Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izolacyjnosc akustyczna domu

24,181 views

Published on

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/izolacyjnosc-akustyczna

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Izolacyjnosc akustyczna domu

  1. 1. Izolacyjnośd akustyczna domu. Opublikowano 12 lutego 2014, autor: MG Projekt W jaki sposób wymurowad ściany, aby nie przenosiły dźwięków? Jednym z najczęściej pojawiających się problemów w domach jednorodzinnych są dźwięki roznoszące się po całym domu i przenikające do poszczególnych pomieszczeo. Można przeciwdziaład temu zjawisku już na etapie projektu domu, oraz podczas budowy domu, wykonując w sposób właściwy ściany wewnętrzne. Ich staranne postawienie zapobiega nadmiernemu przenikaniu i przenoszeniu się odgłosów. Izolacyjnośd akustyczną ścian można poprawid stosując odpowiednie rozwiązania, oraz materiały dobrze wygłuszające hałas. Często Inwestorzy bagatelizują ten problem i po zakooczeniu budowy, już mieszkając w domu okazuje się, że akustyka budynku nie spełnia naszych oczekiwao. Na izolacyjnośd akustyczną ścian wpływa wiele czynników, ale przede wszystkim są to: 1. 2. 3. 4. 5. Grubośd ścian Masa przegród Sztywnośd ściany Sposób wybudowania ścianek wewnętrznych Sposób wykooczenia przegród wewnętrznych Pamiętajmy, że dźwięki rozchodzą się we wszystkich kierunkach, przenoszone są nie tylko przez powietrze, ale również przez wprawione w drgania przegrody takie jak ściany i stropy. Podczas doboru materiałów na ściany musimy pamiętad o tym, iż deklarowana przez producenta izolacyjnośd akustyczna najczęściej spełnia warunki laboratoryjne i w rzeczywistym użytkowaniu jest Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  2. 2. dużo niższa. Trzeba wziąd to pod uwagę i wprowadzid poprawki, w szczególności przy wznoszeniu i wykooczeniu ścian. Ważnym jest również to jak stykają się poszczególne przegrody. Przy ich realizacji trzeba pamiętad o bocznym przenoszeniu dźwięków, które dla ścian masywnych może wynosid od 1 do 5 dB. Wykonanie ścian murowanych. Ściany murowane zazwyczaj wznosi się z ceramiki tradycyjnej, ceramiki poryzowanej, z silikatów, z betonu komórkowego, lub z bloczków keramzytowych. Jeśli do stawiania ścian wybierzemy cięższy materiał to wtedy przegrody będą trudniej wprawiane w drgania i będzie on wówczas charakteryzował się wyższym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej. A co jeśli konstrukcja domu wymusi budowę ścian lekkich? Wtedy dobrym rozwiązaniem są ścianki warstwowe z płyt gipsowych na stelażu stalowym obudowane podwójnie płytami i wypełnione w środku wełną mineralną o wyższej izolacyjności akustycznej. Zastosowanie tutaj standardowego styropianu nie jest wskazane, gdyż materiał ten ma słabe parametry akustyczne. Najlepszymi materiałami do wznoszenia ścian wewnętrznych o grubości 12cm są ciężkie cegły ceramiczne pełne, oraz cegły i bloczki silikatowe. Pmiętajmy przy tym, że każdy otwór i pustka powietrzna w ścianie obniża ciężar przegrody i tym samym zmniejsza jej dźwiękochłonnośd. W przypadku zastosowania pustaków z ceramiki poryzowanej, najlepsze parametry akustyczne posiadają te z niewielkimi prostokątnymi drążeniami biegnącymi pionowo. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  3. 3. Jak poprawnie wykonad połączenie ścian z podłożem. Prawidłowo wykonane łączenia ścian wewnętrznych ze stropami, gwarantuje dobre parametry dźwiękoszczelności. Aby ściana wewnętrzna nośna, lub działowa dobrze izolowała akustycznie, musi byd szczelnie połączona z przegrodami poziomymi, czyli stropami. Jeśli na stropach występują nierówności, należy je zniwelowad, a następnie ułożyd warstwy folii i zaprawy, tak by nie powstawały jakiekolwiek szczeliny, pustki powietrzne, czy szpary tworzące mostki akustyczne. Warstwa folii dodana w tym miejscu spowoduje, iż dźwięki rozchodzące się pomiędzy przegrodami zostaną załamane i rozproszone. Dodatkowo ściana nie powinna łączyd się z warstwami podłogowymi i musi byd od nich szczelnie odizolowana. W tym celu stosuje się taśmę montażową brzegową z wełny mineralnej, lub z elastycznego styropianu, lub pianki dźwiękoszczelnej. Szerokośd taśmy powinna odpowiadad sumie wysokości warstwy wygłuszającej posadzki i warstwy wykooczeniowej. Dla zwiększenia akustyki poszczególnych pomieszczeo stosuje się często, posadzkę z warstwą wyciszającą znaną powszechnie jako podłoga pływająca. Jak prawidłowo połączyd ścianę z sufitem. Jednym z lepszych rozwiązao jest stosowanie pianek montażowych przy stawianiu ścian pomiędzy stropami. Ścianki nie należy domurowywad do samego sufitu, tak by "pracujący strop" nie miał wpływu na "pracę ścianek działowych". W tym celu pozostawia się szczelinę technologiczną od 11.5cm, czyli wolną przestrzeo pomiędzy ścianą a sufitem, którą wypełnia się odpowiednią dźwiękoszczelną pianką montażową. Można tu również zastosowad wełnę mineralną, którą należy szczelnie i równo "wcisnąd" na całej długości i szerokości szczeliny. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  4. 4. Jak połączyd ścianę działową ze ścianą nośną? Przy wznoszeniu ścian nośnych pozostawia się kotwy, lub dyble stalowe. Przy późniejszym stawianiu ścianek działowych kotwy te wpuszcza się w spoiny poziome, a miejsca łączenia szczelnie wypełnia zaprawą. Przy materiałach ściennych murowanych tylko na spoiny poziome i łączone na wpusty i wypusty, należy w szczególności zwrócid uwagę na wykooczenia połączeo. W tym przypadku parametry dźwiękoszczelności są dużo niższe niż w przypadku materiałów łączonych na spoiny poziome i pionowe. Dzieje się tak dlatego, że zaprawa jest lepszym izolatorem akustycznym w porównaniu do elementów ściennych. Szczelnie i dokładnie rozprowadzona na całej szerokości spoiny zwiększa szczelnośd akustyczną ściany. Jak ułożyd instalacje na ścianach w bruzdach? Bruzdy w ścianach służą do rozprowadzania instalacji wodnej i instalacji elektrycznej w domu. Przewody elektryczne powinno układad się w zaprawie - pod przewodami i nad nimi należy rozprowadzid warstwę zaprawy, lub masy szpachlowej. Takie rozwiązanie pozwoli na dokładne wypełnienie szczelin i bruzd, tak by nie powstały zbędne pustki powietrzne, a tym samym mostki akustyczne. Podobnie przy instalacji wodnej, z tym, że rury przez które przepływa ciepła woda układa się dodatkowo w otulinie z pianki polietylenowej, lub z wełny mineralnej. Jak wykonad wykooczenie ścian? Ściany pozostawione bez tynku, posiadają niższe parametry akustyczne. Dla poprawienia dźwiękoszczelności ściany trzeba otynkowad. Najlepiej kiedy jego warstwa wyniesie od 8 do 15 mm. Dodatkowo wykonana warstwa tynku z obu stron ściany sprawi, że współczynnik izolacyjności akustycznej wzrośnie od 2 do 3 dB. Dźwiękoszczelnośd ścian działowych można zwiększad poprzez stawianie grubszych przegród jednowarstwowych, lub cieoszych ścian z wielu warstw z wykooczeniem obustronnym tynkiem. Jaki rodzaj stropu wybrad? Wysokie parametry akustyczne posiadają stropy żelbetowe monolityczne, stropy prefabrykowane, filigrany, lub stropy drewniane z warstwą izolacji akustycznej. Stropy żelbetowe gęstożebrowe, jak stropy Teriva, czy strop Fert mają dużo niższy współczynnik izolacyjności akustycznej - użyte do ich budowy pustaki stropowe posiadają duże przestrzenie powietrzne. Dla poprawienia wskaźników akustycznych wszelkich stropów, stosuje się dodatkową warstwę izolacji akustycznej ze styropianu twardego, styropianu akustycznego, lub wełny mineralnej o podwyższonych parametrach akustycznych grubości minimum 2-3cm. Sprawdza się też wykonanie od spodu, czyli na suficie Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  5. 5. tynków, lub sufitów podwieszanych z płyt gk na ruszcie stalowym z wypełnieniem w przestrzeni między stropem, a sufitem z warstwy dźwiękoszczelnej. Więcej na: Izolacyjnośd akustyczna ścian. | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

×