Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Dane przestrzenne w PHP

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 38 Ad
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Dane przestrzenne w PHP

 1. 1. Systemy Informacji Przestrzennej Dane przestrzenne czyli Jak nauczyć PHP geografii? Michał Mackiewicz Szczyrk, 25- 27.10.2013 www.gis-support.pl
 2. 2. Systemy Informacji Przestrzennej fot. monokini / sxc.hu
 3. 3. Systemy Informacji Przestrzennej Tymczasem w internetach
 4. 4. Systemy Informacji Przestrzennej Podnosimy poprzeczkę
 5. 5. Systemy Informacji Przestrzennej Podnosimy poprzeczkę „Znajdź wszystkie czynne sklepy monopolowe czynne w piątek po godzinie 19 nie dalej niż 5 km od hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku”
 6. 6. Systemy Informacji Przestrzennej Grzechy główne Spatial Is Not Special
 7. 7. Systemy Informacji Przestrzennej Ale co konkretnie jest „specjalne”? ●Typy danych ●Relacje przestrzenne ●Układy współrzędnych ●Formaty przechowywania ●Formaty wymiany
 8. 8. Systemy Informacji Przestrzennej Typy danych Punkt (POINT) Linia (LINESTRING) Poligon (POLYGON) Fot.gimnick /sxc/hu Fot. linder6580 / sxc.hu Fot. ColinBroug / sxc.hu
 9. 9. Systemy Informacji Przestrzennej Geometrie złożone Poligon złożony (MULTIPOLYGON) Linia złożona (MULTILINESTRING) Rys. rybnik.eu Rys. rzyjontko / Wikimedia Commons
 10. 10. Systemy Informacji Przestrzennej Geometrie non-simple albo invalid Poligon z bagnetem Samoprzecinająca się linia
 11. 11. Systemy Informacji Przestrzennej Relacje przestrzenne rys. Krauss/Wikimedia Commons, CC-BY-SA
 12. 12. Systemy Informacji Przestrzennej Układy współrzędnych ● Współrzędne mogą być geograficzne albo płaskie ● Istnieje bardzo wiele układów współrzędnych ● Układy identyfikowane są przez kod EPSG, tzw. SRID ● Układy można przeliczać (transformować) z użyciem odpowiednich bibliotek
 13. 13. Systemy Informacji Przestrzennej Współrzędne geograficzne South Pole North Pole Equator Prime Meridian 0 30 60 -60 -30 90 -90 0 30 -60 60 90 -90 -30 180 -120 -150 150 120 o o o o o o o ● Współrzędne sferyczne, jednostki - stopnie ● Zakres od -90 do 90 (szerokość), -180 do 180 (długość) ● Jednolite dla całego świata ● Bardziej złożone obliczeniowo – uwzględnienie krzywizny Ziemi
 14. 14. Systemy Informacji Przestrzennej Współrzędne płaskie ● Współrzędne kartezjańskie, jednostki – metry / stopy ● Liczby 6-9 cyfrowe, najczęściej wyłącznie dodatnie ● (bardzo) wiele lokalnych układów ● Proste obliczenia – bez uwzględnienia krzywizny
 15. 15. Systemy Informacji Przestrzennej Układ współrzędnych Google ● Współrzędne rysunku mapy w odwzorowaniu Merkatora ● Ogromne zniekształcenia długości i powierzchni ● Nadają się do renderowania map, ale nie do obliczeń EPSG:900913 EPSG:3785 EPSG:3875
 16. 16. Systemy Informacji Przestrzennej PHP a dane przestrzenne ZŁA WIADOMOŚĆ Większość bibliotek przeznaczonych do pracy z danymi przestrzennymi ma bardzo słabe wsparcie dla PHP DOBRA WIADOMOŚĆ Większość potrzebnych operacji na danych przestrzennych można wykonać po stronie bazy danych
 17. 17. Systemy Informacji Przestrzennej Bazy danych dla geoinformacji SQL PostgreSQL + PostGIS MS SQL Server (natywnie) SQLite + SpatiaLite Oracle (natywnie ograniczony zestaw funkcji, +Spatial) MySQL(natywnie) NoSQL MongoDB (2.4+ natywnie) CouchDB + GeoCouch
 18. 18. Systemy Informacji Przestrzennej Bazy danych dla geoinformacji Typy przestrzenne Funkcje przestrzenne Indeksy przestrzenne Specjalne typy kolumn dedykowane przechowywaniu geometrii Specjalne funkcje np. do obliczania długości, powierzchni, wyszukiwania wg kryteriów przestrzennych, testowania relacji przestrzennych Ułatwiają wyszukiwanie wg kryteriów przestrzennych
 19. 19. Systemy Informacji Przestrzennej Typy przestrzenne Typ GEOMETRY Typ GEOGRAPHY Umożliwia przechowywanie geometrii w dowolnym układzie współrzędnych. Dane do obliczeń (np. maksymalna odległość) muszą być zadane w tych samych jednostkach, co układ współrzędnych. Dostępny w każdej bazie oferującej rozszerzenia przestrzenne Umożliwia przechowywanie geometrii tylko w układzie współrzędnych geograficznych. Dane do obliczeń (np. maksymalna odległość) są zadawane w metrach. Dostępny w PostgreSQL + PostGIS, MS SQL Server Wada: wolniejsze działanie, ograniczona liczba funkcji przestrzennych
 20. 20. Systemy Informacji Przestrzennej Funkcje przestrzenne Przykłady: Służą do operacji na typach GEOMETRY i GEOGRAPHY Podstawą jest specyfikacja OpenGIS SQL/MM Nazwy funkcji są częściowo zunifikowane między różnymi DBMS i mają przedrostek ST_ ● Funkcje pomiarów – ST_Length (zwraca długość), ST_Area (zwraca powierzchnię), ST_Extent (zwraca zasięg), ST_Distance (zwraca odległość między 2 geometriami) ● Funkcje testujące relacje przestrzenne – ST_Equals (czy geometrie są identyczne?), ST_Intersects (czy geometrie się przecinają?), ST_Disjoint (czy geometrie nie mają punktów wspólnych?) ● Funkcje tworzące nowe geometrie – ST_Buffer (strefa buforowa o zadanym promieniu), ST_Intersection (część wspólna z przecięcia 2 geometrii) ● Funkcje eksportu – ST_AsText (zwraca geometrię w postaci tekstowej), ST_AsKML (zwraca geometrię w formie zgodnej z Google Earth) ● Funkcje importu – ST_GeomFromText (tworzy geometrię na podstawie tekstu w formacie WKT), ST_MakePoint (tworzy geometrię punktu na podstawie pary współrzędnych x i y)
 21. 21. Systemy Informacji Przestrzennej Indeksy przestrzenne PostGIS: CREATE INDEX tabela1_gist ON tabela1(geom) USING gist; SpatiaLite: SELECT CreateSpatialIndex('tabela1','geom'); Służą do przyspieszenia wyszukiwania według kryteriów przestrzennych, np. w promieniu od zadanego punktu
 22. 22. Systemy Informacji Przestrzennej Forma zapisu w bazie ATRYBUTY GEOMETRIA Dane opisowe Dowolne typy dopuszczone przez DBMS Kształt obiektu Typ GEOMETRY/GEOGRAPHY Dane binarne Dodatkowe ograniczenia dot. typu geometrii i układu współrzędnych Nieobowiązkowe w aplikacjach WEB, przydatne dla DesktopGIS
 23. 23. Systemy Informacji Przestrzennej Format wymiany: GeoJSON ● Prosty w użyciu i implementacji ● Zgodny z bibliotekami WebGIS (OpenLayers,Leaflet, Geo5) ● Zgodny z aplikacjami DesktopGIS (np. QGIS) i biblioteką GDAL/OGR ● Opublikowany na GitHub automagicznie zmienia się w mapę
 24. 24. Systemy Informacji Przestrzennej GeoJSON - struktura { 'type' : 'FeatureCollection', 'features' : [ { 'type' : Feature, 'properties' : { 'atrybut1' : 'wartość1', 'atrybut2' : 2, 'atrybut3' : false }, 'geometry': { 'type' : 'Point', //LineString, Polygon, MultiPolygon etc. 'coordinates' : [] } }, // etc, etc... ] }
 25. 25. Systemy Informacji Przestrzennej GeoJSON – budowa w PHP Haczyk: Geometria musi być zapisana oddzielnie od atrybutów Problemy z nim związane: Trzeba znać nazwę kolumny z geometrią Trzeba przekształcić geometrię z bazy na format zgodny z specyfikacją GeoJSON
 26. 26. Systemy Informacji Przestrzennej Rozpoznanie kolumny z geometrią Rozwiązanie 1. Zawsze trzymać się konwencji Kolumnę geometrii zwykło się nazywać „geom” albo „the_geom” (stara konwencja) Rozwiązanie 2. Uczynić nazwę kolumny geometrii definiowalną Podanie nazwy kolumny geometrii jako jednego z parametrów zapytania do serwera i odczytanie z $_GET / $_POST Rozwiązanie 3. Skorzystać z systemowej tabeli/widoku geometry_columns Wymaga dodatkowego zapytania do bazy. Nie należy korzystać z information_schema ponieważ rozpoznaje geometrię jako typ USER_DEFINED – możliwa kolizja
 27. 27. Systemy Informacji Przestrzennej Przetworzenie geometrii z bazy na GeoJSON Rozwiązanie 1. Skorzystanie z funkcji ST_AsGeoJSON (tylko PostGIS) Rozwiązanie 2. Konwersja po stronie PHP ● Eksport funkcją ST_AsText (dostępna w PostGIS, MySQL, SQL Server, SpatiaLite) i własna funkcja parsowania ● Eksport funkcją ST_AsBinary (PostGIS, MySQL, SQL Server, SpatiaLite) i konwersja biblioteką geoPHP ● Użycie geoPHP bez funkcji eksportu (tylko PostGIS)
 28. 28. Systemy Informacji Przestrzennej Co zrobić z wynikiem ST_AsGeoJSON? Rozwiązanie 1. Rozwiązanie 2.
 29. 29. Systemy Informacji Przestrzennej geoPHP ●Biblioteka na podwójnej licencji (Modified BSD albo GPL) ●Nie ma dodatkowych zależności ●Może wykorzystać moduł GEOS – wówczas dysponuje rozszerzonym zestawem funkcji ●Możliwa integracja z Drupalem ●Umożliwia: ● Odczyt i zapis geometrii w formatach tekstowych i WKB/EWKB (wewnętrzny PostGIS) ● Obliczanie długości i powierzchni ● Obliczanie centroidu i zasięgu (bounding box) ● Sprawdzenie układu współrzędnych ● Rozbijanie geometrii złożonych na proste ● Rozbijanie geometrii poligonowych i liniowych na punkty http://github.com/phayes/geoPHP
 30. 30. Systemy Informacji Przestrzennej GeoPHP – użycie z PostGIS $sql = 'SELECT * FROM poi LIMIT 1'; $row = $pdo->query($sql)->fetch(); //geometria pobrana bezpośrednio z bazy jest zakodowana w postaci HEX $wkb = hex2bin($row['geom']); $geophpGeom = geoPHP::load($wkb,'ewkb'); $exporter = new GeoJSON(); $geojsonArray = $exporter->getArray($geophpGeom); Założenia: Instancja PDO o nazwie $pdo, tryb pobierania danych FETCH_ASSOC Kolumna geometrii o nazwie geom
 31. 31. Systemy Informacji Przestrzennej GeoPHP – użycie z funkcją ST_AsBinary() $sql = 'SELECT nazwa,adres,ST_AsBinary(geom) AS geom FROM poi LIMIT 1'; $row = $pdo->query($sql)->fetch(); //geometria pobrana bezpośrednio z bazy jest zakodowana w postaci HEX $wkb = hex2bin($row['geom']); $geophpGeom = geoPHP::load($wkb,'wkb'); $exporter = new GeoJSON(); $geojsonArray = $exporter->getArray($geophpGeom); Założenia: Instancja PDO o nazwie $pdo, tryb pobierania danych FETCH_ASSOC Kolumna geometrii o nazwie geom
 32. 32. Systemy Informacji Przestrzennej Kompletny skrypt (prawie DBMS-agnostic) require_once('geoPHP/geoPHP.inc'); $pdo = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=gis;user=geo;password=***'); $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC); $sql = 'SELECT nazwa,adres,ST_AsBinary(geom) AS geom FROM poi'; $rs = $pdo->query($sql)->fetchAll(); $geojson = ['type'=>'FeatureCollection','features'=>[]]; foreach($rs as $row) { $wkb = hex2bin($row['geom']); $geophpGeom = geoPHP::load($wkb,'wkb'); $exporter = new GeoJSON(); $geojsonArray = $exporter->getArray($geophpGeom); unset($row['geom']); $feature = ['type'=>'Feature','geometry'=>$geojsonArray,'properties'=>[]]; foreach($row as $key=>$value) { $feature['properties'][$key] = $value; } array_push($geojson,$feature); } header('Content-type: application/json'); echo json_encode($geojson);
 33. 33. Systemy Informacji Przestrzennej Zapis geometrii z GeoJSON $geojson = json_decode($_POST['geojson'],true); foreach($geojson['features'] as $feature) { $geojsonGeom = $feature['geometry']; $attributes = $feature['properties']; $geophpGeom = geoPHP::load($geojsonGeom,'json'); $wkbGeom = geoPHP::out($geophpGeom,'wkb'); $hexHeom = bin2hex($wkbGeom); $columns = implode(',',array_keys($attributes)); $values = array_values($attributes); $str = str_repeat('?,',count($values)).”ST_GeomFromWKB('$hexGeom',4326)”; $sql = „INSERT INTO tabela($columns,geom) VALUES($valueString)”; $stmt = $pdo->prepare($sql); $result = $stmt->execute($values); }
 34. 34. Systemy Informacji Przestrzennej Zapis geometrii z pary współrzędnych $x = $_POST['x']; $y = $_POST['y']; $info = $_POST['info']; //dla PostGIS $sql = INSERT INTO poi(info,geom) VALUES('$info',ST_SetSRID(ST_MakePoint($x,$y),4326)); //dla pozostałych $sql = INSERT INTO poi(info,geom) VALUES('$info',ST_GeomFromText('POINT($x $y)',4326);
 35. 35. Systemy Informacji Przestrzennej Format KML Do użycia w Google Maps / Earth Najważniejsze różnice: ● Zapis atrybutów w postaci HTML ● Opcjonalne dołączenie stylu Pozyskiwanie z bazy danych: PostGIS – funkcja ST_AsKML(geom) Pozostałe – metoda geoPHP::out($geophpGeom,'kml') Włączenie fragmentu surowego XML do DOM Więcej informacji - https://developers.google.com/kml/articles/phpmysqlkml
 36. 36. Systemy Informacji Przestrzennej …no dobrze, ale gdzie jest ten sklep monopolowy? Poszukiwanie w promieniu – ST_DWithin(geometria,promień) – tylko PostGIS SELECT * FROM poi WHERE type='alcohol' AND open_till > 19 AND ST_DWithin( geom,ST_GeomFromText('POINT(19.02456,49.72074)',4326),5000 );
 37. 37. Systemy Informacji Przestrzennej Więcej zasobów ●http://www.postgis.org ●http://geophp.net ●http://gis.stackexchange.com ●http://www.bostongis.com
 38. 38. Systemy Informacji Przestrzennej Dziękuję za uwagę.

×