Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
รายงานการปฏิบัติงานธุรการโร
งเรียน
(1 ตุลาคม พ.ศ.255๔ ถึง 30 กันย...
2รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ตาบลกุดกว...
3รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
จัดทาโดย
นางสาวจตุพร ทองลาด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โรง...
4รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
ที่ ๑๓ / 2555
วัน
ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อ
ง
รายงานการปฏิบัติงาน...
5รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บั ด นี้ ข้ า พ เ จ้ า
ไ ด้ ด า เนิ น จั ด ท า ร า ย ง าน ก า ร ป...
6รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………
ลงช...
7รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
(นางอัญชลี ขวัญศักดิ์)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ
(หัว...
8รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
คานา
รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเล่มนี้ ได้ ได้รวบ ประวัติ
...
9รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
สารบัญ
คานา หน้
า
บทที่ 1 หลักการและเหตุผลและประวัติส่วนตัว
1.1 ห...
10รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
1.4 ที่ตั้งของสถานศึกษา ที่ทางาน
1.5 ประวัติส่วนตัว
1.6 ประวัติค...
11รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
๔.๑.
ผลประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเ
รียน ...
12รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
13รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 1
หลักการและเห
ตุผลและประวั
ติส่วนตัว
14รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 1
หลักการและเหตุผลและประวัติส่วนตัว
1.1. หลักการและเหตุผล
...
15รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
น แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้
เพ ร าะ ร ะ เบี ย บ ส า...
16รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ ...
17รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
คติส่วนตัว :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
1.6 ประวัติคร...
18รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
๑.๙ ประวัติการลา (1 ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕)
วันลา รายกา...
19รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 2
20รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 2
21รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทบาทและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.1 บทบาทและหน้าที่ของ “งานธุรกา...
22รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
 เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท...
23รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
ที่ รายการผลงาน/ภาระหน้าที่/การปฏิบัติ
1 งานสารบรรณ
- รับลงทะเบี...
24รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
๒.๕ ผลงาน/ภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ที่ รายการผลงาน/ภาระหน้าท...
25รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
๒.๗ หน้าที่ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
/งาน
...
26รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
27รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 3
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตนเอง
ใ น ร อ บ ปี ง บ ป ร ะ ม า...
28รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
3.๒ งานเขียนบทความ/คู่มือปฏิบัติงาน/เครื่องมือต่างๆ/การเผยแพร่เอ...
29รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
๓.๓ อบรม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
Teac...
30รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
๓.๓ อบรม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
Teac...
31รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ อ้างอิง
ในโครงการประเมินคุณภาพการศึก
...
32รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ ๔
ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ธุรการ
33รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ ๔
ผลการประเมินการปฏิบัติงานธุรการ
๔.๑.
ผลประเมินสมรรถนะการ...
34รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
3. ความประพฤติ(40)
3.1 การรักษาวินัย
3.2 ความอุตสาหะ
3.3 ความรับ...
35รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
( นางสาวจตุพร ทองลาด )
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วันที่ ...
36รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บัติ อิง
๓.
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอ
าชีพ
เช่น
- ภาพถ่าย
- ค...
37รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
สมรรถนะที่ ๖ การสืบเสาะหาข้อมูล
ความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ...
38รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
มุ่งเน้นความชัดเจนของ...
39รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
2.1 คุณภาพงาน
2.2 ปริมาณงาน
3. ความประพฤติ(40)
3.1 การรักษาวินัย...
40รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
ความเห็นของกรรมการคนที่1 - 3
 เห็นควรให้จ้างต่อไป
 เห็นควรให้จ...
41รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
42รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 5
สรุปปัญหา/อุปส
รรคต่างๆและส
รุปผลการทางา
43รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
บทที่ 5
สรุปปัญหา/อุปสรรคต่างๆและสรุปผลการทางาน
๕.1 ปัญหา/อุปสรร...
44รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
...................................................................
45รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
...................................................................
46รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
ซ. ภาพกิจกรรม
ฌ. สาเนาเกียรติบัตร
ญ. สาเนาผลการประเมินการปฏิบัติ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Turakarn report

427 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turakarn report

 1. 1. 1รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด รายงานการปฏิบัติงานธุรการโร งเรียน (1 ตุลาคม พ.ศ.255๔ ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2555) จัดทาโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใช้ตัวหนังสือ TH SarabunIT๙
 2. 2. 2รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ตาบลกุดกว้าง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาข อนแก่น เขต 5 รายงานการปฏิบัติงานธุรกา รโรงเรียน (1 ตุลาคม พ.ศ.255๔ ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2555)
 3. 3. 3รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด จัดทาโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ตาบลกุดกว้าง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 บันทึกข้อความ ส่วนราช การ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแ ก : งานธุรการโรงเรีย น โทรศัพท์ : 088-7474655 E-mail : Blessing4nui@Gmail.com เวบไซต์ส่วนตัว : www.Jatuporn.ucoz.com
 4. 4. 4รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ที่ ๑๓ / 2555 วัน ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อ ง รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก อ้างถึง หนังสือจาก สพป.ขก.๕ ที่ ศธ 04029/2382 ลว.24 กรกฎาคม 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 เล่ม ๒. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต ามโครงการคืนครูให้นักเรียน 2555 จานวน 1 ชุด ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เข ต 5 ไ ด้ จั ด ส ร ร อั ต ร า จ้ า ง ป ฏิ บั ติ ง า น ธุ ร ก า ร โ ร ง เรี ย น ต า ม โ ค ร ง ก า ร คื น ค รู ใ ห้ นั ก เ รี ย น จ าก งบ ป ร ะ ม าณ ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ ท ย เข้ ม แ ข็ ง 2 5 5 5 ให้โรงเรียนในสังกัด และระยะเวลาจ้างจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2 5 5 5 นั้ น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างในปีงบ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 6 ส พ ป . ข ก . ๕ ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุร การโรงเรียน และอ้างถึงคาสั่งโรงเรียน เลข ที่ ๗๘ /๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุร การโรงเรียน นั้น
 5. 5. 5รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บั ด นี้ ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ ด า เนิ น จั ด ท า ร า ย ง าน ก า ร ป ฏิ บั ติ งา น ธุ ร ก า ร โร ง เรี ย น เพื่อรายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ ผ่ า น ม า และเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงา น ธุ ร ก า ร โ ร ง เ รี ย น ข้ า พ เจ้ าจึ ง ข อ ส่ ง ร า ย งา น ก าร ป ฏิ บั ติ งา น ธุร ก าร โร ง เรีย น ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้ างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงชื่อ………………………………………………………… (นางสาวจตุพร ทองลาด) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ความคิดเห็นของกรรมการ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………
 6. 6. 6รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ลงชื่อ คณะกรรมการ (นางสายพิณ โสมคา) ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ) ความคิดเห็นของกรรมการ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
 7. 7. 7รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด (นางอัญชลี ขวัญศักดิ์) ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล) ความคิดเห็นของผู้อานวยการ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ลงชื่อ………………………………………………………… ( นายเฉลิม สุระพินิจ ) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
 8. 8. 8รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด คานา รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเล่มนี้ ได้ ได้รวบ ประวัติ ภาระ ห น้าที่ ผลงาน และ เกียรติบัต ร ที่ภาค ภูมิใจ ข องข้ าพ เจ้า ซึ่งผลงาน ทั้งห มด สามารถบ่งบ อกถึงพัฒ นาการ ค วามก้าวห น้า และสัมฤ ท ธิ์ผล ข องก าร ท างาน จ าก ผลงาน ต่างๆ ที่ ป ร าก ฏ ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ธุ ร ก า ร เ ล่ ม นี้ ผลงานเหล่านี้นอกจากแสดงความสามารถของข้าพเจ้าในด้านต่างๆแล้ว ยั ง แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม คิ ด ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน เองและสังคมของข้าพ เจ้า สะท้อน ความสามารถใน การทางาน ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ห มู่ ค ณ ะ เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนางาน ปีการศึกษาต่อๆไป ข้ า พ เ จ้ า ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์แก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ธุ ร ก า ร โ ร ง เ รี ย น ต ล อ ด จ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม ส น ใ จ เกี่ ย ว กั บ ง า น ธุ ร ก าร โร งเรี ย น อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมและพัฒนางานด้านงานธุรการให้ดีและมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป นางสาวจตุพร ทองลาด ผู้จัดทารายงาน
 9. 9. 9รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด สารบัญ คานา หน้ า บทที่ 1 หลักการและเหตุผลและประวัติส่วนตัว 1.1 หลักการและเหตุผล 1.2 วัตถุประสงค์ของงานธุรการ 1.3 ระยะเวลาการทางาน (ประจาปีงบประมาณ 2555) 2 2
 10. 10. 10รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด 1.4 ที่ตั้งของสถานศึกษา ที่ทางาน 1.5 ประวัติส่วนตัว 1.6 ประวัติครอบครัว 1.7 ประวัติการศึกษา 1.8ประวัติการทางาน 1.9 ประวัติการลา 1.10 ความสามารถพิเศษ บทที่ 2 บทบาทและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2.1 บทบาทและหน้าที่ของ “งานธุรการ” (Administration) 2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานธุรการแต่ละคนขึ้ นอยู่กับ..... 2.3 หลักการและทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานธุรการ ๒.๔ ภาระหน้าที่หลัก (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) ๒.๕ ผลงาน/ภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ๒.๖ ผลงานดีเด่น ๒.๗ หน้าที่ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม บทที่ 3 ภารหน้าที่ผลงานและการพัฒนาตนเอง 3.๑ การร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม 3.๒ งานเขียนบทความ/คู่มือปฏิบัติงาน/เครื่องมือต่างๆ/การเผยแพ ร่เอกสารองค์ความรู้ ๓.๓ อบรม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไ ทยเข้มแข็ง ๓.๔ บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการ บทที่ ๔ ผลการประเมินการปฏิบัติงานธุรการ 2 2 3 3 4 4 4 4 7 7 8 8 9 12 13 17 18 19 20
 11. 11. 11รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ๔.๑. ผลประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเ รียน (ประเมินตนเอง) ๔.๒.ประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๘ ด้าน ๔.๓. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ บทที่ ๕ สรุปปัญหา/อุปสรรคต่างๆและสรุปผลการทางาน ๕.1 ปัญหา/อุปสรรค ๕.2 การแก้ปัญหา ๕.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานธุรการ 23 24 28 31 31 31 สารบัญ (ต่อ) หน้ า ภาคผนวก ก. ภาพกิจกรรม ข. สาเนาเกียรติบัตร ค. สาเนาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ง. สาเนาบันทึกข้อความ จ. สาเนาคาสั่งโรงเรียน ฉ. สาเนาคาสั่งศูนย์เครือช่ายฯ ช. สาเนาคาสั่ง สพป.ขก.๕ ก. สาเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง 32
 12. 12. 12รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
 13. 13. 13รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 1 หลักการและเห ตุผลและประวั ติส่วนตัว
 14. 14. 14รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 1 หลักการและเหตุผลและประวัติส่วนตัว 1.1. หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นสถานบัน ทางการศึกษา จะต้องมีการติด ต่อสื่อสาร สั่ ง ก า ร ห รื อ ป ร ะ ส า น ง า น จาเป็น ต้องอาศัยห นังสือร าช ก าร ทั้งสิ้น และเมื่องาน เจ ริญ ขึ้ น ห รื อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ยิ่ ง น า น วั น ขึ้ น ห นั ง สื อ ติ ด ต่ อ ก็ ยิ่ ง มี จ า น ว น ม า ก ขึ้ น เป็ น เง า ต า ม ตั ว งานธุรการและการจัดหนังสือเข้าเป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณ ยิ่ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ม า ก นอกจากนี้การจัดหนังสือเข้าเป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณให้ประ โ ย ช น์ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น อ เ น ก ป ร ะ ก า ร โด ยเฉพ าะก ารตรวจค้น เอกสาร ย่อมกระท าได้สะดวก รวดเร็ว ป ร ะ ห ยั ด เว ล า ท า ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง และระเบียบงานสารบรรณจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประสานงา
 15. 15. 15รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด น แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ เพ ร าะ ร ะ เบี ย บ ส านั ก น าย ก รัฐ ม น ต รี ว่าด้ ว ยง าน ส าร บ ร ร ณ ไ ด้ ก า ห น ด รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ หนังสือไว้เป็น มาต รฐาน เดียวกัน ย่อมท าให้ก ารติดต่อ สื่อสาร หรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ สะดวกและรวดเร็วขึ้น โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้ความสาคัญแก่งานสารบรรณ แ ล ะ ง า น ธุ ร ก า ร ด้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ทั น ส มั ย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น จ ะ ต้ อ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ สามารถปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 1.2. วัตถุประสงค์ของงานธุรการ 1) เพื่อดาเนินการสนับสนุนให้ภารกิจหลักขององค์กรมีประสิทธิภา พ ประสบความสาเร็จ 2) เพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะครูที่โรงเรียน 3) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้มีชื่อเสียง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 4) เพื่อให้รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมงานกับผู้อื่ น 1.3. ระยะเวลาการทางาน (ประจาปีงบประมาณ 2555) ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 1.4. ที่ตั้งของสถานศึกษา ที่ทางาน หน่วยงานที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 16. 16. 16รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น กระทรวงศึกษาธิการ ส ถ า น ที่ ตั้ ง ห มู่ 11 ต าบ ลกุ ด ก ว้ าง อ าเภ อ ห น อ งเรื อ จังหวัดขอนแก่น 40210 โทร. 0-4329-6088 , 081-768-4995 E-mail : Nongtakai_kkn5@hotmail.com Website : Nongtakai-kkn5.ucoz.net หน่วยงานที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สานัก งาน ค ณ ะ ก รร มก าร ก าร ศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส ถ าน ที่ตั้ง ห มู่ 8 ต าบ ลกุด ก ว้าง อาเภอห น องเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 โทร. 0-4329-6560, 08-1975-9489 E-mail : sumrarn_kkn5@hotmail.com Website : sumrarn-kkn5.ucoz.net 1.5 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวจตุพร นามสกุล ทองลาด ชื่อเล่น นุ้ย วันเกิด สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail Blessing4nui@Gmail.com Web Site ส่วนตัว : WWW.JATUPORN.UCOZ.COM
 17. 17. 17รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด คติส่วนตัว : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน 1.6 ประวัติครอบครัว  บิดา  มารดาชื่อ  น้องชายชื่อ ๑.๗ ประวัติการศึกษา ลาดั บที่ ระดับ การศึ กษา ชื่อสถานศึกษาสถาบั นการศึกษา พ. ศ. วุฒิที่ได้รับระบุ วิชาเอก (ถ้ามี) หลักฐานอ้ างอิง ๑.๘ ประวัติการทางาน วัน/เดือน/ปี ตาแหน่ง เงินเดือน สถานที่
 18. 18. 18รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ๑.๙ ประวัติการลา (1 ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) วันลา รายการลา ครั้งที่ จานวน วันลา หมายเหตุ ๑.๑๐ ความสามารถพิเศษ  ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MicroSoft Word , MicroSoft Exel , MicroSoft Power Point ได้ดี  ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MicroSoft Publicsher , MicroSoft Access ได้  ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ลง Windows ใหม่ได้  มีความสามารถออกแบบเอกสารต่างๆได้อย่างสวยงาม (แผ่นผับ,รายงาน,โบชัวส์,หนังสืออนุสรณ์,วารสารโรงเรียน)  ตัดต่อวีดีโอ (Windows Movie maker , Adobe premier)  ตัดต่อภาพ ตกแต่งภาพกราฟฟิก ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Adobe Photoshop , Photo
 19. 19. 19รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 2
 20. 20. 20รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 2
 21. 21. 21รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทบาทและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2.1 บทบาทและหน้าที่ของ “งานธุรการ” (Administration) 1. ฝ่ายสนับสนุน” หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ฝ่าย support เพื่อให้คนอื่นหรือพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย 2. เป็นสายงานที่เป็นเหมือนคนกลางที่จะคอยที่ขับเคลื่อนให้งานได้ดาเนิน อย่างสะดวก เช่น การให้บริการ การติดต่อประสานงาน การจัดหา เป็นต้น 2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานธุรการแต่ละคนขึ้นอ ยู่กับ..... 1. ระดับตาแหน่งหน้าที่การงานในแต่ละหน่วยงาน 2. ภาระงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 3. ทุกคนต้องปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาน้อยที่สุดแล ะใช้งบประมาณน้อยที่สุด และผู้รับบริการพึงพอใจที่สุด โดย  มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ตนเองมากที่สุดและรับผิดชอบสูง  ต้องเข้าใจโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของตนเองโดยถ่อ งแท้  เข้าใจโครงสร้างการบริหารองค์กรและภารกิจในภาพรวม  เข้าใจโครงสร้างการบริหารองค์กรและภารกิจในส่วนที่ตนป ฏิบัติงาน
 22. 22. 22รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด  เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนเองให้มากที่สุด  เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง  เข้าใจและยอมรับขั้นตอนการทางานและเพื่อนร่วมงานที่ต้อง ทาต่อเนื่อง  เข้าใจขั้นตอนและการลื่นไหลของงานต่างๆโดยรวมของส่ว นราชการที่ตนสังกัด  เข้าใจความเกี่ยวเนื่อง / ความสัมพันธ์ของงานที่สอดรับกันและกัน  ต้องติดตามความก้าวหน้าของงานของตนเองจนถึงเสร็จสิ้น  พยามยามทางานให้ได้มากกว่าหนึ่ง 2.3 หลักการและทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานธุรการ 1. ยอมรับในธรรมชาติของสายงานที่ไม่เสร็จง่าย ๆ 2. ยอมรับว่าผลงานที่ทานั้น “เสมือนปิดทองหลังพระ” อย่าหวังว่าจะได้รับคาชมง่าย ๆ 3. ให้คิดเสียว่า คาตาหนิเป็นการสะท้อนความต้องการใช้บริการของคนในองค์กร 4. ให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นว่า เป็นสิ่งท้าทาย 5. ให้มองความสาเร็จที่เกิดขึ้น เป็นกาลังใจ ตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน ดังนี้ ๒.๔ ภาระหน้าที่หลัก (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)
 23. 23. 23รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ที่ รายการผลงาน/ภาระหน้าที่/การปฏิบัติ 1 งานสารบรรณ - รับลงทะเบียนหนังสือเข้า - ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน(E-Office) ทั้งภายใน - พิมพ์คาสั่งโรงเรียน - รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ 2 หน่วยผลิตเอกสาร - พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ของโรงเรียน - อัดสาเนาหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน - อัดสาเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกองบริการการศึกษา - จัดพิมพ์หนังสือ อาทิ วารสาร ข้อมูลสถิติ แผ่นพับ ฯลฯ ๒.๕ ผลงาน/ภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ รายการผลงาน/ภาระหน้าที่/การปฏิบัติ 7 เวบไซต์โรงเรียน (School WebSite) 1) จัดทาและออกแบบโครงสร้างเวบไซต์โรงเรียน 2) อัพเดตข่าวสาร และกิจกรรมโรงเรียนลงเวบไซต์ อย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาเวบไซต์ให้ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ สพป.ขก. ๕ 4) เป็นเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน เวบไซต์โรงเร www.Nongta เวบไซต์โรงเร www.Sumra
 24. 24. 24รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ๒.๕ ผลงาน/ภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ รายการผลงาน/ภาระหน้าที่/การปฏิบัติ ๒.๖ ผลงานดีเด่น ที่ กิจกรรม วันที่ 1 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 2 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รางวัลเหรียญเงิน ๑๖-๑๘ พฤศจิกา ๒๕๕๔ ๒.๗ หน้าที่ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม /งาน ระหว่าง วัน/ เดือน/ ปี สถานที่ อ้างอิง 1 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ต่อต้านยาเสพติดประ จาปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองต าไก้ตลาดหนองแก 29 กันยายน ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห นองตาไก้ตลาด หนองแก
 25. 25. 25รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ๒.๗ หน้าที่ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม /งาน ระหว่าง วัน/ เดือน/ ปี สถานที่ อ้างอิง หน้าที่ ฝ่ายบริการ และถ่ายภาพกิจกรรม บทที่ 3
 26. 26. 26รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
 27. 27. 27รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตนเอง ใ น ร อ บ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี ๒ ๕ ๕ ๕ ข้ า พ เจ้ า ไ ด้ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ต น เอ ง การร่วมสัมมน าฝึก อบ รม ,งาน เขียน บ ท ค วาม คู่มือป ฏิบัติงาน เค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง ๆ ก า ร เผ ย แ พ ร่ เ อ ก ส า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ , ก า ร อ บ ร ม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง Upgrading Teacher Qualification though the Whole System [UTQ Online ๒ ๕ ๕ ๕ ] และการทางานเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการดังนี้ 3.๑ การร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่ ชื่อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา ๔ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนาและการสร้างเครือข่ายบริการ (Tablet) แกนนาวิทยากรของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด
 28. 28. 28รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด 3.๒ งานเขียนบทความ/คู่มือปฏิบัติงาน/เครื่องมือต่างๆ/การเผยแพร่เอกส ผลงาน/บทความ/เครื่องมือต่างๆนี้ เป็นการเขียนบทความด้วยภาษาของตนเ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่มีของตัวเอง บทความส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานธุรการ งา แสดงขั้นตอนการทางานของโปรแกรมต่างๆ และเทคนิควิธีที่ทาให้การทางานนั้นง ที่ ชื่อ ผลงาน/บทความ รายละเอียด อ้า 1 วิธีการลงโปรแกรม Nitro PDF Professional (โปรแกรม Nitro PDF Professionalเป็นโปรแกรมที่ใช้ แปลงไฟล์อื่นๆเป็น ไฟล์ .PDF) บทความทั้งหมดถูกเผยแพร่แล WWW.JATUPORN.UCOZ ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โ 2 วิธีการใช้ โปรแกรม Nitro PDF Professional (แสดงขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเอกสาร) ๓.๓ อบรม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต Teacher Qualification though the Whole System [UTQ Online ๒๕๕๕] ที่ รหัส ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสาหรับข้าราชการครู 1 2104 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
 29. 29. 29รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ๓.๓ อบรม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต Teacher Qualification though the Whole System [UTQ Online ๒๕๕๕] ที่ รหัส ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน 2 UTQ- 2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3 UTQ- 2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4 UTQ- 2137 การพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะหลัก สาหรับครู 5 UTQ- 2303 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป 6 UTQ- 2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 UTQ- 101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล 8 UTQ- 102 การบริหารหลักสูตร 9 UTQ- 103 การประกันคุณภาพการศึกษา
 30. 30. 30รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ๓.๓ อบรม E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต Teacher Qualification though the Whole System [UTQ Online ๒๕๕๕] ที่ รหัส ชื่อหลักสูตร 10 UTQ- 104 การสอนแบบบูรณาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น ๓.๔ บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ อ้างอิง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิมพ์ระเบียบการประชุมคณะกรรมก ารสถานศึกษา และเอกสารที่จะนาเข้าที่ประชุมเพื่อ อนุมัติความเห็นชอบ - รายงาน SAR โรงเรียน ๒๕๕๔ ๑๕ ชุด - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕ ชุด - แผนปฏิบัติการประจาปี ๑๕ ชุด สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนอ งแก เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นกรรมการบันทึกคะแนนสอบภาค ปฏิบัติ คาสั่ง สพป.ขก.๕ ที่ 164/๒๕๕๕
 31. 31. 31รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ อ้างอิง ในโครงการประเมินคุณภาพการศึก ษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (สอบ NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสร รค์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 1. ทาเอกสารข้อตกลง MOU กับ สพป.ขก.๕ 2. ทาใบ ปพ.๑ 3. ทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรม การสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปก ครอง เรื่องงานเลี้ยงศิษย์เก่า ๓๐ ฉบับ สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนอ งแก เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
 32. 32. 32รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ ๔ ผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ธุรการ
 33. 33. 33รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ ๔ ผลการประเมินการปฏิบัติงานธุรการ ๔.๑. ผลประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีย น (ประเมินตนเอง) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555) รายการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุดีม าก ดี พอ ใช้ ปรั บป รุง 1. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่(30) 1.1 ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.2 ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน 2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน( 30) 2.1 คุณภาพงาน 2.2 ปริมาณงาน
 34. 34. 34รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด 3. ความประพฤติ(40) 3.1 การรักษาวินัย 3.2 ความอุตสาหะ 3.3 ความรับผิดชอบ 3.4 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.5 ความซื่อสัตย์ 3.6 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมแ ละ ขนบธรรมเนียมประเพณี 3.7 การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราช การ 3.8 ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง รวมคะแนน สรุปผลการประเมิน …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ลงชื่อ…………………………………………….…….ผู้ประเมิน
 35. 35. 35รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ( นางสาวจตุพร ทองลาด ) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔.๒.ประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๘ ด้าน สมรรถนะที่ ๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้ว นสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะ รายการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๑. การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ - - รายงานการปฏิบัติงาน - เกียรติบัตร - คาสั่ง - ภาพถ่ายกิจกรรม สมรรถนะที่ ๒ การบริการที่ดี ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบส นองความต้องการของผู้รับบริการ สมรรถนะ รายการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๒. การบริการที่ดี - - ภาพถ่าย - คาสั่ง สมรรถนะที่ ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในวงวิชาการ และวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน สมรรถนะ รายการปฏิ หลักฐาน/เอกสารอ้าง
 36. 36. 36รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บัติ อิง ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอ าชีพ เช่น - ภาพถ่าย - คาสั่ง - เกียรติบัตร สมรรถนะที่ ๔ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรม การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหม าย และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ สมรรถนะที่ ๕ การทางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการเสริมแรงให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเองให้เข้ากับบุคคลอื่น หรือ แสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะ รายการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๕. การทางานเป็นทีม - - คาสั่งโรงเรียน - คาสั่งกลุ่ม - ภาพถ่าย - เกียรติบัตร สมรรถนะ รายการป ฏิบัติ หลักฐาน/เอกสาร อ้างอิง ๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมแ ละจริยธรรม - - ภาพถ่าย - คาสั่ง - เกียรติบัตร
 37. 37. 37รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด สมรรถนะที่ ๖ การสืบเสาะหาข้อมูล ความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือจาเป็นต่องานในหน้าที่ คุณลักษณะนี้อาจรวมถึงการสืบเสาะเพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนา โดยซักถามโดยละเอียด หรือแม้แต่การหาข่าวทั่วไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้ อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต สมรรถนะ รายการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๖. การสืบเสาะหาข้อมูล - - คาสั่งโรงเรียน - คาสั่งกลุ่ม - ภาพถ่าย - เกียรติบัตร สมรรถนะที่ ๗ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกร ะแสอานาจทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในองค์กรของตน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล สมรรถนะ รายการ ปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๖. ความเข้าใจองค์กรแ ละระบบราชการ - -คาสั่งโรงเรียน - คาสั่งกลุ่ม - ภาพถ่าย -เกียรติบัตร - หนังสือรับรอง/บันทึกข้อความจากผู้บัง คับบัญชาในการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ ๘ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
 38. 38. 38รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทางานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน สมรรถนะ รายกา รปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ๘. การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน - - หนังสือรับรอง/บันทึกข้อความจากผู้ บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน - คาสั่งโรงเรียน ๔.๓. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ รายการประเมิน คะแ นนเ ต็ม (10 0) คะแนนประเมิน กรรมการ รวม เฉลี่ยคน ที่ 1 คน ที่ 2 คน ที่ 3 1. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใ นหน้าที่(30) 1.1 ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง 1.2 ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน 2. ความสามารถในการปฏิบัติงา น(30)
 39. 39. 39รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด 2.1 คุณภาพงาน 2.2 ปริมาณงาน 3. ความประพฤติ(40) 3.1 การรักษาวินัย 3.2 ความอุตสาหะ 3.3 ความรับผิดชอบ 3.4 ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.5 ความซื่อสัตย์ 3.6 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี 3.7 การเสียสละและอุทิศเวลาให้ร าชการ 3.8 ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง รวมคะแนน 2. ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน (60 % ขึ้นไป)  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ต่ากว่า 60 %) ข้อเสนอ/ความเห็น ความเห็นในการประเมิน
 40. 40. 40รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ความเห็นของกรรมการคนที่1 - 3  เห็นควรให้จ้างต่อไป  เห็นควรให้จ้างต่อไป โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................  เห็นควรเลิกจ้าง เนื่องจาก........................................................................................ ...................................................................................... ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................
 41. 41. 41รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด
 42. 42. 42รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 5 สรุปปัญหา/อุปส รรคต่างๆและส รุปผลการทางา
 43. 43. 43รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด บทที่ 5 สรุปปัญหา/อุปสรรคต่างๆและสรุปผลการทางาน ๕.1 ปัญหา/อุปสรรค  ด้านงานสารบรรณ
 44. 44. 44รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................  ด้านหน่วยผลิตเอกสาร ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................  ด้านหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ๕.2 การแก้ปัญหา
 45. 45. 45รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ๕.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานธุรการ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................... ........................................................................ ภาคผนวก
 46. 46. 46รายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดย นางสาวจตุพร ทองลาด ซ. ภาพกิจกรรม ฌ. สาเนาเกียรติบัตร ญ. สาเนาผลการประเมินการปฏิบัติง าน ฎ. สาเนาบันทึกข้อความ ฏ. สาเนาคาสั่งโรงเรียน ฐ. สาเนาคาสั่งศูนย์เครือช่ายฯ ฑ. สาเนาคาสั่ง สพป.ขก.๕ ฒ. สาเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

×