รูปแบบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5

60,287 views

Published on

แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
บทที่
1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
2. วัสดุและสมบัติของวัสดุ
3.แรงและความดัน

Published in: Education
5 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
60,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
942
Comments
5
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5

  1. 1. คาแนะนาทัวไป ่1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทยาศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบปรนัยแบบ ิ เลือกตอบ 1 ชุด จานวน 50 ข้อ ใช้เวลา 1.30 นาที2. แต่ละข้อคาถามให้ตอบเพียงคาตอบเดียวเท่านั้น ข้อสอบแต่ละข้อเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นักเรี ยนเลือกตอบคาตอบที่ถูกที่สุด หรื อเหมาะสมที่สุดได้เพียง 1 ตัวเลือก3. ในการตอบ เมื่อนักเรี ยนได้คาตอบ ให้นกเรี ยนทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบเพียงคาตอบเดียว ั เท่านั้น ดังตัวอย่าง ก ข ค ง4. ต้องการเปลี่ยนคาตอบเป็ นตัวเลือกอื่น ให้ขีดทับคาตอบเดิม แล้วกากบาทในคาตอบใหม่ที่ตองการ ้ ดังตัวอย่าง ก ข ค ง5. ขอให้นกเรี ยนใช้ความคิด วิเคราะห์และพิจารณาคาตอบจากตัวเลือกอย่างรอบคอบ ั6. ห้ามขีดเขียนหรื อกรอกข้อความใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกระดาษคาตอบ7. ในการตอบคาถามให้นกเรี ยนตอบชัดเจน ครอบคลุมคาถามของแต่ละข้อให้ครบทุกด้าน ั8. ห้ามขีดเขียนหรื อกรอกข้อความใดๆ ในแบบทดสอบ อย่าเปิ ดแบบทดสอบจนกว่าครู คุมห้องสอบจะอนุญาตให้ทาข้อสอบ
  2. 2. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 11. ข้อใดให้นิยามความหมายของการสื บพันธุ์ของ 4. พ่อ – แม่ ย่อมถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมพืชได้ถูกต้องที่สุด ให้แก่ลูก ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะที่พอแม่ถ่ายทอดให้ ่ ้ั 1. การผสมพันธุ์ของเกสรตัวผูกบและเกสรตัว ลูกเมีย 1. สี ของผิว 2. การผสมพันธุ์พืชโดยการปฏิสนธิ 2. สี ของฝัน 3.การให้กาเนิดสิ่ งมีชีวตตัวใหม่หรื อต้นใหม่ ิ 3. สี ของผม 4 .ถูกทั้ง 2. และ 3. 4. สี ของนัยน์ตา2. ข้อใดบอกความหมายของการขยายพันธุ์พืชได้ 5. บรรพบุรุษถ่ายทอดลักษณะให้แก่ลูกหลานทางถูกต้อง ใด 1.การเพิ่มจานวนของพืชให้มากขึ้นตามความ 1. ทางพันธุกรรมต้องการ 2. ทางกรรมพันธุ์ 2.การทาให้ก่ิงหรื อต้นพืชเกิดรากหลังจากที่ตด ั 3. ทางกรรมวิธีกิ่งหรื อต้นออกมาจากต้นเดิม 4. ทางพันธุ์แท้ 3. เป็ นการทาให้ตนหรื อกิ่งของพืชออกราก ้ ั ่ ัขณะที่ยงติดอยูกบต้นเดิม 6. การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์ผสมที่ดีกว่า 4.ไม่มีขอใดถูก ้ พ่อ - แม่ เรี ยกว่าอะไร 1. การอนุรักษ์พนธุ์ั3.ข้อใดบอกความหมายการปฏิสนธิของพืชได้ 2. การผสมพันธุ์เทียมถูกต้อง 3. การขยายพันธุ์ 1. ละอองเรณูงอกหลอดเข้าไปตามก้านเกสรเพศ 4. การคัดเลือกพันธุ์เมีย 2. ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย 7. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นการอธิ บายขั้นตอนของการ ้ั 3. การผสมของเซลล์สืบพันธุ์เพศผูกบเซลล์ ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปักชาสื บพันธุ์เพศเมีย 1.ควันกิ่ง,กรี ดเปลือก ,ขูดเนื้อไม้ หุ มด้วยขุย ่ ้ 4. รังไข่เจริ ญเป็ นผล และออวุลเจริ ญเป็ นเมล็ด มะพร้าวและพลาสติก ,เมื่อรากงอกตัดกิ่งรากที่งอก ,นากิ่งที่ตดมาปลูก โดยแกะพลาสติกออกก่อน ั 2. ผ่าต้นตอให้เป็ นแผล,เฉื อนโคนกิ่งพันธุ์ดีสอง ั ด้านให้รอยยาวพอดีกบรอยผ่าที่ตนตอ,สอดโคนกิ่ง ้ พันธุ์ดีเข้ากับต้นตอ,พันด้วยพลาสติก
  3. 3. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 23. เตรี ยมเลือกกิ่งที่จะปั กชา,เตรี ยมดิน,ตัดใบออก 3. น้ าฝนที่ตกลงมาทาให้ละอองเรณูกระเด็นไปตกจากกิ่ง,ปั กลงดินลักษณะเฉี ยงและดูแลรดน้ าวางไว้ บนยอดเกสรตัวเมียในที่ร่มราไร 4. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา 4. ถูกทั้ง 2. และ 3. 12. "สุ พรพบสัตว์ชนิดหนึ่ง เป็ นสัตว์ที่ไม่มีกระดูก8. ยกตัวอย่าง วัฏจักรชีวตของต้นมะเขือ เป็ น ิ สันหลัง กินพืชเป็ นอาหาร มีขา 6 ขา ใช้ในการอย่างไร กระโดด มีหนวด 1 คู่ ออกลูกเป็ นไข่" 1. เมล็ด - ต้นกล้า - ต้นมะเขือโตเต็มที่มีดอก อยากทราบว่ าสุ พรพบสั ตว์ ชนิดใด - ผล 1. แมงมุม 2 .ผลและเมล็ด - ต้นกล้า - โตเต็มที่มีดอก 2. ตักแตน ๊ 3. เมล็ด - ต้นกล้าโตเต็มที่มีดอก - ผล 3. แมลงวัน 4. ผล - เมล็ด - ต้นกล้า – โตเต็มที่มีดอก 4. ด้วง9.วิธีการใดเป็ นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 13. การสื บพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศส่ วนมาก 1. เพราะเลี้ยงเนื้อเยือ ่ จะเป็ นสัตว์ช้ นใด ั 2. ตอนกิ่ง 1. สัตว์ช้ นต่า ั 3. ทาบกิ่ง 2. สัตว์ช้ นกลาง ั 4. เพราะเมล็ด 3. สัตว์ช้ นสู ง ั 4. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา10.การปั กชา เป็ นวิธีตดต้นหรื อกิ่งที่จะชา ให้ตด ั ัเชียงกี่องศา 14.วิธีการเพาะเมล็ดแบบไหนที่สามารถนาไปใช้ 1. 37 องศา ได้อย่างถูกวิธี 2. 45 องศา 1. สมชายเมล็ดผักไปเพาะใส่ แก้วน้ า 3. 47 องศา 2. สมหมายเอาเมล็ดผักไปเพาะใส่ กระบะที่ 4. 60 องศา เตรี ยมไว้ 3. สมใจเอาเมล็ดผักไปเพาะใส่ กระถางที่เตรี ยม11. พืชมีการถ่ายละอองเรณูโดยวิธีใด ไว้ 1. ลมพัดละอองเรณูปลิวไป 4. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา 2. แมลงมาตอมเกสรแล้วติดขาแมลงไปเกาะอีกดอกหนึ่ง
  4. 4. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 315.ในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์บางชนิด ปัจจุบน ั 4. สัตว์ที่มีขน -สัตว์ท่ีไม่มีขนประเทศไทยนาเข้าผลิตภัณฑ์นมปี ล่ะเท่าไร 1. 700 ตัน 19.การจาแนกพืช แบ่งออกเป็ นกี่ประเภท 2. 7,000 ตัน อะไรบ้าง 3. 70,000 ตัน 1. 1 ประเภท คือ พืชดอก 4. 700,000 ตัน 2. 2 ประเภท คือ พืชดอก,พืชไม่มีดอก 3. 3 ประเภท คือ พืชดอก,พืชไม่มีดอก,พืชมีผล16.การสารวจและสังเกตสัตว์ หากพบสัตว์ที่มี 4. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาสี สันฉูดฉาด นักเรี ยนควรทาอย่างไร 1. ระมัดระวังไม่เข้าใกล้ 20.ประเภทของพืชดอก มีกี่ประเภท 2. ใช้มือจับอย่างเบาๆ 1. เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ่ 3. สารวจดูวาเป็ นสัตว์มีพิษหรื อไม่ 2. เป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ 4. เข้าไปดูใกล้ๆ 3. เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 4. ไม่มีขอใดถูก ้17.ถ้านักเรี ยนเป็ นนักประมงในประเทศไทย จะทาการผสมเทียมปลาอะไรได้สาเร็ จและได้ผลเป็ น 21.การจาแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีลกษณะอย่างไร ัอย่างดี 1. ใบเลี้ยง ใบเดี่ยว,รากเป็ นรากฝอย,ลาต้นส่ วน 1. ปลาบึก ใหญ่มีขอปล้องเห็นชัดเจน,ใบมีเส้นใบขนาน,ดอก ้ 2. ปลาสวาย 1 ดอก มีกลีบ 3 ดอก 3. ปลาหมึก 2. ใบเลี้ยง 2 ใบ,รากเป็ นรากแก้ว,ลาต้นส่ วนใหญ่ 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก มีขอปล้องเห็นไม่ชดเจน,ใบมีเส้นใบเป็ นร่ างแห ้ ั 3. ใบเลี้ยง ใบเดี่ยว,รากเป็ นรากแก้ว,ใบมีเส้นใบ18. ทินกรจาแนกสัตว์เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ ขนาน,ดอก 1 ดอก มีกลีบ 3 ดอกกลุ่ม 1 ปลา กบ กิ้งก่า เต่า 4.ใบเลี้ ยง 2 ใบ,รากเป็ นรากฝอย,ลาต้นส่ วนใหญ่กลุ่ม 2 โลมา นก ค้างคาว ห่าน มีขอปล้องเห็นไม่ชดเจน,ใบมีเส้นใบเป็ นร่ างแห ้ ัอยากทราบว่ าเขาใช้ เกณฑ์ ใดในการจัดกลุ่มสั ตว์ 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง - สัตว์มีกระดูกสันหลัง 2. สัตว์ที่ออกลูกเป็ นไข่ - สัตว์ที่ออกลูกเป็ นตัว 3. สัตว์เลือดเย็น - สัตว์เลือดอุ่น
  5. 5. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 422.การจาแนกพืชใบเลี้ยงคู่ มีลกษณะอย่างไร ั 26.เมื่อนาวัสดุต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า นิยาม “ถ้า 1. ใบเลี้ยง ใบเดี่ยว,รากเป็ นรากฝอย,ลาต้นส่ วน หลอดไฟฟ้ าในวงจรไม่สว่าง แสดงว่าใหญ่มีขอปล้องเห็นชัดเจน,ใบมีเส้นใบขนาน,ดอก ้ กระแสไฟฟ้ าผ่านวัสดุน้ นไม่ได้ หรื อผ่านได้นอย” ั ้1 ดอก มีกลีบ 3 ดอก เรี ยกว่าวัสดุอะไร 2. ใบเลี้ยง 2 ใบ,รากเป็ นรากแก้ว,ลาต้นส่ วนใหญ่ 1. ฉนวนไฟฟ้ ามีขอปล้องเห็นไม่ชดเจน,ใบมีเส้นใบเป็ นร่ างแห ้ ั 2. ตัวนาไฟฟ้ า 3. ใบเลี้ยง ใบเดี่ยว,รากเป็ นรากแก้ว,ใบมีเส้นใบ 3. ฉนวนความร้อนขนาน,ดอก 1 ดอก มีกลีบ 3 ดอก 4. ตัวถูกไฟฟ้ า 4.ใบเลี้ ยง 2 ใบ,รากเป็ นรากฝอย,ลาต้นส่ วนใหญ่มีขอปล้องเห็นไม่ชดเจน,ใบมีเส้นใบเป็ นร่ างแห ้ ั 27.ข้อใดคือวัสดุที่ใช้ในชีวตประจาวัน ิ 1. สว่านเจาะเหล็ก23.ข้อใดจัดเป็ นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 2. โฟม 1. ช้าง ม้า วัว ควาย 3. หม้อ 2. ไฮดรา ดอกไม้ทะเล ปลิง 4. ตะปู ้ 3. กุง ปู กิ้งกือ แมลงปอ 4. ดาวทะเล ปลิงทะเล เม้นทะเล 28.วัสดุท่ีนาความร้อนผ่านได้ดี คือคือ อะไร 1. ฉนวนไฟฟ้ า24.ข้อใดจัดเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2. ฉนวนความร้อน 1. ไก่ เป็ ด นก ห่าน 3. ตัวนาไฟฟ้ า 2. จระเข้ จิงจก จิ้งเหลน กิ้งก่า ้ 4. ตัวนาความร้อน ้ 3. กุง ปู กิ้งกือ แมลงปอ 4. ช้าง ม้า วัว ควาย 29.วัสดุท่ีนาความร้อนผ่านได้ไม่ดี คือคือ อะไร 1. ฉนวนไฟฟ้ า25.เมื่อนาวัสดุต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า นิยาม “ถ้า 2. ฉนวนความร้อนหลอดไฟฟ้ าในวงจรสว่าง แสดงว่าวัสดุน้ นยอมให้ ั 3. ตัวนาไฟฟ้ ากระแสไฟฟ้ าผ่านได้” เรี ยกว่าวัสดุอะไร 4. ตัวนาความร้อน 1. ฉนวนไฟฟ้ า 2. ตัวนาไฟฟ้ า 3. ฉนวนความร้อน 4. ตัวถูกไฟฟ้ า
  6. 6. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 530.นิยาม “ความหนาแน่น” คืออะไร ั 33.การทดลองนาถุงทรายแขวนไว้กบเส้นเอ็นและ 1. ค่ามวลในปริ มาตร 1 หน่วยหาได้โดยนา เส้นด้าย เปรี ยบเทียบว่าเส้นเอ็นหรื อเส้นด้ายรับปริ มาตรไปหารมวล น้ าหนักถุงทรายได้มากกว่ากัน อยากทราบว่าเป็ น 2. ค่ามวลในปริ มาตร 1 หน่วยหาได้โดยนา การทดลองเพื่อหาสมบัติดานใดของวัสดุ ้ปริ มาตรไปคูณมวล 1. ความแข็งแรง 3. ค่ามวลในปริ มาตร 1 หน่วยหาได้โดยนา 2. ความยืดหยุน่ปริ มาตรไปบวกมวล 3. ความเหนียว 4.ค่ามวลในปริ มาตร 1 หน่วยหาได้โดยนา 4. การนาความร้อนปริ มาตรไปลบมวล 34.ข้อใดเป็ นสารที่มีสานะเป็ นของเหลว31.ข้อใดคือความหมายของความหนาแน่น 1. เนื้อไม้ 1. ค่าที่บอกวัตถุในหน่วยปริ มาตร 2. ดิน 2. ค่าที่บอกวัตถุใน1หน่วย ปริ มาตร 3. น้ า น้ ามัน 3. ค่าที่บอกวัตถุใน2 หน่วยปริ มาตร หรื อ 4. เนื้อสัตว์ 4. ถูกทุกข้อ 35.สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีนอย ้ ่32. ปาล์มทาการทดลองนาเหรี ยญมาขูดวัสดุตางๆ เปลี่ยนสถานะได้ง่ายและปริ มาตรไม่คงที่ คืออะไรและบันทึกผลการทดลอง ได้ดงตารางต่อไปนี้ ั 1. ของแข็งจากผลการทดลอง ข้อใดสรุ ปไม่ถูกต้อง 2. ของเหลว 3. ของนิ่ม 4. แก๊ส 36.เมื่อนักเรี ยนนาวัสดุชนิดหนึ่ง ต่อเข้ากับ วงจรไฟฟ้ า แล้วทาให้หลอดไฟสว่าง แสดงว่าวัสดุ ชนิดนั้นมีสมบัติในข้อใด 1. กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด 1. การนาความร้อน 2. ไม้มีความแข็งน้อยกว่ากระจก 2. การนาไฟฟ้ า 3. กระเบื้องและกระจกมีความแข็งมากกว่า 3. ความยืดหยุน ่เหรี ยญ 4. ความหนาแน่น 4. ไม้และพลาสติกมีความแข็งน้อยกว่าเหรี ยญ
  7. 7. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 637.จากการทดลอง ในข้อ 36 ควรเป็ นวัสดุชนิดใด 41.นิยาม “แรงที่อากาศกระทาตั้งฉากต่อหนึ่ง 1. แก้ว หน่วยพื้นที่” เรี ยกว่าอะไร 2. ยาง 1. ความดันลูกบาศก์ 3. ไม้ 2. ความดันอากาศ 4. โลหะ 3. ความดันของเหลว 4. ความดันปริ มาตร38. วัตถุชนิดหนึ่งมีมวล 90 กรัม ที่ปริ มาตร 120ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่นเท่าใด 42.นิยาม “ของเหลวที่มีแรงกระทาต่อวัตถุ 1. 0.07 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร เหมือนกัน โดยแรงที่ของเหลวกระทาตั้งฉากต่อ 2. 0.75 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร หน่วยพื้นที่” เรี ยกว่า 3. 7.5 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร 1. ความดันลูกบาศก์ 4. 75 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. ความดันอากาศ 3. ความดันของเหลว39.แรง 2 แรง เมื่อนามารวมกันจะมีค่าเท่ากับแรง 4. ความดันปริ มาตรเพียงแรงเดียว เมื่อแรงทั้งสองนั้นไปในทิศทางใด 1. ทิศทางตรงข้ามกัน ่ 43.แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้เมื่อวัตถุอยูใน 2. ทิศทางซ้าย ของเหลว เรี ยกว่า 3. ทิศทางขวา 1. แรงพยุงของของเหลว 4. ทิศทางเดียวกัน 2. แรงพยุงของของแข็ง 3. แรงพยุงของก๊าซ40.นิยาม “แรงต้านการเคลื่อนที่ ” เรี ยกอีกอย่าง 4. แรงพยุงของแก๊สหนึ่งว่า อะไร 1. แรงลัพธ์ 44.จงอธิ บาย แรงพยุงที่น้ ากระทาต่อก้อนหิ นน้อย 2. แรงดัน กว่าน้ าหนักของก้อนหิ นเป็ นอย่างไร 3. แรงอากาศ 1. ก้อนหิ นอยูเ่ หนือน้ า 4. แรงเสี ยดทาน 2. ก้อนหิ นจมลงไปในน้ า ่ 3. ก้อนหิ นอยูคงที่ 4. ไม่มีขอใดถูก ้
  8. 8. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 745.เมื่อต้องการให้เรื อดาน้ าขึ้นสู่ ผวน้ าจะต้องทา ิ 49.ที่ระดับความลึกเดียวกัน ความดันของน้ าอย่างไร ต่างกันหรื อไม่ 1. ทาให้เรื อมีน้ าหนักมากกว่าแรงลอยตัว 1. ต่างกัน 2. ทาให้แรงลอยตัวมากกว่าน้ าหนักเรื อ 2. ไม่ต่างกัน 3. ทาให้แรงลอยตัวเท่ากับน้ าหนักเรื อ 3. เท่าเดิม 4. ทาให้แรงลอยตัวเป็ นปกติ 4. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา46.มนุษย์เราทาหลักการของแรงเสี ยดทานมาทา 50.ความดันอากาศแตกต่างจากความดันของเหลวประโยชน์อะไรได้บาง ้ อย่างไร 1. ทาพื้นรองเท้ายางให้ขรุ ขระเพื่อไม่ให้ลื่นไถล 1. แรงที่อากาศกระทาตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ได้ง่าย 2. แรงที่อากาศการกระทาตั้งฉากต่อหน่วยพื้นที่ 2. ทาดอกยางรถยนต์ เพื่อให้เกาะถนนไม่ให้ลื่น 3. แรงที่อากาศการกระทาตั้งฉากต่อหน่วยไถล ปริ มาตร 3. ทาที่หามล้อรถจักรยาน ทาให้ชะลอความเร็ ว ้ 4. แรงที่อากาศการกระทาตั้งฉากต่อหน่วยและทาให้รถหยุดวิง ่ เวกเตอร์ 4. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา47. หลักการที่อากาศมีแรงกระทาต่อวัตถุ เราสามาระนาไปใช้ประโยชน์อะไร 1. ทาปื นอัดลม 2. ทาปื นจุกยางของเล่นเด็ก 3. ทาปี่ 4. ทาขลุ่ย48.ข้อใดคือประโยชน์ของของแรงเสี ยดทาน 1. การเป่ าลมยาง 2. การเป่ าลูกโป่ ง *** ตั้งใจทาข้อสอบอย่างมีสติและปั ญญา*** 3. เคลื่อนย้ายตูเ้ ก็บของ *** ขอให้ทุกคนโชคดีในการทาข้อสอบ*** 4. การตึงเชือก
  9. 9. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 หน้าที่ 8 ผู้เชี่ ยวชาญตรวจรับรองลงชื่อ(……………………………………) ( อาจารย์อนงนาถ โรจนกร) ผู้เชี่ ยวชาญฝ่ ายวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่…..เดือน……………….พ.ศ…….ลงชื่อ(…………………………………….)ลงชื่อ ( อาจารย์ อญญปารย์ ศิลปะนิลมาลย์ ) ั ผู้เชี่ ยวชาญฝ่ ายเนือหา ้ วันที่…..เดือน……………….พ.ศ…….ลงชื่อ(……………………………………)ลงชื่อ ( อาจารย์ สายหยุด ภูปุย ) ผู้เชี่ ยวชาญฝ่ ายวิชาการ วันที่…..เดือน……………….พ.ศ……. ผู้ออกข้ อสอบ 1.นางสาวณัฏยาภรณ์ ดอกบัว รหัส 548144202 2.นางสาวสุ นทรี วงศ์ สุริยา รหัส 548144238 3. นายวีระพล ภูมิยง ิ่ รหัส 548144218ครุ ศาสตร์ บัณฑิต คอมพิวเตอร์ ศึกษา หมู่ 2 ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์

×