Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zpravodajské hodnoty - pro učitele

144 views

Published on

Podklady do výuky jsou pro učitele k přípravě Zpravodajské hodnoty https://www.slideshare.net/MichalKaderka/zpravodajske-hodnoty

Pracovní list pro studenty je zde: https://www.slideshare.net/MichalKaderka/zpravodajske-hodnoty-pro-ucitele

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Zpravodajské hodnoty - pro učitele

  1. 1. 1Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Zpravodajské hodnoty Podklady pro učitele Cílováskupinastudentů: Žáci vyššíchročníkůZŠ. Středníškolya učiliště. Průřezové téma:mediálnívýchova. Mezipředmětové vztahy:občanskávýchova/základyspolečenskýchvěd. Časové rozvržení: 90 minut. Vyučujícísi podle znalostíazkušenostítřídyformuje dotazypodle jednotlivýchslidůsám. Cíl: Studenti poznajíúlohueditorapři řazenídůležitosti zprávapochopí,proč se některé subjektivně preferované zprávyve zpravodajstvíjsouupozaděné,či se vůbecneobjeví.Studenti dokáži rozlišit práci a výběrtématveřejnoprávníchasoukromýchmédií. Jsounabídnutydvě varianty aktivitprozhodnocenízpravodajskýchhodnotazpravodajství: - analýzazpravodajstvívečerníchzprávpěti TV stanic, - analýzaúvodníchčlánkůtiskovýchmédií. Zpravodajské hodnoty (5 minut) Zpravodajskými hodnotami jsoukritéria,podle kterýcheditoři zprávvolí,jaké zprávydo zpravodajstvízařadit. Často je slyšennázor:„Otom by se ve zprávách mělomluvit“,jakonapř.Nízké platy, problémyseniorů,maládopravnízasíťovanostvenkovas většími městyapod. –což je naléhavé sdělení,ale bohužel příliš obecné. Tyto informace se dostanoudomédií,pokudbudouobsahovatněkterouze zpravodajskýchhodnot –kdyžje seniorvystěhovánnaulici,protože nemánazaplacení nájmua příp. exekuce (ak tomu reportážo vývoji výše důchodů), zavíráníškol a poštna venkově,protože mladílidé se stěhují(komplikované dojížděnídopráce či do školy). Se zpravodajskými hodnotami velmi dobře pracujíPRagentury,které nabízejípublicitu tématklientů –jejichtémaspojís nějakozhodnot. NOVOST- Zprávy mají krátkýživota rychle zastarávají.Událost,kteráse odehrálazcela nedávno,je promédiaobvykle zpravodajskyhodnotnějšínežudálost,kteráse odehrála dříve. VÝZNAČNOST— Události,ve kterýchjsouzastoupenyvýznamné neboznámé osobnosti, např. herci,zpěváci, politici apod.,jsoupromédiahodnotnější. PERSONALIZACE— Promédiajsouzpravodajskyhodnotnějšízprávyokonkrétníosobě nežzprávyvelmi obecné.Události,ježlze podatjakoprojevyjednání(či důsledky jednání) konkrétníchosob,majívětšínaději na zveřejněnínežabstraktníděje.Ve zpravodajstvíjsouprotočasto zachycoványpříběhylidía jejichosudy.
  2. 2. 2Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz NEGATIVITA — Negativní,smutné či tragické události jsoupromédiazajímavějšínež běžné či pozitivnízprávy,kde negativitanejsou přítomná.Promédiabude hodnotnější nejspíše tazpráva,ve které dojde květšímmateriálnímškodám, květšímzraněnímči ztrátám na životech. PŘEKVAPENÍ — Médiačastěji zaměřujísvoupozornostnaudálosti,kteréjsounějakým způsobemoriginální,nečekané apřekvapivé,nežnakaždodenníudálosti všedníhoživota. BLÍZKOST— Blízkostse vztahuje kvzdálenosti (geografické,ale i kulturníči sociální),ve které se událostodehrála.Události,kteréjsounámvtomtosměrubližší,jsouobvykle pro médiahodnotnějšínežpodobné události,které se odehrálynadruhémkonci světa. VARIACE— Jakozpravodajskyhodnotné se vurčité době mohoujevitinformace,které souvisís nějakouhlavníudálostí.Zpravodajstvítakčasto obohacujíhlavníudálosti dalšími,které jsouvariacína toto téma. PRŮBĚŽNOST— Důležitouhodnotupromédiamajídalšípodrobné nebosouvisející informace,které se vztahujíkjižjednouprezentovanézprávě.Hodnotnějšíjsouprototy zprávy,u kterýchlze očekávatdalšívývoj,případně rozuzlení. NÁSLEDKY— Pokudse stalonebose stane něco,co bude mít dopad na velkýpočetlidí, událostmá promédiavětšívýznam. Zdroj:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1209/co-se-stalo-19.-ledna.html/ Co se stalo 18. dubna – co vybere editor? (15 minut) Studentůmse rozdápracovní listZpravodajské hodnoty –Editorzpráv. Učitel/karozdělížáky/studentydoskupin.Skupinypakdiskutujíohlavnízprávě a dvou vedlejších zpráv. Poté se jichptejte: Kterouz informacíjste vybrali?Kteráznichje nejdůležitější/nejzajímavější? Proč? V čem je vámi vybranáudálostdůležitějšínežostatní? Jak těžké bylovybratjednotlivé zprávy? Podle čehojste zprávyvybírali?Jakákritériajste používali? Varianta 1 Co se stalo 18. dubna: Co vybrali profesionálové (45 minut) Pak učitel/kapustívšechpětukázek –ale jenhlavníupoutávky. Učitel/kasdělí, že nakaždé stanici dominovalazpráva „Sníhv půlce dubna“.Poupoutávce ukaždé TV stanice učitel pustícelou reportážke sněhovémutématu. Žáci/studenti sledují: Jak se lišilorozhodnutístudentůaeditorůjednotlivýchTV stanic. Práci moderátorů,jejichvýstupyapod. Jak jednotlivé stanice témaSníhv půlce dubnajednotlivé staniceprezentují. Ukázky zpravodajstvípětiTV stanic ČT 24: Události,19.00 – 19.50 (bezsportu) http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/217411000100418/ Pořadí zprávv hlavní upoutávce:
  3. 3. 3Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Nové povinnostiprofirmyanelegálnízaměstnávánícizinců (ZH:průběžnost –tématemje nedostatek lidív ekonomice,variace –cizinci.) Ohlášenívolebv UK (ZH:překvapení– volbynebylyohlášené,průběžnost –navazuje se na brexit.) Sníh v půlce dubna(ZH:překvapení,blízkost,následky.) TV Nova:Televiznínoviny,19.30 – 20.20 http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-18-4-2.html Pořadí zprávv hlavní upoutávce: Sníh v půlce dubna(ZH:překvapení,blízkost,následky.) Ohlášenívolebv UK (ZH:překvapení– volbynebylyohlášené,průběžnost –navazuje se na brexit.) Epidemie příušnicnaVysočině (ZH:negativita,blízkost,překvapení.) PrimaPlay:ZprávyFTV Prima, 18.55 – 19.25 http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-18-4-2017 Pořadí zprávv hlavní upoutávce: Sníh v půlce dubna(ZH:překvapení,blízkost,následky.) Zákaz Uberuv Brně (ZH:negativita,překvapení.) Zadrženídvoupodezřelýchz přípravyna teroristickémútokuve Francii (ZH:negativita,průběžnost.) TV Barrandov:Naše zprávy,18.30 – 19.10 http://www.barrandov.tv/video/95580-nase-zpravy-18-4-2017 Pořadí zprávv hlavní upoutávce: Rodinapřišlao důmpo zásahublesku(ZH:negativita,personalizace,následky.) Uvařená ženav sauně,ze které se nemohladostat(ZH:negativita,personalizace,následky.) Sníh v půlce dubna(ZH:překvapení,blízkost,následky.) Stream.cz:Večernízprávy(7 minut) https://www.stream.cz/vecerni-zpravy/10017117-falesny-kontrolor-eet-vylakal-od-obchodniku- penize-policii-zatim-unika Pořadí zprávv hlavní upoutávce: FalešnýkontrolorEET(ZH: negativita,průběžnost –celkově oEET chybí jakékolivpozitivníinformace; otázkouje,zda jsoupozitivnídataa fakta,či se ignorují.) Novákrajskákoalice v Jihočeskémkraji (ZH:překvapení.) Sníh v půlce dubna((ZH:překvapení,blízkost,následky.) Ukázky zpravodajstvítématuSníh v půlcedubna pěti TV stanic Sněhováudálost ČT 24, 10.44 Nepojizdnávozidlanasilnici Silničáři Předpověď počasí TV Nova– prvníreportáž Řidiči naletních pneumatikách Zácpy Sníh a zemědělci PrimaPlay,3.23 Průřeznapříč kraji – zaměřeníse na silnice Probléms jarními pneumatikami
  4. 4. 4Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Předpověď počasí Sníh a zemědělci Počasí v zahraničí TV Barrandov,5.34 Hospodav horách – začínají zase prodávatsvařákya rumy,polévkyaguláše Lidé v penzionu,kteřípřijeli najarnídovolenou Údržba silnicnaPrachaticku Autauž jsoupřezutana letnípneumatiky Předpověď počasínadalšídny Stream.cz,5.24 Silničáři Předpověď počasí Jak blízko jste mediálnímprofesionálům (15minut) Po konci sledovánívšechupoutávekatématuSníhv půlce dubnaklademe otázky: Jakýje rozdíl mezi vašimi tipyarozhodnutíeditorů? Jakýchzpravodajskýchhodnotse týkalyjednotlivéreportáže? Jak na váspůsobilozpravodajství– které bylovážné,které měloprvkybulváru?(TV Barrandovse zaměřilonaživotv regionechabylopojímáno pozitivně,naTV Nova dokonce pomáháredaktortlačitvůz – typické prvkemzpravodajskéhobulváru,TV Barrandovuvedl zahraničnípřípad,kdy se ženauvařilav sauně.Bezbulvárníchzprávbyla ČT 24 a TV Barrandov.) Jak jsouve výběrueditorůzastoupenazahraničnítémata? (ČT24 a TV Nova– Ohlášení volebv UK, PrimaPlay – Zadrženídvoupodezřelýchz přípravyna teroristickémútokuve Francii;jednazahraničnízprávaje zastoupenaunejsledovanějšíchkanálů.) Jak působili moderátoři (TV NovaaPrimaPlayvzájemně velmi familiárně.)? Jak jsouve výběruzastoupenaregionálnítémata?(VšechnyTV stanice referovali o tématuSníh v půlce dubnaz regionů, TV Novanavíc Epidemii příušnicnaPrachaticku, PrimaPlay Zákaz Uberuv Brně,TV Barrandov mělaRodinu,kterápřišlaodůmpo zásahu blesku) KteráTV stanice nemáplnohodnotnézpravodajskéstudio? (Stream.cz–za moderátorkou je openspace.) Které ze stanicmají jen jednohomoderátorazpravodajství? (Stream.cz) Kteráze stanicnemáúvod(otvírák)? (Stream.cz) Jak se lišilotémaSníhv půlce dubna?(Všechnystanice se zaměřilynasilniceapředpověď počasí, TV Novaa PrimaPlayzapracovalyreportážo zemědělství,ČT24 pak samostatnou reportážpo hlavnímzpravodajskémbloku.) Varianta 2 Podobnýmzpůsobemje možnépracovats tiskovými médii –učitel takna jedendenmusíobstarat výtiskze stejnéhodne,atonejlépe:Blesk,Aha!,E15, Hospodářské noviny,Lidové noviny,MFDnes, Právoa např.Metro. Tiskovávariantaumožňuje i rozdělenínadomácí, zahraničnía sportovnízpravodajství.Zde je možné se zaměřovati na fotografie –jakouemoci fotografie vyjadřuje.
  5. 5. 5Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz

×