Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi

Prezentacja z "Warsztatu Badacza Łodzi", częsci Warsztatów Miejskich zorganizowanych w ramach Festiwalu Miejskich Odkrywców MIASTOGRAF (www.miastograf.pl)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi

 1. 2. WARSZTAT BADACZA ŁODZI Prowadzenie: Kamil Śmiechowski, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ ŁÓDŹ, 25 MARCA 2008 Klub Łódź Kaliska
 2. 3. CO TO JEST HISTORIA I JAK JĄ BADAĆ? HISTORIA RES GESTAE (DZIEJE)‏ RERUM GESTARUM (OPIS DZIEJÓW)‏
 3. 4. INFORMACJE O PRZESZŁOŚCI INFORMACJE PŁYNĄCE ZE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE
 4. 5. KRYTYKA ŹRÓDEŁ KRYTYKA ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA
 5. 6. JAK ZBUDOWAĆ BIBLIOGRAFIĘ? <ul><li>„ Zawsze podawajcie źródło z jakiego pochodzi dana informacja, fragment czy obraz! Poza zgodnością z przyjętym obyczajem, znakomicie ułatwi to późniejsze opracowanie i zestawienie materiałów, a także ewentualne dalsze poszukiwania”. </li></ul><ul><li>JAK ZATEM BUDOWAĆ BIBLIOGRAFIĘ? </li></ul><ul><li>WZÓR: </li></ul><ul><li>1. Nazwisko pierwsza litera imienia autora., pełen tytuł pracy , miasto wydania rok wydania, ew. ilość stron. </li></ul><ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>1. Puś W., Dzieje Łodzi przemysłowej (Zarys historii) , Łódź 1987, ss. 150. </li></ul><ul><li>2. Puś W ., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914 , Łódź 2003, ss. 270. </li></ul><ul><li>3. Pytlas S. , Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1861-1914 , Łódź 1994, ss. 430. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>A jeśli dana pozycja nie ma autora, lecz jedynie redaktorów i dzieli się ponadto na wiele tomów? </li></ul><ul><li>WZÓR: </li></ul><ul><li>1 Tytuł pracy, red., nazwisko redaktora 1. litera imienia., nr tomu: tytuł tomu, miejsce wydania rok wydania, ew. liczba stron. </li></ul><ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>1. Łódź. Dzieje miasta , red. Rosin R., t. 1: Do roku 1918 , red. Baranowski B., Fijałek J., Warszawa-Łódź 1980, ss. 674. </li></ul><ul><li>2. Historia prasy polskiej , red. Łojek J., t. 3: Prasa polska w latach 1918-1939 , red. Paczkowski A., Warszawa 1980, ss. 534. </li></ul><ul><li>A zatem: </li></ul><ul><li>Jeśli dane wydawnictwo ma tylko redaktora (-ów), to w przypisie piszemy najpierw tytuł, potem zaś skrót „red.” i nazwisko redaktora. </li></ul><ul><li>Jeśli dane wydawnictwo jest jednym z tomów wydawnictwa ciągłego, piszemy najpierw tytuł serii, potem zaś tytuł tomu. </li></ul>
 7. 8. A czasopisma? WZÓR: 1. Autor, tytuł, „tytuł czasopisma” rok wydania, numer, strony. Przykład: 1. Giza A. , Ludność niemiecka w Regionie Łódzkim w ocenie prasy polskiej początku XX wieku, „Rocznik Łódzki” 1999, s. 51-60. A artykuły zawarte w innych książkach? WZÓR: 1. Autor, tytuł, [w:] (autor,) tytuł, (redakcja), miejsce wydania rok wydania, strony. Przykład: 1. Tyburowski W. , Ruch naturalny ludności żydowskiego okręgu metrykalnego Brzostek 1864-1938, [w:] Michalewicz J. , Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995. 2. Wachowska B., Między wojnami , [w:] W dymach czarnych budzi się Łódź. Z dziejów łódzkiego ruchu robotniczego 1882-1948 , red. Samuś P., Łódź 1985, s. 191-318. <ul><li>BUDOWA PRZYPISÓW </li></ul><ul><li>Woźniak K. P., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny , Warszawa – Łódź 1998, ss. 131. </li></ul>
 8. 9. ŹRÓDŁA DO HISTORII ŁODZI
 9. 10. GDZIE MOŻNA SZUKAĆ INFORMACJI O HISTORII ŁODZI? <ul><li>Archiwum Państwowe w Łodzi </li></ul><ul><li>Biblioteki łódzkie </li></ul><ul><li>Bibliografia Łodzi i bazy danych </li></ul><ul><li>Muzea łódzkie </li></ul><ul><li>Inne </li></ul>
 10. 11. Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ)‏ <ul><li>Adres: 91-415 Łódź, pl. Wolności 1 </li></ul><ul><li>Pracownia przy pl. Wolności 1 udostępnia mikrofilmy oraz zespoły: Akta miasta Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki 1918-1939, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 1945-1950, zbiory kartograficzne ikonograficzne. </li></ul><ul><li>Pracownia przy al.. Kościuszki 121 udostępnia pozostałe akta administracji państwowej samorządowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej i Kaliskiej Królestwa Polskiego (1867-1914) oraz województwa łódzkiego (II RP, po 1945 r.), akta stanu cywilnego (tylko część niezmikrofilmowaną), akta sądowe, instytucji finansowych i przemysłowych, stowarzyszeń, partii politycznych, akta rodzinno-majątkowe, teatralia, zbiory pism i druków ulotnych. Pracowni udostępnia się również druki i prasę ze zbiorów biblioteki Archiwum. </li></ul><ul><li>Zasady korzystania: </li></ul><ul><li>Pełnoletniość. </li></ul><ul><li>Akta udostępnia się w pracowniach naukowych. </li></ul><ul><li>Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie, po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. </li></ul><ul><li>Wcześniejsze udostępnianie archiwaliów jest dopuszczalne na potrzeby prac naukowych. </li></ul><ul><li>Akta metrykalne i stanu cywilnego są udostępniane po upływie 100 lat od daty ich wytworzenia (kiedy przekazują je archiwa Urzędów Stanu Cywilnego). </li></ul><ul><li>Akta zmikrofilmowane udostępnia się tylko na mikrofilmach. </li></ul><ul><li>Aby otrzymać akta do wglądu, należy wypełnić zgłoszenie użytkownika i złożyć w czytelni rewers. </li></ul>
 11. 12. Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 9.00 - 18.00 piątek 9.00 - 15.00 Informacje o zasobie: http://www.lodz.ap.gov.pl http://www.archiwa.gov.pl/ Baza danych SEZAM Baza danych PRADZIAD
 12. 13. BIBLOTEKI ŁODZI <ul><li>KONSORCJUM BIBLIOTEK ŁÓDZKICH </li></ul><ul><li>http://www.biblioteki.lodz.pl/ </li></ul><ul><li>Umożliwia przeglądanie katalogów największych akademickich bibliotek łódzkich: </li></ul><ul><li>Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego </li></ul><ul><li>Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego </li></ul><ul><li>Biblioteki Politechniki Łódzkiej </li></ul><ul><li>Bibliotek Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, PWSFTviT, Wyższego Seminarium Duchownego i innych </li></ul><ul><li>UWAGA! </li></ul><ul><li>Nie wszystkie pozycje z katalogów ww. bibliotek są umieszczone w katalogu komputerowym! </li></ul>
 13. 14. BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO <ul><li>http://www.lib.uni.lodz.pl/library/ </li></ul><ul><li>1. Największa biblioteka w Łodzi i regionie. </li></ul><ul><li>2. Tylko część zbiorów umieszczono w katalogach internetowych. </li></ul><ul><li>3. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki mają: </li></ul><ul><li>a)       pracownicy i emeryci UŁ </li></ul><ul><li>b)       studenci, doktoranci, stażyści wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w UŁ oraz słuchacze studiów podyplomowych </li></ul><ul><li>c)       pracownicy i studenci innych szkół wyższych Łodzi i województwa ( które zawarły umowę z władzami UŁ)‏ </li></ul><ul><li>d)       pracownicy urzędów i instytucji naukowo - badawczych woj. łódzkiego ( które zawarły umowę z władzami UŁ)‏ </li></ul><ul><li>e)       inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie wymienione w punktach a) - d), na podstawie odrębnych zasad. </li></ul><ul><li>4. Osoby nie będące studentami UŁ mają prawo do korzystania ze zbiorów BUŁ tylko na miejscu! </li></ul>
 14. 15. BIBLIOTEKA PIŁSUDSKIEGO http://www.wimbp.lodz.pl/ 1. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w zakresie szeroko pojętej informacji bibliograficznej i bibliotecznej a także związane z Łodzią i regionem łódzkim. 2. Przyznajemy nagrodę „Złoty Ekslibris&quot; za najlepsze książki popularnonaukowe o Łodzi i Regionie. 3. Dział Zbiorów i Informacji Regionalnej udostępnia zbiory dotyczące tej tematyki w odrębnej czytelni. 4. Biblioteka prowadzi bardzo cenną i bogatą Bibliografię Łodzi i Regionu Łódzkiego, dostępną w 3 bazach danych: Regionalia 1, Regionalia 2, Regionalia 3 pod adresem: http://www.wimbp.lodz.pl/region_lodzki/ 5. Wszystkie książki i czasopisma są dostępne w katalogach komputerowych online! http://www.biblioteki.lodz.pl/ http://www.wimbp.lodz.pl/bazy/ http://mak.wimbp.lodz.pl/samorzadowe/
 15. 16. ŁÓDŹ – MUZEA POSIADAJĄCE ZBIORY HISTORYCZNE <ul><li>Centralne Muzeum Włókiennictwa - http://www.muzeumwlokiennictwa.pl </li></ul><ul><li>Muzeum Historii Miasta Łodzi - http://www.muzeum-lodz.pl </li></ul><ul><li>Muzeum Tradycji Niepodległościowych - http://www.muzeumtradycji.pl </li></ul><ul><li>Muzeum Sztuki – Rezydencja Księży Młyn - http://www.msl.org.pl/palac-herbsta </li></ul><ul><li>Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – </li></ul><ul><li>http://www.dziedzictwo.pl/sources/muzea/lodz/lodz-archeo.html </li></ul><ul><li>Zarówno korzystanie ze zbiorów muzeów, jak i korzystanie z ich oferty programowej i ich zwiedzanie jest doskonałą lekcją historii miasta. </li></ul>
 16. 17. BIBLIOGRAFIA ŁODZI
 17. 19. WYDAWNICTWA NAUKOWE <ul><li>SYNTEZY </li></ul><ul><li>DZIEJE SPOŁECZNE I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH </li></ul><ul><li>ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, KULTURA I SZTUKA </li></ul>
 18. 20. 1. Łódź. Dzieje miasta , red. Rosin R., t.1: Do roku 1918 , red, Baranowski B., Fijałek J., Warszawa – Łódź 1980.
 19. 21. 2. Puś W., Dzieje Łodzi przemysłowej. Zarys historii , Łódź 1987. (p)
 20. 22. O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH W ŁODZI <ul><li>1. Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944 : wybrane problemy , red. Liszewski, S. Puś W., Łódź 1991. </li></ul><ul><li>2. Kempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi: słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych, t. 1, Łódź 2001; t. 2, Łódź 2002; t. 3, Łódź 2003; t. 4, Łódź 2004. (p)‏ </li></ul><ul><li>3. Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta , Łódź 2005. </li></ul><ul><li>4. Niemcy w dziejach Łodzi do 1945 roku. Zagadnienia wybrane , red. K. A. Kuczyński, B. Ratecka, Łódź 2001. </li></ul><ul><li>5. Pod jednym dachem = Unter einem Dach: Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku = die Deutschen und ihre polnischen und jüdischen Nachbarn in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert , red. K. Radziszewska, Woźniak K. P., Łódź 2000. </li></ul><ul><li>6. Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX - XX w. : sąsiedzi dalecy i bliscy, red. Samuś P., Łódź 1997. </li></ul><ul><li>7. Puś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914 , Łódź 1998. </li></ul><ul><li>8. Spodenkiewicz P., Zaginiona dzielnica: Łódź żydowska – ludzie i miejsca , Łódź 1999. (p)‏ </li></ul><ul><li>9. Walicki J., Synagogi i domy modlitwy w Łodzi (do 1939 r.) , </li></ul><ul><li>Łódź 2000. </li></ul>
 21. 23. Przemysł, burżuazja, robotnicy, życie społeczne w dawnej Łodzi – najważniejsze pozycje 1. Missalowa G., Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815-1870 , t. 1: Przemysł , Łódź 1964; t. 2, Łódź 1967; t. 3: Burżuazja , Łódź 1975. 2. Puś W., Pytlas S., Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827-1977 , Warszawa – Łódź 1979. 3. Pytlas S. , Łódzka burżuazja przemysłowa w l. 1964-1914 , Łódź 1994. 4. Rynkowska A., Ulica Piotrkowska , Łódź 1970. 5. Sikorska – Kowalska M., Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku , Łódź 2001. 6. W dymach czarnych budzi się Łódź. Z dziejów łódzkiego ruchu robotniczego 1882-1948 ,, Łódź 1985. 7. Włókniarze łódzcy. Monografia , Łódź 1966. Popularnonaukowe: 1. Budziarek M., Łodzianie , Łódź 2000. 2. Pawlak W., Minionych zabaw czar, czyli Czas wolny i rozrywka w dawnej Łodzi , Łódź 2000. 3. Skrzydło L., Rody fabrykanckie , Łódź 1999. 4. Skrzydło L., Rody fabrykanckie Cz. 2. , Łódź 2000.
 22. 24. BIBLIOTECZKA TOnZ
 23. 25. Architektura, urbanistyka, sztuka w dawnej Łodzi <ul><li>Domninikowski J., Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854-1945, Łódź 2001. </li></ul><ul><li>Jordan W., W kręgu łódzkiej secesji , Łódź 2006. </li></ul><ul><li>Koter M., Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej , Warszawa 1969. </li></ul><ul><li>Pellowski A., Kultura muzyczna w Łodzi do roku 1818, Łódź 1994. </li></ul><ul><li>Popławska I., Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa 1973. </li></ul><ul><li>Prykowska - Michalak K., Teatr niemiecki w Łodzi : sceny, wykonawcy, repertuar (1867-1939) , Łódź 2003. </li></ul><ul><li>Stefański K., Jak zbudowano przemysłową Łódź : architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914 , Łódź 2001. </li></ul><ul><li>Stefański K., Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Łódź 2003. </li></ul><ul><li>Stefański K., Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta : 1821-1914 , Łódź 1995. </li></ul>
 24. 26. ALBUMY, STARE ZDJĘCIA I POCZTÓWKI

×