Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

City next julkistamistilaisuus

644 views

Published on

Microsoft järjesti CityNext –lanseeraustilaisuuden 28.10.2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

City next julkistamistilaisuus

 1. 1. CASE: Digitaalinen Turku, parempaa johtamista tiedolla johtamisen kautta CityNext julkistustilaisuus, 28.10.2013 Jaakko Ståhlberg Turun Kaupunki Konsernihallinto, Strategia- ja kehittämisyksikkö 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 1
 2. 2. Esityksen sisältö Toimintamalliuudistus Kaupunkistrategia Kehittämismalli dTURKU (digitaalinen Turku, driveTurku) Johdon Dashboard 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 2
 3. 3. Toimintamalliuudistus • Vuoden alusta 2013 Turun kaupungin organisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja viidestä toimialasta. • Tavoitteet • Parempi johtaminen ja päätöksenteko • Asukas- ja asiakaslähtöisyys • Tuottavuuden parantaminen ja uudistuminen 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 3
 4. 4. Toimintamalliuudistus Konsernihallinto • • • • • • 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg Hallintoryhmä Talous- ja strategiaryhmä Kaupunkikehitysryhmä Toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toteutuksesta. Avustaa kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa kaupungin ja eri toimialojen johtamisessa sekä hoitaa keskitetyt palvelut. 4
 5. 5. Kaupunkistrategia Kehittämismalli
 6. 6. Kaupunkistrategia • Strategiahierarkian mukaisesti laaditaan kaupunkistrategia ja tämän alle kaksi strategista ohjelmaa. Turun kaupungin strategiahierarkia • Kaupunkistrategiassa määritetään koko kaupunkia sitovat keskeiset strategiset päämäärät ja tavoitteet. • Kaupunkistrategia kertoo eri sidosryhmille miten kaupunki kehittyy ja miten kaupungin toiminta vastaa sidosryhmien odotuksiin. • Strategiset ohjelmat kuvaavat tarkemmat tavoitteet ja keinot, joilla kaupunkiorganisaatio toteuttaa kaupunkistrategiaan ja ohjelmiin sisällytettävät teema- ja asiakokonaisuudet. 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 6
 7. 7. Strategian sisällön muodostumisen periaatteet Toimintamalliuudistus • Parempi johtaminen ja päätöksenteko • Asukas- ja asiakaslähtöisyys • Tuottavuus ja uudistuminen Näkemykset kaupungin johdolta ja päättäjiltä Strategiset linjaukset Näkemykset henkilöstöltä Näkemykset kaupungin asukkailta, asiakkailta ja sidosryhmiltä 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 7
 8. 8. Strategia ja kehittäminen Tehtäväkokonaisuuksien ryhmittely Kaupunkikonserni, henkilöstö, asukkaat, asiakkaat, sidosryhmät, luottamushenkilöt Odotukset Strategiaprosessi Strategian luominen Mittaaminen ja raportointi Muutostarpeiden arviointi Muutoshallinta Strategian jalkautus - sopimusohjaus Tavoitteet ja reunaehdot Muutostarpeet Kehittämismalli Innovaatioiden hallinta Salkun suunnittelu Salkunhallinta Hanke- ja projektijohta minen Toteutusresurssit Kaupunkikonserni ja yhteistyökumppanit 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 8
 9. 9. Kehittämismalli • Kehittämismalli on prosessikuvaus. • Se kertoo, miten kehittämisideoita innovoidaan ja miten niistä jalostetaan toiminnan muutokseen johtavia projekteja. • Se yhdenmukaistaa kehittämisprosessin vaiheet, käsitteet, rakenteet, työtavat. • Se kuvaa keskeiset roolit ja vastuut. 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 9
 10. 10. Yleiskuva kehittämismallista Innovoinnin ohjaaminen Salkunhallinta Strategiset tavoitteet Asiakastarpeet P0 P1 P2 Asukastarpeet Toiminnan kehittämistarpeet Kansalliset ratkaisut Ideoiden seulonta Ideoiden jalostaminen Hyötyjen Projektivarmis- ehdotuksen taminen laatiminen Salkun johtaminen Salkun suunnittelu Salkunhallintapäätökset Lakimuutokset Henkilöstöaloitteet Teknologian mahdollisuudet 1.11.2013 Pienet operatiiviset muutokset Projekti Projekti Projekti P3 … P5 Projektinhallinta Jaakko Ståhlberg 10
 11. 11. Yleiskuva kehittämismallista Parannetaan valmistelun Innovoinnin laatua ja varmistetaan, että ohjaaminen tehdään oikeita asioita. Suunnitellaan, ohjataan ja valvotaan, että odotetut hyödyt toteutuvat. Salkunhallinta Strategiset tavoitteet Asiakastarpeet P0 P1 P2 Asukastarpeet Toiminnan kehittämistarpeet Kansalliset ratkaisut Ideoiden seulonta Ideoiden jalostaminen Hyötyjen Projektivarmis- ehdotuksen taminen laatiminen Salkun johtaminen Salkun suunnittelu Salkunhallintapäätökset Lakimuutokset Henkilöstöaloitteet Teknologian mahdollisuudet 1.11.2013 Pienet operatiiviset Toteutetaan sovittu muutokset muutos. Projekti Projekti Projekti P3 … P5 Projektinhallinta 11
 12. 12. dTURKU (digitaalinen Turku, driveTurku) Tuottaa asiakaspalvelulinjausten mukaisia asiakaslähtöisiä, helppokäyttöisiä digitaalisia informaatio- ja asiointipalveluja, joissa automatisoidaan asiakkaan palvelua sekä viranomaiskäsittelyä. 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 12
 13. 13. Digitaalinen Turku 2017 visio ”Turku –konserni hyödyntää laajamittaisesti digitaalisuuden mahdollistamia uusia toimintatapoja. Uudet innovatiiviset ratkaisut ovat mahdollistaneet toimintaprosessien merkittävää optimointia ja yhteensopivuuden yli julkishallinnon organisaatiorajojen. Kansalaisen asioinneille julkishallinto näkyy yhtenäisenä kokonaisuutena.” 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 13
 14. 14. Digitaalinen Turku 2017 visio Tämä mahdollistetaan: • Tunnistamalla digitaalisten palveluiden mahdollistamat uudet toimintatavat. • Innovoimalla asiointiprosessia sekä siihen liittyvää viranomaiskäsittelyä. • Digitaalisten palveluiden konsernitasoista yhteentoimivuutta tukevalla tekemisellä sekä hyödyntämällä julkisen sektorin ratkaisuja. • Yhdistämällä julkisella rahoituksella eri julkisen sektorin toimijoiden digitaalisia palveluja kansalaisen tarvitsemiin kokonaisuuksiin. • Tukemalla konsernilaajuisesti toimintatapojen muutoksia. 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 14
 15. 15. Esimerkki hankesuunnitteluosuuden tuottamasta digiTurun tiekartasta 2013 Vuodet Toiminnan tarpeet 2015 2016 2017 dTurku toimintamalli dTurun toimintamalli Asiakkuudet ja osallisuudet *) konkreettiset tarpeet tulee täsmentää Seudullinen joukkoliikenne Palveluseteli ja ostopalvelut HANKE Sähköisen viestintä Hallintoprosessien sähköistäminen Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa DigiTurku-hanke Käyttövaltuushallinta Suunnit -telu Proj 1 Proj 2 Versio 1 Proj … Kansallinen TIERA TURKU Versio 1 Kansallinen Versio 1 Kansallinen Versio 1 Sähköinen työpöytä Resurssivaraus Proj 6 Versio 1 MunTurku-asiointitili Verkkokauppa ja maksaminen Proj 5 Versio 1 Integraatiopalvelut Osallisuuskomponentit Proj 4 Kansallinen Asioinninhallinta Sisällönhallinta ja verkkopalvelut Proj 3 Versio 1 Asiakastietojen hallinta Tukikomponentit 2014 Palaute Kuntalaisaloite Joukkoliikenne Versio 1 Kulttuuri Kansallinen … Kansalliset hankkeet, mm. SADe, PSOP, Asiakaspalvelu 2014 yms. x.x.2012 Jaakko Ståhlberg 15
 16. 16. Johdon Dashboard Tiedolla johtaminen 1.11.2013 16
 17. 17. Turun kaupungin tietojohtamisen kehittäminen v. 2009-2013 Kypsyystaso Konsernitasolla johdettu kokonaisuus  Konsernin tiedolla johtamisen tuki – suunnittelu (mm. TARKE hanke) Toimialan innovaatio  Tiedolla johtaminen osana tietoarkkitehtuuria (mm. SAP HR – työntekijän ydintieto ja käyttövaltuushallinta)  IT-strategian mukaisen tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan tuen organisointi  Sopimusohjausportaalin vaatimusmäärittely  VM:n sote-tietojohtamisen hanke – Turku pilotti Toimialan tarve (pilotti)  Sote-tieto hanke – sopimus-ohjauksen tiedollinen tuki Aika 2010 1.11.2013 2011 2012 2013 2014 17
 18. 18. Tiedolla johtaminen Toiminnan läpinäkyvyys ja tiedolla johtaminen Seuranta ja muutokset Kaupunkistrategia Kaupunkitason tavoitteet ja keinot Strategiset ohjelmat Strategiset sopimukset Operatiiviset sopimukset VUOSIJOHTAMINEN Palvelutuotanto Toimialatason sekä palvelualueiden perustoiminta ja kehittämistavoitteet Toiminnan ja talouden vuosittainen suunnittelu 18
 19. 19. CityNext odotukset • Toimintamalliuudistuksen tavoitteet • Parempi johtaminen ja päätöksenteko => Tiedolla johtaminen • Asukas- ja asiakaslähtöisyys => Digitaalinen Turku, DriveTurku • Tuottavuus ja uudistuminen => Kehittämismalli • CityNext odotukset • CityNext toimii kaupungin kehittämismallissa ”kiihdyttimenä”, joka auttaa saavuttamaan kehittämistavoitteet nopeammin ja laadukkaammin. • Uudenlaista teknologista innovointia Microsoftin globaalien ratkaisujen ja osaamisen avulla (CityNext –ratkaisuportfolio) • Hyödyntää CityNext –ratkaisuportfoliota tunnistamaan ”nopeita voittoja” luomaan uusia, innovatiivisia ja kestäviä palveluita 1.11.2013 Jaakko Ståhlberg 19
 20. 20. CityNext odotukset • Hyötymalli (Benefits Management) • Kaupunkistrategian toteuttamisen läpiviennin nopeutuminen • Kehittämismallin osalta: • Teknologiahankkeiden yhdistäminen kaupunkistrategiaan ja kaupungin tavoitteisiin sekä ulkoisiin ja sisäisiin ajureihin. • Hyötymallin jalkauttaminen osaksi uutta kehittämisprosessia sekä myöhemmin perustettavaa projektitoimistoa (PMO) 1.11.2013 Esittäjän nimi 20
 21. 21. CityNext –ratkaisuportfolion hyödyntäminen • Tiedolla johtaminen - Johdon dashboard • Hyödyntää CityNext –ratkaisuportfoliota tunnistamaan ”nopeita voittoja” luomaan uusia, innovatiivisia ja kestäviä palveluita • Lähtökohtaisesti CityNext -palvelun hyöty tulee olla suurempi kuin vaihtoehtoisilla etenemistavoilla. Kullakin resurssien käytön tasolla valitaan se etenemisvaihtoehto, jolla hyödyt saavutetaan kaikkein kustannustehokkaimmin. • Keskeistä arvioinnissa ei ole teknologianäkökulma vaan se miten toimintaa muuttamalla saadaan aikaan tuottavuuden kasvua • Hyötymallin (Benefits Management) käyttöönotto osaksi DriveTurku –hankesuunnittelua, auttamaan kehittämisen kärkien tunnistamiseen. 1.11.2013 Esittäjän nimi 21
 22. 22. Kiitos ! 1.11.2013 Esittäjän nimi 22

×