Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esa nordling toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän näkökulmana

1,054 views

Published on

Luento Mielenterveysmessujen 2016 Recovery -seminaarissa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esa nordling toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän näkökulmana

 1. 1. Toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän näkökulmasta Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö 21.12.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1
 2. 2. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 2 Mielenterveyskuntoutujien elämään on usein liittynyt kokemuksia epäonnistumisista ja menetetyistä mahdollisuuksista, mitkä ovat voineet muokata mielikuvia omista vaikuttamismahdollisuuksista ja pärjäämisestä kielteisiksi Opittu avuttomuus Vieraantuneisuus Toivoton näkemys tulevaisuudesta Motivaatio-ongelmat
 3. 3. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 3  Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta myös hoidon ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista, jotka on naamioitu… - vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle tapahtuu jotain ikävää” - kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä tyhmyyksiä” - kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä hänelle on parasta”
 4. 4. 21.12.2016 Esityksen nimi / Tekijä Tavoitteena asiakkaan osallisuus  Hierarkinen professionalismi  Tiimikeskeisyys  Omaiset mukaan  Verkostot mukaan  Asiakas/kuntoutuja mukaan 4
 5. 5. 5 Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat osallisuus, toivo, mielekkyys, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys.
 6. 6. 6 Toipumisorientaatio – kokonaisvaltaisen kuntoutuksen perusta (Pilgrim & McCranie 2013) Personal journey, which emphasizes the role of the individual’s meaningful life. Therapeutic optimism demands a shift from medical paternalism to a genuine partnership model of service delivery
 7. 7. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 7 Toipumisorientaatio lähtee rakenteiden ja sisällön kritiikistä Onken el al. 2002: Virallinen järjestelmä estää usein toipumisprosessin etenemistä: byrokraattiset rajat ja ohjeet, vääränlaiset käytännöt, palveluiden huono laatu, palveluihin pääsyn vaikeudet Hoidon fokusoituminen bio-psykiatriseen orientaatioon, joka voi jättää huomiotta inhimillisyyden sekä ihmisen psykologiset, sosiaaliset ja henkisyyden tarpeet sekä arkielämässä vaadittavan tuen
 8. 8. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 8 Tärkeä käsitteellinen ero Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin toipuminen kliinisenä käsitteenä Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä
 9. 9. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 9 Recovery -määritelmiä Vaikeista mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista toipuminen on muutosprosessi, jossa henkilön terveys ja hyvinvointi kohentuvat, henkilö ohjaa elämäänsä mahdollisimman itsenäisesti ja pyrkii löytämään piileviä resurssejaan ja käyttämään niitä mahdollisimman täysimääräisinä (Pandya & Myrick 2013) Toipuminen on syvästi henkilökohtainen ja ainutlaatuinen asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessi. Se on tapa elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta (Slade, Amering & Oades 2008)
 10. 10. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 10 TOIPUMISORIENTAATION VIISI ASIAKOKONAISUUTTA (Leamy ym. 2011) CHIME: connectedness, hope and optimism about the future, identity, meaning in life, and empowerment •Liittyminen: subjektiivinen tunne kuulumisesta yhteisöön, merkityksellisten ihmissuhteiden olemassaolo, tuen saanti muilta, vertaisuuden kokemus
 11. 11. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 11 • Toivo ja optimismi: usko toipumisen mahdollisuuteen, positiivinen ajattelu tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksista, motivaatio muutoksiin keskeisten verkostojen tuen avulla • Identiteetti: myönteisen minäkuvan rakentuminen ja stigman voittaminen • Elämän tarkoitus: merkityksellisten elämän laatua lisäävien sosiaalisten roolien ja päämäärien löytäminen • Voimaantuminen: henkilökohtaisen vastuun ja kontrollin vahvistuminen elämän eri osa-alueilla
 12. 12. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 12 Petrosin ym. (2015) tutkimuksessa edellisten lisäksi toipumisprosessin kannalta merkittäviksi asioiksi osoittautuivat vastavuoroisuus ja muiden tukeminen  Kokemus hyödyksi olemista, vuorovaikutustaitojen parantuminen, henkilökohtaisten oppimiskokemusten ja sosiaalisen hyväksynnän saaminen
 13. 13. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 13 Toipumisorientaatiossa integroituvat monet teoriat Humanistinen psykologia (esim. Maslowin tarveteoria) Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia) Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman, Beck, Bandura, Kobasa, Rotter) Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat (esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja positiivisen mielenterveyden käsite
 14. 14. 14 ROBERT DILTS (1991): LOOGISET TASOT 1. Spirituaalinen ydin  Minkä suuremman osa olen? 2. Identiteetti  Millainen olen? 3. Uskomukset  Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia? 4. Kyvyt ja taidot - Mitä osaan? 5. Käyttäytyminen 6. Ympäristö
 15. 15. Positiivista mielenterveyttä • Toiveikkuus • Tunne siitä, että on hyödyllinen • Kyky käsitellä ongelmia • Kyky tehdä itseä koskevia päätöksiä • Kyky tuntea läheisyyttä muihin ihmisiin 21.12.2016 Psyykkisestä sairaudesta paranemineni / Jaana Suvisaari 15
 16. 16. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 16 Mielenterveyden kahden jatkumon malli -Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon vastakkaisia päivä -Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen hyvin- ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä ulottuvuutta  mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön puuttumista
 17. 17. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 17 Esimerkiksi: •skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin Toisaalta… •psykiatrisesti arvioituna terve, mutta työuupumuksesta kärsivä henkilö voi kokea olevansa onneton, heikosti motivoitunut ja yksin pärjäämään joutuva
 18. 18. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 18
 19. 19. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 19 Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita? -Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä -Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on aina oikeassa” -Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria
 20. 20. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 20 Virheellisiä käsityksiä toipumisorientaatiosta (Slade ym. 2014) •Toipumisorientaation mukaiset arvot toteutuvat vain vertaistoiminnan avulla •Toipumisorientaatio sopii vain sellaisille potilaille, joiden sairaus ei ole kovin vaikea •Palvelujärjestelmän tehokkaat hoitomuodot mahdollistavat toivon ja elämän merkitysten löytymisen sekä osallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen •Toipumisorientaation avulla ihmisistä tulee riippumattomia
 21. 21. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 21 Mitä toipumisorientaation toteutuminen edellyttää? Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka järjestelmä mahdollistaa Muutokset rakenteissa Mieli Muutokset käytännöissä -suunnitelma Muutokset asenteissa
 22. 22. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 22 Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää… luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista kuntoutujan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan organisaatiokulttuurin olemassa oloa kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin
 23. 23. Toipumisprosessi Osallisuus: - vastuunotto omista päätöksistä ja hoidosta - Mukana olo itselle merkityksellisissä asioissa – mielekäs tekeminen Tieto: - Sairauden ja oireiden hallintakeinot - Psykoedukaatio Toivo ja optimismi: - Vertaistuki ja positiiviset mallit - Omat selviytymiskokemukset - Haaveet Elämäntyytyväisyys: - Ihmissuhteet - Asuminen - Palveluohjaus: tarvittava apu saatavillla Toipuminen 21.12.2016 Psyykkisestä sairaudesta paranemineni / Jaana SuvisaariNNordling & Suvisaari 2016 23
 24. 24. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 24 Aarons, Hurlburt & Horwitz (2011): Uusien menetelmien ja toimintatapojen implementoinnin onnistuminen riippuu siitä, miten ne sopivat organisaation ja sen työntekijöiden arvomaailmaan ja työkulttuuriin Hoito-ohjelmien juurruttamista koskevat tutkimukset osoittavat, että huomion kiinnittäminen organisaatiokulttuuriin ja organisaatioilmastoon ovat avaintekijöitä onnistumisen kannalta (Gilbert et al 2013)
 25. 25. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 25 Kuklan, Salyersin ja Lysakerin (2013) tutkimuksessa toipumismyönteiset asenteet olivat vahvimmin yhteydessä myös kuntoutujan aktivoitumiseen  Työntekijöiden, kuntoutujien ja verkostoon kuuluvien asenteilla on suuri merkitys kuntoutujan aktivoitumisen kannalta
 26. 26. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 26 Mikä muuttuu toipumisorientaation myötä? Kuntoutujien vastuu hoidostaan ja elämästään vahvistuu myönteisellä tavalla Hoito- ja kuntoutus monipuolistuu: kokemuksellisuutta ja vertaisuutta hyödynnetään vahvemmin  kokemustieto synnyttää teoreettista tietoa, mikä syventää eri tieteenalojen teoriapohjaa  professioiden koulutusohjelmat uudistuvat  ammattitaito paranee Ihmisoikeudet toteutuvat paremmin, pakon käyttö hoidossa vähenee  avun hakemisen kynnys laskee  paremmat hoitotulokset pienemmillä kustannuksilla Stigma heikkenee Potilasyhdistysten ja –järjestöjen vaikutusvalta lisääntyy
 27. 27. 21.12.201621.12.2016 ________ ____ _____Esityksen nimi / Tekijä 27 Kiitokset mielenkiinnosta

×