Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tématické plány předmětu Svět médií

161 views

Published on

Tématické plány odpovídají pro rozvržení kalendáře v roce 2016 pro výběrový seminář Svět médií na Gymnáziu Na Zatlance.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tématické plány předmětu Svět médií

  1. 1. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Tematické plány předmětu Svět médií pro školní rok 2016/17 Rozpis jednotlivých témat a jejich zařazení respektuje specifika povinně volitelného semináře, různorodé zájmy studentů v mediální oblasti či dynamiku a aktuálnost situace v oblasti médií a sociálních sítích. Obecným cílem mediální výchovy je posílení informační gramotnosti (posoudit obsah a význam zpráv), vytváření multimediálního obsahu, získání přehledu o mediálním trhu, internetové bezpečnosti či zlepšení sebeprezentace v on-line prostoru. Zastřešujícím cíem mediální výchovy je, aby se studenti naučili používat média ke svému vzdělávání. V předmětu Svět médií je cílem: ukázat,jak lze spolupracovatve virtálnímacloudovémprostředí, seznámitstudentys novinkami v mediálníoblasti, získat přehledomediálnímtrhuajehovýznamnýchosobnostechaudálostech, rozvíjetschopnostkritickyposouditobsahzpráv,odlišitfaktodsubjektivníhosdělení, pochopitproča jakkteré zprávyse šíří po sociálníchsítích, umětnapsattiskovouzprávua vědět,jakji v médiíchprosadit, získat poznatkyz dějinmédií, poznatmanipulativnítechnikydezinformačníchwebůapropagandu, pochopit,jakmédiaovivůjínášživot, dozvědětse,jakýcharakterpráce v médiíchbystudentůmvyhovoval azdaby v mediální oblasti chtěli vůbecpracovat. Povinně volitelný seminář Svět médií vychází z reáliíproměny mediání oblasti, která v důsledku nových technologií a on-line aplikací přináší pravidelně něco nového. Seminář je zaměřen spíšenarozvoj kritického myšlení, dovednosti pracovat s technologiemi, vyhledávání osobních příležitostí apod., než na ověřování znalostí aktuálního dění. Ty jsou velmi proměnlivé a každým rokem se mění. Proto je hlavním cílem semináře prostřednictvím zpracovávání mediálních témat posílení přenositelných dovedností, které lze využít i mimo školní povinnosti. Dále náplň semináře respektuje různorodost mediálních odvětví, jako je žurnalistika, reklama, PR práce, sociální marketing či tvorba multimediálního obsahu. Ty se promítají i do odlišných zájmů a ambicí profilace u jednotlivých studentů. Náplň semináře se tak proto může měnit během roku v důsledku požadavku studentů na jeho obsah. Plán obsahu výuky v jednoltlivých měsících mohou ovlivnit i významné (závažných) události z oblasti médií, které bude potřeba se studenty analyzovat. Cíle a nástroje k posílení spolupráce v on-line prostoru
  2. 2. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Vedle potkávání studentů ve třídě je důležitá komunikace v on-line prostoru. Nezbytnou součástí semináře je aktivita na Facebooku v uzavřené skupině Svět médií, kde studenti sdílejí všechny své vstupy a výstupy, které vyučující komentuje. Studenti se tak učí navzájem, před zahájením práce nad úlohou sipodle komentářů pod jednotlivými FB příspěvky zjišťují,jakúkol pojmout a jakých slepých cest se vyvarovat. Tím se učí kooperaci v on-line prostředí a zároveň práci z domova, již moderní technologie dnes umožňují. Studenti získávají dovednost spolupracovat s ostatními na dálku a být tak součástí některého z globálních týmů. Specifikum předmětové FB skupiny je podstatně vyšší počet členů, než je počet studentů v semináři. FB skupinu stále sledují bývalí absolventi semináře, učitelé z GNZ či z jiných škol, novináři, či pracovníci PR. Vstupy a výstupy studentů včetně všech komentářů vyučujícího, nesouhlasů ze strany studentů apod. jsou tak sledovány dalšískupinou lidí,kde má každý zcela odlišnou motivaci skupinu sledovat (např. novináři sbírají témata z podnětů studentů, učitelé poznávají odlišný způsob komunikace učitele se studenty atd.). Studenti si tuto otevřenost uvědomují, např. ví, že všechny jejich vstupy a výstupy jsou čteny pro ně neznámými lidmi. Zastřešující motivací všech je ovšem vzdělávání, proto skupina charakterizuje osobní vzdělávací prostředí (PLE - Personal Learning Environment), které si dnešní mladí lidé budou muset pro zachování pracovního uplatnění během života vytvořit. Zároveň se studenti učí vzájemnému sdílení, kooperace a kultivaci písemného (a nesouhlasného) projevu. Cílem předmětové facebookové skupiny je především vzájemné učení studentů a upozorňování na organizační záležitosti semináře jako jsou termíny exkurzí, deadliny podkladů pro hodnocení apod. Dalším zdrojem pro odkazy na vzdělávací příležitosti na internetu, či zajímavostí z mediální oblasti, je předmětový twitterový účet Svět médií. Všechny podklady a přípravy do výuky jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Cerative Commons na Slideshare. Cíle a nástroje v poznání mediální oblasti Předpokladem semináře je návštěva některé z redakcí ve frekvenci jednou měsíčně. Studenti budou před každou redakční návštěvou seznámeni s informacemi o dané osobě, zpravodajského titulu a vydavatelství, pod které médium spadá. Stejně tak po každé návštěvě redakce bude následovat zhodnocení exkurze, zopakování důležitých informací a jejich doplnění v souvislostech předchozích znalostí a dovedností. Vzhledem k faktu, že oblast médií se vyvijí velmi dynamicky, dochází k častým majetkovým změnám, fúzím, výskytu mediálních kauz apod., bude zpravidla první polovina devadesátiminutového bloku věnována aktualitám z mediální oblasti. Sami studenti zahajují hodinu novinkami, kterých si v mediálním dění všimli. Další témata doplňuje vyučující na základě zpravodajských portálů, jako jeMediář, Marketing & Media, pořadů ČT24 Newsroom, @online apod.. Studenti se tak pravidelně seznamují s mediálními kauzami, novinkami z oblasti technologií, nově vzniklých zpravodajských formátech apod. Hodnocení Studenti budou v prvním pololetí hodnocení na základě napsání jedné tiskové zprávy na určené téma, jedné na libovolné téma a zpracování dvou rozhovorů redačním způsobem. Pro první pololetí je podmínkou, aby respondenti rozhovorů působili v mediální oblasti, přičemž
  3. 3. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz za médium jsou považovány nejen tradiční média (tisk, rozhlas apod.), ale i divadlo, kniha, blog, youtubering či gaming. Podmínkou klasifikace pro druhé pololetí je jakákoliv tvorba multimediálního obsahu. Pokud si studenti z doporučených aktivit a témat nevyberou, mohou zpracovat dva rozhovory, které povedou s kýmkoliv, s kým se kdy chtěli setkat, ale dosud neměli důvod. Alternativami k rozhovoru je např. vytvoření hesla na Wikipedii, blogového příspěvku, tvorba videa a jeho umístění na YouTube, moderace diskuse v rámci mediálních dnů na GNZ apod. Otázky pro rozhovory v prvním i druhém pololetí jsou schvalovány vyučujícím. Celková dotace: 60 hodin I. pololetí (26 hodin) Září (2 hodiny) Úvod do studia předmětu – cíle semináře, způsob výuky, podmínky hodnocení. Říjen (6 hodin) Psaní TZ – tvorba, distribuce. Rozhlasový český trh. Média od vynálezu písma po středověk. Listopad (6 hodin) Média od středověku poo průmyslovou revoluci. Konzumace a vliv médií na jednotlivé generace. Kde si najít o médiích informace. Prosinec (4 hodiny) Nová média a nové mediální projekty. Leden ( 8 hodin) Progaganda, hoaxy a dezinformační weby. II. pololetí (34 hodin) Únor (6 hodin) Novináři a média jako součást podnikání Březen (6 hodin) Fakta, osobní sdělení, názory Zpravodajské hodnoty Duben (8 hodin) Od události k titulku Televizní a rozhlasová dramaturgie
  4. 4. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Květen (10 hodin) Historie TV Nova Krize v České televizi Politický marketing Červen (4 hodiny) PR, mediální agentury a reklama

×