Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Customer%20 first%20or%20cambodia%20final%20#22%20(khmer) 3[1]

267 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Customer%20 first%20or%20cambodia%20final%20#22%20(khmer) 3[1]

 1. 1. ដំណ ើរការភ្ជា ប់រវាងការ ដកពិណោធន៍របស់ អតិថិ ជនណៅនិង អតិថិជនជាទី ១ ការពេញចិត្តដ៏ក្រៃលែងររស់ អត្ិថិជន
 2. 2. “ពៅពេែខ្លះ រៃ ុមហ៊ុនផ្ចិត្ផ្ចងរពៅពែើការ់នសំ់ំក្ច ពែើការផ្ែិត្ និងរ ពោយរសត្ិសត្តិការយ៉ា ងរម៉ាត្ចត្ ព ះអត្ិថិជនដៃេិពោធន៍ នូវការរងរ ទ៊ុៃខ។ ភាេជាពមដឹៃ ំឬៃ៏ៃងរវះភាេជាពមដឹៃ ំគឺជា ចំណ៊ុ ច់ំខានក្ន ការខ្ៃខានមិនបាន់ំពរចនូវការភាា សរវាងរការ ដៃេិពោធន៍រស់អត្ិថិ ជននិងរការរសត្ិសត្តិការឲ្យរសព់ើរពងើងរ” ពត្ើអនៃពមើែព ើញការដៃេិពោធន៍រស់អត្ិថិជនយ៉ា ងរដូចម្ ពត្ច
 3. 3. ចូរោត សនូវអវីលដែអត្ិថិជនៃំេ៊ុងរលត្និយយ អត្ិថិជនចងរបានការដៃេិពោជន៍ដ៏ែអ
 4. 4. ពហត្៊ុអវីបានជាមានការផ្តត ចពចញមានទំហំយ៉ា ងរធំរវាងរអវីលដែ យៃរសត្ិសត្តិនិយយ និងរ អវីលដែពគរសត្ិសត្តិ? យៃរសត្ិសត្តិនិយយថាការពធវើឲ្យអត្ិថិជនពេញចិត្តពងើងរៗ គឺជាការ ់ំខាន ៃ៏ស៉ា៊ុលនតពៅពធវើមិនបាន ឆ្ន ំ២០០៥ ក្ក ុមហ៊ុនក្ោវក្ជាវការសត ង់មតិហរណរសណសើរ បាន បង្ហា ញថា ៩៦% នូវ នាយកក្បតិបតតិថាន ក់ខ្ពស់ និយាយថា ការដកពិណោជន៍ជាមួយអតិថិជនក្តូវតត ជំរ៊ុញណៅម៊ុខ្ វាជាលកខ ៈ“សំខាន់” ឬ“សំខាន់ណាស់” សំ រាប់ ការណជាគជ័យនិងការលូ តលាស់របស់ក្ក ុមហ៊ុនណៅ អនាគត … ប៊ុតនតកន ុងការសង់មតិណនេះ បង្ហា ញថាក្ក ុមហ៊ុន ភ្ជគ ណក្រើនោរភ្ជពថាការក្បតិបតតិអំពីការ ដកពិណោធន៍ជាមួយអតិថិជនសថ ិតណៅ “ណក្កាម” កំរ ិត - ប ឌ ិត. ណរនដល៍ ណក្បន មរ ិត ការក្ោវក្ជាវ
 5. 5. ការយែដឹងរថាពសើ់ិនជាមានអវីលដែខ្៊ុ់រសរៃត្ីពៅៃន ុងរ អងរគ ការអនៃទី១គឺពោះរោយសញ្ច សសញ្ហា រស់អត្ិថិជន    ពោះរោយសញ្ច សសញ្ហា រស់អត្ិថិជន
 6. 6. សពចចៃពទ់វ ិជាា ជាចពមលើយលដែមន៊ុ់សជាពរចើនាកៃរៃ អត្ិថិជន ជាទី១ – ម៊ុខ្ាករក្នសពចចៃពទ់វ ិជាា ក្ក ុមហ៊ុនផលិតក្បូក្កាមរបស់កំុ៊ុពយូ រទ័រ ក្បព័នធបញ្ច ូលក៊ុំពយូ រទ័រនិងអនកជំនាញ ខាង ផតល់ណយាបល់ណៅទីណនេះចំជួយ © 2009 Winston Consulting Group LLC “ការណធរសក្បតហសនូវកិរចសនាបានកំ ត់ទ៊ុក គឺបានបតនថម ណៅណលើការខ្ករិតតដ៏យូ រអតងរង កន ុងក្បវតតិោស្តសត ននជំនួញ។ ណបើ ណមើលណៅមខ ងណទៀត ព៌តមនននបណរចកណទសវ ិជាា បានបណងកើត ការផ្លា ស់បត ូរយាងធំសំណបើម ជាអរីៗតដលក្ក ុមហ៊ុន គួរតតណោង ចប់ ណហើយយកមកសិកាជាណរៀងរាល់នថៃ។” ក្បភព : អ្ជា ក់ តវលឆ (Jack Welch) កិរចក្បជំុ៊ុននណសដឋកិរចពិភពណលាក (World Economic Forum, Davos,) ១៩៩៧
 7. 7. ការយែអំេីស៊ុេធពហត្៊ុក្នសញ្ហា រស់អត្ិថិជន ជាជិហានទី ១ៃន ុងរការលៃត្រមូវ សញ្ហា ទំងរអ់ព ះ។ ពត្ើអវីលដែស៊ុេវពហត្៊ុសណ្តត ែពោយមានការឈឺចាសដែអត្ិថិជន     
 8. 8. គំរូ: ចំណុ ចនៃការទំនាក់ទំៃងរបស់អតិថិជៃ ោា សត្យៃមមជំនួញនិងរ ភាេជាអនៃដឹៃ ំ ពគហទំេ័រ មណឌ ែពៅរៃព់វា ចំណុ ចនៃការទំនាក់ទំៃង ការសញ្ជ ូនទំនិញពោយ ៃលនលងរព់វា រស់ពផ្ញើរតាមស៉ា៊ុ់ត ការល់វ ងរយែដឺងរផ្ានិងរ ព់វា ែៃតាមទូរ់េទ ក្ដគូរ ៃន ុងរហាងរ ពទះសីជារៃ ុមហ៊ុនែៃរស់អវី ការ េិពោធន៍រស់អត្ិថិជន់នធឹងរហួ ់ ឆ្ងា យេីមូែោា នក្នផ្ែិត្ផ្ែនិងរ ព់វា ពដើមបីោៃសញ្ជ ូែ “ចំណ៊ុ ចក្នការ ទំ ៃទំនងរ” រស់អត្ិថិជន។ រៃ ុមហ៊ុនលដែសញ្ជ ូនផ្ែិត្ផ្ែពោយអត្ិថិជន ពោយពរសើឡានដឹៃទំនិញរស់ខ្ល ួនមាន “ចំណ៊ុ ចក្ន ការ ទំ ៃទំនងរ” លដែពគភាេពរចើនរសលហែជា មិនដឹងរ។ © 2009 Winston Consulting Group LLC
 9. 9. ការខ្ិត្ខ្ំេាយមរស់អនៃរត្ូវភាា សជាមួយគ្នន ពដើមបីពធវើឲ្យែទធផ្ែ ក្នជំនួញបានរសព់ើរពងើងរ គឺពោយសពចចពទ់ពៅពោយមពធាបា យ។ ការេិពោធន៍រស់អត្ិថិជន ់នធឹងរហួ ់ឆ្ងា យការែៃនិងរព់វាពហើយ ពៅការរសត្ិសត្តិការផ្តទ ែ ការចាត្លចងរក្នចំណ៊ុ ចក្នការទំ ៃទំនងរ រស់អត្ិថិជន សពងរកើត្ “ោថ បតយកមមជំនួញ” ពីរណបៀប ផតល់ណសវាបានក្បណសើរណ ើងណៅឲ្យអតិថិជន ឆ្ាងណៅការននទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន ការ់ិៃាអំេីការមានឥទធិេែពែើអត្ិថិជន ការសង់មតិ តដលក្តួតណមើលការណពញរិតត របស់ អតិថិជន ណៅឯការទំនាក់ទំនង សំខាន់ ឬក៏ណវលាននណសរកតីពិតរបស់អតិថិ ជន ពោយមពធាបាយ ការ់ិៃាតាមោនសនដ របាំមួយ ់ីុ៊ុៃមា៉ា /ៃមមវ ិធី អូពផ្ៃ ពោយសពចចពទ់ ការចាត្លចងរការដៃេិពោធន៍ក្នអត្ិថិជន កត្តត ក្បព័នធនិតីវ ិធីរងអ ុលបង្ហា ញ ថាឹងតថាង និង ត្តមដាន ការណោម េះក្តង់ននអតិថិជន ណហើយក៏ភ្ជា ប់រណមាើយណៅនិង តំ នលននការអេះអ្ជងរបស់ក្ក ុមហ៊ុននិតីវ ីធីឲ្យណកើនណ ើង និង លទធផលននហិរញ្ញ វតថ ុណធរើឲ្យក្ក ុមហ៊ុនបានក្បណសើរណ ើង។
 10. 10. គំរូ់ំរាសការពេញចិត្តរស់អត្ិថិជន អន៊ុវត្ត ជំនួញជាការពេញចិត្ត ចាត្លចងរចំណ្តយតាមថវ ិការ យៃការចំណ្តយពចញេីរៃ ុមហ៊ុន សពងរកើន របាៃចំណូ ែ សពងរកើនការពេញចិត្តរស់អត្ិងរិជន ពធវើការផ្តល ់សត ូរដំពណ្តះរោយថមី សពងរកើត្ពមដឺៃ ំ ការចូែរួមជាមួយនិងរអត្ិថិជន
 11. 11. រូសោជីរជ ុងររត្ងសចូែៃន ុងរលដែរៃ ុមហ៊ុនNordstromោៃអត្ិថិជនជា ទី១ How Nordstrom Puts The Customer First អតិថិជៃ អនៃែៃ និងរ អនៃជំនួយ យៃោា ន ចាត្លចងរ អនៃចាត្ការៃន ុងរហាងរ អនៃ ទិញចូែ អនៃចាត្ការខាងរ ទំនិញ អនៃកានកាសតាម ភូ មិភាគ គណៈៃមមការ យៃ ក្បភព :វវ ិធីោស្តសរ របស់ក្ក ុមហ៊ុន ័រដក្ស ុម (The Nordstrom Way)
 12. 12. ១២ “ខ្្ ុំមនការក្បាកដកន ុងរិតតថា គ្មម នអរីណោេះ តដរណយើងណធរើ វាសំខាន់ជាង ការជួលមន៊ុសស និងការជួយឲ្យមន៊ុសសរំណរ ីន។ ណៅរ៊ុងបញ្ច ប់១នថៃណនេះ អនករាប់រកមន៊ុសស មិនតមនរាប់រកវ ិធីោស្តសត ណទ។” -ត ័រ ីុ៊ុ បសសីឌី, Larry Bossidy, អតីតក្បធាននិងនាយកក្បតិបតរិនន ក្ក ុមហ៊ុន ហនីនតវល (Honeywell) -អនកនិពនធននអិកណសគយូ ឆ្ិន(Execution) © 2009 Winston Consulting Group LLC ពធវើឲ្យនិពយជិៃមានទំ ៃទំនងរ
 13. 13. គឺមាន ការដៃេិពោធន៍ខាងរជពមាល ះរស់អត្ិថិជន លដែពមើែមិនព ើញលដែ ៃំេ៊ុងរ លត្ពរៀសចំពធវើ ពហើយវាជាការ់ំខាន ពោយនិពយជិៃរួមរសងូ ៃពៅៃន ុងរ ដំពណើរការពនះ។ ពួកនាយកខាងការដកពិណោធន៍របស់អតិថិជន កត់សំគ្មល់ណ ើញថាគឺណគ ខ្ិត ខ្ំណរៀបរំផ្លា ស់បត ូរវបបកមមរបស់ណគ ណៅណពលតដលគណក្មងទំងអស់ក្តូវការ បណញ្ច ញឲ្យ ណ ើញយាងរាស់លាស់ លទធផលសំរាប់ណពលដ៏ខ្ាីមនដំណ ើរការរំណជើប រំជួលជាខាា ំង តតការរ ីករណក្មើននឹងមកដល់ ដូណរនេះបានជាក្ក ុមហ៊ុនក្តូវការ ដាក់ការណមើលណ ើញ របស់ណគណដើមបីជាការោថ បនាលទធសំរាប់ផល ូវណៅអនាគត។ ការដៃេិពោធន៍ខាងរ់ង្គ្ាកគ មរស់ អត្ិថិជន ក្បភព : ឌឺ ឆ្ីុ៊ុហរ ខាសដ ុមឺ (The Chief Customer) / អិកណសព ៀណរៀន អហរីុ៊ុសស ណផាប៊ុគ(Experience Office Playbook) ណដាយ ក្ប ុេះសស ថិមគិន ហរ រ ិស័រ(Bruce Temkin Forrester)© 2009 Winston Consulting Group LLC ជាដំបូង និណយាជិកោនម៊ុខ្ជាញឹកញាប់អ្ជរពិព ៌នាអំពីបញ្ហា តដលអតិថិ ជន ជួបក្បទេះ ណហើយណៅណពលតដលដំណ ើរការផ្លា ស់បត ូរមកដល់ការក្បលូ ករបស់ និណយាជិកអ្ជរជួយដល់ការផ្លា ស់ តក្បរ ណដាយយកមកគិតពីរណបៀបពិតៗតដល មន៊ុសស ណធរើ - វាជាការដំណ ើងភវនីយភ្ជព ណធរើឲ្យការផ្លា ស់បត ូរ នឹងរ តតតតយូ រ។
 14. 14. ដំពណើរការអវីៗមិនោចជាែអ រសព់ើរ ពសើ់ិនជាវាមិនែអ រសព់ើរ ់ំរាសអត្ិថិជន  រូរោត ប់នូវអរីតដលអតិថិជនកំព៊ុងតតនិយាយ  ោា ល់ការដកពិណោធន៍របស់អតិថិជន និង រំ ៊ុ រននការ ទំនាក់ទំនង និមួយៗ  ណដាេះក្ោយបញ្ច ប់បញ្ហា របស់អតិថិជន  ណធរើឲ្យនិណយាជិកមនទំនាក់ទំនង កន ុងការយល់ដឹង ពីណសរ កតីក្តូវការរបស់អតិថិជន អតិថិជៃជាទី១

×