Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metso Annual General Meeting 2013 CEO's review

494 views

Published on

Metso Annual General Meeting 2013 CEO's review. More information visit www.metso.com/investors.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metso Annual General Meeting 2013 CEO's review

 1. 1. Toimitusjohtajan katsausPresident and CEO’s reviewMetso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2013Metso Corporation’s Annual General Meeting, March 28, 2013Matti KähkönenToimitusjohtajaPresident and CEO
 2. 2. Tulevaisuutta koskevat arviot Forward-looking statementsTähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät It should be noted that certain statements herein which are not historical facts,kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat including, without limitation, those regarding expectations for generalesimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden economic development and the market situation, expectations for customerliiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt industry profitability and investment willingness, expectations for companynäkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen growth, development and profitability and the realization of synergy benefitsja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät and cost savings, and statements preceded by ”expects”, ”estimates”, ”forecasts”tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja or similar expressions, are forward-looking statements. These statements areodottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat based on current decisions and plans and currently known factors. Theytämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin involve risks and uncertainties which may cause the actual results to materiallyseikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa differ from the results currently expected by the company.yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Such factors include, but are not limited to:Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: (1) general economic conditions, including fluctuations in exchange rates and(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason interest levels which influence the operating environment and profitability vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön of customers and thereby the orders received by the company and their saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen margins(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät (2) the competitive situation, especially significant technological solutions teknologiset ratkaisut developed by competitors(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja (3) the company’s own operating conditions, such as the success of projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen production, product development and project management and their continuous development and improvement(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen. (4) the success of pending and future acquisitions and restructuring.
 3. 3. Esityksen sisältöContents of the presentationStrateginen kehitysStrategic developmentTaloudellinen katsausFinancial reviewNäkymät vuodelle 2013Outlook for 2013Selvitys mahdollisesta jakautumisestaStudy on possible demerger
 4. 4. Vuosi 2012 lyhyesti2012 in brief• Kasvu jatkui ja tulos oli hyvä• Strategiassa edettiin suunnitellusti• Haastava toimintaympäristö• Continued growth and good result• Strategy implemented according to plan• Challenging market environment
 5. 5. Strategisissa painopisteissä edettiin hyvinGood development in the strategic prioritiesPalveluliiketoiminta Kasvumaat KaivosalaServices business Growth countries Mining business
 6. 6. Työturvallisuus kehittynyt hyvinImproving work safety performance Tapaturmataajuus LTIF Tapaturmataajuus viittaa 20 vähintään yhden työpäivän poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin miljoonaa 15 työtuntia kohden. 10 Lost-time incident factor reflects the number of incidents resulting in an absence of at least one 5 workday per million hours worked. 0 2008 2009 2010 2011 2012
 7. 7. Palveluliiketoiminta kasvoi 11 % edellisestä vuodesta Services business grew 11% from previous year Palveluliiketoiminnan liikevaihto (Milj. euroa) Net sales in services business (EUR million)350030002500200015001000500 0 2008 2009 2010 2011 2012
 8. 8. Laaja palvelutarjonta takaa kilpailukyvynExtensive services offering guarantees competitiveness
 9. 9. Laaja läsnäolo kasvavilla markkinoillaExpanding presence in growth markets Liikevaihdon kasvu kehittyvillä markkinoilla (%) Liikevaihto Net sales growth in emerging markets (%) Net sales Brasilia Brazil 35 Kiina China -15 Venäjä Russia 15 Kehittyvät Chile Chile 15 Emerging50% 50% Intia India -13 Kehittyneet Developed Etelä-Afrikka South Africa 29 Meksiko Mexico 42 Peru Peru 69 Turkki Turkey 41 Indonesia Indonesia 29
 10. 10. Kaivosteollisuuden aktiviteetti pysyi hyvänäMining industry remained active Saadut tilaukset Milj. e EUR million Orders received 1200Poikkeuksellisen suuret tilaukset 900 Exceptionally large orders Tuote- ja projektiliiketoiminta Capital orders 600 Palveluliiketoiminta Services orders 300 0 2009 2010 2011 2012
 11. 11. Massa, paperi ja voimantuotannon markkinatilannePulp, paper and power market conditions Saadut tilaukset Milj. e EUR million Orders received 1500 1200 Tuote- ja projektiliiketoiminta Capital orders Palveluliiketoiminta 900 Services orders 600 300 0 2009 2010 2011 2012
 12. 12. Osaava henkilöstö on avain menestykseemmeCapable personnel is the key to success
 13. 13. Tutkimus ja tuotekehitysResearch and development
 14. 14. Saadut tilaukset hyvällä tasollaOrders received at a good level Milj. e EUR million 8000 7000 6000 Tuote- ja projektiliiketoiminnan 5000 saadut tilaukset Capital orders received 4000 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 3000 Services orders received 2000 1000 0 2009 2010 2011 2012
 15. 15. Liikevaihdon kehitys jatkui hyvänäNet sales development continued good Milj. euroa EUR million 8000 7000Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 6000 Capital net sales Palveluliiketoiminnan 5000 liikevaihto Services net sales 4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 2011 2012
 16. 16. Liikevoitto (EBITA*) parani edellisestä vuodestaEBITA* improved from the previous year Milj. euroa EUR million 800 9,5 10 % 9,1 8,8 700 8,0 8% Liikevoittomarginaali * 600 EBITA-% * 500 6% Liikevoitto * EBITA * 400 684 4% 300 629 * ennen kertaluonteisia eriä * before non-recurring items 491 200 399 2% 100 0 0% 2009 2010 2011 2012
 17. 17. Kassavirta ja velkaantuneisuus Cash flow and gearing Milj. e EUR million 600 16 % 15,0 500 14,2Nettovelkaantuneisuusaste, % 12 % Gearing, % 12,2 400 Vapaa kassavirta Free cash flow 300 8% 200 375 335 4% 257 100 0 0% 2010 2011 2012
 18. 18. Taloudelliset tavoitteetFinancial targetsKPI Tavoite 2012 KPI TargetsLiikevaihdon kasvu > 10 % keskimääräinen kasvu (CAGR) Net sales growth >10% average annual growth (CAGR) +13 %Palveluliiketoiminnan > 10 % keskimääräinen kasvu Services net sales growth >10% services business net sales growth +11 %liikevaihdon kasvu annuallyOsakekohtainen tulos Osakekohtaisen tuloksen kasvu myynnin kasvua +5%/+ EPS EPS growth higher than sales growth nopeammin (EPS kasvu-% / liikevaihdon kasvu-%) 13% (EPS growth-% / Net sales growth-%)Sitoutuneen pääoman tuotto > 20 % ROCE-% >20% ROCE(ROCE- %) ennen veroja 19,6 %Segmenttien tulos (EBITA-%*) Kaivos ja maarakennus: 10-15 % Segment EBITA%* Mining and Construction: 10-15% 12,0 % Automaatio: 11-16 % Automation: 11-16% 12,0 % Massa, paperi ja voimantuotanto: 6-9 % Pulp, Paper and Power: 6-9% 6,6 %Osinko > 50 % vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta Dividend >50% of EPS 74 % ennen kertaluonteisia eriä * before non-recurring items
 19. 19. Hallituksen ehdotus osingoksiBoard proposal for dividend Euroa EUR 3,0 2,5 Tulos / osake Earnings per share 2,0 1,85 Osinko / osake 1,70 1,55 Dividend per share 1,5 1,0 0,70 0,70 0,5 0 2008 2009 2010 2011 2012
 20. 20. Näkymät ja ohjeistusOutlook and guidance
 21. 21. MarkkinanäkymätMarket outlook Kaivosala Maarakennus Automaatio Sellun tuotanto Paperi ja kartonki Voimantuotanto Mining Construction Automation Pulping Paper and board Power generationOsuus liikevaihdosta 32% 11% 11% 9% 21% 11%Share of net salesLaitekysyntä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Huono TyydyttäväEquipment demand Good Satisfactory Good Satisfactory Weak SatisfactoryPalveluiden kysyntä Erinomainen Tyydyttävä Hyvä Hyvä Hyvä TyydyttäväServices demand Excellent Satisfactory Good Good Good Satisfactory
 22. 22. Vahva tilauskanta Strong order backlog 6 Mrd. e EUR billion 5Massa, paperi ja voimantuotanto Pulp, Paper and Power 4 Automaatio Automation Kaivos ja maarakennus 3 Mining and Construction 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012
 23. 23. Ohjeistus vuodelle 2013Guidance for 2013Arvioimme, että tuloksemme We estimate that our EBITA(EBITA ennen kertaluonteisia before non-recurring itemseriä) on suunnilleen vuoden will be at around 2012 level2012 tasolla ja liikevaihtomme and our net sales will be at2012 tasolla tai hieman alle. 2012 level or slightly below.Vuoden 2013 taloudellista tulostamme koskevat The estimates for our financial performancearviot perustuvat Metson tämänhetkisiin in 2013 are based on Metso’s current marketmarkkinanäkymiin, tilauskantaan sekä outlook, order backlog for 2013 and foreignjoulukuun 2012 valuuttakursseihin. exchange rates in December 2012.
 24. 24. Metson pitkän aikavälin strateginen kehitys Metso’s long-term strategic development 2013 Kasvu ja uudistuminen 2012 Mahdollinen liiketoimintojen 2011 Liiketoimintarakenteen jakautuminen kahteen tarkennus ja strategian itsenäiseen yhtiöön 2009 – 2010 Uusi johtoryhmä toteutus Growth and renewal Taloudelliset tavoitteet More focused businesses and Possible strategic development of 2008 – 2009 Tavoitteena Liiketoiminta- strategy implementation businesses as two independent kannattava kasvu portfoliostrategia companiesLaskusuhdanteen hallinta Globaalit megatrendit Elinehdot Managing downturn Visio ja missio New management team Going after profitable growth Financial targets driven by global megatrends Business portfolio strategy Vision & mission Introduction of must-wins
 25. 25. Suunnitellun jakautumisen tulos: Kaksi listattua yhtiötä Result of the planned demerger: two independent listed companies Massa, paperi ja voimantuotanto * • Vakaa markkinoiden kasvu Pulp, Paper and Power • Globaali markkinajohtajuus ja kilpailuedut Liikevaihto • Hyvä potentiaali palveluliiketoiminnalle Net sales EUR 3,014 million • Mahdollisuudet biojalostuksessa Likevoitto EUR 200.3 million EBITA** • Stable underlying market growth Sidottu pääoma • Global market leadership and competitive advantages Capital employed EUR 786 million • Good for services business Henkilöstö • Biorefining opportunities Personnel 12,439* Vuoden 2012 segmenttilukuja ** Ennen kertaluonteisia eriä* 2012 segment figures ** Before non-recurring items
 26. 26. Suunnitellun jakautumisen tulos: Kaksi listattua yhtiötä Result of the planned demerger: two independent listed companies Kaivos ja maarakennus & Automaatio * • Vahva markkinoiden kasvu Mining and Construction & Automation • Vahva globaali markkina-asema ja kilpailuedut Liikevaihto • Korkea palveluiden osuus Net sales EUR 4,351 million • Merkittävää kasvupotentiaalia Liikevoitto EUR 521.6 million EBITA** • Strong underlying market growth Sidottu pääoma • Strong global market position and competitive advantages Capital employed EUR 1,646 million • High share of services Henkilöstö • Significant growth potential Personnel 15,849* Vuoden 2012 segmenttilukuja ** Ennen kertaluonteisia eriä* 2012 segment figures ** Before non-recurring items
 27. 27. Alustavat ajankohdat 2013 Tentative key dates for 2013 25.3.2013 Q2 loppuun mennessä Q3 loppuun mennessä Vuoden 2013 loppuunMetson hallituksen päätös Strategiaselvitys Ylimääräinen yhtiökokous mennessä strategiaselvityksestä mahdollisesta Jakautuminen ja uuden jakautumisesta valmis yhtiön osakkeiden listauksen aloitus maaliskuu kesäkuu syyskuu joulukuu March June September December March 25, 2013 By the end of Q2 By the end of Q3 By the end of Q4 Metso Board of Directors Strategy study of Extraordinary Demerger effective and decision on the planned potential demerger ready General Meeting start of listing of strategy study the new company
 28. 28. YhteenvetoSummary

×