Rente- en kasstroomrisico CED loopt renterisico over de rentedragende liquide middelen en de rentedragende schulden. De langlopende leningen hebben een vast rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat de waarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veran- deringen in de marktrente. 4.4 KREDIETRISICO De groep handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Tevens heeft de groep richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken. Bovendien bewaakt de groep voortdurend haar vorderingen en hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Indien noodzakelijk worden betalingsregelingen getroffen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor de groep minimaal.Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico’s binnen de groep. 4.5 LIQUIDITEITRISICO De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctue- ren in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn. 5 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De mutaties in de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven: 30 juni 2015 30 juni 2014 Stand per 1 juli - - Investering 830 - 830 - Afschrijving -11 - Stand per 30 juni 819 - De kosten van onderzoek en ontwikkeling m.b.t. de geactiveerde immateriële vaste activa welke in de resultatenrekening zijn opgenomen bedragen € 98.000. De immateriële vaste activa worden afgeschreven worden in vijf jaar lineair afgeschreven. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 28. 28. 28 6 MATERIËLE VASTE ACTIVA De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Inrichting en InventarisAuto’s Automatisering Totaal Stand per 1 juli 2014 Aanschafwaarde 11.664 4.774 4.264 20.702 Cumulatieve afschrijving -4.692 -3.079 -2.180 -9.951 Boekwaarde 6.972 1.695 2.084 10.751 Mutaties Investeringen 2.786 623 284 3.693 Desinvesteringen -2.579 -237 -40 -2.856 Afschrijvingen -2.150 -663 -553 -3.366 Afschrijvingen desinvesteringen 1.841 233 18 2.092 Saldo -102 -44 -291 -437 Stand per 30 juni 2015 Aanschafwaarde 11.871 5.160 4.508 21.539 Cumulatieve afschrijving 5.001 3.509 2.715 11.225 Boekwaarde 6.870 1.651 1.793 10.314 Afschrijvingspercentage 20% 20% 20% 7 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Latente belasting vordering Totaal Stand per 1 juli 2014 444 444 Onttrekking -129 -129 Stand per 30 juni 2015 315 315 Latente belastingvordering Een latentie is gevormd voor een latente belastingvordering welke betrekking heeft op de fiscaal andere verwerking van de goodwill bij activa/passiva transacties in het verleden. Commercieel is deze goodwill ten laste van het vermogen gebracht, fiscaal wordt deze afgeschreven. Deze latentie loopt af in het boekjaar 2016/2017. Een latentie is gevormd voor de steunmaatregelen van de overheid inzake investeringen in mate- riële vaste activa. De gevormde latentie heeft een looptijd van vijf jaar. De passieve latentie ter grootte van € 98.000 is berekend op basis van nominale waarde tegen het geldende belastingta- rief en is gesaldeerd met de overige te vorderen latenties. 8 VORDERINGEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Totaal Resterende looptijd 1 jaar Totaal Resterende looptijd 1 jaar Handelsdebiteuren 25.615 2.407 25.270 4.307 Overige vorderingen en overlopende activa 9.301 314 6.313 314 34.916 2.721 31.583 4.621 Handelsdebiteuren 30 juni 2015 30 juni 2014 Handelsdebiteuren 27.903 28.100 Af: voorziening debiteuren 2.288 2.830 25.615 25.270 De handelsdebiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voor- ziening voor mogelijke oninbaarheid. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 29. 29. 29 Overige vorderingen en overlopende activa 30 juni 2015 30 juni 2014 Waarborgsommen 272 254 Kruisposten / leningen personeel 44 22 Belastingen 2.628 - Belastinglatentie, kortlopend - 657 Regresvorderingen 4.386 3.975 Overige vorderingen 98 128 Vooruitbetaalde pensioenpremie 327 - Overlopende activa 1.546 1.277 9.301 6.313 9 LIQUIDE MIDDELEN De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 30 juni 2015 30 juni 2014 Kas en banktegoeden en gelden onderweg 8.651 9.022 Spaarrekeningen - 129 Deposito inzake depot pensioen hiaat 862 1.065 9.513 10.216 De deposito inzake depot pensioen hiaat is beklemd vermogen en staat niet ter vrije beschikking. De overige geldmiddelen zijn vrij ter beschikking. 10 TOELICHTING BIJ HET KASSTROOMOVERZICHT 10.1 ALGEMENE GRONDSLAGEN Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omge- rekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. 10.2 INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waar- voor in het boekjaar 2014/2015 geldmiddelen zijn opgeofferd. De investeringen betreffen voor- namelijk vervangingsinvesteringen. 11 GROEPSVERMOGEN De uitsplitsing van het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht. Mutatieoverzicht van het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen: 30 juni 2015 30 juni 2014 Eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen per 1 juli 27.495 25.408 Geconsolideerd netto resultaat na belastingen 3.657 2.810 Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen -114 576 Dividenduitkering -1.405 -1.299 Eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen per 30 juni 29.633 27.495 De rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen heeft voornamelijk betrekking op earn-out regelingen in België en Spanje. 12 AANDEEL DERDEN Het aandeel derden betreft de deelneming CED Claims Management Bvba in België. 13 VOORZIENINGEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Reorganisatievoorziening 3.523 3.487 Personele voorziening 1.175 1.309 Voorziening voor arbeidsongeschiktheidskosten 850 904 Jubileumvoorziening 915 823 Overige voorzieningen 789 801 7.252 7.324 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 30. 30. 30 Het verloop van de voorzieningen is als volgt: Reorganisatie Personelevoorziening Arbeids- ongeschiktheid Jubileum Overigevoorzieningen Totaal Stand per 1 juli 2014 3.487 1.309 904 823 801 7.324 Dotatie 1.617 - - 92 150 1.859 5.104 1.309 904 915 951 9.183 Onttrekking -1.581 -134 -54 - -162 -1.931 Stand per 30 juni 2015 3.523 1.175 850 915 789 7.252 De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. Overige voorzieningen Dit betreft een voorziening van € 550.000 is gevormd voor mogelijke risico’s met betrekking tot fiscale aanspraken en overige aanspraken voortvloeiend uit de periode van voor de overname van Interiura International AG. Er zijn hiervoor door de voormalige aandeelhouder geen garanties afgegeven. Het restant van de voorziening € 239.000 betreft voorzieningen voor diverse risico’s bij buitenlandse deelnemingen. 14 LANGLOPENDE SCHULDEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Schuld vanwege vertrekregelingen - 327 Lening derden 102 203 102 530 De langlopende schulden hebben een looptijd langer dan één jaar en korter dan vijf jaar. De schuld vanwege vertrekregelingen betreft het langlopende deel van de toegezegde vergoe- dingen. Lening derden betreft een lening vanuit het overgenomen onderdeel Farcy et Cie BvbA. 15 KORTLOPENDE SCHULDEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Door te betalen regresbedragen 4.632 3.663 Schulden aan leveranciers 3.866 4.409 Omzetbelasting 3.306 2.084 Loonheffing 1.789 1.772 Vennootschapsbelasting - 108 Schuld uit hoofde van pensioenen - 1.207 Overige schulden en overlopende passiva 11.990 11.665 25.583 24.908 16 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (Meerjarige) financiële verplichtingen Er zijn huurovereenkomsten voor de kantoorpanden aangegaan waarbij de resterende looptijd varieert tot 1 juni 2024. De huurlast korter dan 1 jaar bedraagt € 1.520.000. De huurlast voor de periode tot vijf jaar bedraagt € 4.822.000 en langer dan voor de periode van meer dan vijf jaar bedraagt € 360.000. Als onderdeel van enkele huurovereenkomsten zijn garanties voor de huurpenningen afgegeven voor in totaal € 448.000. Daarnaast is er een bankgarantie afgegeven voor de langlopende lening en ten gunste van Dexia Banque SA, een garantie ter grootte van € 280.000 voor de langlopende lening bij Farcy et Cie. De totale leaseverplichting met betrekking tot een deel van het wagenpark bedraagt per 30 juni 2015 € 184.000, de gemiddelde resterende looptijd bedraagt 17,4 maanden. De leaseverplich- ting voor de periode van langer dan één jaar, maar korter dan vijf jaar bedraagt € 73.000. De totale leaseverplichting met betrekking tot een overige apparatuur zoals o.a. computers bedraagt per 30 juni 2015 € 37.000, de gemiddelde resterende looptijd bedraagt 10,4 maanden. De leaseverplichting voor de periode van langer dan één jaar, maar korter dan vijf jaar bedraagt € 10.000. CED is koopverplichtingen aangegaan voor vervangingsinvesteringen in het wagenpark. Het bedrag per 30 juni 2015 aan aankoopverplichtingen bedraagt € 181.000. Kredietfaciliteit CED is per 11 juni 2015 een gewijzigde kredietfaciliteit overeengekomen met de ING Bank N.V. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 31. 31. 31 Het kredietlimiet bedraagt € 4,0 miljoen. De zekerheden voor deze kredietfaciliteit zijn: • Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen • Compte joint –en mede aansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door CED Holding B.V., CED Nederland B.V., CED Fleet Management B.V. CED International B.V. CED Interim Professionals B.V.,MedX B.V. en MultiHerstel B.V. • Een minimale solvabiliteitseis van 30%, wat zich vertaald in het eigen vermogen / balans­ totaal ratio • Een netto schuld / EBITDA ratio (senior net leverage) eis van maximaal 1,5 Aansprakelijkheidsstelling Op grond van artikel 403 Titel 9 Boek 2 BW heeft CED Holding B.V. zich volledig aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van haar deelnemingen in Neder- land: CED International B.V., CED Nederland B.V., CED Interim Professionals B.V., CED Fleet Management B.V. MultiHerstel B.V. en MedX B.V. Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid Alle 100% Nederlandse deelnemingen maken sinds 1 februari 2015 deel uit van de fiscale een- heid voor de omzetbelasting. Alle 100% Nederlandse deelnemingen maken sinds 3 december 2015 deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de stan- daardvoorwaarden zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. 17 NETTO-OMZET 2014/2015 2013/2014 Nederland 70.478 65% 67.050 65% International 37.481 35% 35.947 35% 107.959 100% 102.997 100% De netto-omzet is voorts naar belangrijkste segmenten te onderscheiden: 2014/2015 2013/2014 Expertise, onderzoek, claimbehandeling en bouwkundig herstel 88.272 82.918 Medische advisering en Arbeids deskundigheid 13.216 13.009 Inspecties en waardebepaling 6.471 7.070 107.959 102.997 De netto-omzet is ten opzichte van vorig boekjaar met 3,5% gestegen. 18 PERSONEELSKOSTEN 2014/2015 2013/2014 Lonen en salarissen 46.902 43.790 Sociale lasten 8.618 8.337 Pensioenpremie 3.454 3.974 Kosten reorganisatie en vertrekregelingen 1.617 2.954 Overige personeelskosten 7.830 5.605 68.421 64.660 Beloningen bestuurders en commissarissen Artikel 2:383 BW e.v. vereist toelichting van de bezoldigingen van de bestuurders van de rechts- persoon. Bezoldiging bestaat uit de in het boekjaar als last verwerkte bedragen voor direct inko- men en lasten van uitgesteld inkomen. Aan de commissarissen is in het boekjaar 2014/2015 een vergoeding verstrekt van in totaal € 150.675 (2013/2014: € 125.835). Dit is niet afhankelijk van de resultaten. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt in het boekjaar 2014/2015 € 692.000 (2013/2014: € 916.000). 19 AFSCHRIJVINGEN 2014/2015 2013/2014 Immateriële vaste activa 11 - Materiële vaste activa 3.366 3.065 Boekresultaat materiële vaste activa -147 -103 3.230 2.962 20 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2014/2015 2013/2014 Algemene kosten 5.287 5.575 Autokosten 3.116 2.988 Huisvestingskosten 2.548 2.987 Automatiseringskosten 4.685 5.170 15.636 16.720 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 32. 32. 32 21 ACCOUNTANTSKOSTEN In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: 2014/2015 2013/2014 Controle van de jaarrekening 81 83 Andere controlewerkzaamheden 35 22 Andere niet-controlediensten 2 1 118 106 Hiervoor genoemde honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door binnenlandse accountantsorganisa- ties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorgani- saties). 22 FINANCIËLE LASTEN EN BATEN 2014/2015 2013/2014 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 75 107 Rentelasten en soortgelijke kosten -230 -250 -155 -143 23 GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE is als volgt: 2014/2015 2013/2014 CED Holding vennootschappelijk 2,0 2,2 Werkmaatschappijen Nederland 630,5 616,5 Werkmaatschappijen International 361,3 341,7 993,8 960,4 Op basis van de belangrijkste segmenten is het gemiddelde aantal FTE als volgt: 2014/2015 2013/2014 Expertise, onderzoek, claimbehandeling en bouwkundig herstel 767,7 722,2 Medische advisering en arbeidsdeskundigheid 67,5 77,0 Inspecties en waardebepaling 64,1 67,9 Ondersteunende diensten 94,5 93,3 993,8 960,4 24 BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kan als volgt worden toegelicht: 2014/2015 2013/2014 Commercieel resultaat op fiscale eenheid niveau 3.146 2.420 Correcties fiscaal andere verwerkingswijze -3.148 -160 Objectvrijstelling -1.989 -1.025 Niet verrekenbare kosten 152 140 Verrekenbare verliezen - -29 Belastbaar bedrag fiscale eenheid -1.839 1.346 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 4.828 3.923 Vennootschapsbelasting 527 1.040 Dotatie c.q. vrijval latente belastingvordering 711 -688 Correctie vennootschapsbelasting voorgaande jaren -67 761 Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 1.171 1.113 Effectief belastingtarief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 24,3% 28,4% Toepasselijk belastingtarief in Nederland 20% en 25% 20% en 25% Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijk belastingtarief in Nederland als gevolg van toepassing van hetTransfer Pricing systeem op de resultaten van de Cross Border Claims acti- viteiten. Dit is met de belastingdienst afgestemd. Daarnaast wordt het effectief belastingtarief beïnvloed door de mutaties om de belastinglatenties en correcties over voorgaande jaren. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 33. 33. 33 VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESR EKENING in duizenden euro’s VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS voor resultaatbestemming, in duizenden euro’s 30 juni 2015 30 juni 2014 Activa Ref. Vaste activa Financiële vaste activa 26 6.325 6.404 Vlottende activa Vorderingen 27 29.336 29.638 35.661 36.042 Passiva Eigen vermogen 28 Aandelenkapitaal 29 1.384 1.384 Agioreserve 30 1.387 1.387 Wettelijke reserve 31 813 - Overige reserves 32 22.183 21.754 Reserve koersverschillen 33 209 160 Resultaat boekjaar 3.657 2.810 29.633 27.495 Voorzieningen 34 2.588 5.301 Langlopende schulden 35 - 327 Kortlopende schulden 36 3.440 2.919 35.661 36.042 2014/2015 2013/2014 Ref. Resultaat deelnemingen na belastingen 26 3.657 2.810 Resultaat na belastingen 3.657 2.810
 34. 34. 34 TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 34 Insurance Cycle Tour
 35. 35. 35 25 ALGEMEEN De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 2 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgege- ven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.4 van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resul- taat wordt verwezen naar de op pagina 20 tot en met 25 opgenomen toelichting op de geconsoli- deerde balans en winst-en-verliesrekening. Voor zover niet anders vermeldt wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. 26 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Deel- nemingen Belasting latentie Totaal Stand per 1 juli 2014 6.277 127 6.404 Af: dividend -3.687 - -3.687 Bij: resultaat deelnemingen 3.657 - 3.657 Af: vrijval latente vennootschapsbelasting - -49 -49 Stand per 30 juni 2015 6.247 78 6.325 Lijst deelnemingen De rechtstreeks door CED Holding B.V. gehouden deelnemingen zijn: Naam, statutaire vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal in % CED Nederland B.V., Capelle aan den IJssel 100% CED International B.V., Capelle aan den IJssel 100% De rechtstreeks door CED Nederland B.V. gehouden deelnemingen zijn: Naam, statutaire vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal in % CED Fleet Management B.V., Hoorn 100% CED Interim Professionals B.V., Capelle aan den IJssel 100% MultiHerstel B.V., Capelle aan den IJssel 100% MedX B.V., Capelle aan den IJssel 100% ARCARDIS CED Project Service Bureau B.V., Appingendam 45% De rechtstreeks door CED International B.V. gehouden deelnemingen zijn: Naam, statutaire vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal in % C2Fix, Parijs, Frankrijk 51% CED Austria GmbH., Wenen, Oostenrijk 100% CED Claim Experts Limited, Manchester, Groot Brittanië 100% CED Claim Experts Kft, Budapest, Hongarije 100% CED Claims Management BvBA, Machelen, België 99,87% CED France S.a.r.l., Rueil Malmaison Cedex, Frankrijk 100% CED Germany GmbH, Düsseldorf, Duitsland 100% CED Greece m.b.H., Athene, Griekenland 100% CED Italy s.r.l., Verona, Italië 100% CED Poland Sp.z.o.o., Wroclaw, Polen 100% CED Portugal Lda, Lissabon, Portugal 100% CED Spain S.A.U., Barcelona, Spanje 100% CED Switserland AG, Basel, Zwitserland 100% Interiura International AG, Düsseldorf, Duitsland 100% De indirect door CED International B.V. gehouden deelnemingen, via de deelneming CED Spain S.A.U. zijn: Naam, statutaire vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal in % CED Spain S.A.U. zijn: CED VDC S.A.U., Barcelona, Spanje 100% CED Pericial S.A.U. Madrid, Spanje 100%
 36. 36. 36 27 VORDERINGEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Vorderingen op groepsmaatschappijen 26.707 29.164 Overlopende activa 2 - Belastingen 2.627 474 29.336 29.638 Vorderingen op groepsmaatschappijen 30 juni 2015 30 juni 2014 Vordering op CED Nederland B.V. 25.564 27.892 Vordering op CED Spain S.A.U. - 555 Vordering op CED International B.V. 1.143 717 26.707 29.164 28 EIGEN VERMOGEN Geplaatst Kapitaal Agio Reserve Wettelijke reserve Overige reserve Reserve koers verschillen Totaal Stand per 1 juli 2014 1.384 1.387 - 21.754 160 24.685 Mutaties Winstbestemming - - - 2.810 - 2.810 Dividenduitkering - - - -1.405 - -1.405 Mutatie ten laste van algemene reserve - - 813 -976 - -163 Mutatie koersverschillen - - - - 49 49 Stand per 30 juni 2015 1.384 1.387 813 22.183 209 25.976 29 AANDELENKAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van CED Holding B.V. bedraagt € 2.475.000, verdeeld in 5.500 gewone aandelen. Hiervan zijn geplaatst 3.075 aandelen, nominaal € 450. 30 AGIORESERVE De agioreserve is ontstaan door aandelenemissies in 1986, 1988, 1993 en 1999, door inkoop eigen aandelen in het jaar 2007 en herwaardering van de aandelen in 2008. De Agioreserve is volledig volgestort. 31 WETTELIJKE RESERVES De wettelijke reserve is opgenomen vanwege de activering van immateriële vaste activa in het boekjaar 2014/2015. 32 OVERIGE RESERVES 30 juni 2015 30 juni 2014 Stand per 1 juli 21.754 19.916 Netto resultaat na belastingen vorig boekjaar 2.810 2.591 24.564 22.507 Dividenduitkeringen -1.405 -1.299 Overige mutaties t.l.v. overige reserve -976 546 Stand per 30 juni 22.183 21.754 33 RESERVE KOERSVERSCHILLEN Reserve koersverschillen wordt aangehouden voor omrekenverschillen van vreemde valuta naar Euro bedragen. De vreemde valuta die worden aangehouden zijn de Engelse pond, Zwitserse frank, De Poolse zloty en Hongaarse Forint. Per balansdatum wordt de koers per 30 juni 2015 aangehouden. Voor de resultatenrekening wordt de gemiddelde koers van het boekjaar aange- houden. TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 37. 37. 37 34 VOORZIENINGEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Jubileumvoorziening 1 1 Voorziening deelnemingen 2.587 5.300 2.588 5.301 35 LANGLOPENDE SCHULDEN Dit betreft de schuld vanwege vertrekregelingen welke als langlopend is te beschouwen. 36 KORTLOPENDE SCHULDEN 30 juni 2015 30 juni 2014 Crediteuren 27 44 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.016 2.383 Schuld aan groepsmaatschappijen 15 - Overige schulden en overlopende passiva 382 492 3.440 2.919 Overige schulden en overlopende passiva 30 juni 2015 30 juni 2014 Commissarissenvergoedingen 29 146 Personeelsbeloningen 339 231 Overlopende passiva 14 115 382 492 37 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Aansprakelijkheidstelling Door de vennootschap is ten behoeve van alle in de consolidatie betrokken 100% Nederlandse dochterondernemingen een aansprakelijkheidstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. Fiscale eenheid De vennootschap vormt met alle 100% Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. Voor de omzetbelasting vormt de onderneming ook een fiscale eenheid met haar 100% dochter- ondernemingen. Huurverplichting De huurovereenkomst voor het kantoorpand in Capelle aan den IJssel is op 20 augustus 2013 voor een periode van 5 jaar verlengd tot 31 maart 2019. De hieruit voortvloeiende financiële verplichting per 30 juni 2015 bedraagt € 1.847.000. Capelle aan den IJssel, 13 oktober 2015 Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, J.H.W.H. Coffeng C.H. van den Bos L. Schouwink H.H.P.J.G. Libert Mw. E.H. Swaab F. Wansink Mw. L.C.A. Declercq CED Holding B.V. Rietbaan 40-42 2908 LP Capelle aan den IJssel Statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
 38. 38. 38 OVERIGE GEGEVENS 38 Insurance Cycle Tour
 39. 39. 39 Statutaire bestemming van het resultaat Artikel 23 van de statuten luidt als volgt: 1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover de raad van commissarissen niet vaststelt dat een bepaald bedrag zal worden gere- serveerd. 2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van winst doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aange- houden. 3. Uitkering van winst vindt eerst plaats na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 4. Bij de berekening van de winstdeling tellen de aandelen of certificaten daarvan, die de ven- nootschap in haar kapitaal als volledig daartoe gerechtigde houdt of waarop zijn een recht van vruchtgebruik heeft, niet mee. 5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2. Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. 6. Dividenden zijn betaalbaar één maand na de vaststelling behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als door het bestuur te bepalen. 7. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap. Winstverdeling Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de winst als volgt te ver- delen: Toevoeging aan de algemene reserves 1.829 Beschikbaar voor dividenduitkering 1.828 Netto winst 3.657 Gebeurtenis na balansdatum Op 1 juli 2015 is het contract ondertekend met betrekking tot de overname, per 1 juli 2015, van de aandelen Expertisebureau Yekeler NV, gevestigd in Brasschaat, België.
 40. 40. 4040 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Insurance Cycle Tour
 41. 41. 41 Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van CED Holding B.V. VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit verslag op de pagina’s 4 tot en met 39 opgenomen jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni 2015 van CED Holding B.V. te Capelle aan den IJssel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 30 juni 2015 en de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaar- rekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Neder- land geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informa- tie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaam­heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan- digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van CED Holding B.V. per 30 juni 2015 en van het resultaat over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Rotterdam, 13 oktober 2015 Ernst Young Accountants LLP w.g. drs. M. Verschoor RA
 42. 42. 42 LIJST VAN AANDEELHOUDERS/ LIST OF SHAREHOLDERS 42
 43. 43. 43 Achmea Schadeverzekeringen NV Achterhoek U.A.; Onderlinge Waarborg Maatschappij Actua Holding B.V. AEGON Schadeverzekering N.V. Agis Holding N.V. AIG Europe Limited, Netherlands Allianz Benelux N.V. All-Finance Nederland Advies-Combinatie, Anac B.V. AMLIN Corporate Insurance N.V. ASR Schadeverzekering N.V. Assonance B.V. Boogaard Assuradeuren B.V. D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding B.V. Delta Lloyd Verzekeringen N.V. Drenthe-Overijssel Assuradeuren B.V. Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. GENERALI schadeverzekering maatschappij n.v. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Guyt Verzekeringen B.V. Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. Klaverblad Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Laan Assuradeuren B.V.; Van der Lagé B.V. Loon Assurantiën B.V.; Van Menzis Holding N.V. Mercurius, N.V. Algemene Risico Verzekering Maatschappij M.N.L. Assuradeuren B.V. MultiSafe B.V. Nederlandsche Verzekerings Onderneming B.V. Neerlandia van 1880, N.V. Noordhollandsche van 1816 Algemene Verzekeringsmaatschappij REAAL Schadeverzekeringen N.V. Risk Beheer B.V. Stichting VvAA rechtsbijstand Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering W.A. SWA Assuradeuren Veenendaal B.V. Titulaer Westerterp TVM U.A.; Onderlinge Waarborgmaatschappij Univé Verzekeringen U.A.; Coöperatie UVM Verzekeringen N.V. Vanbreda Risk Benefits B.V. Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. VVS Verzekeringen B.V. Vroon Assurantiën B.V. VvAA Schadeverzekeringen nv Weve B.V. WUTHRICH bv Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

×