Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unwary

607 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unwary

  1. 1. ՄխիթարՍեբաստացիկրթահամալիր<br />Ծրագրավորում<br />
  2. 2. Զգույշվարորդներ (ծրագիրըգրված է MicroWorldsծրագրայինմիջավայրում)<br />Էմիլ Սահակյան 11-րդ դասարան<br /> <br />Մարդըտեղափոխվում է ձախիցաջ, երբնահասնում է էկրանիաջեզրը, հայտնվում է ձախեզրիմոտ: Ներքևիցվերտեղաշարժվումեն 3 մեքենաներ. էկրանիվերևվըհասնելիսանհայտժամանակհետոդրանքհայտնվումենէկրանիներքևում. դրանցգույնը և x-կոորդինատը ևս պատահականեն: Մարդը ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում մեքենաների վրա,բայց մեքենաները ուշադիր հետևում են մարդունև վրաերթը կանխելու համար կանգ են առնում կամ տեղափոխվում ետ:<br />
  3. 3. Որպեսզի մեքենաների x-կոորդինատները զգալիորեն տարբերվեն իրարից մեքենաների տեղափոխությունը ապահովող ծրագրերը (car2, car3, car4) ձևավորումեն հայտ (որպեսզի նրանց հատկացվի x-կոորդինատը), և ընդհատումեն իրենց աշխատանքը,մինչև հայտիկատարումը:Հայտիկատարմամբ զբաղվում է առանձին հոսքով աշխատողdispetcherպրոցեդուրան:Այդ պրոցեդուրան սպասարկման կարիք ունեցող մեքենաների համարը ավելացնւմ էcarsListցուցակի մեջ, որից հետո կանչում է dispetcher2 ուտիլիտային,որպեսզի այն սպասարկի հայտը: Dispetcher2 պրոցեդուրան հաշվարկում է մեքենայի x- կոորդինատը, <br />
  4. 4. որից հետո ջնջում է սպասարկված մեքենայի համարըcarsListցուցակից: Պրոցեդուրան աշխատում էbandsListցուցակի հետ.սկզբից ցուցակը պարունակում է մեկով աճող թվեր (-8)–ից մինչև 8 (չնայած որ թվերի մի մասը բացասական են, համարենք դրանց ճանապարհային զոլերի համարներ): Ամեն մեքենային ամրագրված է սեփական փոփոխական, որտեղ պահվում է այն զոլի համարը, որով մեքենան երթևեկում էր: Երբ ցանկացած մեքենան հայտ է ներկայացնում. <br />զոլիհամարը, որովայդմեքենանշարժվումէր, վերադարձվում է bandsListցուցակիմեջ<br />
  5. 5. bandsListցուցակից պատահականորեն ընտրվում է նոր զոլի համար<br />ընտրված համարը գրվում է մեքենայի սեփական փոփոխականի մեջ<br />ընտրված զոլի համարը ջնջվում էbandsListցուցակից<br />ընտրված զոլի համարի հիման վրա հաշվարկվում էմեքենայինոր x-կոորդինատը:<br />Հայտըսպասարկելուժամանակզոլերիհամարները, որոնքզբաղվածեն այլմեքենաներով, չենկարողընտրվենbandsListցուցակից, այնպատճարով, որդրանք<br />
  6. 6. ցուցակիցարդենհեռացվածեն:<br />Տեսանյութըդիտելուհամարսեղմելայստեղ :<br />

×