Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hr dseu final extern 20 dec 2012

784 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hr dseu final extern 20 dec 2012

 1. 1. Rekrytering av tjänstemän ur ett socialt medieperspektiv DSEU Pan Europeiskt projekt med syfte att skapaarbetstillfällen för små och medelstora företag Digital Sunrise är ett paneuropeiskt projekt, där digitala experter från elva länder inom EU frivilligt gått samman för att skapa ett program i form av strategi, processer och aktiviteter för att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sina affärer. Främsta hjälpmedlet är kostnadseffektiva digitala lösningar för att marknadsföra produkter i andra medlemsländer, eller utanför EU, och fokus ligger på sociala medier. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 2. 2. Background to the DSEU project ‘ The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding 50 million euro, and/or an annual balance sheet total not exceeding 43 million euro.’ Extract of Article 2 of the Annex of Recommendation 2003/361/EC Micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) play a central role in the European economy. They are a major source for entrepreneurial skill,innovation and employment. In the enlarged European Union of 25 countries, some 23 million SMEs provide around 75 million jobs and represent 99% of all enterprises. However, they are often confronted with market imperfection. SMEs frequently have difficulties in obtaining capital or credit, particularly in theearly start-up phase. Their restricted resources may also reduce access to new technologies or innovation. Therefore, support for SMEs is one of the European Commission’s priorities for economic growth, job creation and economic and social cohesion. Source: http://www.tillvaxtverket.se/download/18.21099e4211fdba8c87b800026914/sme_user_guide.pdf DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 3. 3. Användning av sociala medier för rekrytering av tjänstemänEn analys/assessment för de 11 länder som deltar i studien gjordes under sommar och höst 2012. Ett led i arbetet är att kartlägga hurpersoner får anställning, och denna undersökning är ett del i denna analys. Detta är en kvalitativa studie, genomförd somtelefonintervjuer under september till november 2012. Den visar hur ett urval rekryteringsföretag och ett urval företag arbetar medrekrytering med fokus på sociala medier.RekryteringsföretagI undersökningen ingår fem rekryteringsföretag för rekrytering av tjänstemän och fem rekryteringsföretag som arbetar med så kalladexecutive search, vilket betyder att de arbetar med tillsättning av chefstjänster på högre nivå för vilka uppdragen inte är publika.Rekryteringsföretagen har sitt säte i Stockholm, men arbetar med uppdrag över hela landet, och i ett par fall finns lokala kontor påandra svenska orter.FöretagFöretagen som kontaktats representerar tillverkande industri, finanssektorn, dagligvaruhandeln och det är såväl medelstora företagsom globala koncerner. Det visade sig dock mycket svårt att komma i kontakt med företagens HR-avdelningar. Efter att 5 kontaktförsökgjorts per telefon med HR-chef eller rekryteringsansvarig, och slutligen en kontakt per mejl utan att någon respons erhölls, valdes deföretagen bort ur undersökningen. Det har gjort att endast sex företag är representerade.Samma frågor har ställs till rekryteringsföretagen och till företagen, se nedan.- Vilka kanaler används för att skapa kännedom om nya uppdrag?- Hur identifieras kandidater?- I de fall sociala medier används – vilka är de viktigaste kanalerna?- Bedömning av hur stor roll sociala medier spelar för rekrytering- I vilka branscher används sociala medier?- Vilka hinder finns för att använda sociala medier i rekrytering?I denna rapport finns även basfakta över hur stor användningen är i Sverige av de sociala medier som används mest irekryteringssammanhang, nämligen LinkedIn, Facebook och Twitter. Dessutom finns som bilaga exempel på två företags totala socialamedienärvaro. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 4. 4. SammanfattningFör rekryteringsföretag (utom executive searchföretag) och varu-/tjänsteproducerandeföretag är annonsering på webb,inklusive egen hemsida, idag det främsta sättet att skapa kännedom om nya tjänster och få in ansökningar. Flerarekryteringsföretag nämner även sina databaser med kandidatprofiler som en viktig källa till att identifiera personer förspecifika tjänster. Rekrytering av högre chefsposter som oftast görs av ”executive search företag” publicerar inte sinauppdrag alls, utan deras uppgift är att identifiera rätt person genom sina nätverk.Annonsering i tryckt media blir alltmer sällsynt, men förekommer vid rekrytering på mindre orter, där morgonspress harhög räckvidd, och för specifika tjänster där annonsering görs i branschtidningar. I en del fall leder annonsering imorgonpress till att en alltför stor mängd icke-relevanta ansökningar inkommer.Arbetsförmedlingen nämns inte av mer än ett fåtal företag som ett sätt att hitta kandidater.Sociala medier får allt större betydelse både för att skapa kännedom om en vakans och för att erhålla kompletterandeinformation om sökande. Rekryteringsföretag och globala koncerner använder i första hand LinkedIn. I vissa fall har detillgång till den tilläggstjänst LinkedIn säljer, vilket betyder att de kan publicera egna annonser i LinkedIns nätverk.Twitter används av ett par företag och av ett par rekryteringsföretag, men endast i liten omfattning och i kombinationmed andra sociala medier. Facebook används av företag både som ett sätt att skapa kännedom om tjänster, och som ettled i employer branding, i och med att anställda också får möjlighet att marknadsföra tjänsten.Som hinder för ökad användning av sociala medier nämner företag att de på HR-avdelningarna skulle behöva mera tidför att sätta sig in i de nya verktygen. Rekryteringsföretagen nämner som hinder att kostnaden för LinkedInstilläggstjänst är hög, och att de sannolikt skulle publicera fler tjänster på LinkedIn om kostnaden varit lägre.Rekryteringsföretagen nämner även att det fortfarande finns personer som inte går att nå via sociala medier, främst”äldre kandidater”. Executive search företagen använder sociala medier främst som ett sätt att komplettera informationom kandidater, och problemet några av dem ser med LinkedIn är att inte alla deras relevanta kandidater har valt att haen profil på LinkedIn. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 5. 5. I följande avsnitt besvarar rekryteringsföretag frågor kring rekrytering och hur de använder sociala medierDSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 6. 6. Vilka kanaler används mest frekvent för att skapakännedom om nya uppdrag?Svaren skiljer sig åt beroende på om rekryteringsföretaget arbetar med ”executive search”, d v s icke-publika uppdrag för högre chefstjänster/ledande befattningar eller om företaget arbetar med publikarekryteringar på lägre hierarkisk nivå.Executive Search företag har inom sin verksamhet en CV-databas där de sparar profiler på personerde varit i kontakt med. När de får in ett nytt rekryteringsuppdrag uppger executive search företagenatt de inventerar sin databas för att se om de har någon passande person i sitt nätverk. De kontaktaräven personer i sina nätverk för att få tips på andra lämpliga kandidater. Lämpliga kandidaterpresenteras för uppdraget.Rekryteringsföretag som arbetar med publika uppdrag skapar kännedom om uppdragen främstgenom sin egna webbplats. Annonsering förekommer, genom till exempel nyhetssajt på nätet somDagens Industri, Resumé eller mer specifikt branschsajt. Det händer också att någon av de mångasöksajter som finns , till exempel Monster, MeraJobb, StepStone används. För att kostnaderna förrekryteringen inte ska bli alltför omfattande förekommer annonsering i tryckt media endast iundantagsfall när kunden specifikt önskar det. CRM i form av att mejl skickas ut till kandidater frånvissa rekryteringsföretag, och kandidatera har då även angivit vilken typ av jobb de är intresserade av.Även för publika uppdrag hos rekryteringsföretag spelar deras egna databaser stor roll, menarrekryteringsföretagen. De kontakter nämligen även i vissa fall kandidater som har lämpliga profiler,och som de identifierat vid sökning i sin databas. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 7. 7. Vilka kanaler används mest frekvent för att skapakännedom om nya uppdrag? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kända kandidater Tips via kontakter Annonser Egen webbplats CRM: nyhetsbrev och Annonsering på mejl LinkedInFlera svarsalternativ möjliga och svar från executive search ochrekryteringsföretag redovisas tillsammans. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 8. 8. På vilka sätt matchas rätt kandidat meduppdraget?På frågan hur rekryteringsföretagen identifierar rätt kandidat för uppdraget skiljer sig executive search ochrekryteringsföretagens arbetssätt sig åt.Executive searchföretagen arbetar redan från start selektivt med att identifiera rätt kandidat genom egendatabas, tips och rekommendationer. Vid arbete på nya geografiska områden kan det ibland hända att kontakttas med personer som arbetar i samma bransch som den man söker kandidater i, för att ge tips på personersom har gott renommé . Det har i några fall förekommit att LinkedIn använts för att identifiera lämpligapersoner som kan tipsa vidare. Eter att ett antal tänkbara kandidater identifierats och kontaktats görs engrovgallring ofta genom kort intervju per telefon med kandidaterna innan några av dem kallas till personligintervju.För rekryteringsföretagen som arbetar med publika uppdrag ligger kandidatens CV till grund för gallringen,antingen genom att kandidatens CV och kompetenser redan finns i företagets databas, eller genom attpersonen skickat in sitt CV för just den aktuella tjänsten. Rekommendationer spelar in även här då det gör attkandidatens kvalifikationer och kompetenser verifieras av utomstående . I de fall kandidaten varit aktuell förrekryteringar tidigare hos rekryteringsföretaget har det oftast gjorts noteringar om kandidaten som även desparas i databasen.LinkedIn används av flera av rekryteringsföretagen för att leta efter relevanta kandidater och i takt med attfler och fler personer finns på LinkedIn har användningen ökat. Ännu fler rekryteringsföretag använderLinkedIn för att verifiera kandidatens CV, och att inskickat CV innehåller samma grundinfo som uppges påLinkedIn. På LinkedIn tillförs ibland ytterligare information som inte finns i inskickat CV, exempelvisrekommendationer, medlemskap i grupper etc. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 9. 9. På vilka sätt hittas rätt kandidat tilluppdraget? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Finns i databas Kända el via rekommendationer Tjänsten söks av kandidaten LinkedInFlera svarsalternativ möjliga och svar från executive search och rekryteringsföretag redovisas tillsammans. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 10. 10. När sociala medier används i rekryteringsprocessen,vilka kanaler är aktuella?I de fall sociala medier används är det LinkedIn som är den dominerande kanalen. Twitter används i några fall som komplement ochibland för att testa och lära. För vissa roller, som exempelvis för kreativa tjänster, kan Facebook ge bättre effekt och används dåistället för LinkedIn. YouTube nämns också som en tänkbar kanal, men den används i ytterst liten omfattning avrekryteringsföretagen i undersökningen.De företag som inte använder LinkedIn alls för att identifera kandidater är de som arbetar med executive search uppdrag.Det är dock tydligt att LinkedIn i de flesta fall används mera för att inhämta kompletterande information om kandidaterna än för attidentifiera kandidater. Alla rekryteringsföretag anger att LinkedIn är ett bra sätt att komplettera informationen om personen somsöker.765432 Flera svarsalternativ möjliga och svar från1 executive search och rekryteringsföretag0 redovisas tillsammans. LinkedIn Twitter Facebook YouTube Ej sociala medier för att identifera kandidater DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 11. 11. Vilken andel av rekryteringarna görs via socialamedier och är någon bransch dominerande?I rekryteringssyfte är LinkedIn den klart dominerande kanalen inom sociala medier. Alla rekryteringsföretagenär överens om att rollen för LinkedIn successivt ökar, och något rekryteringsföretag anger att nära entredjedel av kandidaterna kommer in i processen den vägen. Det finns också fler sätt att använda LinkedIn änvad man gör idag, menar ett par av rekryteringsföretagen, och exempelvis kan de olika grupper man kan skapapå LinkedIn vara ytterligare ett sätt att skapa kännedom om en viss tjänst.Executive searchföretagen använder inte LinkedIn som ett sätt att hitta kandidater. Däremot använder de,liksom rekryteringsföretagen, LinkedIn som ett sätt att få ytterligare, kompletterande information omkandidaten. Att hitta information genom att söka på kandidatens namn på nätet är också mycket vanligt, ochger även det kompletterande information menar flera rekryteringsföretag.Tjänstemän från alla branscher finns på LinkedIn, och även kandidater från ”top managment” finns i mångafall där. Några executive search och rekryteringsföretag menar att de finner personer från alla branscher påLinkedIn, medan några menar att de branscher som har största andelen anställda på LinkedIn är IT, marknadoch kommunikation. Den sektor som är något underrepresenterad är den offentliga sektorn, menar någrarekryteringsföretag.Sammantaget är nätet (sociala medier, söksajter, nyhetssajter) den klart dominerade kanalen irekryteringsprocessen för tjänstemän. För något rekryteringsföretag står nätet och kontakterna där förnärmare 80% av den totala mängden kandidater i rekryteringprocessen. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 12. 12. Vad hindrar er från/försvårar användningen av sociala medier under rekryterings-processen?På frågan om det finns några faktorer som försvårar och hindrar rekryteringsföretagen från ökad användning avsociala medier nämns att det är dyrt att köpa LinkedIn tilläggstjänst som ger ökad sökmöjlighet, och möjlighet attsjälv publicera tjänster på LinkedIn. Något rekryteringsföretag har dock inlett samarbete med LinkedIn som ett sättatt få ut mera av de olika tjänster LinkedIn erbjuder.Något företag menar att LinkedIn bidrar med för stort brus, då det är en så stor mängd tjänster som publiceras däroch att det därför inte alltid känns som rätt miljö för alla uppdrag som läggs ut publikt.Nästan alla rekryteringsföretag har egna databaser för kandidater trots att många av kandidaterna även finns påLinkedIn. Valet att ha egna databaser beror både på att man vill ha informationen från kandidaterna sammanställdpå ett visst sätt. Det finns även en säkerhetsmässig aspekt då ett par rekryteringsföretag menar att det inte går attuteslutande använda LinkedIn då det är en databas rekryteringsföretaget inte själv äger informationen i.Räckvidden i LinkedIn är inte heller tillräcklig ,menar ett par rekryterings- och searchföretag, utan det finnsfortfarande äldre, mycket kvalificerade kandidater som inte går att hitta på LinkedIn. Samma gäller topmanagement, där underlagen för att söka efter kandidater inte räcker med LinkedIn . LinkedIn är inte hellertillräckligt kvalitativt för searchföretagen, då de menar att personliga kontakter och rekommendationer från derasegna tillförlitliga källor är säkrare att utgå från än information och rekommendationer på LinkedIn.Flera rekryteringsföretag menar att sociala kanaler och nätet erbjuder effektiva och kostnadseffektiva sätt attdriva en rekryteringsprocess. Något rekryteringsföretag nämner möten via Skype som en möjlighet i första delenav rekryteringsprocssen för globala projekt. Det är dessutom en positiv miljöeffekt i att använda sociala meder somSkype istället för miljöbelastande flygresor. I slutfasen är dock personliga möten alltid nödvändigt då personkemioch känslor inte går att bedöma genom digitala kanaler. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 13. 13. Vad hindrar er från/försvårar användningen avsociala medier under rekryteringsprocessen?4,5 43,5 32,5 21,5 10,5 0 Dyrt annat än basversion Ej rätt miljö, mycket brus Uppdragen ska ej vara Räckviddsproblem Säkerhet publika Flera svarsalternativ möjliga och svar från executive search och rekryteringsföretag redovisas tillsammans. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 14. 14. I följande avsnitt besvararföretag, privat sektor frågor kring rekrytering och hur de använder sociala medier DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 15. 15. Vilka kanaler används mest frekvent för att skapakännedom om nya uppdrag?Företagen använder i första hand sin egna webbplats för att publicera nya tjänster.Flera företag använder webben för skapa kännedom om tjänsten, och det förekommer både attannonsering görs på söksajter som Monster, MeraJobb och på nyhets-/tidningssajter somvänder sig till en specifik målgrupp (Ica aktuellt/ Resumé, lokala tidningssajter). Annonsering itryckt media förekommer i något fall, och oftast när det gäller rekryteringar av specifikakompetenser och ibland vid rekrytering på mindre orter där lokala morgontidningar har högräckvidd. Gäller rekryteringen Stockholmsområdet blir tryckt media alltmer sällan aktuellt.Något företag i Stockholmsregionen använder tryckt media för platsannonsering men ser dåäven platsannonsering som ett sätt att marknadsföra företaget.Ett par av de globala företagen har tillgång till LinkedIns tilläggstjänst och kan själva publicerauppdrag där, med som de menar gott resultat.Något företag använder i första hand Facebook som komplement till den egna hemsidan, ochkan genom att låta anställa på företaget sprida uppdraget i sina nätverk både nå ut tillräckligtbrett. Företaget menar att de på så sätt använder sin rekryteringssida på Facebook som ettverktyg i företagets employer branding.Det finns även företag som inte alls använder sociala medier alls i rekryteringsprocessen.Något företag nämner arbetsförmedlingen och att de alltid lägger ut tjänster där, med gottresultat. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 16. 16. På vilka sätt matchas rätt kandidat meduppdraget?Företagen söker personer till enskilda tjänster genom annonsering och matchar inkomna CV ochbrev med jobbprofilen. Många företag har även kandidatdatabaser där personer som ärintresserade av att arbeta för företaget kan lägga in sitt CV. Genom att de publicerar tjänsten påsin egna webbplats och/eller annonserar i andra kanaler får de in relevant mängd ansökningar.Något företag nämner att annonsering, i exempelvis tryckt media som morgonpress, ger en såstor mängd ansökningar som inte alltid har hög relevans, att processen blir alltför arbetsam.Därför är det oftast bättre för företaget att publicera tjänsten där de vet att relevant målgruppfinns.Matchning görs av tjänstens profil görs mot inskickat CV.När ett antal personer/kandidater har valt s ut för att gå vidare i processen använder fleraföretag LinkedIn som ett sätt att kontrollera att uppgifter i CV ”stämmer ”. Det förekommer ävenatt de googlar personens namn för att erhålla specifika uppgifter och se om annat än det somfinns med i CV framkommer. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 17. 17. När sociala medier används i rekryteringsprocessen,vilka kanaler är aktuella?De sociala kanaler som är aktuella är för de flesta företag LinkedIn och de globalaföretagen köper den tilläggstjänst LinkedIn erbjuder i form av att tjänster kanpubliceras där.Något företag använder enbart Facebook som social mediekanal, i kombination medegen webbplats och ibland med annan annonsering.Något företag har provat Twitter, men på svenska marknaden är den mängd personersom man kommer i kontakt med ännu för liten, menar företagen. Twitter kan dockvara ett komplement till övriga kanaler. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 18. 18. Vilken andel av rekryteringarna görs via socialamedier och är någon bransch dominerande?Sociala medier används i kombination med andra kanaler och företagen kan inteange någon procentandel för hur stor del av rekryteringarna som görs där. Däremotär de överens om att sociala medier spelar en allt större roll både för att identifierakandidater och föra att erhålla kompletterande information om kandidaten.Personer på alla nivåer och från alla branscher finns i sociala medier. LinkedInfungerar dock bäst för rekrytering av tjänstemän. Viss överrepresentation tyckerföretagen att det finns för IT, kommunikation och marknadsföring vad gäller vilkasom har profiler på LinkedIn. ”Äldre personer” har inte lika ofta en profil.Gäller rekryteringen andra tjänster än befattningar för tjänstemän fungerarFacebook bättre, menar ett par företag, i kombination med deras egna webbplatsoch eventuellt med andra kanaler. Facebook erbjuder också bättre möjligheter tillatt berätta om företaget, om produkter med mera. De anställda på företagen kanockså via Facebook hjälpa till att sprida information och skapa kännedom i sinanätverk om företagets lediga tjänster. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 19. 19. Vad hindrar er från/försvårar användningen av socialamedier under rekryterings-processen? Företagen är förhållandevis nöjda med det utbyte de har av sociala medier i rekryteringsprocessen. Något som nämns som en brist är tid för att både lära sig mera om hur de kan utnyttja nya funktioner på LinkedIn eller på Facebook, och för uppföljning av trafik på egen Facebook sida. Företagen tycker generellt att de vet vad de skulle behöva göra, och lära sig, men de har inte tiden i sitt vanliga jobb att förkovra sig tillräckligt i de möjligheter sociala medier erbjuder. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 20. 20. Sociala medier för rekrytering och exempel på företags sociala medienärvaroFacebook är största sociala medienätverket i Sverige och har nära 5 miljoner användare, vilket motsvarar nära 55% av befolkningen.Alla är inte aktiva utan mest aktiva är personer från tonåren och upp till 35 år. Fler och fler personer över 55 år skaffar dock Facebookkonto, medan andra sociala plattformar som Instagram vinner terräng hos de yngre.LinkedIn är etablerat som professionellt nätverk och har idag drygt en miljon användare i Sverige, vilket motsvarar 11% avbefolkningen. 90% av de personer som har profil på LinkedIn är tjänstemän. Twitter används av cirka 4-5% av den svenskabefolkningen och jämfört med andra länder i EU, som exempelvis Nederländerna, där hela 25% har LinkedIn respektive Twitterprofil,ligger Sverige en bit efter.Globala företag etablerar sig på nätet i syfte att bygga en relation med jobbsökande och erbjuda en direktkanal in till företaget.Beroende på vilken marknad företaget agerar på blir ansatsen olika. Ericsson, som idag agerar på B2B marknad, där YouTube erbjuderbra möjligheter att demonstrera produkter, har valt att ha ingången till sin karriärportal från YouTube.H&M, som agerar på B2C marknad har däremot valt att lägga sin karriärportal som en helt egen plattform, anpassad för 50 marknader,men med förhållandevis svag länkning till sociala medier. Å andra sidan är H&Ms närvaro i sociala medier desto starkare förkonsumentbearbetning och de har avundsvärda 12 miljoner fans på sin globala fan page som är språkanpassad.Kommentar till analysenDet är tydligt att marknad, målgrupper och kommunikationsförutsättningar påverkar företagens val av strategi för hur de agerar isociala medier såväl för att möta konsumenter som för att möta kandidater. Flera företag följer noggrant sina målgruppers beteendeför att möta dem i rätt kanal, med rätt budskap relevant presenterat. Utan att företagen själva fått svara på frågan om de samarbetarkring sociala medier över avdelningsgränserna HR, Marknad, Innovation etc förefaller det inte vid en analys utifrån som omsamarbetet inom företagen mellan HR-avdelningar och marknadsavdelningar är så utvecklat. Strategier för närvaro i sociala mediertycks ha utvecklats område för område, d v s HR för sig och marknad för sig.OBS: Företagsanalysen är en skrivbordsundersökning och företagen har inte haft möjlighet att själva kommentera denna analys. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 21. 21. Basfakta Facebook och svenskars vanor I sociala medierGrafen till vänster visar hur många procent av befolkningen som besökersociala nätverk.Ungdomar är mycket mer aktiva i sociala medier än äldre generationer, ochmest aktiva är personer som är 15-16 år gamlaFör äldre generationer är sociala nätverk som Facebook i huvudsak en privatangelägenhet, även om en mindre del (18%) blandar jobb och professionelltinnehåll med privat innehåll och privata kontakter.Ju äldre du är desto lägre är frekvensen i sociala medier och 36% av personer36-55 år aldrig uppdatera sina sociala medier status.Få personer över 56 år 65% uppdaterar aldrig sin status.Källa: Svenskarna och Internet 2012 Frekvens i statusuppdateringar Ålder Aldrig Ett par gånger per vecka 12-35 år 20% 47% 36-55 år 36% 36% + 56 år 65% 11% DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 22. 22. Basfakta LinkedInDrygt 11% av befolkningen i Sverigehar en profil på LinkedIn. Somjämförelse kan nämnas Holland, där LinkedIn har drygt 1 miljon användare i Sverige och växer LEVERERAR25% av befolkningen har en LinkedIn- med 25 000 personer i veckan. 25 % av alla svenskar i ALLTIDprofil.Totalt har LinkedIn cirka 160 M Levererar alltid! arbetsför ålder har en profil. 90 procent av svenska användare på LinkedIn har ”DELAR”användare i världen. akademisk bakgrund. (Källa LinkedIn)(Källa SocialBaker) EGNA RESULTAT och Över två miljoner företag har egna företagssidor på LinkedIn. KOMPETENS Topplistor - De använder Linkedin i Sverige: Branscher 1. Informationsteknologi och - tjänster 2. Datorer och mjukvaror 3. Banker BEPRÖVAD Företag och organisationer STRATEGI 1. Ericsson 2. SEB Helhetsyn 3. TeliaSonera som (Källa LInkedIn) DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/ FUNGERAR
 23. 23. Basfakta Twitter4-5% av den svenska befolkningen har I Twitter census graf finns enTwitter-konton, och antalet användare har sammanställning över inflytelserika personerfördubblats de senaste åren. på Twitter. http://www.twittercensus.se/graph/Nederländerna, Japan och Brasilien ligger itopp i världen vad gäller personer medTwitterkonton, och Sverige är inte medbland topp 10 i världen. Mest inflytelserika svenska politiker på Twitter: Carl Bildt 160 000 följare Maria Wetterstrand: 36 000 följare Leif Pagrotsky: 25 000 följareSources:Ccom Score Media MetrixMedieakademienTwittercensus graph Gudrun Schyman: 25 000 följare DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 24. 24. H&M – närvaro sociala medierGlobal omsättning 2011 : 129 miljarder kronor. H&M harbutiker i 44 länder och e-handel i 18. Största delen avomsättningen kommer från Tyskland, Frankrike, USA ochStorbritannien.Närvaro i sociala medier är stark, och även på hemsidanhar ett "blogg-liknande” utseende. H&M har närvaro påTwitter, YouTube, FB, Instagram, Pinterest. Det har varitdiskussioner bland konsumenterna att dialogen på H&Msplattformar skulle kunna förbättras, men i deras 2012höst kampanj ”Marni” använder de alla sina plattformar(utom Pinterest) på ett relevant och konsekvent sätt.På Twitter finns 26 H&M konton och de är alla benämndaH&M "Land". Det finns också ett global konto mednästan 1,5 miljoner anhängare. De flesta omnämnandenär neutrala, men 19% är positiva, och endast 1%negativa. Högst aktivitet på Twitter finns i USA, Tyskland,Storbritannien och Kanada.På FB finns 12 miljoner fans. De har en global sida för allamarknader och arbeta med specifika "land-begränsade"inlägg.På YouTube finns det mer än 500 uppladdade filmer frånH&M med mode för säsongen, filmer från evenemangmm H & M också har en brandad YT kanal.Aktiviteten på Instagram är hög och Instagram var en avde viktiga delarna av deras kampanj, Marni. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 25. 25. Exempel företag,H&M, fortsH & M har ett Pinterest konto, menaktiviteten är ganska låg, och få repins.Bloggare som ofta nämner H&M är tillexempel: Jessica Stamfan och IsabellaLöwengrip.På LinkedIn finns en H & M-företagetsida, och de använder LinkedIn när desöker efter nya talanger.För rekrytering har H&M en speciellCareer site, som man kommer till omman söker på “H&M karriär” på lokaltspråk. Sidan finns tillgänglig ochanpassad för 50 olika länder. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 26. 26. Ericsson TelecomOmsättningsmässigt är Ericsson Telecom Sveriges andra största svenska företag med 227 miljarder kronor i omsättning. Telekom är bland topp 5största sektorn omsättning / BNP i Sverige. Ericsson har ett tydligt B2B fokus efter att de lämnat mobiltelefonmarknaden. Ericsson har en ny EricssonYouTubekanal, och därifrån finns ingångar till alla andra sociala medieplattfomar som Flickr, Facebook, LinkedIn med mera Här finns även en”Ericsson Careers” flik för jobbsökande. Ericsson har en global FB sida med 25 000 likes. Ericsson har två brandade kanaler på YouTube varav den ena är ny och aktiv och med drygt 1000 följare på 3 månader, och den samlar alla kategorier av filmer på Ericsson har cirka 15 olika Twitter-profiler, de flesta lokala land ett överskådligt sätt, och konton, med några hundra anhängare vardera. Den största dessutom finns länkar och mängden av följare finns på Ericsson öppen innovation sida, ingångar till andra Ericsson sociala Ericsson Labs, som har nästan 26 000 följare. Ericsson Press, medieplattformar. Här finns även har 15 000 följare. Ericsson karriär har ca 1000. en ingång till Ericsson Careers där en kandidatprofil kan fyllas i. Även Ericsson har 108 000 anställda om ingången är från YT behöver globalt och 77 000 av dem har man inte ladda upp någon film vid profiler på LinkedIn. ansökan. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 27. 27. DSEU Sweden Ansvarig för denna undersökning: Mette Rehnström Teamleader Sverige: Mette Rehnström Kommunikationskonsult BeRecommended mette@berecommened.se http://xeeme.com/metterehnstrom Telefon: 070-689 58 22DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/
 28. 28. DSEU Digital Sunrise Europe http://digitalsunrise.eu/

×