Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statistik ppg bab 1-hantar

23,704 views

Published on

Published in: Education

Statistik ppg bab 1-hantar

 1. 1. Bab 1 : Pengenalan kepada Statistik 1.1 Takrifan Statistik 1.2 Istilah-istilah Statistik 1.3 Kategori Statistik 1.4 Pengkelasan Jenis Data 1.5 Sumber Data1 TR1713 - Bab 1
 2. 2. Objektif Pada akhir bab ini, anda boleh:  Memerihalkan takrifan statistik dengan tepat dan mengelaskan statistik ke dalam dua kategori.  Membezakan populasi, sampel dan pembolehubah bagi suatu masalah.  Membezakan dan mengelaskan jenis-jenis data dari segi tahap ukuran, bentuk dan perwakilan.  Mengenalpasti pemerolehan sumber data yang diperlukan dalam penyelidikan.2 TR1713 - Bab 1
 3. 3. Apa itu statistik? Statistik merupakan satu teknik matematik untuk memproses,menyusun,menganalisis dan membuat kesimpulan tentang data yang berbentuk kuantitatif. •Dalam ujian dan peperiksaan, kaedah statistik digunakan untuk membuat analisis dan kesimpulan. •Data yang dipungut ini biasanya tidak disusun dengan teratur.Untuk memudahkan kita merujuk kepada data ini,ia seharusnya direkodkan secara teratur dan sistematik.3 TR1713 - Bab 1
 4. 4. 1.1 Takrifan Statistik Proses Memanipulasi Data Mengumpul Meringkas Menganalisis Mengelas Menyusun Mentakrif Supaya kebolehpercayaan keputusan analisis dapat dinilai secara objektif4 TR1713 - Bab 1
 5. 5. 1.2 Istilah-istilah Statistik Populasi Sampel B Parameter Xb (µ, σ 2) Sampel A Xa Sampel C Statistik Xc (X , s)5 TR1713 - Bab 1
 6. 6. 1.2 Istilah-istilah Statistik Pembolehubah Juga dikenali sbg Elemen/Unit responden/unsur/ Ketinggian unit. Objek atau sumber (cm) utk dapatkan maklumat Ciri-ciri individu dlm Ali 160 unit populasi Guna 162Elemen Swee Lin 157 Cerapan Aida 155 Prakash nilai yg167 Nilai yg diperolehi Satu tetap drp satu pembolehubah Pemalar6 TR1713 - Bab 1
 7. 7. Fikir dan buat Nyatakan apakah populasi, sampel dan pembolehubah bagi pernyataan kajian di bawah: 2. Satu kajian dijalankan untuk menguji keberkesanan teknik baru pengajaran subjek- subjek di peringkat SPM sesebuah negeri di Malaysia. 3. Satu kajian dijalankan untuk mengetahui tahap pengetahuan komputer bagi pelajar- pelajar sekolah rendah di Selangor.7 TR1713 - Bab 1
 8. 8. Tugasan Bekerja secara berpasangan(berempat) diminta untuk kemukakan suatu kajian statistik yang anda minati. Berikan situasi kajian, jangkaan diakhir kajian, nyatakan populasi dan sampel, serta nyatakan pembolehubah yang hendak diukur. Sila bentangkan dapatan anda pada jerjumpaan akan datang.8 TR1713 - Bab 1
 9. 9. 1.3 Kategori Statistik Kategori Statistik Statistik Perihalan Statistik Aruhan9 TR1713 - Bab 1
 10. 10. 1.3 Kategori Statistik-Perihalan Menggunakan kaedah berangka dan grafik untuk menentukan corak set data, meringkaskan maklumat daripada set data dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk yang menarik. Markah ujian bagi kursus statistik • Keseluruhan data  set data • Nama-nama pelajar  unsur • Markah-markah pelajar  cerapan Pamer data dlm bentuk yg bermakna seperti carta pai , histogram dll.10 TR1713 - Bab 1
 11. 11. 1.3 Kategori Statistik-Aruhan Mengandungi kaedah yang menggunakan keputusan sampel untuk membuat keputusan atau pengganggaran mengenai populasi. Sebahagian besar statistik adalah membuat keputusan, aruhan, peramalan dan penganggaran mengenai populasi berdasarkan keputusan yg didapati drp sampel.11 TR1713 - Bab 1
 12. 12. OBJEKTIF•Pengkelasan Data•Menyediakan data untuk dianalisis.• Memilih format yang sesuai untuk mempersembahkan data.• Memilih teknik yang paling sesuai• untuk menghuraikan data (statistik deskriptif)• Memilih teknik yang paling sesuai untukmeninjau hubungan dan aliran dalamdata (korelasi dan statistik inferensi)
 13. 13. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Perwakilan Bentuk Tahap Ukuran13 TR1713 - Bab 1
 14. 14. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Perwakilan data Kuantitatif Kualitatif Boleh diukur & wujud dlm Tidak boleh diukur skala nombor melalui skala nombor14 TR1713 - Bab 1
 15. 15. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Bentuk Diskrit Selanjar15 TR1713 - Bab 1
 16. 16. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Diskrit Mempunyai sukatan data tertentu. Data yang boleh dibilang. cth: Bilangan perkataan dlm satu muka surat, bilangan pelajar yg mempunyai komputer16 TR1713 - Bab 1
 17. 17. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Selanjar Mempunyai sukatan data berterusan dan boleh mengambil nilai-nilai dalam satu selang. Data yang boleh diukur. cth: Ketinggian bangunan, masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu tugasan17 TR1713 - Bab 1
 18. 18. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Tahap Ukuran Data Nominal Data Selang Data Ordinal Data Nisbah18 TR1713 - Bab 1
 19. 19. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Nominal Untuk menamakan /mengkategorikan. Tidak boleh disusun. Mempunyai nama atau label tertentu cth: jantina, kaum, agama, bangsa dan respon pelajar terhadap kajian  ya / tidak19 TR1713 - Bab 1
 20. 20. CONTOHNYA : JUMLAH PEKERJA SETIAP JABATAN (SKALA NOMINAL) JABATAN KEKERAPAN RUNCIT 67 GUDANG 62 AKAUN 15 PERSONAL 16 Jadual 12.2
 21. 21. CARTA BAR UNTUK DATA NOMINAL BAGI KUMPULAN BANDINGAN 60 50 40Kekerapan 30 lelaki 20 perempuan 10 0 runcit gudang akaun personal Jabatan
 22. 22. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Ordinal Data boleh disusun ikut tertib tetapi perbezaan nilai tidak dapat ditafsirkan atau tidak memberikan apa-apa makna. cth: pengetahuan komputer pelajar dikelaskan kpd cemerlang, baik, sederhana atau lemah.22 TR1713 - Bab 1
 23. 23. Data ordinal Contoh : – Sangat setuju, setuju, tidak setuju – Sangat baik, baik, lemah – Rendah, sederhana, tinggi Berapa kerapkah anda ke perpustakaan? (Tandakan satu sahaja) Setiap hari Sekali seminggu Kadang-kadang Tidak pernah
 24. 24. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Selang Data yang boleh disusun ikut tertib dan perbezaan nilai data dapat ditafsirkan atau ditentukan; termasuk bacaan negatif dan sifar yang menunjukkan kuantiti. Contoh : Skala darjah, ukuran kecerdasan.24 TR1713 - Bab 1
 25. 25. Contoh Data Selang JADUAL MENUNJUKKAN FREKUENSI SKOR BILANGAN PEKERJA DENGAN PELBAGAI JULAT BAGI UJIAN IQ Skor Frekuensi Bilangan 76-80 1 81-85 0Selang = 4 86-90 4 91-95 10 96-100 21 101-105 25 106-110 48 111-115 18 116-120 11 121-125 4 126-130 1 131-135 2 136-140 1
 26. 26. POLIGON FREKUENSI 70 60 50Kekerapan Terlatih 40 30 Tidak Terlatih 20 10 0 30-34 35-39 40-44 45-59 Skor
 27. 27. 1.4 Pengkelasan Jenis Data Data Nisbah Data yang boleh disusun ikut tertib dan perbezaan nilai data dapat ditafsirkan. Nombor dinyatakan dalam skala yang mempunyai perbezaan yang sama Cth: bacaan halaju kereta 90km/j, 120km/j27 TR1713 - Bab 1
 28. 28. data nisbah Contoh: skor ujian pencapaian, pendapatan atau gaji seseorang Berapakah pendapatan tahunan anda? b)Kurang dari RM5000 c)RM 5001 hingga RM 10,000 d)RM 10,001 hingga RM 15 000 e)RM 15 001 hingga RM 20 000 f)RM 20 001 atau lebih
 29. 29. Fikir dan buat 1. Nyatakan jenis data di bawah dari segi perwakilan data (kualititatif/kuantitatif): a. Bilangan kereta yang terdapat di kampus IPGI. b. Warna kereta-kereta yang terdapat di kampus IPGI. c. Kepuasan pemilik kereta di IPGI. 2. Nyatakan jenis data di bawah dari segi bentuk data (diskrit/selanjar): a. Jarak di antara hostel dengan Bangunan Pentadbiran b. Poskod. c. Markah akhir yang anda terima untuk kursus ini. d. Dalam satu kaji soal selidik ke atas 250 orang dewasa, didapati 67% mempunyai kereta.29 TR1713 - Bab 1
 30. 30. Fikir dan buat 3. Kenalpasti tahap ukuran yang sesuai (nominal/ordinal/selang/nisbah) a. Kualiti bagi satu sampel tayar kenderaan telah diberi taraf pertama, kedua, ketiga dan keempat oleh jurutera-jurutera kualiti. b. Bacaan tekanan (dalam psi) bagi sebuah tayar yang diambil. c. Suhu di Bangunan Siantan pada 27 Jun 2011. d. Pembahagian pelajar kepada Jabatan Matematik30 TR1713 - Bab 1
 31. 31. Pengkodan data Pengkodan selalunya melibatkan peruntukan nombor kepada data. Pengkodan ialah satu proses memberikan satu nilai numerik pada sesuatu jawapan yang diberikan oleh responden. Contoh: 1=Ya, 2=Tidak, 3=Tidak pasti, 0=Tiada data/tiada tindakbalas.
 32. 32. 1.5 Sumber Data  Secara amnya data boleh diperolehi secara Eksperimen Rekod Sejarah32 TR1713 - Bab 1
 33. 33. 1.5 Sumber Data Di dalam bidang fizik, biologi, sains hayat dan sains sosial, data yang diperlukan dikumpul melalui eksperimen terkawal. Digunakan oleh saintis.33 TR1713 - Bab 1
 34. 34. 1.5 Sumber Data Dalam sesetengah situasi, tidak mungkin berbaloi untuk menjalankan eksperimen. Dalam banyak kes, data perlu diambil daripada sumber-sumber yang dipercayai – rekod berkenaan perkara yang telah berlaku. Digunakan oleh peramal kajicuaca, ahli statistik, ahli ekonomi34 TR1713 - Bab 1
 35. 35. 1.5 Sumber Data  Secara khususnya, data boleh diperolehi daripada Sumber terbitan Ujikaji daripada rekabentuk Kajian/soal selidik Pemerhatian35 TR1713 - Bab 1
 36. 36. 1.5 Sumber Data Diambil drp buku, jurnal, suratkhabar dll. Sumber terbitan Terbahagi kpd 2: Data primer & Data sekunder Ujikaji daripada Menjalankan kawalan rekabentuk terhadap unit/elemen. Tanya beberapa soalan kpd Kajian/soal selidik individu dlm sampel dan rekod jawapan. Memerhatikan unit/elemen Pemerhatian ujikaji dan rekod pembolehubah yg diminati.36 TR1713 - Bab 1
 37. 37. 1.5 Sumber Data-Sumber Terbitan Data Primer Data Sekunder Penerbitnya adalah Penerbitnya bukan pengumpul data. pengumpul data.37 TR1713 - Bab 1

×