Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

141215_Mejstrik_BusinessSoiree

90 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

141215_Mejstrik_BusinessSoiree

  1. 1. 104 | T h e B u s i n e s s S o i r é e P R O S I N E C 2 014 T h e B u s i n e s s S o i r é e   |   105D E C E M B E R 2 014 P e r s o n a l i t yO s o b n o s t TextPETRKOLÁŘ;Foto/PhotoRENATAFILÍPKOVÁA ARCHIVICCCR čkoliv Československo bylo v International Chamber of Commerce (ICC) aktivní téměř od jejího založení před 95 lety, výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC CR) byl obnoven až před patnácti lety. Od roku 2011 je předsedou jejího národního výboru prof. Michal Mejstřík. Stanovy komory víc než dvě dvouletá období na postu předsedy nepovolují, proto s koncem letošního roku končí jako předseda i Michal Mejstřík. Ideální příležitost k bilancování. „Národní výbor Mezinárodní obchodní komory České republiky je tvořen skupinou lidí, v jejichž zájmu je vnášet do světa mezinárodních financí a obchodu expertní nápady, které se pak používají celosvětově,“ říká Michal Mejstřík. Tuzemský Národní výbor ICC CR sdružuje skupinu expertů a předních exportních firem a má celkem 62 členů. Jsou v něm zastoupeny všechny české banky a jejich exportní financování, dále velké exportní firmy jako Škoda-Auto, ČEZ, Vítkovice. „V jejich nejhlubším vlastním zájmu he Czech National Chapter of the ICC is comprised of a group of professionals who all for practical reasons and purposes use their expertise to suggest updates to existing commercial and trade industries methods. Some of these updates may eventually be accepted and used globally," says Michal Mejstřík. The Czech National Chapter of the ICC CR has 62 members. In addition to a number of trade-industry experts and leading export-import companies, all domestic banking institutions are represented, especially their trade-and-commerce funding sections, as are huge exporters the likes of the automaker Škoda Auto and the ČEZ Vítkovice energy conglomerate. "It is in their own interest to stay abreast of new international trade-industry standards. From their practical experiences and business know-how come new ideas and suggestions to improve global standards. In a way these professionals function as informal committees. These suggestions are then introduced across the world during any number of trade CVBOX Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze − IES FSV UK. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze, titul kandidáta ekonomických věd (CSc.) získal za svůj akademický výzkum v oblasti hodnocení projektů, a svá studia završil na London School of Economics (1990−91). Podílel se na založení CERGE UK, v němž působil i jako výkonný ředitel. Od roku 1997 je profesorem ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší kurzy bankovnictví a financí. Zde jako ředitel vybudoval v letech 1993−2010 prestižní české univerzitní pracoviště − Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK. Je členem Společnosti evropských univerzit pro finanční výzkum (SUERF). Publikoval přes 150 odborných publikací, které jsou zejména v zahraničí hojně citovány. V posledních 24 letech opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světové banky, Evropské komise ve středovýchodní Evropě i Asii), české vlády a řady korporací samostatněčiprostřednictvím společnosti EEIP, a.s., kde je předsedou představenstva. Od roku 2009 byl členem dnes již neexistující Národní ekonomické rady vlády (NERV). V letech 2009−2014 byl předsedou dozorčí rady nejprve ČSA, a.s., a poté Českého Aeroholdingu. V letech 2011-2014 byl opakovaně zvolen předsedou Národního výboru Mezinárodní obchodní komory Česká republika (ICC CR). A T „Například před dvěma lety jsme dospěli k závěru, že potenciálně zajímavým cílem jsou arabské země.“ “For instance two years ago, we'd decided that countries of the Arabian peninsula may have certain target potential.” MICHALMEJSTŘÍK: „Investicedolidísevyplácí.“ "Educated, well-informed, andwell-equipped personnel isaninvestment worthmaking," Ačkoliv Československo bylo v International Chamber of Commerce (ICC) aktivní téměř od jejího založení před 95 lety, výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC CR) byl obnoven až před patnácti lety. Od roku 2011 je předsedou jejího národního výboru prof. Michal Mejstřík. Stanovy komory víc než dvě dvouletá období na postu předsedy nepovolují, proto s koncem letošního roku končí jako předseda i Michal Mejstřík. Ideální příležitost k bilancování. Czechoslovakia had been an active member of the International Chamber of Commerce (ICC) since its inception in 1919. However, the Czech National Chapter of the ICC was re-instated only some fifteen years ago. Professor Michal Mejstřík has been its Chairman since 2011. The Articles of the ICC limit the post's time-in-office term to two consecutive two-year terms. Thus as this year comes to a close, so will Michal Mejstřík's second and final term as the Chairman of the Czech National Chapter of the ICC.
  2. 2. 106 | T h e B u s i n e s s S o i r é e P R O S I N E C 2 014 T h e B u s i n e s s S o i r é e   |   107D E C E M B E R 2 014 P e r s o n a l i t yO s o b n o s t je znát a připravovat se na nové standardy v oblasti mezinárodního obchodu. Zástupci těchto institucí pak konstituují určité expertní komise, z nichž vycházejí nápady na úpravu celosvětových standardů, které se projednávají na celosvětových odborných fórech, takto vznikají odspodu pravidla platná v rámci celého světa.“ Tři oblasti činnosti „Mezinárodní obchodní komora (ICC) je primárně globální organizací,“ pokračuje Michal Mejstřík, „a přijaté expertní nápady se jednou za dva roky diskutují prostřednictvím organizace, která sdružuje jak Mezinárodní obchodní komoru, tak jednotlivé národní hospodářské komory. Příští rok se tento kongres koná v Turíně a bude prezentovat nové standardy tisícům účastníků z národních hospodářských komor, které pak řadu těchto nástrojů využívají ve své praxi. Druhou oblastí činnosti ICC je existence prosazování, vynucování mezinárodních pravidel či standardů, třetí je hospodářská politika na globální úrovni. Nástroje pomoci – mapa exportéra Národní výbor ICC má k dispozici ještě další nástroje, které mohou našim exportérům pomoci vypořádat se s momentální situací ve světě. „Jedním z nich je použití modelů v rámci CzechTrade, kde jsme se sami podíleli na vytvoření specifického modelu mapování individuálních exportních příležitostí,“ říká Michal Mejstřík. „Například zájemci z řad podnikatelské veřejnosti, kteří ať již z důvodu sankcí nebo klesající poptávky ze strany zpomalující se ekonomiky Ruska přemýšlejí o nějakém dalším uplatnění, se tak prostřednictvím Czech Trade a nástroje, který tam naši specialisté dodali, mohou propracovat k mapě svých exportních příležitostí. Díky ní se pak mohou dostat se svým konkrétním výrobkem do přesně cílené oblasti.“ (Více na: http://www.eeip.cz/mapa_exportera/ mapa_exportera.html) East West Business Forum Do škály nástrojů pomoci našim exportérům zapadá i tzv. East West Business Forum, konané společně s MZV a MPO v Černínském paláci. „V rámci pravidelného každoročního fóra se snažíme vybrat teritoria, která nejsou primárním pohledem z České republiky atraktivní. Například před dvěma lety jsme dospěli k závěru, že potenciálně zajímavým cílem jsou arabské země. A při analýze našich exportérů jsme zjistili, že například velmi málo znají prvky islámského bankovnictví. Nejprve jsme na toto téma uspořádali konferenci, kde jsme vysvětlili jeho principy. Nejde o to, aby v Česku vznikaly islámské banky, ale aby se naši exportéři, kteří působí na světových trzích, dokázali orientovat. Například si musí uvědomit, že v islámských zemích pojem úrok není vůbec přípustný a používají se tam jiné instrumenty, které spíše připomínají naše fondy.“ Po konferenci následovalo vlastní East West Business Forum 2012, jehož se účastnilo několik desítek arabských zemí, které představily prostřednictvím Organizace islámské spolupráce, co všechno je možné v arabském světě dělat a které země do této oblasti spadají. Fóra se díky naprosto jasně identifikovatelnému cíli zúčastnili zástupci několika stovek českých exportních firem, tedy nejen členové ICC CR. „Loni jsme vybrali teritorium Afriky, což bylo velice úspěšné téma,“ pokračuje Michal Mejstřík. Afrika zahrnuje 20 % zemského povrchu, v minulých letech ji český export prakticky opustil. Pokryli jsme nejen islámské země, ale i subsaharskou Afriku. Zúčastnili se zástupci těchto zemí, dále zástupci OECD či seminars and forums. Thus the methodology for creating or updating existing industry standards comes from the practical experience and moves upward in a grass-roots-like process through the ICC ranks." Three Principal Functions of the ICC "First and foremost, the ICC is a global organization," continues Michal Mejstřík. "Every two years, a Congress of officials from both the International Chamber of Commerce and individual National Chapters meets in order to review all accepted updates to old and suggestions for new global industry standards. The next Congress is scheduled to take place in Torino, Italy. It is set to introduce new standards as well as associated practical tools of the trade to thousands of participants who then incorporate these tools and instruments into everyday business routines. The second principal function of the ICC is to enforce legally-binding standards and regulations, the third principal function of the ICC concerns global-scale commerce policies. Tools of the Trade: Exporters' Territorial Maps The National Chapter of the ICC provides a variety of additional tools as means for our exporters to gain perspective and find order in trade complexities of today's world. "One of these is an access to trade models within the Czech Trade Organization's framework. We had developed specific trade models that map out specific export opportunities," says Michal Mejstřík. "For instance, lets look at entrepreneurs who - because of existing trade sanctions and/or decrease in demands due to an overall economic slowdown in Russia - are now actively seeking new markets. Utilizing the expertise of the Czech Trade Organization and the tools uploaded by our experts, these entrepreneurs can now access data and map out individually unique export opportunities. Utilizing this map guides them in a targeted delivery of a specific product to a specific new territory. To learn more, please visit http//www.eeip.cz/mapa_ exportera/mapa_exportera. html The East West Business Forum The East West Business Forum events may be viewed as yet another form of a tool-of- the-trade available to our exporters. This year's event, organized in co-operation with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, was held at the Czernin's Palace in Prague. "In preparation for each annual forum, we try to focus on territories that at a first look may not appear as conducive to attractive export opportunities. For instance two years ago, we'd decided that countries of the Arabian peninsula may have certain target potential. We decided to take a second look. While conducting a survey of domestic exporters, we'd come to realize that none of them was versed in the minutiae of the Islamic banking environment. Therefore, we had organized a workshop addressing pertinent banking and cultural issues. It’s not that we are looking to insert Islamic banks into the Czech Republic. What we are trying to accomplish is to equip domestic exporters engaged in CVBOX Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. A tenuredChairofEconomics withassociateddesignation Professor,CharlesIV. UniversityinPrague,theCzech Republic(IESFSVUK). GraduatedfromtheSchoolof EconomicStudiesinPrague witha degreeinEconometrics; Receiveda post-gradual designationCandidate ofSciencesofthe CzechoslovakianAcademy ofSciencesforacademic researchinthefieldof business-projectevaluation; Completedpost-doctoral studiesattheLondonSchool ofEconomics,1990-1991; Lecturer,Bankingand Financecoursework,School ofEconomics,CharlesIV. University,Prague; A foundingmemberofthe CenterforEconomicResearch andGraduateEducationofthe CharlesIV.UniversityinPrague (CERGEUK);1993-2010; ExecutiveDirectorof OperationsoftheCERGEUK; A memberoftheSocietyof EuropeanUniversitiesfor ResearchofFinance(SUERF) Authorofover150published works.Inthepast24 years,ProfessorMejstřík hasworkedinanadvisory capacityfora numberof worldorganizations,various branchesofthegovernment oftheCzechRepublic,and corporateclients,either independentlyorviatheEEIP, Inc.whereheistheChairman oftheBoard.Since2009until dissolution,a memberofthe NationalAdvisoryBoardfor Economics(NERV); 2009-2014,Chairmanof theSupervisoryBoard,CSA, Inc.andlater,theCzech Aeroholding,Inc. 2011-14,Chairmanofthe CzechNationalChapterofthe ICC;servedtwoofthetwo- termtermlimit. „Celá léta se ve své praxi věnuji primárně podnikům, analýzy, které jsem kdy dělal, mířily spíše do mikrosféry než do vlády. Musím říct, že v praxi se tyto věci uplatňují daleko lépe než na vládní úrovni. Jsem přesvědčen, že pokud se do exportního vzdělávání každoročně zapojí stovky nových firem, bude to pro ně mít nepochybnou hodnotu vyjádřenou v penězích. Nabídku na funkci předsedy ICC CR jsem dostal na podzim roku 2010. Na tomto postu historicky figurovala řada předchůdců, ředitelé bank a další. Já měl k bankám vždycky blízko, původně jsem totiž bankovnictví dělal i přednášel. Na mítincích ICC CR jsem pravidelně vystupoval, a tak mě jednoho dne přizvali jako přirozeného kandidáta na funkci předsedy. Působil jsem tehdy v NERVu, takže kombinace všech těchto okolností, kdy jsem byl dostatečně viditelný i profesionálně vybavený, vedla k tomu, že jsem dostal nabídku, kterou jsem přijal. Jde o čestnou funkci, které si nesmírně vážím, protože znamenala přirozené obohacení portfolia aktivit, kterým se věnuji již téměř dvacet let.“ „Česká republika škrtla v minulosti z obchodní diplomacie teritoria, která však v delším časovém horizontu slibují zajímavé výnosy.“ „Řada firem dělá naprosto fatální chyby a v některých případech kvůli nešťastným krokům prodělávají značné prostředky.“ “The previous Czech government, in a short- sighted effort to save relatively small sums of money, closed down commerce sections of consular posts in territories that in a long run carry a strong promise of significant commercial revenues.” “However, we’ve discovered that in a day-to-day course of business, many had made irrevocable fatal errors while others, due to significant missteps, incurred significant losses.”
  3. 3. 108 | T h e B u s i n e s s S o i r é e P R O S I N E C 2 014 T h e B u s i n e s s S o i r é e   |   109D E C E M B E R 2 014 P e r s o n a l i t yO s o b n o s t světových bank. Naši exportéři tak měli šanci nejen se něco dovědět, ale také získat kontakty na banky financující teritoria, která našimi bankami běžně financována nejsou.“ Letos v říjnu namířili organizátoři East West Forum do Latinské Ameriky, což je rovněž region, který v některých bodech naše obchodní diplomacie opustila, například Kolumbie. A teď se tam snažíme vracet. „Naší snahou je posunout věci dopředu, připomenout důkladně kontinent, který samozřejmě v některých oblastech trpí svými problémy, a kde jsou největšími hráči na trhu USA a Čína. Ale Česká republika je pro řadu tamních zemí atraktivní právě proto, že nejsme velkým hráčem, a přesto si tam dokážeme najít dobré podniky prostřednictvím firem, které působí například v oblasti lesnictví, vodního hospodářství či ekologie. O tyto věci se řada zdejších zemí urgentně zajímá.“ Do podpůrných opatření patří i financování exportu, proto ICC CR vedle návštěv předních bankéřů (pravidelně jezdí čínské bankovní skupiny) ve spolupráci s předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Janem Hamáčkem připravila na polovinu letošního září parlamentní diskuzi na téma financování exportu. „Celá řada exportérů totiž upozorňuje na řadu nevyužitých příležitostí. V době existence různých sankcí je financování v některých oblastech samozřejmě daleko riskantnější, ale domníváme se, že toto je přesně téma, které není v tuto chvíli dostatečně pokryto a patří do oblasti zájmu českých exportérů,“ konstatuje Michal Mejstřík. Opuštěná teritoria aneb Těžké návraty V rámci krátkodobých úspor poměrně malých částek věnovaných na fungování zastupitelských úřadů škrtla v minulosti Česká republika z obchodní diplomacie teritoria, která však v delším časovém horizontu slibují zajímavé výnosy. Opustili jsme nejen Kolumbii, ale i nově založenou ambasádu v Angole, redukovali jsme personál na generálním konzulátu v Indii a další. „Všechny kroky nebyly vyloženě špatné, ale některé z nich byly zcela krátkozraké,“ myslí si Michal Mejstřík. „Proto se snažíme pomoci oživit jasně identifikovatelné lokace, kde potenciál exportního růstu je značný. Návraty rozhodně nejsou snadné, konkurence si tam mezitím vybudovala silné pozice. Pouze odkaz na to, že jsme tam v minulosti exportovali, nám pomáhá se vrátit – důkazem je třeba Etiopie. V rámci ICC CR totiž pořádáme mise, na nichž se snažíme identifikovat naše historické dodávky. V případě Etiopie jde o velice úspěšné mlýny. Fungují tam desítky let, což dokazuje, že jsou daleko kvalitnější než výrobky konkurence. A to je dobrý referenční bod k novým zakázkám. A opět se snažíme spolupracovat se světovými institucemi, které by tam našim exportérům pomohly otevřít dveře.“ Jak se vyhnout chybám v exportu – Publikace, poradenství, vzdělávání Vzhledem k tomu, že ICC CR je spolutvůrcem některých pravidel, která se následně global commerce with viable set of orientation points. One of these points is the fact that in Islamic countries the term "interest rates" is one of the unmentionables. Thus in order to comply with Islamic customs, financial houses in the region use instruments that resemble our investment funds and related terminology. The actual East West Forum 2012 followed this workshop. Several tens of participants from the Arabian peninsula attended and via The Organization for Islamic Co-operation, introduced a number of areas of interest and outlined exciting possibilities that may exist in a given country within the region. As an important part of our preparations for the Forum, we had worked up and provided a detailed and targeted agenda. As a result not only the ICC CR members alone, but also several hundreds of Czech import-export and trade companies attended and participated in the Forum's events. "Last year we had turned to Africa as our target trade territory, and our selection proved to a great success," continues Michal Mejstřík. "The continent covers about twenty percent of the Earth's surface. It is unfortunate that in the past few years, Czech exporters have practically abandoned such a market place with such a huge potential. In addition to representatives from the OECD and international banking institutions, territorial representatives of African countries attended the Forum. Domestic export companies thus had a chance to glean pertinent information, but also network and walk away with specific banking contacts with bankers engaged in funding territorial projects, as our domestic financial institutions are not engaged in African commercial markets." Last October the organizers of this year's East West Forum turned their attention to Latin America. Our official international- commerce policies have abandoned certain parts of the territory. Columbia, for instance, comes to mind. And now we are trying to re-establish lost connections and return to the market place. "We are trying to prod things along and re-introduce a continent that not only suffers from a myriad of internal problems, but where the US and China run commerce-and-trade markets. Nevertheless, because the Czech Republic is not perceived as one of the giants with negative connotations that position often entails, a number of Latin "I have dedicated years and years of my professional career to issues affecting private-sector companies and businesses. My research and analysis have primarily dealt with applied micro- economics rather than large governmental macro-scales. I must admit that it is much easier to turn research into practice in a private- business sector than it is on a state level. I am convinced that as hundreds of new companies enter continuing- education programs each year, they are in turn going to realize investment returns quantifiable in ready money. I'd been offered the position of the Chairman of the ICC CR in the Fall of 2010. Historically, the post had been occupied by a long line of predecessors. Some had been directors of large banks, and some came from other areas. As a former banker and a banking- industry lecturer, I'd always felt a professional kinship with the banking sector. Additionally I used to receive frequent invitations to speak at the ICC CR events, and so eventually I'd emerged as a natural choice for the chairmanship. At that time I'd functioned at the National Advisory Board for Economics, and the combination of all of this, including certain visibility on top of my professional qualifications, had led to the offer and my subsequent acceptance of the post of the Chairman of the Czech National Chapter of the ICC CR. It's an honorary position and one of tremendous value to me personally. The chairmanship undoubtedly adds to my portfolio of professional engagements that's been in the making for some twenty years now." „Nejde o to, aby v Česku vznikaly islámské banky, ale aby se naši exportéři, kteří působí na světových trzích, dokázali orientovat.“ “It’s not that we are looking to insert Islamic banks into the Czech Republic. What we are trying to accomplish is to equip domestic exporters engaged in global commerce with viable set of orientation points.” “Last year we had turned to Africa as our target trade territory, and our selection proved to a great success.”
  4. 4. 110 | T h e B u s i n e s s S o i r é e P R O S I N E C 2 014 T h e B u s i n e s s S o i r é e   |   111D E C E M B E R 2 014 P e r s o n a l i t yO s o b n o s t domlouvají v mezinárodním kolektivu, vytvářejí experti s pomocí ICC CR publikace, které nové standardy uvádějí do praxe. „V návaznosti na tuto skutečnost pořádáme nejen u nás doma, ale i v zahraničí školení například pro bankéře právě při příležitosti uvádění těchto standardů do života. Národní výbor ČR je akreditován k tzv. programu exportního manažera. V Čechách je asi 18 000 exportních firem, přes 11 000 vyváží na území EU, přes 13 000 mimo EU, celkem tedy 24 000, ale 6000 na obě teritoria. Osmnáct tisíc firem představuje obrovský počet lidí zabývajících se mezinárodním obchodem. Ale zjistili jsme, že řada z nich dělá naprosto fatální chyby a v některých případech kvůli nešťastným krokům prodělávají značné prostředky. Přitom si těchto elementárních záležitostí zahraničního obchodu nejsou vůbec vědomi. Často je to firma s úspěšnými výrobky, ale v mezinárodním obchodu má malé zkušenosti, používá naivní nástroje a prodělává. Školíme proto pracovníky zahraničního obchodu, kteří si zvykají na správné standardy. Je skutečně rozdíl, jestli doručíte zboží pomocí složky INCOTERMS tam, kam patří, nebo ho složíte 20 kilometrů od přístavu v nějakém překladišti. Automaticky dojde ke sporu, kdo ho má dopravit na patřičné místo. Spor může firmu zatížit natolik, že přijde o svou marži. Víme také o firmách, které dovážely zboží z Asie, zaplatily předplatbu, a zboží nedorazilo! V takovém případě je jednoduchým nástrojem mezinárodní dokumentární akreditiv, který platbu propustí až v okamžiku, kdy reálně zboží dorazí.“ „To jsou věci, které banky běžně nabízejí,“ pokračuje Michal Mejstřík. „Pro mnohé exportéry, kteří se s nimi nikdy nesetkali, se ale zdají příliš složité a drahé. Občas je ale lepší pojistit se tímto způsobem než poté tratit daleko víc a ocitnout se v roli hráče, který přijde o celý objem zaplacené částky a o nedodané zakázky.“ Posun k lepšímu? Michal Mejstřík se mezinárodnímu financování zahraničního obchodu věnuje téměř 20 let. Za čtyři roky v pozici předsedy Národního výboru ICC CR dokonale poznal, že vylepšit či zdokonalit znalosti tuzemských exportérů je cosi jako pohyblivý cíl. „V okamžiku, kdy se řada lidí něco naučí, zjistíte, že se vývoj posunul o kus dál. To znamená, že se sledováním konkrétního vývoje nelze nikdy přestat. Na druhé straně máme 13 000 exportérů mimo Evropskou unii, kterých se zmíněné kroky mimořádně dotýkají. Dovolil bych si tipnout, že jen malá část těchto firem soustavně používá sofistikovanější nástroje, o nichž byla řeč. A jakkoliv se v průběhu roku účastní těchto školení stovky lidí, zároveň část z nich ze zahraničního obchodu odchází, a přicházejí noví. Firmy sice dozrávají, ale z tohoto konkrétního hlediska vidím, že v této oblasti je ještě obrovský prostor. Řada firem také na školeních šetří, ale pak narazí na problém a uvědomí si, že stojí za to do přípravy svých lidí investovat.“ ● American countries view our country as an attractive trading partner. Thus we've been able to found a niche and develop commercial opportunities in the fields of forestry, water- conservation and ecology. There are numbers of highly-motivated domestic companies looking to develop those opportunities. We also provide support and business leads in a commercial-project-funding area. Thus we frequently host bankers from leading financial institutions, including groups representing Chinese banking houses. Additionally, the ICC CR, in co-operation with Mr. Jan Hamáček, the Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, prepared a parliamentary discussion concerning international-commerce funding issues. "Many domestic exporters point to the fact that a good number of unused funding opportunities exists, yet domestically we've failed to access and tap unused financial sources. We live in a world of complex sanctions that inevitably bring higher risks to many regional project-funding ventures. This specifically is a topic that so far has not been addressed in depth. Yet it is a topic that concerns a majority of domestic exporters," concludes Michal Mejstřík. Abandoned Territories aka Difficult Returns The previous Czech government, in a short- sighted effort to save relatively small sums of money, closed down commerce sections of consular posts in territories that in a long run carry a strong promise of significant commercial revenues. We'd abandoned not only Columbia, but also closed down a just- established Embassy in Angola, reduced staff levels in our Consulate General offices in India, etc. The list goes on. " It's not that all of the austerity step could be considered unwise, but some of them have been seriously short-sighted," weighs in Michal Mejstřík. "That's why we are now working hard to clearly identify localities with the strongest export potential for a quick and robust growth across commercial sectors. Then we move in and put forth every effort to resuscitate our commercial presence in those regions. Once abandoned, lost positions are hard to re-claim because in the interim, our competitors had filled the void and built strong positions. Often it is only the heritage of our positive business past that serves as a platform for our return and our future. Lets look at Ethiopia. Under the auspice of the ICC CR, we have organized a number of exploratory mission trips tasked with mapping our trade history in a given region. In Ethiopia we had built highly successful milling facilities. Decades alter, Czech mills are still chugging along and surpassing our competitors in both quality and durability. What a great reference point to build on in pursuit of new trade opportunities! With that goal in mind, we work tirelessly with a number of specific global organizations. Our end goal is to throw the gates of global commercial opportunities wide open to our commerce-and-trade industry." Is this A Step in the Right Direction? Michal Mejstřík has been engaged in the international commerce finance-and-funding area for some twenty years. In his four years as the Chairman of the ICC CR, he's become aware of the fact that trying to educate the masses is akin to trying to hit a moving target. "As soon as you'd educated a whole bunch of people, you realize that the industry has moved forward. There is never a moment when you can take your finger off the industry's pulse. At the same time there are some 13,000 exporters doing business outside of the EU. These especially are the companies most effected by on-going changes. If I were to guess, I'd say that no more than a bare minimum uses instruments and tools- of-the-trade more sophisticated than the ones we had discussed. Also, although hundreds of industry professionals move through our continuing-education programs during any given year, a portion of them leaves and is replaced by new green personnel. It is true that business entities in general have been gaining practical experience and wisdom. However, looking at things from a practical point of view, a huge void still exists and thus, lots of room for improvement. Then we have those business tight-wads who view further education of their personnel as a waste of ready money. Once they hit a snag, they finally realize that an educated, well- informed, and well-equipped personnel is an investment worth making. ● THEICC International Chamber of Commerce istaskedwithadvancement andsupportofopenandfree internationalmarketsystem sinceitsestablishmentin 1919.TheICCistheonly globalorganizationofitskind thatthroughutilizationofits NationalChaptersrepresents industriesandbusinesses attheG20Forumsandthe likesworldwide.Thepresent ChairmanoftheICCisMr. HaroldMcGrawIII,currently theAdvisertotheUSPresident Obama.Thisunderscores thefactthata numberof well-knownandprominent personalitieshaveservedas Chairmanoftheorganization andusedtheweightoftheir prominencetopromotethe usetheICC's management standardsandnormsin globalbusinesspracticesand procedures. ICC International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) propagujea podporuje otevřenýsystém mezinárodníhoobchodu a investica tržníekonomikyjiž odsvéhozaloženív roce1919. ICCjejedinoucelosvětovou obchodníorganizací,která prostřednictvímsvých pobočekve122zemích reprezentujenaG20a jinde podnikyvšechsektorůze všechčástísvěta.Předsedou ICCjeHaroldMcGrawIII, současněporadceamerického prezidentaObamy.Tojen dokumentujeskutečnost, žev čelekomorybylia jsou vesměslidécelosvětově velmidobřeznámí,kteří svouneformálníautoritou prosazujínormya standardy managementudopraxe. V Čechách je asi 18 000 exportních firem, přes 11 000 vyváží na území EU, přes 13 000 mimo EU, celkem tedy 24 000, ale 6000 na obě teritoria. “Often it is only the heritage of our positive business past that serves as a platform for our return and our future.”

×