Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys

267 views

Published on

Metso Tilinpäätöstiedote esitys 2018. Lisätietoa osoitteessa www.metso.com/sijoittajat

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys

 1. 1. © Metso Q4 ja koko vuoden 2018 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja 6.2.2019
 2. 2. © Metso2 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 3. 3. © Metso Tulos lyhyesti Pekka Vauramo Toimitusjohtaja
 4. 4. © Metso4 Hyvä markkina-aktiviteetti jatkui Vahva kasvu tilauksissa, liikevaihdossa ja kannattavuudessa Kaksi yritysostoa saatiin päätökseen Kohokohdat Lisääntynyt markkina-aktiviteetti tuki hyvää kasvua Merkittävä positiivinen käänne kannattavuudessa Strategiaa ja sisäisiä tehokkuustoimia vietiin onnistuneesti eteenpäin - Investoinnit orgaaniseen kasvuun - Kolme yritysostoa saatiin päätökseen Hallitus ehdottaa 1,20 euron osinkoa - Siirtyminen kaksi kertaa vuodessa maksettavaan osinkoon, josta 0,60 euroa toukokuussa ja 0,60 euroa marraskuussa Q4/2018 lyhyesti Vuosi 2018 lyhyesti
 5. 5. © Metso Konsernin viimeisen neljänneksen tulos 5 Tilaukset +32 %, yhteensä 904 milj. euroa (684 milj.) - +35 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Liikevaihto +27 %, yhteensä 897 milj. euroa (709 milj.) - +30 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Oikaistu EBITA 98 milj. euroa eli 10,9 % liikevaihdosta (64 milj. ja 9,1 %) Liikevoitto 93 milj. euroa eli 10,4 % liikevaihdosta (60 milj. ja 8,4 %) Osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,08 euroa) Vapaa kassavirta 57 miljoonaa euroa (57 milj.) Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Suluissa olevat luvut viittaavaat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 6. 6. © Metso Minerals: Neljänneksen kohokohdat 6 Tilaukset +35 %, yhteensä 714 milj. euroa (527 milj.) - +39 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Hyvä tilauskertymä kaikilla liiketoiminta-alueilla - Kaivoslaitteiden tilaukset pääasiassa pieniä ja keskisuuria - Kivenmurskauksen tilaukset kasvoivat Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Pohjoismaissa - Palveluiden tilaukset kasvoivat kautta linjan Liikevaihto +29 %, yhteensä 695 milj. euroa (540 milj.) - +33 % prgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Laiteliiketoiminta kasvoi palveluita nopeammin - Palveluliiketoiminnan osuus oli 58 % (65 %) Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,4 % (8,9 %) - Liikevaihdon kasvu - Myynnin jakauma vaikutti Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 7. 7. © Metso Flow Control: Neljänneksen kohokohdat 7 Tilaukset +19%, yhteensä 187 milj. euroa ( 157 milj.) - +20 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Yleisesti vahvaa kasvua - Palvelut kasvoivat 22 % Liikevaihto +18 %, yhteensä 201 milj. euroa ( 170 milj.) - +21 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Vahva tilausten kasvu aiemmilla neljänneksillä tuki liikevaihdon kasvua Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,4 % (15,6 %) - Toiminnan tehokkuus parantunut Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 4 8 12 16 20 24 0 40 80 120 160 200 240 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 8. 8. © Metso Taloudelliset tiedot Eeva Sipilä Talous- ja rahoitusjohtaja
 9. 9. © Metso Tuloslaskelma 9 Milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos % 2018 2017 Muutos % Saadut tilaukset 904 684 32 3 499 2 982 17 Liikevaihto 897 709 27 3 173 2 699 18 Oikaistu EBITA 98 64 53 369 244 51 % liikevaihdosta 10,9 9.1 11,6 9,0 Liikevoitto 93 60 55 351 218 61 % liikevaihdosta 10,4 8.4 11,1 8,1 Nettorahoituskulut -9 -8 -30 -35 Verot -22 -40 -92 -82 Tilikauden tulos 62 12 417 229 102 125 Tulos/osake, euroa 0,42 0,08 1,53 0,68
 10. 10. © Metso Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset 10 Saadut tilaukset Liikevaihto 2 982 3 499 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 Saadut tilaukset Orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutukset 2018 Saadut tilaukset Milj, euroa 2 699 3 173 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 Liikevaihto Orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutukset 2018 Liikevaihto Milj. euroa
 11. 11. © Metso Tase 11 Milj. euroa 31.12.2018 % 31.12.2017 % Aineettomat hyödykkeet 305 9 % 287 9 % Aineelliset hyödykkeet 608 19 % 545 17 % Muut pitkäaikaiset varat 157 5 % 130 4 % Vaihto-omaisuus 950 29 % 750 23 % Saamiset 833 25 % 748 23 % Likvidit varat 426 13 % 826 25 % VARAT YHTEENSÄ 3 279 3 287 Oma pääoma 1 416 43 % 1 351 41 % Korolliset velat 690 21 % 851 26 % Korottomat velat 1 173 36 % 1 085 33 % OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 279 3 287
 12. 12. © Metso 482 464 497 585 715 709 750 950 -249 -274 -342 -431 -128 -174 -190 -226 -222 -238 -213 -245 598 487 502 633 -800 -300 200 700 1 200 2015 2016 2017 2018 EUR million 186 195 44 43 590 698 826 426 598 487 502 633 550 538 545 608 343 315 287 305 2 267 2 233 2 204 2 015 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2015 2016 2017 2018 EUR Million Sidottu pääoma ja käyttöpääoma 12 Käyttöpääoma Nettokäyttöpääoma Muut Kassavarat Nettokäyttöpääoma Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut Ennakot Ostovelat Myyntisaamiset Nettokäyttöpääoma Varastot Milj. euroa Milj. euroa
 13. 13. © Metso Rahavirta 13 Milj. euroa 2018 2017 Tilikauden tulos 230 102 Oikaisuerät 180 192 Nettokäyttöpääoman muutos -129 -23 Maksetut rahoituserät -17 -21 Maksetut verot -87 -64 Liiketoiminnan nettorahavirta 177 185 Käyttöomaisuusinvestoinnit -67 -38 Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä -77 -30 Muut 1 3 Investointien nettorahavirta -143 -66 Vapaa kassavirta 146 158
 14. 14. © Metso Taloudellinen asema 14 2018 2017 Sijoitetun pääoman tuotto, ennen veroja, %, 16,9 10,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,5 7,3 Nettovelkaantuneisuusaste, % 11,7 1,8 Kassavirtasuhde, % 64 155 Omavaraisuusaste, % 47,7 44,5 Velkaantuneisuusaste, % 29,7 38,7 Nettovelka / EBITDA 0,4 0,1 EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 13,7 8,0
 15. 15. © Metso Strategia ja näkymät Pekka Vauramo Toimitusjohtaja
 16. 16. © Metso Kannattavan kasvun strategian toteutus jatkui (1) 16 Investoinnit orgaaniseen kasvuun - Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä 67 milj. euroa (38 milj.) - Kasvuinvestoinnit kivenmurskauksen laitteisiin, valimokapasiteettiin ja kumista valmistettaviin kulutusosiin - Investointipäätös uuteen venttiilitehtaaseen Kiinan Jiaxingissa Tutkimus ja tuotekehitys vauhdittui - Kulut yhteensä 39 milj. euroa (27 milj.), ei sisällä digiohjelman kuluja - Uusia tehokkaampia malleja pyörillä kulkevaan NW Rapid™ -murskainlaitossarjaan, mukaanlukien ensimmäinen malli, joka sisältää MX™ Multi-Action -kartiomurskaimen - Liikuteltavan murskainperheen laajentaminen uudella tehokkaammalla Lokotrack®-mallilla, joka pienentää polttoaineen kulutusta vähintään 15 % - Uusi kolmannen sukupolven karamurskain, jolla voidaan saavuttaa 30 % lisäys tuotantokapasiteetissa ja 70 % lyhyempi seisokkiaika Digitaalinen ohjelma etenee suunnitelman mukaan - Lanseerattiin Metso Metrics, joka on uusi ennakoiva kunnossapitoratkaisu kaivosteollisuuden murskaus- ja hienonnusprosesseihin - Toimitettiin ensimmäiset 3D-tulostettuja osia sisältävät venttiilit
 17. 17. © Metso Kannattavan kasvun strategian toteutus jatkui (1) 17 Yritysostot - Polttoteknologiaratkaisuja Isossa-Britanniassa, venttiiliteknologiaa Intiassa ja kivenmurskauksen laitteita Ruotsissa - Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2019 tehtiin sopimus kaivosteollisuuteen erikoistuneen chileläisen teknologia- ja huoltopalveluyrityksen HighService Corpin palveluliiketoiminnan ostamisesta – HighService Service koostuu kahdesta eri liiketoiminnasta: Plant Maintenance Service Management ja Drive and Automatic Control Management, joka on erikoistunut rikastuslaitosten tekniseen tukeen ja etäohjaukseen. – Kauppa odottaa viranomaishyväksyntää Yritysmyynnit - Jauhinkuulaliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen tammikuussa 2019
 18. 18. © Metso Hallituksen osinkoehdotus 1,20 euroa 18 * 0,40 euron lisäosinko maksettiin elokuussa 2015 ** Hallituksen ehdotus vuoden 2019 yhtiökokoukselle Siirtyminen kaksi kertaa vuodessa maksettavaan osinkoon - 0,60 euroa maksettaisiin toukokuussa ja 0,60 euroa marraskuusssa 2019 Ehdotettu osinko yhteensä 180 miljoonaa euroa eli 78 % osakekohtaisesta tuloksesta Osinko ja osakekohtainen tulos 1.05 1.05 1.05 1.05 1.20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2014 2015 * 2016 2017 2018 ** Euroa Tulos/osake Osinko/osake
 19. 19. © Metso19 Markkinanäkymät Mineralsin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen. Flow Controlin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen. Metso on muuttanut markkkinanäkymiensa esittämistapaa. Tästä lähtien markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Markkina-aktiviteettia kuvataan kolmella termillä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.
 20. 20. company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup www.metso.com

×