Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De whiplashrichtlijn van de NVN van 2007 dient te worden herzien

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 4 Ad

De whiplashrichtlijn van de NVN van 2007 dient te worden herzien

Download to read offline

De forensische commissie van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVN) heeft in 2007 de richtlijnen voor de
bepaling van invaliditeit met betrekking tot de gevolgen van
een hersenschudding of whiplash herzien. Omdat er volgens
de commissie nooit een neurologisch substraat is gevonden,
zoals afwijkingen in de hersenen, kan aan klachten na een dergelijk
letsel na een halfjaar geen percentage invaliditeit worden
toegekend. Het postwhiplashsyndroom wordt als een chronisch
pijnsyndroom beschouwd door de commissie. In 2007
was echter al een aantal jaren bekend dat er afwijkingen zijn
aangetoond in de hersenen van patiënten na een whiplash of
hersenschudding. Met speciale MRI-technieken zoals ‘diffusion
tensor imaging’ (DTI) zijn afwijkingen zichtbaar, niet
alleen kort na het ongeval, maar zelfs nog jaren daarna. Afwijkingen
die met een normale MRI- of CT-scan niet aantoonbaar
zijn. DTI is sinds een aantal jaren beschikbaar in alle academische
ziekenhuizen in Nederland.

De forensische commissie van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVN) heeft in 2007 de richtlijnen voor de
bepaling van invaliditeit met betrekking tot de gevolgen van
een hersenschudding of whiplash herzien. Omdat er volgens
de commissie nooit een neurologisch substraat is gevonden,
zoals afwijkingen in de hersenen, kan aan klachten na een dergelijk
letsel na een halfjaar geen percentage invaliditeit worden
toegekend. Het postwhiplashsyndroom wordt als een chronisch
pijnsyndroom beschouwd door de commissie. In 2007
was echter al een aantal jaren bekend dat er afwijkingen zijn
aangetoond in de hersenen van patiënten na een whiplash of
hersenschudding. Met speciale MRI-technieken zoals ‘diffusion
tensor imaging’ (DTI) zijn afwijkingen zichtbaar, niet
alleen kort na het ongeval, maar zelfs nog jaren daarna. Afwijkingen
die met een normale MRI- of CT-scan niet aantoonbaar
zijn. DTI is sinds een aantal jaren beschikbaar in alle academische
ziekenhuizen in Nederland.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to De whiplashrichtlijn van de NVN van 2007 dient te worden herzien (20)

More from Mike de Groot (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

De whiplashrichtlijn van de NVN van 2007 dient te worden herzien

  1. 1. DewhiplashrichtlijnvandeNVNvan 2007dienttewordenherzien D r . J . V o s * De forensische commissie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft in 2007 de richtlijnen voor de bepaling van invaliditeit met betrekking tot de gevolgen van een hersenschudding of whiplash herzien. Omdat er volgens de commissie nooit een neurologisch substraat is gevonden, zoals afwijkingen in de hersenen, kan aan klachten na een der- gelijk letsel na een halfjaar geen percentage invaliditeit worden toegekend. Het postwhiplashsyndroom wordt als een chro- nisch pijnsyndroom beschouwd door de commissie. In 2007 was echter al een aantal jaren bekend dat er afwijkingen zijn aangetoond in de hersenen van patiënten na een whiplash of hersenschudding. Met speciale MRI-technieken zoals ‘diffu- sion tensor imaging’ (DTI) zijn afwijkingen zichtbaar, niet alleen kort na het ongeval, maar zelfs nog jaren daarna. Afwij- kingen die met een normale MRI- of CT-scan niet aantoon- baar zijn. DTI is sinds een aantal jaren beschikbaar in alle aca- demische ziekenhuizen in Nederland. Ongevalsmechanisme Wat gebeurt er in de hersenen bij een whiplash of hersen- schudding? Bij een aanrijding in de auto van achteren zal het hoofd van de bestuurder eerst achterover tegen de hoofdsteun komen en vliegt daarna met kracht naar voren. Dan wordt de beweging abrupt afgeremd als de bestuurder in de gordel zit. Daarbij schiet het hoofd nog iets door en wordt de nek kort- durend even uitgerekt, en dus ook het ruggenmerg en de uit- tredende zenuwwortels. Bij een forse snelheid kan dat meer dan een centimeter zijn. Bij een frontale botsing is het mecha- nisme niet anders. Wat gebeurt er met de hersenen bij een der- gelijk acceleratie-/deceleratiemechanisme? De hersenen vor- men een vrij week weefsel door een relatief hoog percentage water en een inwendige structuur om de hersenen te verstevi- gen ontbreekt. Daardoor treden verschuivingen op van her- senstructuren bij een dergelijk ongeval. Het ‘shaken baby’-syndroom ontstaat door een kind hard heen en weer te schudden. Daarbij gaat het om een accelera- tie-/deceleratietrauma van hoofd en nek met soms zeer ernsti- ge gevolgen als bloedingen in de hersenen en in het netvlies. Niet zelden komen deze kinderen zelfs te overlijden. Nu is het watergehalte van babyhersenen veel hoger, waardoor ze kwets- baarder zijn voor de krachten die erop inwerken. Bij een her- senschudding werkt hetzelfde mechanisme. Als het hoofd met forse snelheid ergens tegenaan botst of een voorwerp met * Dr. J. Vos is neuroloog n.p., verbonden aan St Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam. kracht tegen de schedel komt, treedt hetzelfde schuiven van hersenweefsel op. Daardoor worden de uitlopers van zenuw- cellen waarmee ze contact maken met andere cellen gerekt. De uitloper (het axon) is, met de elektronenmicroscoop bekeken, een dun buisje en in dat buisje lopen nog dunnere draadjes (filamenten), waarlangs transport plaatsvindt van allerlei moleculen, onder andere eiwitten. Het zijn deze filamenten die stuk gaan bij rekking van zenuwweefsel. Daardoor stag- neert het transport, hoopt het aangevoerde materiaal binnen het axon zich op en zwelt het axon ter plaatse. Na enige tijd kan het axon zelfs worden onderbroken. Deze zwellingen en onderbrekingen zijn zichtbaar te maken met DTI. De vezel- bundels in de witte stof die de bedrading vormen in de herse- nen worden in bepaalde delen meer aangetroffen dan in ande- re delen. De verbindingen die van belang zijn voor de geheu- genfunctie, zijn vooral kwetsbaar. Symptomen whiplash en hersenschudding De klachten en verschijnselen die patiënten met een whiplash ervaren, zijn vrijwel identiek aan die van patiënten met een hersenschudding, afgezien van hoofd- en nekpijn met uitstra- lende pijn naar schouders en bovenarmen, al of niet met tinte- lingen in armen of handen. In beide gevallen zijn er klachten over cognitieve stoornissen, zoals aandacht- en concentratie- stoornissen, problemen met de inprenting waardoor het vrij moeilijk wordt informatie in het geheugen op te nemen, ver- geetachtigheid, woordvindingsstoornissen, pathologisch snelle vermoeibaarheid met gevoelens van uitputting, overgevoelig- heid voor licht en geluid, soms duizelingen, emotionele stoor- nissen met huilbuien en prikkelbaarheid, en soms een depres- sie, verminderd libido en anhedonie. Tevens wordt geklaagd over initiatiefverlies en een gevoel van geestelijke traagheid. Door de aandacht- en concentratieproblemen is er sprake van verhoogde afleidbaarheid en verminderd overzicht in com- plexe situaties, zoals in het verkeer. In de meeste artikelen over whiplash is de aandacht vooral gericht op de pijnklachten van hoofd en nek en bewegingsbeperking van de nek. De cognitie- ve klachten worden toegeschreven aan de pijn. Pijn heeft natuurlijk invloed op het cognitief functioneren. Nu met DTI afwijkingen zijn te vinden in vezelbundels die van belang zijn voor het cognitief functioneren is het niet vanzelfsprekend de klachten alleen toe te schrijven aan pijn in nek en hoofd. Voor de abnormaal snelle vermoeibaarheid bij deze patiënten is nog geen verklaring. Er zijn auteurs die erop wijzen dat bij patiën- ten met multiple sclerose die ook zijn onderzocht met de 33 T V P 2 0 1 1 , n u m m e r 1 Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Mike de Groot
  2. 2. MRI-techniek DTI er uitgebreide afwijkingen bestaan in de vezelbundels, en bij deze patiënten is vermoeidheid een promi- nent symptoom. Patiënten met chronische klachten na een whiplash worden vooral beperkt in hun werk en sociaal func- tioneren door de cognitieve klachten, vermoeidheid, emotio- nele stoornissen en in mindere mate door pijn die in het alge- meen redelijk adequaat kan worden bestreden. Dat de gevol- gen van dergelijke ongevallen voor de betrokkenen vaak ingrij- pend zijn, hoeft in TVP niet te worden toegelicht. Neurologisch onderzoek Het is bekend dat bij een deel van de patiënten klachten blij- ven bestaan, zelfs jaren na het ongeval. Waarom het merendeel van de patiënten als regel binnen een jaar geen klachten meer heeft, is een nog onopgelost raadsel. Het is ook bekend dat er na een hersenschudding of whiplash bij neurologisch onder- zoek in het algemeen geen objectieve afwijkingen worden gevonden. Met een CT-scan of MRI-scan worden evenmin afwijkingen gevonden. Het neurologisch onderzoek toont afwijkingen aan als er letsel is in hersenen, ruggenmerg, zenuw- en of spieren. Echter, minimale laesies worden niet gedetec- teerd bij het standaard neurologisch onderzoek. Betekent de afwezigheid van objectieve afwijkingen dat er neurologisch niets aan de hand is? Of zijn het standaardonder- zoek en de CT-scan of MRI-scan niet gevoelig genoeg? Dit is inderdaad het geval en zoals hiervoor beschreven, is met moderne beeldvormende technieken wel letsel aantoonbaar. Amerikaanse definitie van whiplash De belangstelling in de Verenigde Staten voor de nieuwe MRI-technieken heeft te maken met het grote aantal patiën- ten met zogenoemd mild traumatic brain injury (MTBI). In 2003 verscheen een rapport1 in opdracht van de overheid om meer inzicht te krijgen in de epidemiologie van MTBI. Het ging toen reeds om 1,2 miljoen gevallen van MTBI per jaar, waarbij deze categorie 75% omvatte van alle hersenletsels in de Verenigde Staten. In dit rapport wordt opgemerkt dat hoewel de gevolgen vaak niet zichtbaar zijn, de consequenties niet mild zijn. In dit rapport wordt MTBI gedefinieerd als ‘an inju- ry to the head as a result of blunt trauma or acceleration or deceleration forces that result in one of the following condi- tions’. Dan worden genoemd kortdurende verwardheid, des- oriëntatie, kortdurend iets gedaald bewustzijn en geheugen- stoornissen rond de tijd van het ongeval. Deze criteria zijn nodig voor het stellen van de diagnose, aldus de commissie. Sinds deze rapportage wordt in de Verenigde Staten de term hersenschudding (concussion) of whiplash nauwelijks meer gebruikt, maar wordt gesproken van mild traumatic brain injury. Men is in de Verenigde Staten zeer actief op het gebied van MTBI, omdat het door het ziekteverzuim alleen al om miljar- den dollars gaat. De financiële compensatie kan aanzienlijk zijn en de advocatuur aldaar is op de hoogte van de nieuwe 1. Report to Congress on mild traumatic brain injury in the United States: Steps to prevent a serious public health problem, 2003, p. 1-56. MRI-technieken. Ook is DTI in een aantal staten geaccep- teerd als bewijslast. De situatie in Europa In Europa is de situatie per land verschillend wat betreft het inschakelen van een deskundige voor het onderzoek en de beoordeling van letselschade en de mate van compensatie. Dat heeft ertoe geleid dat een groep deskundigen uit meerdere lan- den (behalve Nederland) richtlijnen heeft opgesteld. Van de Franse versie is een Nederlandse vertaling beschikbaar.2 Er is een ‘Europese schaal ter bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke invaliditeit’ van 2006, waarvan niet goed duide- lijk is wat de status op dit moment is. In artikel 6 wordt voor de commotio cerebri 2% toegekend en in artikel 41-1 wordt na een letsel van de cervicale wervelkolom, zonder ligamentair, bot- of discusletsel met periodieke pijn die het nemen van anal- getica en/of ontstekingswerende geneesmiddelen vereist, met minieme beperking van de bewegingen een percentage toege- kend tot 3%, wat ongeveer overeenkomt met AMA-6. Wetenschappelijk onderzoek naar MTBI In 1994 werden door Blumbergs e.a.3 met een histochemische immunofluorescentietechniek zwellingen van het axon in diverse delen van de hersenen aangetoond na licht traumatisch hersenletsel. Het ging om patiënten die een licht hersen- trauma hadden doorgemaakt en overleden waren door een andere oorzaak. In hetzelfde jaar werden pathologische veran- deringen in de hersenen aangetoond door Goodman4 na licht hersenletsel. Na licht traumatisch hersenletsel door een whip- lash werd in delen van de hersenen een verandering gezien van de stofwisseling met een SPECT-scan.5 In met name de Verenigde Staten is de laatste tien jaar met de nieuwe functionele MRI-techniek vrij veel onderzoek gedaan waarmee laesies zichtbaar kunnen worden gemaakt die op een CT-scan of een gewone MRI-scan niet aantoonbaar zijn. 2. ISBN 978 28 7455 021 8. 3. P.C. Blumbergs e.a., Staining of amyloid precursor protein to study axo- nal damage in mild head injury, Lancet 1994, p. 1055-1056. 4. J. Goodman, Pathologic changes in mild head injury, Semin Neurol 1994, jrg. 14, p. 19-24. 5. M. Lorberboym e.a., Late whiplash syndrome, correlation of brain SPECT, The Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care 2002, jrg. 52, nr. 3, p. 521-526. 34 T V P 2 0 1 1 , n u m m e r 1 Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Mike de Groot
  3. 3. In 2002,6 2005,7 2006,8,9,10 2007,11,12 2008,13,14,15 200916 en 201017,18 verschenen artikelen met de techniek (DTI) en ‘MRI-tractography’, waarbij onderbrekingen zichtbaar wor- den in diverse vezelbundels in de hersenen, bijvoorbeeld zeer fraai geïllustreerd in het artikel van Rutgers e.a.19 In het artikel van Kraus e.a.,20 die patiënten met licht en zwaarder hersenletsel met deze techniek onderzochten, bleek uit neuropsychologisch onderzoek bij deze patiënten dat er een duidelijke correlatie bestond met de ernst van de gevon- den afwijkingen en de ernst van de afwijkingen op de DTI- scans. De auteurs veronderstellen dat de laesies in de vezel- bundels verantwoordelijk zijn voor de cognitieve stoornissen. De conclusie uit de reeks artikelen over MTBI is dat er geen twijfel meer mogelijk is dat een hersenschudding of whip- lash leidt tot aantoonbaar hersenletsel, terwijl het standaard neurologisch onderzoek geen afwijkingen laat zien. Dat er in Nederland tot nu toe zo weinig gebruik wordt gemaakt van DTI, komt voor een belangrijk deel door onbekendheid en niet zozeer door de kosten, die niet veel hoger zullen zijn dan een normale MRI-scan (circa € 400). Ook is nog recent in 2009 in het Nederlandse Tijdschrift voor Neurologie en Neuro- chirurgie21 een artikel verschenen en een editorial naar aanlei- 6. K. Arfanakis e.a., Diffusion tensor MR imaging in diffuse axonal injury, American Journal of Neuroradiology 2002, jrg. 23, p. 794-802. 7. M. Inglese e.a., Diffuse axonal injury in mild traumatic brain injury: A diffusion tensor imaging study, Journal of Neurosurgery 2005, jrg. 103, p. 298-303. 8. C. Salmond e.a., Diffusion tensor imaging in chronic head injury survi- vors: Correlations with learning and memory indices, Neuroimage 2006, jrg. 29, p. 117-124. 9. D. Tisserand e.a., Diffusion tensor imaging for the evaluation of white matter pathology in traumatic brain injury, Brain Cogn 2006, jrg. 60, p. 216-217. 10. L. Harsan e.a., Brain dysmyelination and recovery assessment by non- invasive in vivo diffusion tensor magnetic resonance imaging, Journal of Neuroscience Research 2006, jrg. 83, p. 392-402. 11. M.F. Kraus e.a., White matter integrity and cognition in chronic trau- matic brain injury: A diffusion tensor imaging study, Brain 2007, jrg. 130, nr. 10, p. 2508-2519. 12. J.J. Bazarian e.a., Diffusion tensor imaging detects clinically important axonal damage after mild traumatic brain injury. A pilot study, Journal of Neurotrauma 2007, jrg. 24, nr. 9, p. 1447-1459. 13. S.N. Niogi e.a., Extent of microstructural white matter injury in post- concussive syndrome correlates with impaired cognitive reaction time: A 3T diffusion tensor imaging study of mild traumatic brain injury, Ame- rican Journal of Neuroradiology 2008, jrg. 29, p. 967-973. 14. D.R. Rutgers e.a., White matter abnormalities in mild traumatic brain injury: A diffusion tensor imaging study, American Journal of Neuro- radiology 2008, jrg. 29, p. 514-519. 15. E.A. Wilde e.a., Diffusion tensor imaging of acute mild traumatic brain injury in adolescents, Neurology 2008, jrg. 70, p. 948-955. 16. M.L. Lipton e.a., Diffusion-tensor imaging implicates prefrontal axonal injury in executive function impairment following very mild traumatic brain injury, Radiology 2009, jrg. 252, p. 816-824. 17. A.R. Mayer e.a., A prospective diffusion tensor imaging study in mild traumatic brain injury, Neurology 2010, jrg. 74, p. 643-650. 18. E.D. Bigler & J.J. Bazarian, Diffusion tensor imaging (editorial), Neuro- logy 2010, jrg. 74, p. 626-627. 19. Zie Rutgers e.a. 2008. 20. Zie Kraus e.a. 2007. 21. C.T. van den Steenhoven, G. Hageman & J. Nihom, Posttraumatische klachten na licht traumatisch hoofd/hersenletsel: wat te doen en door wie?, Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 2009, jrg. 110, p. 75-79. ding van dit artikel over licht traumatisch hersenletsel. In de inleiding wordt geschreven ‘dat er naast psychologische en patiëntfactoren ook aanwij- zingen zijn dat organische factoren een rol (kunnen) spe- len. Beeldvormend onderzoek met geavanceerde technie- ken, zoals diffusion tensor imaging, laat zien dat de integri- teit van de witte stof aangetast is bij deze groep patiënten.’ De editorial heeft als titel ‘Licht traumatisch hersenletsel: niet te licht over denken’. Dit tijdschrift ontvangt elke neuroloog die lid is van de NVN. Het is dan ook te verwachten dat DTI- onderzoek in Nederland vaker zal worden toegepast. De behandeling van de whiplashpatiënt Er is geen effectieve behandeling om de klachten na een whip- lash definitief te doen verdwijnen. In de eerste weken na het ongeval is goede pijnstilling belangrijk en soms klagen patiën- ten over dusdanig hevige pijn in nek, rug en ledematen dat bedrust enkele weken noodzakelijk is. Belangrijk is een des- kundige begeleiding reeds in een zo vroeg mogelijk stadium. Er moet naar een spoedige mobilisatie worden gestreefd met her- vatting van dagelijkse bezigheden en als het even kan werkher- vatting, eerst parttime. Thuis blijven zitten is ongunstig voor het herstel. Door de snelle vermoeibaarheid proberen patiën- ten door het afstoten van allerlei activiteiten zo lang mogelijk aan de slag te blijven. Sociale activiteiten, zoals sporten, wor- den verminderd en op den duur zelfs helemaal gestaakt. Vaak blijkt dat na een halfjaar ondanks alle pogingen het toch niet haalbaar blijkt om het werken vol te houden en volgt ziek- melding. Voor de buitenwereld komt dat soms vreemd over. Eerst kon het wel en nu ineens niet meer. De opvang in revalidatieafdelingen met een whiplashteam is aan te bevelen. Men kan daar geen wonderen verrichten, maar men leert de patiënt verstandig om te gaan met de bestaande beperkingen. Er kan door de psycholoog in het team hulp worden geboden bij relationele problemen die regelmatig voorkomen ten gevol- ge van de emotionele stoornissen. Het komt regelmatig voor dat patiënten met wrokgevoe- lens rondlopen naar de veroorzaker van het letsel. Als regel hoort de patiënt nooit iets van hem of haar, terwijl een blijk van belangstelling zeer gewaardeerd wordt. Het heeft ook een gunstige invloed op het enigszins querulerend gedrag dat som- mige patiënten gaan vertonen. Tot slot Over het whiplashletsel is veel geschreven en gediscussieerd, waarbij door gebrek aan wetenschappelijke feiten allerlei visies zijn ontstaan, zoals ‘het zit tussen de oren’, maar ook ‘het is een reëel syndroom’. Nu het mogelijk is met de nieuwe MRI- technieken letsel in de hersenen aan te tonen bij deze patiën- ten zal de discussie zuiverder worden en kan het whiplashletsel niet meer worden afgedaan als een triviaal letsel.22 Met verwij- 22. E.M.H. van den Doel, Whiplash en de neuroloog. De nieuwe richtlijnen voor de bepaling van invaliditeit bij neurologische aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, TVP 2008, p. 1-5. 35 T V P 2 0 1 1 , n u m m e r 1 Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Mike de Groot
  4. 4. zing naar de toen en nu beschikbare literatuur mag het duide- lijk zijn dat het standpunt van de Forensische Commissie niet langer verdedigbaar is en herziening noodzakelijk is. 36 T V P 2 0 1 1 , n u m m e r 1 Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Mike de Groot

×