Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online mediabegrippen

1,681 views

Published on

 • Be the first to comment

Online mediabegrippen

 1. 1. ONLINEMEDIABEGRIPPEN
 2. 2. AAdmanagement Het centraal beheren, vertonen en meten van advertentiemateriaal voor online campagnes. Adwords Het Google advertising programma (gesponsorde koppelingen). Affiliate netwerk Verkoop van banners op cost per clickbasis.Affiliate marketing Manier van online marketing waarbij de adverteerder de affiliate partner (site/exploitant) betaalt voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereert via zijn/haar website(s). Uitgevonden en grootgemaakt door www.amazon.com.
 3. 3. BBanner Een opvallende balk over vrijwel de ghele breedte van een internetpagina. Het formaat van een gewone banner is 468x60 pixels en van een halver banner 234x60 pixels.Behavorial targeting Bij behavorial targeting wordt het surfgedrag van de gebruikers opgeslagen. Op basis hiervan is het mogelijk om de gebruiker te targeten met specifieke advertenties die relevant voor hun zijn. Een vorm van behavorial targeting is “Retargeting”. Een gebruiker bezoekt bijvoorbeeld een website van een reisaanbieder en wanneer hij opnieuw deze site of een andere website binnen het netwerk bezoekt wordt er een profiel gemaakt. Op grond hiervan kan een advertentie vertoond worden die gerelateerd is aan het profiel (een specifieke aanbieding voor vakantie met het hele gezin). Bereik (= totaal bereik) Het aantal personen van een bepaalde doelgroep of van een bevolkingsgroep dat wordt geconfronteerd met een specifiek medium (mediumbereik) of met de boodschap die door het medium gedragen wordt (reclamebereik), meestal uitgedrukt in een percentage.
 4. 4. Bezoek/Sessie Serie van een aantal opgevraagde pagina’s tijdens één sitebezoek, door één bezoeker.Bezoeker Een uniek IP-adres, die een sessie uitvoert. Zie ook ‘Unieke bezoeker’Button Een kleine banner van 120x120 pixels.
 5. 5. C Contactfrequentie Een getal dat aangeeft hoe vaak een persoon binnen een bepaalde periode (maand/ campagneduur) met een specifieke mediumeenheid of met verschillende mediumeenheden wordt geconfronteerd, dan wel met de boodschap die door het medium gedragen wordt. Ofwel: hoe vaak ziet mijn doelgroep mijn boodschap (gemiddeld).Conversieratio De verhouding tussen het aantal keren dat op een online advertentie-uiting is geclickt en het aantal keren dat dit tot het gewenste resultaat heeft geleid. Cookie Klein tekstbestand dat meegezonden wordt bij het ophalen van een webpagina. Vaak zijn cookies bedoeld om gebruikers te identificeren. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om herhaalaankopen te kunnen meten, banners te kunnen targetten, maar ook om de conversie van een advertentiecampagne te meten. Cookies kunnen alleen herkend worden door de partij die deze heeft achtergelaten.
 6. 6. CPC Cost per click, kosten per klik op een directe link.CPL Cost per lead, de adverteerder betaalt alleen als er bijvoorbeeld, via zijn advertentie, een offerte of afspraak wordt aangevraagd. CPM Cost per mille, kosten per 1.000 vertoningen.
 7. 7. CTR Click through rate, percentage adclicks op een advertentie-uiting ten opzichte van het aantal adviews.CPS Cost per sale, de kosten per verkocht product of dienst
 8. 8. DDART Het meest gebruikte admanagement systeem ter wereld, aangeboden door Doubleclick.Dekking Het percentage van de doelgroep, dat door de media in een mediaplan wordt bereikt. In formule ziet dit er als volgt uit: n Bereikte prospects/totaal aantal prospects x 100%. n Het begrip dekking kan zowel betrekking hebben op het medium, als op het reclamebereik.  Doorclickratio Het aantal gemeten clicks gedeeld door het aantal views/impressies/vertoningen van een online advertentie.
 9. 9. EEffectief bereik Een reclameboodschap is vaak slechts effectief als ze een aantal keren herhaald is. Stel een effectieve communicatie vindt plaats na (gemiddeld) vier contacten, dan is het effectief bereik het percentage van de doelgroep dat vier of meer keer bereikt wordt. Voorbeeld: het bereik (1+ contact) van een plan is 70%, het effectief bereik (4+ contacten) is 30%. Effectieve Contact Frequentie Getal dat aangeeft hoe vaak een consument met één of meerdere media, of soms ook met de specifieke communicatie-uiting, geconfronteerd moet zijn wil de boodschap effectief zijn. Effectief kan dan specifiek omschreven worden als een verandering op kennis-, houding- of gedragsniveau. Expandable banner Banner die expandeert (uitklapt), meestal na actie van de internetgebruiker (een click of mouse- over).
 10. 10. FFrequency cap(ture) Een frequency cap (afkorting van capture) kan worden ingesteld om het aantal keer dat een bezoeker een advertentie te zien krijgt te beperken.
 11. 11. G Gemiddelde contactfrequentie (average OTS) Het gemiddelde aantal contacten van degenen in de doelgroep die bereikt zijn. De gemiddelde contactfrequentie kan worden berekend door het brutobereik te delen door het nettobereik. De gemiddelde contactfrequentie is overigens niet gelijk aan het `gemiddeld aantal contacten’, omdat bij het gemiddeld aantal contacten ook het aantal mensen wordt gerekend dat geen enkel exemplaar heeft gezien. GRP Gross Rating Point. Eenheid die gebruikt wordt voor het uitdrukken van mediaprestaties van vooral TV- en radiocampagnes. Definitie is: één procent van de doelgroep, één keer bereiken. Het aantal GRP’s wordt berekend door het netto bereikspercentage van een bepaald mediaplan te vermenigvuldigen met de gemiddelde Medium Confrontatie Frequentie hiervan. Voorbeeld: 60% bereik en 4 contacten betekent 240 GRP’s.
 12. 12. IImpressies Het aantal keren dat een advertentie (banner of button) door de browser van een bezoeker is geladen.
 13. 13. LLandingspagina De webpagina waarop een bezoeker uitkomt wanneer hij klikt op een zoekresultaat of een banner. Landingspercentage Percentage dat na het klikken op een uiting op de landingspagina komt.Leaderboard Een banner over de hele breedte aan de bovenkant van een internetpagina. Het formaat van een leaderboard is 728x90 pixels. Er zijn ook expandable varianten mogelijk.
 14. 14. MMouse-over Beweging van de muiscursor over een bepaald onderdeel op een webpagina (vaak de banner).
 15. 15. OOpt-in e-mail Een vorm van e-mail marketing waarbij gebruikers aan de verzendende partij van tevoren expliciet toestemming hebben gegeven dat zij aan hen commerciële e-mail mogen versturen. Opt-out e-mail Een vorm van e-mailmarketing waarbij gebrui­kers niet van tevoren toestemming hebben gegeven e-mails te willen ontvangen. Vaak wordt opt-out e-mail gezien als spam. Wel kunnen de gebruikers binnen deze email aangeven dat zij geen verdere berichten willen ontvangen.
 16. 16. PPage view Elke vertoning van een pagina telt als één ‘page’ view.   Post-click De  activiteiten die op de externe pagina van de adverteerder worden gemeten vanuit een click op een banner. Post-impression/view Bezoekers die een banner hebben gezien kunnen ervoor kiezen om niet op de uiting te klikken. Deze bezoekers kunnen in een later stadium (bijvoorbeeld een paar dagen later) beslissen om alsnog de website van de adverteerder te bekijken. Pre-roll Een (korte) online commercial die voorafgaand aan een online video getoond wordt. Deze kan worden ingezet in combinatie met een banner.
 17. 17. RRectangle Een vierkante banner op een internetpagina die in verschillende formaten kan worden getoond. Het formaat van een gewone rectangle is 180x150 pixels, van een medium rectangle 300x250 pixels en van een large rectangle 336x280 pixels.Rich media Verzamelnaam voor alle online content voor wanneer het geen statisch (gif-)materiaal betreft. Flash en video zijn de meest voorkomende voorbeelden.Road block Bestaat meestal uit een banner en een skyscraper, hiermee vult één adverteerder alle advertentieposities binnen één internetpagina. ROC Run of category, of run of channel. Vertoningwijze van advertenties over één katern/thema/channel binnen een site.
 18. 18. RON Run of network, het verspreid plaatsen van online advertenties over alle bij de exploitant aangesloten websites. ROS Run of site, vertoningwijze van advertenties over alle pagina’s binnen één hele site. RSS Really Simple Syndication. Manier om eenvoudig op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen op een bepaalde site (zogenaamde RSS feeds). Gebruikers kunnen zich hierop aanmelden. Voor het ontvangen en lezen van RSS feeds is een RSS reader nodig, die wordt steeds vaker al standaard in browsers en mailprogrammas aangeboden.
 19. 19. SSEA (Search Engine Advertising) Deze vorm van zoekmachine marketing richt zich op gesponsorde resultaten in zoekmachines. Het inkopen van advertentieruimte wordt gedaan op basis van een veilingmodel, waarbij afgerekend wordt met cost per click. SEO (Search Engine Optimization) Het actief optimaliseren van een website zodat zij voor bezoekers makkelijk vindbaar is wanneer er op logische trefwoorden vanuit een zoekmachine wordt gezocht . Hoe hoger de website komt in de lijst met organische zoekresultaten hoe beter. Dit wordt ook wel zoekmachine-optimalisatie genoemd. Selectiviteitsindex Het getal dat aangeeft wat de verhouding is tussen het bereik van een medium binnen de doelgroep (dus de dekking) en de totale groep die door ditzelfde medium bereikt wordt. Bijvoorbeeld: medium A heeft een bereik in het universum van 20% en een bereik in de doelgroep van 30%, dit resulteert in een selectiviteitsindex van 150.
 20. 20. Share of voice Het aandeel van de mediadruk (in GRP’s, seconden, millimeters of pagina’s) van een adverteerder ten opzichte van de totale mediadruk van de concurrenten binnen een gedefinieerd segment voor een bepaalde periode.Skyscraper Een verticale banner op een internetpagina, die doorgaans aan de rechterkant van de pagina wordt vertoond. Het formaat van een gewone skyscraper is 120x600 pixels en van een wide skyscraper 160x600 pixels.STIR Stichting Internet Reclame. De STIR voert een onafhankelijk bereikonderzoek uit(in samenwerking met Intomart en Nedstad) in Nederland. Alle grote internetpublishers werken hieraan mee.
 21. 21. TTargeting De advertentie alleen laten zien aan een bepaalde groep gebruikers. Dit kan op basis van plaat, tijd, datum en umfeld, maar ook op basis van gedrag en dus bijna één op één (behavourial targeting).
 22. 22. UUmfeld De omgeving of context van een boodschap, bestaande uit de redactionele inhoud, de vormgeving en andere communicatie-uitingen in een bepaald medium. Uniek bereik Eén bezoeker die één of meerdere pagina’s van de website heeft bezocht binnen een bepaalde afgesproken tijd. Ook wanneer de persoon de site binnen de afgesproken tijd meerdere keren bezoekt, wordt hij/zij maar één keer geteld.Unieke bezoeker Meestal per maand één IP-adres (gebruiker) die een aantal bezoeken aan een internetsite brengt in die afgebakende periode.

×