Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ud 09. metrologia i normalització

3,977 views

Published on

Diapositives de la UD09 'Metrologia i normalització' de Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat. Llibre McGraw Hill

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ud 09. metrologia i normalització

 1. 1. UD 09. Metrologia i normalitzacióIntroducció Objectius Didàctics Abans de començar...Continguts Mesures i unitats Sistemes dunitats Exactitud, precisió i apreciació. Errors Precisió i apreciació Quantificació derrors: error absolut i error relatiu
 2. 2. UD 09. Metrologia i normalitzacióContinguts (II) Instruments de mesura Instruments per mesurar longituds Cintes, metres i regles dacer Peu de rei o calibre Principi de funcionament Lectura del peu de rei en mil·límetres Mesures amb el peu de rei Micròmetre o pàlmer Principi de funcionament Apreciació del micròmetre o pàlmer Lectura del micròmetre (amb tambor de 50 divisions) Classes de micròmetres
 3. 3. UD 09. Metrologia i normalitzacióContinguts (III) Instruments de comparació i verificació Galgues Bloc patró Comparadors Lectura del comparador Calibradors passa-no passa Instruments de mesura angular Goniòmetre Lectura del goniòmetre
 4. 4. UD 09. Metrologia i normalitzacióContinguts (IV) Normalització La normalització i la certificació Normes i sistemes de normes Normes ISO de Qualitat Toleràncies i ajustatges Toleràncies Ajustatges
 5. 5. UD 09. Metrologia i normalitzacióContinguts (V) Sistema ISO de toleràncies dimensionals Qualitat de la tolerància Posició de la tolerància Sistema ISO dajustatges Sistema forat-base Sistema eix-base Operacions amb toleràncies
 6. 6. UD 09. Metrologia i normalitzacióObjectius didàctics Descriure el concepte de mesura i entendre les seves implicacions Identificar i entendre el funcionament dels principals instruments de mesura Entendre el concepte derror de mesura Patrons i calibratge Valorar la importància de la Normalització Conèixer el concepte ISO i entendre les seves implicacions
 7. 7. UD 09. Metrologia i normalitzacióAbans de començar Sabem què és un patró? Recordem què és la tolerància? Per exemple duna resistència Coneixem ISO? Ens resulta familiar: ISO9001, ISO14001? Sabem què és un peu de rei?
 8. 8. UD 09. Mesures i unitatsIntroducció Mesurar: comparar una magnitud amb una altra presa com a unitat Magnitud: tot allò que es pot mesurar Mesurament: acció de fer la mesura (comparar amb unitat) Mida o mesura: resultat daquest procés Metrotècnia Metrologia aplicada a lactivitat industrial
 9. 9. UD 09. Mesures i unitatsSistemes dunitats Tota mesura té tres parts Magnitud, valor i unitats Temperatura: 10ºC Per posar tothom dacord en quines unitats emprar: SI Tot i així: es fa servir el sistema Britànic Gravitatori A mecànica: se sol emprar el mil·límetre Sistema britànic: polzades (24,4mm) Daltres unitats del sistema britànic: ºF, peus, bitius (energia)...
 10. 10. UD 09. Exactitud, precisió i apreciació, errorsIntroducció Sempre tenim errors associats a la mesura Errades humanes, de mètode, dels instruments de mesura... Exactitud Grau daproximació al valor real o convencional Convencional: el de referència en construir una peça, per exemple Com que no és possible conèixer el valor real (totes les mesures tenen error) Prenem com a valor real la mitjana aritmètica
 11. 11. UD 09. Exactitud, precisió i apreciació, errorsPrecisió i apreciació Precisió: capacitat dun instrument de donar els resultats amb molta exactitud Apreciació Mínima fracció de la unitat que es pugui llegir en un instrument Peu de rei (dècimes de mm), regle (mm) El peu de rei té una apreciació Exemple Termòmetre molt ben construït però només llegeix graus Potser és molt precís, però té poca apreciació També és possible el cas contrari
 12. 12. UD 09. Exactitud, precisió i apreciació, errorsError absolut i error relatiu Absolut: diferència entre valor obtingut a la mesura (Xi) i valor convencional (Xo) Relatiu: quocient entre valor absolut i el convencional Responen a les fórmules: Lerror relatiu es pot expressar també de forma percentual Multipliquem per cent el valor de la fórmula
 13. 13. UD 09. Instruments de mesuraMesurament directe Podem llegir el valor de la mesura directament de laparell Indirecte: hem de fe operacions (gruix de got: per resta)Mesurament per comparació Diferència entre mesura desconeguda i daltra de coneguda (patró) Escaire de 90° comparem amb angle real entre envansMesurament per verificació Veure si està entre valors establerts
 14. 14. UD 09. Mesura de longitudsPeu de rei Permet mesurar dècimes de mil·límetre Consta de dues parts Regle fix Graduat, habitualment, en divisions dun mil·límetre Regle mòbil o nònius Aquí hi llegim les dècimes Com: regle de 9 mm en 10 parts Es va desplaçant 0,1mm cada cop envers el regle fix Apreciació Valor divisió més petita regle fix / nombre divisions nònius
 15. 15. UD 09. Mesura de longitudsPeu de rei (II) Per fer mesures Quan la part decimal és zero: Nònius coincideix amb nombre sencer de part fixa:
 16. 16. UD 09. Mesura de longitudsPeu de rei (III) Per fer mesures (II) Quan la part decimal no és zero: Nònius no coincideix amb nombre sencer de part fixa: El zero del nònius està entre dos valors sencers del fix Agafem el decimal del valor del nònius que coincideixi amb un sencer (20,4 mm en lexemple de la imatge)
 17. 17. UD 09. Mesura de longitudsMicròmetre o pàlmer Mesures amb més apreciació que amb peu de rei Arribem fins a centèsimes de mil·límetre (0,01mm) Funcionament Cargol femella (de circular a lineal) La peça a mesurar: entre topall fix i part mòbil (que té un sensor) Sensor: a partir duna pressió determinada, rellisca Té un embragatge Mesura: Part fixa: femella (amb apreciacions de 1 i 0,5mm) Part mòbil: caragol amb sensor: tambor giratori de 50 divisions
 18. 18. UD 09. Mesura de longitudsMicròmetre o pàlmer (II) Mesures Nombre enter o a la meitat de dos nombres enters El zero del tambor coincideix amb les divisions superiors (enter) o inferior (la meitat de dos nombres enters) En aquest cas: 10mm i 10,5mm respectivament
 19. 19. UD 09. Mesura de longitudsMicròmetre o pàlmer (III) Mesures (II) No és enter ni la meitat de dos enters Mirem si estem per sobre o per sota de la meitat del nombre enter Lanomenarem punt de referència Sumem el valor que llegim al tambor al punt de referència Aquest cas: 10,40mm i 10,90mm respectivament
 20. 20. UD 09. Comparació i verificacióGalgues Instruments de mesura fixa Serveixen de patró o mesura de referència Imatge a pàgina 262Bloc patró Peça prismàtica amb secció quadrada o rectangular Error màxim de ±0,05μmComparadors Ens dóna diferencia dimensional entre dues peces
 21. 21. UD 09. Comparació i verificacióComparadors (II)
 22. 22. UD 09. Comparació i verificacióCalibradors passa-no passa Per verificar peces Veure si estan dins de marge derror permès Exemple: recollida de peres Nhi ha per a forats i per a eixos
 23. 23. UD 09. Instruments: mesura danglesGoniòmetre Regle que gira solidari a corona circular Pot girar al voltant dun disc central que conté un nònius Regleta fixa Apreciació del goniòmetre: habitualment 5 Lectura goniòmetre Part decimal coincideix amb sencer 0° 35
 24. 24. UD 09. Instruments: mesura danglesGoniòmetre (II) Lectura goniòmetre
 25. 25. UD 09. NormalitzacióDefinicions Normalització: Prescripcions tècniques Especifiquen, unifiquen i simplifiquen Aspectes referents als processos industrials Certificació: Acció duta a terme per entitat indep reconeguda Dóna fe dempresa, producte... compleix norma o espec. tècnicaA què afecta la Normalització? Formes, composicions, dimensions, propietats... Terminologia i simbologia Mètodes de càlcul, assaig
 26. 26. UD 09. NormalitzacióNormes i sistemes de normes Responsable delaboració a Espanya: AENOR Fa les normes UNE A nivell internacional: ISO Formada per 155 països A nivell europeu: CEN Fa normes EN Normes delectrònica i telecomunicacions: IEEE
 27. 27. UD 09. Toleràncies i ajustatgesTolerància és una quantitat dimensional Interval de dimensions entre les quals sha de fabricar una peça Veiem un exemple: 10 és la cota nominal o de referència +0,035 és la desviació superior pel que fa a la cota nominal -0,040 és la desviació inferior Cota màxima = cota nominal + desviació superior Cota mínima = cota nominal + desviació inferior Valor de la tolerància = cota màxima – cota mínima = desviació superior – desviació inferior
 28. 28. UD 09. Toleràncies i ajustatgesTolerància (II) Quan parlem de forats: es representa per ds i dl Quan parlem deixos: ds i dl Veiem els exemples de la pàgina 271Ajustatges Una peça que encaixa en una altra Amb una relació dimensional prèviament definida Ajustatges amb joc Garanteix que les peces llisquen entre sí Diàmetre mínim forat > Diàmetre màxim de leix
 29. 29. UD 09. Toleràncies i ajustatgesAjustatges (II) Ajustatges amb serratge No deixen moure les peces un cop muntades Diàmetre mínim de leix >Diàmetre màxim forat Ajustatges indeterminats No es pot saber si lliscaran o quedaran fixades Les cotes límit es creuen
 30. 30. UD 09. Toleràncies i ajustatgesAjustatges (III) A partir de lanterior definim (els valors parlen deixos): Joc màxim: JM = ds – di Joc mínim: Jm = di – ds Serratge màxim: SM = ds – di Serratge mínim: Sm = di – ds Tolerància de lajustatge: Ta = Te + Tf Suma de toleràncies de leix i del forat Fem lexemple 7 de la pàgina 273
 31. 31. UD 09. Sistema ISO de tolerànciesParlem de toleràncies dimensionalsQualitat en tolerància Informa del grau de perfecció de la peça Aquest coincideix amb la tolerància Definits qualitats de tolerància: del 01 al 18 Com més petit el número: més exigent la qualitat Expressats en mil·lèsimes de mil·límetre Varien per cada dimensió de la peçaPosició de la tolerància Sexpressa amb lletres
 32. 32. UD 09. Sistema ISO de tolerànciesPosició de la tolerància (II) Ex: 35 H7 o 25 g6 Veiem què vol dir Exemple 8 pg. 278
 33. 33. UD 09. Sistema ISO dajustatgesIntro Hi ha moltíssimes combinacions de toleràncies forat-eix Sagafa un sistema com a referènciaEl més emprat: forat-base Agafa com a referència la posició H del forat Aleshores en funció de la lletra de leix De la a a la h: amb joc De la j a la n: incertesa De la p a la z: amb serratge Exemple 9 pàgina 279
 34. 34. UD 09. Operacions amb tolerànciesTractarem de trobar toleràncies de peces A partir de valors coneguts, en trobarem de desconegutsVeiem un exemple Hem de calcular L Aplicarem:

×