Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svět hoaxů a propagandy - podklady pro učitele

1,613 views

Published on

Podklad pro učitele pro přípravu: http://www.slideshare.net/MichalKaderka/svet-mytu-hoaxu-a-propagandy

Published in: Education
 • Be the first to comment

Svět hoaxů a propagandy - podklady pro učitele

 1. 1. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Svět hoaxů a propagandy Podklady pro učitele Cílováskupinastudentů:Středníškolyaučiliště. Průřezové téma:mediálnívýchova. Mezipředmětové vztahy:dějepis,sociologie,výtvarnávýchova,občanskávýchova/základy společenskýchvěd,anglickýjazyk. Časové rozvržení:Tři blokypo 90 minutách. Blok1: Pojmy,propagandav totalitníchrežimech Cíl: Studenti poznajípojempropaganda,jehoprvní užitía pochopíprincipypropagandyve válečnémobdobíav totatlitarismu. Blok2: Doba postfaktická,sociálníbubliny,echochamber,confirmationbias,tvorbastereotypů, generalizace, ověřování, intervence (na)sociálníchsítí. Cíl: Studenti pochopí,jakse lidé utvrzujív názoru,proč hoaxyvznikají,zčehovycházejía co je předmětemdiskuse ošířenífake newsnainternetu. Blok3: Hoaxyve volbácha ruská propaganda. Cíl: Studenti poznají,jakfake newsovlivňovali prezidentskoudebatuv ČR,referendumve Velké Británii či volbyv USA. Poznajíprincipprokremelské propagandy,jejínástroje,naučíse ověřovat zprávya budouvědět,které institucese dezinformacemi zabývají. Vyučujícísi podle znalostíazkušenostítřídysi formuje dotazypodle jednotlivýchslidůsám.
 2. 2. 2Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Lekce 1: 90 minut Původ slova propaganda poprvé se uvádí slovopropagandav nově zřízenémpapežskémúřadu Sacra congregatiode propagandafide (Posvátnákongregace prošířenívíry),kterýbyl určen na šíření (propagaci) víry, lat.propagare= rozhlašovat,rozšiřovat,rozmnožovat, úřad vznikl běhemtřicetiletéválkyaměl zastavitšířeníkatolické reformace(především luteránstvíakalvanismu), po konciluv Tridentu(polovina16.století) tutoúlohupřejímájezuitskýřád (TovaryšstvoJežíšovo) atopředevšímvzdělávacíčinností, prvotní významje pozitivní,dnesje propagandavnímánanegativně. Propaganda za Velké války výrazně se projevuje propagandaběhemprvnísvětovéválky,kdyobyvatelstvo očekávalorychlýkonecválky - po vzoru jedné rozhodujícíbitvyběhemrakousko- pruské válkyv 1866 (bitvau Hradce Králové) či francouzsko-pruské válkyv 1870 (bitvau Sedanu), muselose řešit,abyobyvatelébyli i přesdlouhýkonfliktloajální,zemědělci poskytovali potravinyapod., do obdobíprvní světové válkyje datováni vznikPR(publicrelations) –kdy„ideoví“ důstojníci US armádybyli školenínaposíleníbojové vojenskémorálky, propagandase zaměřovalanarekruty(ve Velké Britániiav USA nebylapovinná vojenskáslužba) anaválečné půjčkyodobyvatelstva, více o propagandě zaprvní světové války: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/valecna-propaganda-za-1-svetove-valky/ http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/civilizace-cenzura-a-propaganda- velke-valky--1384547 Občanská válka v Rusku propagandase rozšířilai do dalšíhokonfliktu,kterývypuklpobolševickérevoluci v Rusku1917 mezi bělogvardějci aRudouarmádou, na levémplakátuje propagandaze stranybělogvardějcůvůči bolševikům (1919) – na plakáte je LevTrockij (Rudýmaršál),kterýje vyobrazenjakorudýďábel; nadMoskvou vlajírudé prapory,které symbolizují,že městoje v moci sovětů,kdežtopodmostem probíhají masové čistky čínskými dobrovolníky (znázorněnylebkami popravených), častým bělogvardějskýmmotivembyl antisemitismus (jakopozůstatekcarské politiky), pravýplakátznázorňuje ManifestbaronaWrangelera(1921),kteréhonaplakátu obklopuje zlevakulakazpravazástupce buržoazie; nadnimi je ruskávlajkas carskou korunou – celýplakátsymbolizujespojitostprotisovětskéhogenerálase starým režimem;doslovnýpřekladje:"Všechnamocmajitelům, velkostatkářůmakapitalistům. Pro dělníkyarolníky – bič!;plakátje opakemkomunistickéhosloganu„Všechnamoc sovětům.Všechnamocdělníkůmarolníkům.
 3. 3. 3Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Nacistická a protektorátní propaganda na levémplakátě je nacistickápropaganda zroku1942, kdybylozřejmé, že Německo bleskově neporazíSovětskýsvazazároveňvstoupilodoválkys USA; i přesto,že to byl Hitler,kdoválkuUS vyhlásil,obvinil z válečnéhoštváctvížidyazahájil průmyslové vyvražďovánížidůve střednía západníEvropě; na obrázkuje znázorněnžidjakožto provokatérválky,kterýovládáVelkouBritánii,USA aSSSR, doslovnýpřekladje:Za nepřátelskými mocnostmi:žid. napravoje malba v časopise Árijskýboj malíře FrantiškaVoborského,kterýbyl před válkoupopulárnímtvůrce kresebakomiksů;malbaukazuje opětžida,kterýovládá americkouspolečnostaprezidentaRoosevelta,kterýnedbáhlasůobyčejnýchlidí, ukázkaamerické propagandy,dokteré se zapojil WaltDisney: https://www.youtube.com/watch?v=kzH1iaKVsBM Komunistická propaganda ve filmu v 50. letechse promítlapropagandai do pohádek,ze kterýchvymizelynadpřirozené bytosti,protože největšímzlembylyvládnoucívrstvyav obtížnýchživotníchsituacích si dokázal prostýlidporadit, panovníkčasto líčenjakoneschopný,kterýpodléháradámhamižnýchrádců, protiváhou je častočlověkz lidu,kterývše napraví(např. Císařův pekař), pokudbyl panovníkneboprinceznazobrazeni pozitivně,takse nebáli práce (princezna Lada pracuje v kuchyni,král Miroslavpracuje jakozahradníkapod.),důležitouúlohu často sehráváchůvajako zástupce lidu,kterývždydobře panovníkovi poradí, populárnímideologickýmformátembylyseriály,např.TřicetpřípadůmajoraZemana, které vysvětlovalypoválečné dějiny –obrázekznázorňuje díl Mimikry,kterýměl poškoditskupinuThe PlasticPeopleof the Universe aVáclavaHavla. Kazisvět ze skutečného světa v ukázce je znázorněnkrál Kazisvětjakopředstavitelněmeckéhomilitarismu –během jízdyna koni slyšíme pochodové pištce,král se s ostatními zdraví podobně jako se se zdravili navzájemnacistéajednázásadně z pozice síly. Vzpoura lidu proti Kazisvětovi jak sdělujechůva,nakonecKazisvětavyhnali lidé,čeledíniapod.,se sudlicemi,vidlemi apod. – odkazuje takna husitské hnutíaKazisvěttaksymbolizuje císaře Zikmunda Lucemburského,kterýje stejně jakoKazisvětzrzavý(liškazrzavá), KazisvětjakožtoZikmundzapadal dokomunistické propagandy,podle které jsou komunisté nástupci husitstvíavše,co je německé,je taktéžfašistické, tehdejšídiváktutosymbolikuchápal velmirychle. Baťa – nejzlejší nepřítel dělníků zajímavýmpočinemje i filmBotostroj zroku1954, kterýměl očernitTomáše Baťu;zde se objevuje motiv,kdytovárníknecháodmontovatze záchodovýchmísprkýnka,aby dělníci nevysedávali nazáchodě – tentomotivse objevujeještěv 90. letech(ztěchto praktikbylyobviňoványzahraničnířetězce),
 4. 4. 4Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz kdyžbyl pouštěnBotostroj v tehdejšímGottwaldově,taknávštěvníci vztekysál během promítání poničili, Baťa nebyl komunismemjenneoblíbenýjakožtokapitalista,ale i jakočlověk,kterýna našemúzemíjakoprvní zaplatil kampaňnamířenouproti levicovýmodborům – komunisté se mupomstili přejmenovánímZlínanaGottwaldov. Červi se rozlezou, nihilismus je boží ukázkase vztahuje k očerněníalternativníscény,kterounemělykulturníreferenti pod kontrolou, v 30 případechmajora Zemanasymbolizuje skupinaMimikryskupinuThe PlasticPeople of the Universe, pro režimbyl nepřijatelnýnekonvenčnístyl či inspirace západnímundergroundem, proto byli hudebníci i jejichpříznivci terčemkritikyprosvůj vzhled(dlouhé vlasyu kluků,džínovákultura), kdyžbylyukázkyz protirežimníchdemonstrací,záměrně se ukazovali lidé,kteří navštěvujínezávisléundergroundové koncerty, u hudebníchskupinbyl silně akcentovánalkoholismusarežimsi dával záležet,abybyli hudebníci spojováni s drogami –aby nebyl undergroundatraktivníprorodiče mladých lidí, v textuje „červi se rozlezou,bičboží“ – v české historiografii je vůdce Hunůlíčenjako velmi nelítostnýabezohlednýbarbar,divákpopulárníhoseriálutaknabývápocit,že „máničky“oslavujítonejhorší,co Evropupotkalo, v ukázce je scéna,kdysi jedenz příznivcůvpichuje drogy,dětskýkočárek –neexistuje tak většíopovrženínež matka,kterápije a droguje. Reakce na Chartu 77 v lednubylo40. výročí zveřejněníCharty77 – tu podepsalojenpárlidí,režimovšem reagoval velmi hysterickyavytvořil ji takdobroupropagaci;propagandasice líčila signatáře jakozaprodance,prozápadní světtovšak bylainformace,že je zde opozice a přednísignatáři se tak stali jejími mluvčími, některé titulky používajístejně znakyasymboly,které se používají ve stejnémči posunutémsmyslu i dnes –„PevnostEvropa“,„Komuslouží“– častýargument,že je někdoplacenýze západníchpenězapod.,„Akce odpadlíkůztroskotala“ –častá neshoda,zdabylanapř.demonstrace úspěšná,pokudnanípřišlo„jen“pár setlidí, „Náš lid“– vytvářenínepřítele uvnitřskupiny,kdyse záměrně vytvářídojem, že je zde skupinalidísnažící se škodit většině. Slova negativní vs. pozitivní výčetslovje z 80. let,dnesbyse použilaslovajiná – studenti majízaúkol najít současná negativnía pozitivníslova,možnostíje nahlédnoutdodiskusí,článkůnakonspiračních webechapod.,
 5. 5. 5Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz příkladydnešníchpozitivníchpojmů:vlastenec,patriot,národ,efektivita,tradice, domov,morální,demokratický,podpora,víra,otevřený,mír,pomoc,solidaritaapod. příkladydnešníchnegativníchpojmů:chaos,diktát,parazit,neziskovka,dotace,elity, terorismus,rasismus,manipulace,demagog,provokace,konfliktapod., studenti mohouuslovvyjadřovatnaškále 1 až 10 označit,na kolikje považují zaprojev propagandya v jakémkontextu.
 6. 6. 6Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Lekce 2: 90 minut Doba postfaktická sociálnísítě umožňujíšířit vlastnínázoryi mimotradiční médiaačasto se objevujetzv. autentickázpravodajství,kterájsouzaložena nasdílenívlastníchzkušeností, dokládánímvlastními fotografiíapod., tato autentičnostmávětšísílunežfakta – i přesto,že jsoulidé konfrontováni s datya fakty,nechtějíje akceptovat,neboť nevěříčíslům, výzkumůmatd., nepřijímáme fakta–kdyžse nám faktanelíbí,nevěříme jim, emoce se stává hodnotou,je dnesfaktem, pravdumá tak ten,kdo má více lajkůa více sdílení, slovopostfaktumbylozvoleno vNěmeckuSlovem roku2016 – je zde zřejmýrozdíl,čím se německáči českáspolečnostzabývají(vČRbyloSlovemroku2016 Pražskákavárna), pro více informacío době postafaktické lzevyužíti video: https://video.aktualne.cz/dvtv/doba-postfakticka-emoce-vitezi-pravdu-ma-ten-kdo- ma-nejvice/r~4868c726ac4011e687f70025900fea04/ Proč máme každý svou pravdu a nedomluvíme se studenti přes anglickouwikipedii zjistí,jak jsouheslaechochamber(komnataozvěn) a confirmationbias (Konfirmačnízkreslení) popsánav české verzi Wikipedie, echochamber(komnataozvěn):máme přirozenýsklonvíce věřittomu,conám zapadá do systémuči čemuvěříme a odpovídánašemuviděnísvěta – technologie nám umožňujíse propojovats lidmi spodobnýmnázoremazároveň se k nám nedostávají oponentnínázory – takže se k námnaše představao světastále vrací a naopakse oslabuje možnost,že se dozvíme protinázor, velkýpodíl natétoozvěně máalgoritmusFacebooku –tenna základě našehochování, jak lajkujeme akomentujeme, pronás generuje posty,které byse námmohlylíbit – dostáváme se takdo sociálníbubliny,kterásdílístejnýnázor, confirmationbias(konfirmačnízkreslení): efektpotvrzovacíhozkresleníje silnější u emočně podbarvenýchzáležitostíau silně zakořeněnýchnázorů –člověktak upřednostňujeinformačnízdroje, které podporujíjehopřesvědčení–a stále se utvrzuje ve svémnázoru, v názorové bublině paklidémajípocit,že jejichnázorsdílíúplně všichni akdojej nesdílí,takje škůdcemvětšiny, více o algoritmechFacebooku avznikusociálníchbublin: http://nazory.e15.cz/rozhovory/vaclav-stetka-blizime-se-svetu-bez- profesionalnich-novinaru-1308347 Feeling = Fact ukázkaje z populárníhopořaduLast WeekTonightwithJohnOliverz produkce HBO, v první části moderátorkamluvío klesajícíkriminalitě,kdežtoNewtGingrich,bývalý předsedaSněmovnyreprezentantůarepublikánskývnitrostranickýprezidentský
 7. 7. 7Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz kandidátvroce 2012, tvrdí, že se lidé cítí v ohroženía na námitkymoderátorky odpovídá,že je to její„view“– pohled,či názor, v druhé části poslanectvrdí,že statistikypocházejíz liberálníchorganizací,kdežto moderátorkaoponuje,že jsoutooficiálnístatistikyFBI, nakonecposlanecuvede,že mujde předevšímopocitylidí, celýdíl je zde: https://www.youtube.com/watch?v=zNdkrtfZP8I Někoho to prostě baví citace je od tvůrce hoaxuo sebevraždě důstojníkaFBI,kteréhobavísledovatpočet lajkůa šíření, hoax má pro některé lidi stejnoufunkci ametodou,jakpřitáhnoutnasvé jednání pozornost– v minulosti některé typyosobnostífascinovalo,že kdyžzavolajína150 či 155, tak se jejichtelefonátuvěnuje pozornostadojde ke zbytečnémuvýjezdu –autor hoaxuvšakmůže na sociálníchsítích sledovat,jakse hoax šíří, je lajkovánapod.;úspěch je tedyměřitelnýaje možné jej zopakovatdalšímhoaxemausilovatodalšívlastní rekord(šířeníhoaxuse takstává hrou). #pizzagate kauza pizzagate ukazuje,jakse dezinformace vedouke konkrétnímčinůmmimo virtuálníprostor, na konci října vyšlana základě uniklýchemailůzpráva,že v pizzeriiCometPingPong dochází k sexuálnímuzneužívánídětíza účelempedofilnípornografie–za účasti Hillary Clinton, zprávuretweetnul poradce DonaldaTrumpaMichael Flynn –tím učinil zprávu pravdivou, nejdříve majiteli restaurace narostl početfollewerůnaInstagramu,kde začal dostávat výhružné vzkazy, 4. prosince – 35 dní oduveřejněníkonspiračníhotweetu –přišel dopizzerie ozbrojenec s automatickouzbraníděti osvobodit –naštěstínebylyžádné oběti, tweetys obviněnímHillaryClintonbylyz velké částíšířenyi přesúčty spravované v ČR či na Kypru. Co by měl Facebook udělat? diskuse,zdabymělybýtčlánkyobsahujícídezinformace cenzurovanésamotným Facebookem, u diskusíje důležité předkládatověřenáfakta,zachovattrpělivostaneopláceturážky (někdy natykání reagovatvykáním), držetse tématuanezabřehnoutdovysvětlování dalšíhořetězce faktů. Návrhy na řešení? studenti navrhujířešení,cobyměl Facebookproti minimalizaci šířeníhoaxůahate speechudělat,anižbyvznikalyseznamykonspiračníchwebůči docházelok cenzuře, učitel pakpředstavínávrhJohnaBorthwickaa JeffaJarvise adiskutujínadúčinností, studenti vybírajítři řešení,které favorizujíjakoúčinné anaopaksdělujíslabinytěchto opatření,
 8. 8. 8Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz zde je výběrnavrhovanýchřešení: Vytvořitjednoduššísystémnahlašovánífake news,hate speechapod., - může dojít k nahlašováníi pravdivýchzpráva opětbude panovat nedůvěrake všemu,cose na internetuobjeví. Umožnitmédiím,abyk článkůmmohlypřikládati metadata – bylobytak zřejmé,kdo metadatamá a kdo ne;někdynelze přesvědčitani daty,navíckaždý výzkum, studie apod.mohoubýt zpochybněnyči označenyjakozaujaté. Zlepšeníověřováníautorů –uživatelůmbymělobýtzřejmé,že zprávapocházíodúčtu, kterýbyl založenýnedávnoamámálopřátel/followerů. Zviditelňovatpůvodce,abynedocházelok tomu,že zpráva je z Facebooku,ale od WashingtonPost. – Pro některé lidijsoustejnězavedenámédianedůvěryhodnáa principiálnějimnevěří. Umožnitdohledatpůvodnízdroj –najít původce,kterýzprávusdílel jakoprvní. Nabízetalgoritmemi zprávya komentáře s opačnýmnázorem. Možnosteditovattweety,abyčlověk,kterýomylemsdílíneobjasněnozprávu,mohl tweetuvéstnapravoumíru. Facebookumožňuje editovatposty. Sociálnísítě by nemělyumožnitplatitsi inzerci našířenídezinformací. Být více aktivníve vzdělávánílidí,jakdezinformaci poznatapod. Další aktivita – Napsání fake news - studenti se pokusínapsatfake newspodle skutečnéhočlánku ze zahraničníredakce ČTK– ta si zakládána ověřováníinformacía přísnémoddělování faktůakomentářů, - studenti se mohouinspirovatzprávami,jakjsoupsánydezinformačnímiweby.
 9. 9. 9Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Lekce 3: 90 minut (není třeba využít všechny body) Hoax v českých prezidentských volbách v ČR je zkušenostz prezidentskýchvoleb,kdyAdamB.Bartošzveřejnil zprávu,že na zámkuKarla Schwarzenbergajsouobrazynacistů; AdamB. Bartoš je předsedastranyNárodnídemokracie –Ne Bruselu, šiřitel antisemitskýchmýtů z19. stoletía konspiracípřesserverfreeglobe.czči vlastníblog, tentohoax dostal do veřejnéhoprostoruVáclavKlausml. –nikdyovšemnevysvětlil, zda ví, že freeglobe.czje čistě konspiračníwebči že je Adam B. Bartošneonacista a zda ABB a Freeglobe důvěřuje. Parlamentní listy: seriózní nebo manipulativní zpravodajství? podobrázkemje linknavideo, studenti sledujívaktuálníchčláncích Parlamentníchlistů,zdaobsahkoresponduje s obsahemčlánku,srovnajívyzněnítitulkuajaké emoce majívyvolávat, studenti diskutují, zdaje popisParlamentníchlistůexpertemz Masarykovyuniverzity Lukáše Gregora oprávněný. Dezinformace v UK lídr kampaně proBrexitNigel Farage vkampani sliboval,že vystoupenímz EU získá VB 10 mld.libernazdravotnictví. Přiznání dezinformace v UK první denpo referendupřiznal Nigel Farage,že bylachybaslibovat,že tytopeníze půjdoudozdravotnictví,protože tonemůže garantovat, věcně ale Nigel Farage nechyboval –mluvil oušetřenýchpenězích,jenuvedl zdravotnictvíjakopříklad(peníze mohou býtvyužitynapř.proobranuči vzdělávání) – v rámci politické kulturyVelkéBritániebyl tentoslibale neférový. Hoaxy a fake news v amerických volbách po datecho zvyšovánísdílenífake news BarackObama vysvětluje,že lidé nevidírozdíl mezi postemnaFB a zpravodajstvímprofesionálníchnovinářů, jedenztvůrců šířenýchhoaxůPaul Hornertvrdí, že nikdonicneověřuje atoje důvod, proč byl Trump zvolenýamerickýmprezidentem, Paul Hornervytvořil hoaxy:Amishové budouvolitTrumpa,Obamachce zakázathymnu při sportovníchutkání,přiznánítajnéhoagenta,že Obamaje muslimagay apod.,sám Trumpa ovšemnenávidí, své hoaxyinzeroval avydělal si 10tis. USD měsíčně,ale nové opatřeníFBneumožnit inzerovatfake newshopřipravilo openíze, v reportáži radí, že čtenáři by se měli snažitčístmezi řádky,ověřit,že danýzdroj je věrohodnýanepřipomínánázvemnějakýjinývěrohodnýzdroj apředevším prohledávatnaGoogle dalšízdroje s touto informací. Fake news vítězí graf ukazuje,jakse předamerickými volbami zvyšoval početšířenýchfake newsoproti zprávámzavedenýchmédií.
 10. 10. 10Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz V ČR fake news vítězí taky do statistikyjsouzapočítányi Parlamentnílisty,kterémnoholidípovažujezaserióznía pravdivé zpravodajství. Tři dny před volbami zpráva bylavydánatři dny předvolbami a bylavytvořenamístnímpříznivcem demokratůJestinemColerem, v prolinkuje odkaznareportáž,kde se zmiňuje,že DenverGuardiannenízpravodajský web,a už vůbecne nejstaršízpravodajskýportál v Denveru,adresaspolečnostiGo Daddyvlastnící doménusídlíu parkoviště afotoje přejaté z Flickru, zpráva se šířilapřessíť fiktivníchwebů,které vytvořili makedonštíteenageři proúčely voleb,protože se rozhodli,že nafakeovýchzpráváchbudouvydělávat, ukazuje se,že díkyinternetuse mohoudovolebzapojiti zcelanezainteresované skupinyz jakéhokolivmístanaplanetě,kde je internet. Ověřování zpráv pokudsi nebudeme jistívěrohodnostízprávy,protože se zpráva nenacházíu médií s vysokýmstandardemkvalityžurnalistiky,neměli bychomje šířitdále, redakce s profesionálníredakcíobvyklezprávyověřujíanepouštíspekulace –toje důvod,proč jsouzavedenámédiazdrženlivá sinformacemi,jejichžpravdivostse teprve zkoumá. Ověřování hoaxů nejsystematičtějšímověřovatelemhoaxůje vládníProjektHateFree Culture, realizuje Agenturaprosociálnízačleňování,jedenzodborůÚřaduvládyČR, zbylé dvaserveryspíše stojína osobníiniciativě provozovatelůwebů, lze využíti reportážInternetové televize Stream.cz ohoaxech: https://www.stream.cz/fenomen/10013611-hoax-falesne-zpravy-ktere-kopiruji-nalady- ve-spolecnosti#nejnovejsi https://www.stream.cz/fenomen/10013610-bonus-take-jste-naleteli-temto-drsnym- vymyslum Prokremelská propaganda podle výročnízprávyBIS jsme cílemruské propagandy,kteráje součástíhybridníválky – oslabovánínepřítelenevojensky,ale vnitřnímrozkladem, o vlivuprokremelsképropagandyvíce zde: http://hlidacipes.org/bis-varuje-pred-ruskou-propagandou-komunisticky-poslanec- ondracek-ji-siri-pritom-ale-kontroluje-bis/ cílemje relativizovatvšechnyinformace –nicnení pravdaa na každé lži něcoje, líčení Západujakoneschopnýchaneatraktivníchzemí,které jsoupodvlivemfinančníků nebojsouv chaosu,kde vládya bezpečnostnísložky nejsouschopnyzajistitbezpečnost. Další podkladydovýukyosoučasné ruské propagandě: https://www.jsns.cz/lekce/15270-soucasna-ruska-propaganda
 11. 11. 11Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Weby a trollové v komerčnísféře odrozvoje webu2.0 (založenémnainterakci se čtenáři přesdiskuse apod.) zcelaběžné –návštěvujíweby konkurence atam informujíosvémproduktu,či konkurenci pomlouvají, mimoetické standardyPRa reklamníchagentur,je topovažováno za amaterismus, postupně přistupujíi státy,např. ve Velké Britániije 77.Brigáda – ta má za úkol vstupovati do diskusíosexu,drogácha odrazovatodcestovánído Sýrie,v Izraeli má tamějšíjednotkazase obhajovatpostoj vládyv konfliktus Hamásem, trendemje vytvářeníprofilůjenprodiskuse –s fiktivnímjménem,neurčitouprofilovou fotografií(je tamanimace,zvíře apod.) a minimumaktivitnavlastnímprofilu. Databáze prokremelských webů prokremelské webyvznikají,zanikajíči se slučují, mnohowebůvypadávelmi profesionálně,majívelmi dobře zpracovanávideai fotografie –často vypadajíjakoreálné zpravodajství, pokudsi není čtenářzprávy jistvěrohodností,měl bysi zjistit,zdawebneníuveden mezi konspiračními či proruskými weby. Znaky dezinformačních webů v ČR nenížádná cenzura,protonení možné se prezentovatjakoweb,kterýneprochází cenzurou;takyby bylonelogickévysvětlení,jakse jimpodařilopředcenzurouubránit, kdyžostatní nemajínezávislost, každýwebje jiný,některé majíredakce,některé reklamuapod., prokremelskýobsahjde častorukuv ruce s konspiracemi. Analýza článku: Aeronet http://www.slideshare.net/MichalKaderka/svet-mytu-hoaxu-a-propagandy-v-cesku-se- schyluje-k-celoplosne-cenzure Analýza článku: Protiproud http://www.slideshare.net/MichalKaderka/svet-mytu-hoaxu-a-propagandy-pracovn-list- medialni-valky-svetu-potrebujeme-propagandu-tu-spravnou zmínka na Českouspořitelnuje oaktivitě Evropskýchhodnotseznamovatkorporace o dopadech podpory webůšířících fake newsa doporučenínatěchto webech neinzerovat, medializovanýmpřípadembyloodmítnutíČeské spořitelnyv Parlamentních listech, předtím tak učinilavýznamnájazykováškolaJamesCookLanguages,
 12. 12. 12Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz inspiracíje slovenskýúspěch Konspiratori.sk,kterépřesvědčilostáhnoutreklamuz dezinformačníchwebůvíce než1400 společností –což je více než desettisíconline reklamníchkampaní. Podstata prokremelské propagandy podstatouje znejistit, vyvolatpocit,že věřitse nedáničemu, podsouváníruskéhovýkladudějin. Jak zneatraktivnit Západ příkladyv levémsloupci představujíznakybohatýchzápadníchzemí – vedle životní úrovně se od ČR lišínapř.vyšší vzdělaností,vyššíprůměrnoudélkoudožití,lepší vymahatelnosti práva,nižšíkorupcí,rychlostía efektivitouúřadůapod. –v soutěži atraktivityVýchoduaZápaduby tak logickymělyzvítězitkritériavyššíkvalityživota, každé pozitivumlze vyložiti jakonegativumvůči postkomunistickýmzemím, které jsou stále ve fázi politické i ekonomickézměny, v některýchoblastechlze některádatainterpretovatjednoznačněnegativně,neboť s nimi nemápostkomunistickáspolečnostvýraznějšízkušenostateprve se vtěchto ohledechZápadupřibližují– např.rovnostmezdmužůa žen,multikulturníspolečnost, vlivobčanskéhosektorunarozhodováníapod. v každé zemi vycházífake newsi propagandaz domácí diskuse –v ČR např. připomínání normalizace,připodobňováníEU k SovětskémuSvazu,RVHPči nacistickémudiktátu, v Polskuje zase více akcentována tradice,konzervativníhodnotyjakocírkevči rodina apod. nelze všakvnímatupozorňovánínasoučasné problémyČRi západních zemíjenjakona vlivproruské propagandy, je protonutné si udržovatnadhled,informace si ověřovata vyhodnocovatzávažnostnašichproblémů. East StratCom Task Force evropskáagenturazaloženána podporuboje proti dezinformačníchkampaním, členemi českýnovinářarusistaJakubKalenský. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám MV odborMinisterstvavnitra, má za cíl monitorovatdezinformačníkampaně, budí vášně,jsouobavyz cenzrury.

×