Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proximo Företagspresentation 2016

95 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proximo Företagspresentation 2016

  1. 1. 1 Konsultativ rekrytering av chefer & specialister Vi hjälper dig som kund att ta nästa steg mot ökad tillväxt och framgång Vi hjälper dig som kandidat att ta nästa steg i din personliga utveckling och karriär
  2. 2. 2 Kvalitativ & professionell rekrytering Proximo erbjuder ett högkvalitativt, professionellt och lång- siktigt val inom chefs- och specialistrekrytering. Med ett fokuserat tjänsteutbud utgår vi alltid från kundens behov, är rådgivande i val av metod och flexibla i utformningen av leveransen. Proximos värderingar Kvalitet För att uppnå hög kvalitet i varje uppdrag arbetar vi på Proximo enligt gedigna och välbeprövade metoder i varje moment och inom varje tjänsteområde. För att kunna göra det krävs tid. Därför arbetar våra konsulter alltid med ett begränsat antal aktiva uppdrag. Vi ger våra kunder mer genom att lägga den tid och det fokus som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat i varje enskilt uppdrag. Engagemang Engagemang är för oss en genuin vilja att lösa kundens behov och samtidigt tillse att högsta möjliga kvalitet hålls i alla kontakter som tas på marknaden i varje uppdrag. Vi på Proximo agerar som ambassadörer för våra kunder och ser vikten av att kontinuerligt återkoppla till våra kunder och kandidater vad som händer i processen. En väl genomförd rekryteringsprocess handlar inte bara om den slutgiltiga lösningen, utan även om det avtryck vi gjort på marknaden. Långsiktighet Goda relationer blir starkare med tiden. Vi strävar därför all- tid efter att utveckla långsiktiga relationer med våra kunder. Ju bättre vi känner våra kunder, deras affär, företagskultur och strategiska mål desto bättre kan vi agera rådgivare och representera dem på marknaden.
  3. 3. 3 Metodik och process Komplexa rekryteringsuppdrag kräver en välbeprövad metodik och en process där varje steg genomarbetas. Vi arbetar med en omfattande intern databas och ett rekry- teringsverktyg som är ett av de mest etablerade i bran- schen. Detta borgar för att vi kan genomföra våra uppdrag med hög precision och leveranssäkerhet. Vi på Proximo optimerar möjligheterna för en långsiktig lösning och mini- merar riskerna för felrekrytering. Erfarenhet Konsulttjänster bygger på det humankapital som finns i företaget. Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag. Att ha en stor vana av att utvärdera olika erfarenheter och personliga egenskaper är en viktig faktor. Brett tjänsteerbjudande Proximo arbetar med Executive Search, Annonserad rekrytering och Assessment. Det gör att vi alltid kan utgå från kundens behov och skräddarsy en lösning med hög flexibilitet i varje enskilt uppdrag. Åtagande På Proximo är vi stolta över vår profession och tar vår lever- ans på stort allvar och seriositet. Att välja oss som rekryter- ingspartner innebär att vi ger en leveransgaranti och ett helhetsåtagande. Vi arbetar med uppdraget tills det är full- följt och vår kund är nöjd med den slutgiltiga lösningen. Därför ska du välja Proximo
  4. 4. 4 Executive Search När det ställs särskilt höga krav på process och resultat. Executive Search är en metod där vi gör en kartläggning av marknaden och aktivt söker upp de mest lämpade kandi- daterna. Annonserad rekrytering Genom skräddarsydd profilering hittar vi er nästa medarbetare. Annonserad rekrytering är en metod där vi utifrån kravprofil skräddarsyr profilering i relevanta kanaler och gör ett urval av de kandidater som själva sökt. Assessment Services Fördjupad bedömning av potentialen ökar tryggheten i rekryteringen. Inom Assess- ment Services erbjuder vi fördjupad bedömning av kandidaters förmåga och potential genom arbetspsykologiska test och djupintervjuer. Våra tjänster Proximo har en stark övertygelse att våra värderingar, höga professionalism, kvalitativa processer och vår erfarenhet gör skillnad. Dessa faktorer har gjort oss till en betydande och ledande aktör inom strategisk kompetensförsörjning på den svenska marknaden. Genom vårt erbjudande inom de tre tjänsteområdena Executive search, Annonserad rekrytering och Assess- ment Services hjälper vi dig med långsiktigt hållbar kompetensförsörjning, samt med bedömning av individers och gruppers kapacitet och potential. Konsultativ rekrytering av chefer och specialister • Business Services • Bygg & fastigheter • Bank & försäkring • Konsumentprodukter & tjänster • Industri & tillverkning • IT & kommunikation Kompetensområden Vi är specialiserade inom följande branscher;
  5. 5. 5 Executive Search är en strukturerad och proaktiv metodik där vi, utifrån en fastställd profil, kartlägger marknaden och aktivt söker upp de mest lämpade kandidaterna. Här fångar vi således även upp de kandidater som vid tidpunk- ten inte själva aktivt söker en ny utmaning och vi riktar sök- ningen mot relevanta målföretag. En stor fördel är att vi får möjligheten att presentera ett uppdrag i dialog med potentiella kandidater, kandidater som kanske annars inte uppmärksammat den aktuella positionen. När krav och förväntningar är höga Proximo rekommenderar Executive Search som rekryter- ingsmetod när det ställs särskilt höga krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper, vanligen till nyckel- positioner i en organisation. Vår erfarenhet av komplexa rekryteringsuppdrag, vårt nätverk och en väl genom- arbetad kommunikation ger våra kunder och kandidater en trygghet i processen. Varje uppdrag inleds med möten mellan kunden och Proximo, vars syfte är att skapa en god förståelse för rekryteringssituationen och kravprofilen. Om möjligt träffar vi även gärna flera personer runt den aktuella positionen för att på så vis öka vår förståelse kring företaget, rollen och profilen ytterligare. Kundens ambassadör på marknaden Nästa steg är att kartlägga den aktuella marknaden och dess aktörer. Vi genomför en omfattande och system- atisk genomlysning av marknaden för att identifiera de mest lämpade kandidaterna för den specifika rollen. Vi är i dessa kontakter med marknaden mycket noggranna med att representera vår klient sakligt och professionellt. De mest kvalificerade kandidaterna intervjuas och de som, enligt vår bedömning, har de absolut bästa förutsättning- arna att lyckas i den aktuella positionen presenteras för kunden. Executive Search
  6. 6. 6 Annonserad rekrytering är en rekryteringsmetod där vi, utifrån en kravprofil, gör ett urval av de bästa kandidaterna som själva har sökt en publicerad tjänst. Här vänder vi oss till kandidater som aktivt söker nya utmaningar och som därmed är motiverade att se sig om och för vilka det är bra timing att röra på sig. Proximo rekommenderar annonserad rekrytering som rekryteringsmetod då kundens varumärke som arbets- givare, så kallat employer brand, är starkt och välkänt, då själva rollen är välkänd och etablerad och där den aktuella målgruppen av potentiella kandidater uppvisar god rörlighet i marknaden. Vidare bygger annonserad rekrytering på att tjänsten expo- neras i relevanta kanaler och forum för att skapa de bästa förutsättningarna för ett kvalitativt inflöde av kandidater som själva aktivt söker den aktuella tjänsten. Vår erfaren- het av rörligheten hos olika målgrupper av kandidater, vilka annonskanaler som når rätt målgrupp, samt tät kommunikationunderprocessensgånggervårakunderoch kandidater en trygghet i processen. Varje uppdrag inleds med möten mellan kunden och Prox- imo, vars syfte är att skapa en god förståelse för rekryter- ingssituationen och kravprofilen. Vi vill framhålla fördelen med att vi träffar flera personer runt den aktuella posi- tionen. Skräddarsydd profilering Nästa steg är att profilera och synliggöra tjänsten i relevanta kanaler i syfte att nå ut till den aktuella målgrup- pen av kandidater. Vi rådgör med kunden i varje uppdrag om hur den aktuella tjänsten ska profileras och synliggöras för att få ett så stort genomslag som möjligt i marknaden av aktuella kandidater. Vi skräddarsyr profilering och val av kanaler och använder oss inte av färdiga standardlösnin- gar. Vi utvärderar kandidatinflödet löpande och intervjuar de kandidater som är mest intressanta utifrån kravprofilen, varpå vi presenterar de som, enligt vår bedömning, har bäst förutsättningar att lyckas i den aktuella positionen. Annonserad rekrytering Starkt employer brand och god kandidatrörlighet
  7. 7. 7 Assessment är ett tjänsteområde där vi med hjälp av ut- valda arbetspsykologiska testverktyg gör en fördjupad bedömning av personlighet, begåvning, färdigheter, motiva- tion och attityder. Vi arbetar med olika typer av tester från en rad olika leverantörer. Vårt erbjudande inom tjänsteom- rådet kan delas in i Personbedömning, Gruppbedömning och Framgångsprofil. Personbedömning Second Opinion är en omfattande genomlysning av en eller flera kandidater gentemot en kravprofil, vilken syftar till att ge rekryterande chef ett så rättvisande och objektivt beslutsunderlag som möjligt. Second Opinion kan vara lämpligt att använda när kunden vill kvalitetssäkra kandidater som man själv har identifier­at.Tjänsten är ett utomorden­tligt stöd för att basera anställningsbeslutet på faktorer som faktiskt ger framgång i arbetet. Executive Assessment är tillämpbar både vid tillsättning av en chefstjänst och vid utveckling av en befintlig ledare. För att lyckas som chef krävs en rad egenskaper och fär- digheter som exempelvis analytisk förmåga, beslutsam­het och emotionell intelligens. Vi har därför tagit fram en om- fattande genomlysning med tonvikt på just de delar som är avgörande framgångsfaktorer i chefsroller. Gruppbedömning Gruppbedömning är en objektiv och systematisk genom- gång av en grupp i syfte att analysera gruppens samlade förmåga att hantera de utmaningar som organisationen står inför. Det är ett mycket värdeskapande verktyg att använda när kunden vill utveckla sin egen organisation, i samband med rekrytering av nyckelpersoner till lednings- eller chefsgrup­pen eller vid större förändringar. Tjänsten kan användas på grupper på olika nivåer i en organisation exempelvis en avdelning, en funktion eller ledningsgrupp. Framgångsprofil Med hjälp av arbetspsykologiska verktyg hjälper vi kunden att hitta de egenskaper och kompetenser som är viktigast för att prestera på topp i en specifik funktion, yrke, bransch eller organisation. Genom denna tjänst får kunden en djupare förståelse för varför vissa medarbetare skapar bättre resultat och trivs bättre. Efter att vi tagit fram framgångsprofilen blir kundens fortsatta rekrytering effekt- ivare, mer träffsäker och långsiktig. Assessment Services
  8. 8. 8 Tegnérgatan 15 111 40 Stockholm 08-410 00 523 info@proximo.se www.proximo.se

×