Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thoughts on raising capital #6(khmer)

344 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thoughts on raising capital #6(khmer)

 1. 1. © យុទ្ធសាស្ដ្រពាណិជ្ជកម្មអិុុចប្រេុ្, អីុុង រកា្ទ្ធិររេ់បេេយ៉ា ងទាំងអ្់ ២០១០-២០១១ ការរិះគិតអំពីការររដ ើមទន់
 2. 2. ការររដ ើមទន់ជាការពឹងពាក់នឹងវស័យដ្រើនយ៉ា ង © យុទ្ធសាស្ដ្រពាណិជ្ជកម្មអិុុចប្រេុ្,អីង្. ២០០៦-២០១០  រដ្ឋា ភិបាល  រាប់ពាណិជ្ជកមម  រាប់  ការឲ្យ្បតិបតដិ  វបបធម៌  ដធវើការ្បថុយ  ការសនសំតទល់នឹង កូនបំណុ ល  ការ្បាក់ ដ ល្តូវសងវញ  ្បដភទរនអាជ្ីវកមម  ផលិតផល តទល់នឹង ដសវា  ្ទពយសំខាន់  ក្មិតរនការ្បថុយ
 3. 3. ការពឹងពាក់នឹងវស័យដ្រើនយ៉ា ង(បនដ) © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  បរ ីយកាសរនពាណិជ្ជកមម  ការ្បកួត្បដជ្ង  ដស ាកិរច  ទំហំរនការររចារ  ្បដភទរនអនកដធវើវនិដយគ  ្គួសារ/ មិតដភ័្ក  តរមៃសុទធខ្ពស៉ានិមួយៗ (“ដទវតា”)  ពាណិជ្ជកមមដផសងដទៀត (ឧទាហរណ៌, រ គូរ)  អនកជ្ំនា្ក ញខាងដធវើវនិដយគ (ឧទាហរណ៌, មូធនិក ដ លហ៊ា ន្បថុយ)  អនកឲ្យខ្ចី  រដ្ឋា ភិបាល
 4. 4. អវីដ លដភៃរ © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  កតាដ បី ដ លដមើលមិនដ ើញជាញឹកញយដដ្ឋយការររដ ើម ទុន ដហើយនិងការដ្ឋក់ទំងន់យ៉ា ងធងន់ដៅដលើវិវនីដយគករ:  ការ្បថុយ  រំនួនរនការចាប់ដផដើម  ការបដ ូរយក្បាក់
 5. 5. ការ្បថុយ តទល់នឹង តរមៃ © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011 0 20 40 60 80 100 ការប្រថុយ តម្លៃ ការបញ្ជជ ក់ឲ្្ យរាស់ ការបងកីតផលិតផលការដធវើដតសន៍ អាលហវ ការដធវើដតសន៍ ដបតា បញ្ជ ូនរុិះកបាល់ទី១ របស៉ាអតិថិជ្ន ការដសវ ងយល់ពីទីផារ ដ ើមបីផលិតកមមនិង ដសវា ការដែលអាចទាយទុកជាលុនបានពីការចំណាយ
 6. 6. រំនួនរនការចាប់ដផដើម © Expressive Business Strategies រកា្ិទ្ធររេ់បេេយ៉ា ង 2010 - 2011  រំនួនរនការចាប់ដផដើមគឺជារំនួនរនទឹក្បាក់ ដ លដគ្តូវការកន ុងការ ផដល់ថវការដៅ្ក ុមហ៊ាុនរហូ ត ល់វាអារ:  ររដ ើមទុនបានដថមដទៀត  ដធវើឲ្យបាន្បាក អំពីការបដ ូរយក្បាក់
 7. 7. ការបដ ូរយក្បាក់ © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  ការបដ ូរយក្បាក់ ជាការចាំបារ់ស្ាប់វនិដយគករដ ើមបីឲ្្ យបាន រំដណញពីការដធវើវនិដយគ  ្ពឹតដិការណ៍រនការបដ ូរយក្បាក់អារ:  មកពីការរំដណញ  មកពីការលក់្ទពយ  មកពីការលក់អាជ្ីវកមម  មកពីការខាៃ យដៅជា្ក ុមហ៊ាុនសាធារណៈមួយ(អនុញ្ជា តដឲ្យានការលក់ របស់ភាគហ៊ាុនរកសីុុរបស់បុគគលដៅកន ុងអាជ្ីវកមមដនា្ិះ)
 8. 8. ររនា្សមពន័ធរនកិរច្ពម្ពាងរនការដធវើអាជ្ីវកមម © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  អារដកដ្បការ្បថុយ, រំនួនរនការចាប់ដផដើមនិងការបដ ូរ យក្បាក់  គួរដតឲ្យបានជាក់លាក់រំដពាិះអនកសាដ ប់ ដ លជាវនិដយគករ  ដហតុ ូដរនិះ, វាលម ម្តឹម្តូវឲ្យានគដ្ាងការណ៍ពាណិជ្ជកមម ជាដ្រើនដផសងៗគ្នន
 9. 9. ំដណើរការរនការសដ្មររិតដ © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  ការដធវើការសដ្មររិតដរបស់វនិដយគករជាពិដសសជា ំដណើរការរន “ការដ្ព ិះដៅការួករិតដទុកដ្ឋក់”  ការដ្ព ិះដៅការួករិតដទុកដ្ឋក់ ជាដរឿយៗជាការ្សាវ្ជាវ រាវរកបុពវដហតុដ លបណ្ដដ លឲ្យពាណិជ្ជកមមមួយនឹងមិន ានដជាគជ្័យ។ គឺជាការដសវ ងរក “ដសរកដីអា្កក់រ្ក ដលង”  នា្ទីរបស់ដលាកអនកគឺផដល់នូវភសដ ុ តាងឯករាជ្យមួយ ដ លថា “ការអា្កក់” នឹងមិនដកើតដ ើងដទ។
 10. 10. ការចាត់ ដរងដលើការដ្ព ិះដៅការយករិត្ ទុកដ្ឋក់ © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  រូរកំុូបញ្ជជ ក់អំពីភាពដជ្ឿជាក់របស់ដលាកអនក។ ទាំងដនិះ វាជា ដយបល់។ វិវនិដយគកររង់បានភសដ ុ តាង។  ដ្បើការ្សាវ្ជាវនិងការវភាគ, អវីដុ លរតដតជាឯករាជ្យ វារត ដតលអ ្បដសើជាង ។  រូរកត់ទុកកន ុងបញ្ជ ីនូវ្គប់កងវល់ ដ លអារានទាំងអស់  រូរដ្ៃើយតបដតដៅដពលណ្ដដ លបាន្ប ុងដ្បៀបជាមុន ប៉ាុដណ្ដណ ិះ  រូរតាមដ្ឋនដលើកងវល់ទាំងអស់(ឲ្យបានហម ត់រត់)  រូរទទួលសាគ ល់នូវការ្បថុយឬអវីដ លគ្នម នអនកណ្ដសាគ ល់
 11. 11. ការសដ្មររិតដ © Expressive Business Strategies All Rights Reserved 2010 - 2011  រូរចាំថា, វិវនិដយគករសដ្មររិតដដធវើវនិដយគដៅដពលដ ល “ដគ”សននិដ្ឋា នថាអាជ្ីវកមមដនា្ិះនឹងានដជាគជ្័យ, គឺមិន ដមន ដៅដពលដ ល“ដលាកអនក” សននិដ្ឋា នថាអាជ្ីវកមមដនា្ិះ នឹង ានដជាគជ្័យដនា្ិះដទ។  រូរដដដ ត ដៅដលើ “ការនា្ំរកមគគ ុដទស”  រូរតាមដ្ឋនជាសកមមបំផុត, ក៏ប៉ាុដនដកំុុដធវើឲ្យានការសអ ប់ ដខ្ពើម  រូរឲ្យានការបត់ ដបនបាន  រូរដ្តៀមខ្ល ួនស្ាប់ ំដណើរការដវងមួយ

×