Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dach w domu jednorodzinnym

Jak zbudowany jest dach w domu jednorodzinnym, z czego składa się konstrukcja dachu i jak wybrać najlepszą więźbę?
Sprawdź na #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog/dach/

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dach w domu jednorodzinnym

  1. 1. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 Jak zbudowany jest dach w domu jednorodzinnym? Opublikowany 6 czerwca 2017 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Konstrukcjadachu Wybudowanie domujednorodzinnegotonie ladawyzwanie - wie otymkażdy,ktochociażraz mierzył sięz tym zadaniem. Każda osobapodejmującasiętej czynności doskonale zdajesobie sprawęztego,iżw całymprocesie projektowo - budowlanymnie możnazaniedbaćani jednegoszczegółu. Jednymznajważniejszychelementówdomujednorodzinnegojest dach,którychroni budowlęprzed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. Zaniedbanierealizacji tegojakże ważnegoelementucałej konstrukcjimoże byćkatastrofalnew skutkach! Więcej an tematnajczęściej popełnianychbłędów przybudowie dachumożnadowiedziećsięz artykułu"Jakie sąnajczęściej popełniane nabudowie błędy?Część4 – dachyi kominy."
  2. 2. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 Na dachunie warto oszczędzać- i to zarównopodkątemmateriałów,jaki wykonania.Dobrze wykonany dachw domujednorodzinnym będziesłużył przezdługie latai zapewniał komfort mieszkaniawszystkimczłonkomrodziny. Dlategoteżprzedpodjęciemjakichkolwiekdziałań wartozapoznaćsięz podstawowymi informacjami na tematjegokonstrukcji i sposobówwykonania. Z tegoartykułumożnadowiedziećsięjakzbudowanyjestdacho klasycznej konstrukcji. Konstrukcjadachuw domujednorodzinnym Jak zbudowanyjestdachwdomujednorodzinnym? Konstrukcjadachuw domujednorodzinnymzależyodwieluczynników:  wielkości i kształtusamegodomu,  przeznaczeniapoddasza(użytkowe bądźnieużytkowe),  względów ekonomicznych,  wyznacznikówestetycznych. Ostatecznykształti rodzaj więźbydachowej może byćbardzoróżny,jednakw zdecydowanej większości przypadków składasięna niąkilkapodstawowychelementów: Krokwie,naktórychopierasięcałe pokrycie dachu.Są to pochyłe belki oprostokątnymprzekroju poprzecznym,którychrozstawwahasięw przedziale 0,8 - 1,2 metra.
  3. 3. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 Płatwie,czyli belki poziomestanowiące podporękrokwi.Jesttoelementnośny,któryopierasięna słupachi dodatkowojestusztywnianyzapomocą mieczy. Kalenica,czyli górnakrawędźdachu,wzdłużktórej łącząsię ze sobą połacie dachowe. Murłata, czyli płatewstopowastanowiącadolnąpodporękrokwi.Jestonaopartana murze i odpowiadazaprzeniesienieobciążeniazkrokwi naścianędomu. Pionowe słupy przenoszące obciążenie zpłatwi nastrop. Kleszcze,czyli poziomebelki,które łącząprzeciwległe krokwiei gwarantująusztywnieniepoziome. Miecze (zwane inaczej zastrzałami),czyliskośne belkiłączące słupyzkleszczami lubpłatwiami pośrednimi.Ichpodstawowymzadaniemjestusztywnienie konstrukcjidachuw kierunkupodłużnym. Jętki,czyli poziome belki łączące krokwie.Dzięki nimzostajeutrzymananośnośćkrokwii sztywność więźbydachowej. Wiatrownica,czyli deski poprzeczne,które sąprzybijane dokrokwi w sposóbukośny. Pozostałe elementykonstrukcji dachowej to krawężnica(pełniącarolękrokwi nazałamaniupołaci dachowej), kulawka(krokiew łączącakrawężnicęzmurłatą) i dźwigar(elementkonstrukcyjnyz klejonychdesek). Zastosowanie poszczególnychelementów jestuzależnione odrodzajudachu,jednakbezwiększości z nichnie ma mowyo prawidłowejkonstrukcji dachowej. Można powiedzieć,że każdywłaściciel nieruchomości podejmującydecyzjęorodzajuwięźby dachowej maw zasadzie dowyborutrzymożliwości:  więźbękrokwiowo - belkową,  więźbęjętkową,  więźbępłatwiowo - kleszczową.  więźbakrokwiowo - belkowa Tentyp konstrukcji dachowej jeststosunkowoprosty. Najlepiej sprawdzasięwtedy,gdyrozpiętośćdachunie przekracza7 metrów,a pochyleniepołaci dachowej jestwiększe niż45stopni. W tym przypadkuwiązarskładasięz dwóch krokwi,które sąpołączone w kalenicyi osadzone na poziomej belce(któraodpowiadazaprzenoszenie sił rozpierających). Ze względuna swojąprostą konstrukcjęwięźbakrokwiowo- belkowajestpolecanaprzedewszystkim do budowyniewielkichdomków letniskowych. Więźba jętkowa
  4. 4. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 Więźba jętkowajestkonstrukcjąniecobardziej skomplikowaną. Składasię z krokwi (które sąpołączone wkalenicyi oparte namurłatach) oraz jętek(które łączą przeciwległe krokwiei dzięki temuprzejmująsiłyrozporoweoraznadająsztywnośćcałej konstrukcji). Konstrukcjajętkowasprawdzasięw przypadkuwiększej rozpiętości dachu(zazwyczaj w przedziale6 - 9 metrów,ale dopuszczasięteżwymiarydo12 metrów) orazw budynkachzpoddaszemużytkowym (gdyżpozwalauzyskaćodpowiedni kształtpomieszczeń). Więźba płatwiowo - kleszczowa Tentyp konstrukcji dachowej jest najbardziej uniwersalny i pasuje doniemal wszystkichrodzajów dachów:  jednospadowych,  dwuspadowych,  wielospadowych,  płaskich,  stromych. W konstrukcji tegotypustosuje siękrokwie oparte napłatwiach,słupyorazkleszcze,adodatkowym zabezpieczeniemsąmiecze. Ze względuna swojąbudowęwięźbapłatwiowo - kleszczowamoże byćstosowanaprzy dużej rozpiętości dachu - nawetdo16 metrów(chociażzalecasięrozpiętośćw przedziale 9 - 12 metrów). W przypadkuzastosowaniategorodzajuwięźbyznacznączęśćobciążeniaprzejmuje stroppoddasza, co jestrozwiązaniemznacznie bezpieczniejszymdlacałej konstrukcjidachu. Na poniższymwideomożnazobaczyćjakwyglądałacenie dachuw domujednorodzinnym Jak wybrać rodzaj więźby? Wybór odpowiedniej więźbydachowej powinienbyćuzależnionyprzedewszystkimodkonstrukcjii wielkości samegodachu. Im bardziej skomplikowanabudowadachu(naprzykładdachwielospadowy),tymlepszajakościowo powinnabyćwięźbadachowa. Najprostszai najtańszakonstrukcjato więźbakrokwiowo - belkowa,którąmożnawykonaćjużw granicach kilkudziesięciuzłotychzametrkwadratowy.
  5. 5. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 Jednakdecydującsięna to rozwiązanie należypamiętaćotym, iżtentyp konstrukcji spełniswoje zadanie jedynie wmałychi stosunkowoprostychbudynkach. Niecodroższajestwięźbajętkowa(około100 złotychza metr kwadratowy),której całkowitykoszt jestpodnoszonyprzezdodatkowe elementy. Najdroższa(ale i najbardziej solidna) opcjatowybór więźbypłatwiowo - kleszczowej,którasprawdzi się nawetwskomplikowanychprojektach. Oczywiście całkowitykosztwykonaniawięźbydachowej może byćbardzo zróżnicowany- i to zarównopodkątemceny materiałów,jaki robocizny. Jednaknakonstrukcji dachunie wartooszczędzać,gdyż zływybórmateriałów orazekipybudowlanej może skutkowaćwielomanieprawidłowościami,cow konsekwencjibędzie decydowaćo bezpieczeństwiemieszkańców. Dlategowłaściwe decyzje powinnybyćpodejmowane jużnaetapie wyborudrewnanawięźbę dachową. Jak wybrać drewno na więźbę dachową? Jak wybraćdrewnona więźbędachową? Przedzakupemdrewnanawięźbędachowąnależyupewnićsięojegojakości,gdyżwcześniejsze wykrycie ewentualnychwadpozwoliuniknąćdużychproblemów. Dobre drewnona więźbędachową powinnocechowaćsiękilkomapodstawowymi wyznacznikami:
  6. 6. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83  pozbawione wad(naprzykładwpostaci sękuprzechodzącegolubchorego,dużego zagęszczeniasęków,zakorka,pęknięcia,hubylubskrętuwłókien),  zdrowe i pozbawione grzybów bądźpleśni,  charakteryzujące sięodpowiedniąwilgotnością(najlepiej w przedziale od15 do18%), która powinnabyćsprawdzanawcałym przekroju,anie tylkonapowierzchni,  właściwie obrobione(najlepiej sprawdzasięstruganie i suszeniekomorowe),  wytrzymałe (najlepiej wklasie C - 24),  zaimpregnowane(coznacznie zwiększajegoodpornośćnauszkodzeniai zawilgocenia),  przechowywane wodpowiedni sposób(osłonięteoddeszczu,odseparowaneodgruntu, wentylowane i ułożone zprzekładkami). Nie bezznaczeniajesttakże rodzaj drewnaużywanegodoprodukcji konstrukcji dachowych. Najbardziej trwałe i wytrzymałe jestdrewnodębów,cisów,modrzewi,wiązów i grochodrzewów, które może przetrwaćbezszwankunawet12 lat. Niecotańsze jestdrewnososnowe,świerkowelubjodłowe,które jednakże nie jesttaktrwałe i wymagaodpowiedniej konserwacji. Dobrymrozwiązaniemprzyzakupie drewnanawięźbędachowąjestrozejrzenie sięnie tylkopo tartakach, ale i składachdrewnaoraz dopytanie sprzedawcę,czyposiada certyfikatCEna sprzedaż drewna,któryjestwymaganyod2013 roku. Dodatkowowartoporadzićsię odpowiedniegofachowca,któregowiedzai doświadczenie będzie skutkowaćwłaściwymzakupem.
  7. 7. Dowiedz się więcej na: @MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 Materiały wstępnego krycia dachu - papa i membrana Przeczytaj cały artykuł na #blogbudowlany @MGProjekt http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bramy-garazowe/

×