Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tilinpäätöstiedote 2012
Metson tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2012Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat ver...
Metson avainluvut                                                     ...
•• yli 700 automaattiventtiiliä Sappin sellulinjan laajennukseen   Automaatio-segmentissä:  Ngodwanan laitokselle Etel...
Saadut tilaukset ja tilauskanta segmenteittäinMilj. e                       Q4/2012  Q4/2011  Muu...
Taloudellinen kehitysLoka-joulukuun liikevaihtomme oli vuoden 2011 tasolla,            Vuoden 2012 tulos ennen ...
Liikevaihto markkina-alueittainMilj. e                          Q4/2012    Q4/2011   Muuto...
kertaluonteisia eriä oli 0,7 miljoonaa euroa ja 0,3 prosent-       Investointimme vuonna 2012:tia liikevaihdosta (12...
Niin ikään marraskuussa sovimme ostavamme 75 prosentin       tuotteet asiakkaiden kanssa yhteistyössä toteutettavia ...
Olemme asettaneet omalle tuotannollemme globaalit          Jos maailmantalouden kasvu häiriintyy, erityisesti keh...
joissakin tuoteryhmissämme hankaloittaa kasvaneiden kus-        Kaivos ja maarakennus työllisti 39 prosenttia, Auto...
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä                Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitys...
Kannustinjärjestelmät                          Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäse...
Lähiajan näkymätMarkkinakehitys                               Taloudellinen kehitysMaailman...
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamatonKonsernin tuloslaskelmaMilj. e                          ...
Konsernin taseVARATMilj. e                                           31.12.2012...
OMA PÄÄOMA JA VELATMilj. e                                             31.12....
Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelmaMilj. e                            10‑12/2012  10-12/20...
Konsernin oman pääoman erittely                                              ...
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metso tilinpäätöstiedote 2012

1,020 views

Published on

Metso tilinpäätöstiedote 2012. Lue lisää. www.metso.com/sijoittajat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metso tilinpäätöstiedote 2012

 1. 1. Tilinpäätöstiedote 2012
 2. 2. Metson tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2012Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan Arviomme vuoden 2013 taloudellisestaajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. kehityksestä Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäky-Keskeistä vuonna 2012 miin ja tilauskantaamme vuodelle 2013 sekä joulukuun 2012•• Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 6 865 miljoonan euron mukaisiin valuuttakurssitasoihin, arvioimme, että vuonna 2013 arvosta (7 961 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleen kasvoivat 5 prosenttia ja olivat 3 264 miljoonaa euroa eli 49 vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012 prosenttia kaikista tilauksista (3 100 milj. e ja 40 %). tasolla tai hieman alle.•• Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 7 504 miljoonaa euroa (6 646 milj. e). Palveluliiketoiminnan liike- Toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi viime vaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 3 174 miljoonaa euroa eli vuotta: 44 prosenttia konsernin liikevaihdosta (2 871 milj. e ja 45 %). Vuosi 2012 oli Metsolle jälleen kasvun ja parantuneen tuloksen•• EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien vuosi. Toimintaympäristömme oli jokseenkin haastava talou- hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9 den kasvun hidastuessa tietyillä päämarkkinoillamme, kuten prosenttia ja oli 684 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liike- Kiinassa. Tämä näkyi asiakkaidemme suurten projektien pää- vaihdosta (629 milj. e ja 9,5 %). töksenteossa. Tästä huolimatta uudet tilaukset olivat vuonna•• Kertaluonteisia kuluja oli 36,0 miljoonaa euroa (5,1 milj. e) 2012 hyvällä tasolla, pienempien projektien ja palveluliiketoi- lähinnä liittyen kapasiteetin sopeuttamistoimiin. minnan ansiosta. Saavutimme tavoitteemme kasvattaa pal-•• Osakekohtainen tulos oli 2,49 euroa (2,38 e). veluliiketoimintaamme yli 10 prosentilla, mikä on myös vahva•• Vapaa kassavirta oli 257 miljoonaa euroa (375 milj. e). suoritus. Palveluliiketoimintamme ja sen tarjonnan aktiivinen•• Hallitus ehdottaa osingoksi 1,85 euroa osakkeelta eli 74 pro- kehittäminen on edelleen keskeinen tavoitteemme. Tämä senttia osakekohtaisesta tuloksesta (1,70 e ja 71 % osakekoh- auttaa meitä kasvattamaan palveluliiketoimintaamme myös taisesta tuloksesta). vuonna 2013 ja siitä eteenpäin. Liikevaihdon kasvun lisäksi paransimme kuluneena vuonna tulostamme ja sitoutuneenKeskeistä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä pääoman tuottoa.•• Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 699 miljoonan Liiketoimintojemme osalta odotamme kaivossektorin euron arvosta (1 313 milj. e). Saadut tilaukset kasvoivat kai- aktiviteetin pysyvän suurelta osin muuttumattomana vuo- kissa raportointisegmenteissä. Myös palveluliiketoiminnan den 2012 lopun tasosta. Maarakennuksessa kysyntä vaikuttaa saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti kaikissa segmen- tasaiselta ja öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä tukee edelleen teissä, 11 prosenttia ja olivat 741 miljoonaa euroa eli 45 pro- Automaatiota. Odotamme joidenkin suurten selluprojektien senttia kaikista tilauksista (669 milj. e ja 54 %). etenevän vuonna 2013, mutta paperi- ja kartonkikonemark-•• Liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 2 098 miljoonaa kina on edelleen hiljainen. euroa (2 074 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kas- Päämäärämme vuodelle 2013 on selvä. Keskitymme paran- voi 5 prosenttia ja oli 870 miljoonaa euroa eli 42 prosenttia tamaan kilpailukykyämme ja hyödynnämme asiakasteolli- konsernin liikevaihdosta (829 milj. e ja 41 %). suuksiemme tarjoamia kasvumahdollisuuksia tuottaaksemme•• EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä laski 3 prosenttia ja oli 196 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liike- vaihdosta (202 milj. e ja 9,7 %).•• Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,81 e).•• Vapaa kassavirta oli 69 miljoonaa euroa (45 milj. e). Metson tilinpäätöstiedote 2012  1
 3. 3. Metson avainluvut Q1-Q4/ Q1-Q4/Milj. e Q4/2012 Q4/2011 Muutos % 2012 2011 Muutos %Saadut tilaukset 1 699 1 313 29 6 865 7 961 -14Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 741 669 11 3 264 3 100 5 % saaduista tilauksista 1) 45 54 49 40Tilauskanta kauden lopussa 4 515 5 310 -15Liikevaihto 2 098 2 074 1 7 504 6 646 13Palveluliiketoiminnan liikevaihto 870 829 5 3 174 2 871 11 % liikevaihdosta 1) 42 41 44 45Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 195,9 202,1 -3 684,3 628,5 9 % liikevaihdosta 9,3 9,7 9,1 9,5Liikevoitto 149,5 188,5 -21 598,5 571,8 5 % liikevaihdosta 7,1 9,1 8,0 8,6Tulos/osake, euroa 0,49 0,81 -40 2,49 2,38 5Vapaa kassavirta 69 45 53 257 375 -31Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 19,6 18,4Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,5 39,8Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 14,2 12,21) Ilman Valmet Automotivea.Metson vuoden 2012 tilinpäätösraporttiToimintaympäristömme ja kysyntä vuonna 2012 Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä oli heikkoa. Asiakkai-Maailmantalouden jatkuva epävarmuus heijastui jossain mää- demme aktiivisuus Kiinan markkinalla oli edelleen hiljaista,rin asiakasteollisuuksiimme. Epävarmuudella oli jokseenkin osin johtuen yleisestä talouden epävarmuudesta. Paperi- jaheikentävä vaikutus markkina-aktiviteettiin, ja jotkut asi- kartonkiteollisuuden vakaat kapasiteetin käyttöasteet pitivätakkaat ovat lykänneet suurten projektien päätöksentekoa. palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä.Kysynnässä ei tapahtunut merkittävää muutosta maantie- Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja nii-teellisesti. Raaka-aineiden hinnat olivat vakaat, ja palkkatason hin liittyvien palveluiden kysyntä jatkui tyydyttävänä vuonnanousu kehittyvillä markkinoilla tasaantui. Asiakasteollisuuk- 2012, vaikkakin useat asiakkaamme ovat lykänneet suurtensiemme hyvät kapasiteetin käyttöasteet pitivät palveluliike- tilausten päätöksentekoa.toimintamme kysynnän hyvänä. Kaivoslaitteiden ja projektien kysyntä hiljeni erityisesti vuo- Saadut tilauksetden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla vuoden 2011 hyvästä akti- Loka-joulukuussa saimme uusia tilauksia 1 699 miljoonanviteettitasosta. Kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja laajan euron arvosta eli 29 prosenttia vertailukautta enemmän (1 313asennetun laitekantamme johdosta kaivoslaitteisiin liittyvien milj. e). Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 28 pro-palveluiden kysyntä säilyi erinomaisena. senttia. Kehittyvien markkinoiden osuus uusista tilauksista oli Maarakennuslaitteiden kysyntä hiljeni Kiinassa ja Intiassa 49 prosenttia (44 %). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivatsekä muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella. Brasiliassa infra- 11 prosenttia ja olivat 45 prosenttia kaikista tilauksista (54 %).struktuurihankkeet tukivat maarakennuslaitteiden kysyntää. Kasvu tuli lähinnä Kaivos ja maarakennussegmentistä. Vertai-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa kysyntä pysyi edelleen lukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 9 prosenttia. Kehittyvienmelko alhaisella tasolla ja oli tyydyttävää. Maarakennusteol- markkinoiden osuus palveluliiketoiminnan saaduista tilauk-lisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä säilyi tyydyttävänä. sista oli 42 prosenttia (40 %). Automaatioliiketoiminnan tuotteiden sekä niihin liittyvienpalvelujen kysyntä säilyi hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteolli- Loka-joulukuun aikana saatuja merkittäviä tilauksia olivat:suudessa, kun taas paperi- ja selluteollisuuden kysyntä hiljeni. •• neljä pehmopaperin tuotantolinjaa kiinalaiselle HengAn Sellutehdasmarkkina jatkui tyydyttävänä, mutta asiakkaat Groupille,ovat lykänneet neuvoteltavina olevien projektien päätöksen- •• kaksi voimakattilaa PT Cikarang Listrindo -yhtiölle Babela-tekoa. Koneuudistusten ja palveluiden kysyntä pysyi hyvänä niin, Indonesiaan, sisältäen Metso DNA -ohjausjärjestelmän,sellun hinnan tasaantumisesta ja asiakkaidemme hyvistä •• biomassaa hyödyntävä voimalaitos yhdistettyyn sähkön jakapasiteetin käyttöasteista johtuen. lämmön tuotantoon Värnamo Energille Värnamoon, Ruotsiin, Metson tilinpäätöstiedote 2012  2
 4. 4. •• yli 700 automaattiventtiiliä Sappin sellulinjan laajennukseen Automaatio-segmentissä: Ngodwanan laitokselle Etelä-Afrikkaan, •• laaja automaatiojärjestelmäpaketti Kipas Kagitin pakkaus-•• monivuotinen sopimus Greenpac Millin kartonkitehtaan kartonkikoneprojektiin Turkkiin, kunnossapitopalveluista Yhdysvalloissa, •• prosessiautomaatio toimittamaamme kartonkikoneeseen•• paperikoneen uudistus Norske Skogin Boyerin-tehtaalle Kiinaan, Tasmaniaan, Australiaan sisältäen lajinvaihdon tavoitteiden •• automaatioteknologiatoimitukset kahteen merkittävään saavuttamiseen tähtäävän yhteistyösopimuksen ja infrastruktuurirakennusprojektiin Etelä-Amerikassa ja•• kaivoslaitteita OAO Severstal -yhtiön Olkonin-kaivokselle •• korkean suorituskyvyn sulkuventtiileitä ja toimilaitteita Venäjälle sekä Technipille Algiers Refineryn uudistusprojektiin Algeriaan•• sellun kuivatuslinja japanilaiselle Hyogo Pulpille. sekä •• älykkäitä, haponkestäviä venttiiliohjaimia norjalaisenVuoden aikana saimme uusia tilauksia 6 865 miljoonan euron Goliatin öljyn- ja kaasuntuotantolaitokselle Barentsinme-arvosta, joka oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. relle.Lasku johtui lähinnä vertailuvuodelle ajoittuneista poikkeuk-sellisen suurista sellu- ja kaivoslaitetilauksista. Vertailukelpoi- Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentissä:sin valuuttakurssein saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia. •• kartonkilinja Kiinaan,Kehittyvien markkinoiden osuus uusista tilauksista oli 48 pro- •• kierrätyspolttoainekattila Mälarenergin voimalaan Ruotsiinsenttia (51 %). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat ja5 prosenttia ja olivat 3 264 miljoonaa euroa, eli 49 prosenttia •• ulkopakkauskartonkikone Kipas Kagitille Turkkiin.kaikista tilauksista (3 100 milj. e ja 40 %). Vertailukelpoisinvaluuttakurssein palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 2 Tilauskantaprosenttia. Kehittyvien markkinoiden osuus palveluliiketoi- Tilauskantamme oli vuoden lopussa 4 515 miljoonaa euroa, eliminnan saaduista tilauksista oli 41 prosenttia (43 %). Saaduissa 15 prosenttia vuoden 2011 lopun tasoa pienempi (5 310 milj. e).tilauksissa kolme suurinta maata olivat Yhdysvallat, Ruotsi ja Noin 80 prosenttia eli 3,6 miljardia euroa tilauskantaammeKiina. Näiden maiden yhteenlaskettu osuus kaikista saaduista sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2013tilauksista oli 31 prosenttia. (75 % ja 4,0 mrd. e), ja niistä noin 28 prosenttia on palveluliike- Kaivosteollisuuden asiakkailta vuoden aikana saadut tila- toiminnan tilauksia (24 %). Vuodelle 2013 arvioidaan segmen-ukset laskivat 5 prosenttia ja maarakennusasiakkailta saadut teittäin ajoittuvan tilauskannasta:10 prosenttia. Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminnan saadut •• Kaivos ja maarakennuksessa 83 prosenttia (83 %),tilaukset kasvoivat 13 prosenttia ja Prosessiautomaatiojärjes- •• Automaatiossa 95 prosenttia (95 %) jatelmät-liiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 18 prosenttia. •• Massa, paperi ja voimantuotannossa 75 prosenttia (69 %).Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin laitetilauksetlaskivat vertailukaudesta. Tilauskannassamme ei tapahtunut vuoden 2012 aikana mer- Viimeisellä neljänneksellä saamiemme tilausten lisäksi kittäviä peruuntumisia tai poikkeuksellisia lykkääntymisiä.vuoden aikana saamiimme merkittäviin tilauksiin lukeutuivat: Ainoa ajoitukseltaan epävarma tilaus vuoden lopun tilaus- kannassamme liittyi Fibrian noin 330 miljoonan euron sellu-Kaivos ja maarakennus -segmentissä: tehdasprojektiin Brasiliassa.•• murskaus-, seulonta- ja jauhatuslaitteita sekä niihin liittyvän, kuusivuotisen elinkaaripalvelusopimuksen Russian Copper Company -yhtiön kuparikaivokselle Lounais-Venäjälle ja•• maailman suurimman, täysin liikuteltavan, tela-alustaisen murskausyksikön Altay Polimetally LLP -yhtiön kuparikai- vokselle Kazakstaniin sekä•• monivuotinen palvelusopimus Northland Resources -yhtiön kanssa Kaunisvaaran rautamalmikaivokselle Ruotsiin. Metson tilinpäätöstiedote 2012  3
 5. 5. Saadut tilaukset ja tilauskanta segmenteittäinMilj. e Q4/2012 Q4/2011 Muutos % Q1-Q4/2012 Q1-Q4/2011 Muutos %Kaivos ja maarakennus 794 651 22 3 436 3 714 -7 Palveluliiketoiminta 409 364 12 1 771 1 603 10 Laitteet, tuotteet ja projektit 383 282 36 1 658 2 103 -21 Metson sisäiset saadut tilaukset 2 5 7 8 Tilauskanta kauden lopussa 1 983 2 144 -8Automaatio 206 197 5 845 822 3 Palveluliiketoiminta 85 75 13 382 352 9 Laitteet, tuotteet ja projektit 105 105 0 404 407 -1 Metson sisäiset saadut tilaukset 16 17 59 63 Tilauskanta kauden lopussa 343 364 -6Massa, paperi ja voimantuotanto 677 412 64 2 444 3 225 -24 Palveluliiketoiminta 247 230 7 1 111 1 145 -3 Laitteet, tuotteet ja projektit 427 179 139 1 323 2 069 -36 Metson sisäiset saadut tilaukset 3 3 10 11 Tilauskanta kauden lopussa 2 249 2 863 -21Valmet Automotive 43 76 -43 216 281 -23Segmenttien väliset saadut tilaukset -21 -23 -76 -81Metso yhteensä 1 699 1 313 29 6 865 7 961 -14 Tilauskanta kauden lopussa 4 515 5 310 -15Saadut tilaukset markkina-alueittainMilj. e Q4/2012 Q4/2011 Muutos % Q1-Q4/2012 Q1-Q4/2011 Muutos %Kehittyvät markkinat 835 577 45 3 278 4 084 -20 % Kaivos ja maarakennuksen saaduista tilauksista 57 54 58 56 % Automaation saaduista tilauksista 43 38 42 41 % assa, paperi ja voimantuotannon M saaduista tilauksista 44 38 38 52Kehittyneet markkinat 864 736 17 3 587 3 877 -7Metso yhteensä 1 699 1 313 29 6 865 7 961 -14 Metson tilinpäätöstiedote 2012  4
 6. 6. Taloudellinen kehitysLoka-joulukuun liikevaihtomme oli vuoden 2011 tasolla, Vuoden 2012 tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineetto-2 098 miljoonaa euroa (2 074 milj. e). Palveluliiketoiminnan mien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriäliikevaihto kasvoi 5 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus parani 9 prosenttia ja oli 684 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttiaMetson liikevaihdosta oli 42 prosenttia (41 %). Kiintein valuut- liikevaihdosta (629 milj. e ja 9,5 %). EBITA ennen kertaluon-takurssein konsernin liikevaihto pysyi vertailuvuoden tasolla teisia eriä kasvoi merkittävästi Kaivos ja maarakennuksessaja palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. ja pysyi vertailuvuoden tasolla Automaatiossa, mutta laski Vuoden viimeisen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, Massa, paperi ja voimantuotannossa. Koko vuoden liikevoittoveroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluon- (EBIT) oli 599 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia liikevaihdostateisia eriä (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) oli 196 miljoonaa (572 milj. e ja 8,6 %). EBIT sisältää 36,0 miljoonaa euroa ker-euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (202 milj. e ja 9,7 %). taluonteisia kuluja (5,1 milj. e) lähinnä liittyen kapasiteetin Metson liikevoitto (EBIT) oli loka-joulukuussa 150 miljoo- sopeuttamistoimiin.naa euroa eli 7,1 prosenttia liikevaihdosta (189 milj. e ja 9,1 %). Vuonna 2012 nettorahoituskulumme olivat 49 miljoonaaLiikevoitto sisälsi 33,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja euroa (65 milj. e). Tämä sisälsi 63 miljoonaa euroa korkoku-(0,4 milj. e) lähinnä liittyen kapasiteetin sopeuttamistoimiin. luja (75 milj. e), 21 miljoonaa euroa korkotuottoja (26 milj. e), 0Kertaluonteiset erät on eritelty taulukot-osiossa. miljoonaa euroa valuuttakurssivoittoja (3 milj. e valuuttakurs- Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia edellis- sitappioita) ja 7 miljoonaa euroa muita nettorahoituskulujavuodesta ja oli 7 504 miljoonaa euroa (6 646 milj. e). Kasvu (13 milj. e).oli orgaanista ja tuli kaikista segmenteistä. Vertailukelpoisin Vuoden 2012 tulos ennen veroja oli 550 miljoonaa euroavaluuttakurssein kasvu oli 10 prosenttia. Palveluliiketoiminnan (507 milj. e), ja veroaste vuonna 2012 oli 32 prosenttia (29 %).liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja sen osuus liikevaihdosta oli Vuonna 2013 arvioimme veroasteen olevan vuoden 201244 prosenttia (45 %). Palveluliiketoiminnan kasvu tuli kaikista tasolla.segmenteistä, erityisesti Kaivos ja maarakennus -segmen- Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuodelta 2012 oli 373tistä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein palveluliiketoiminnan miljoonaa euroa (356 milj. e) eli 2,49 euroa osakkeelta (2,38 e).kasvu oli 7 prosenttia. Liikevaihdolla mitattuna suurimmat Osakekohtaista tulosta heikensivät rakennejärjestelyihin liitty-maat olivat Yhdysvallat, Brasilia ja Kiina, joiden yhteenlaskettu vät kustannukset, joiden vaikutus oli noin 0,18 euroa.osuus kokonaisliikevaihdostamme oli 35 prosenttia. Kehitty- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oliviltä markkinoilta tullut liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja sen tammi-joulukuussa 19,6 prosenttia (18,4 %) ja oman pääomanosuus liikevaihdostamme oli 50 prosenttia (49 %). tuotto (ROE) oli 17,5 prosenttia (17,8 %).Liikevaihto segmenteittäinMilj. e Q4/2012 Q4/2011 Muutos % Q1-Q4/2012 Q1-Q4/2011 Muutos %Kaivos ja maarakennus 924 928 0 3 492 2 967 18 Palveluliiketoiminta 445 409 9 1 692 1 478 14 Laitteet, tuotteet ja projektit 477 517 -8 1 793 1 481 21 Metson sisäinen laskutus 2 2 7 8Automaatio 233 244 -5 859 770 12 Palveluliiketoiminta 105 107 -2 380 345 10 Laitteet, tuotteet ja projektit 104 123 -15 416 368 13 Metson sisäinen laskutus 24 14 63 57Massa, paperi ja voimantuotanto 925 844 10 3 014 2 703 12 Palveluliiketoiminta 320 313 2 1 102 1 048 5 Laitteet, tuotteet ja projektit 602 528 14 1 903 1 644 16 Metson sisäinen laskutus 3 3 9 11Valmet Automotive 43 76 -43 216 281 -23Segmenttien välinen laskutus -27 -18 -77 -75Metso yhteensä 2 098 2 074 1 7 504 6 646 13 Metson tilinpäätöstiedote 2012  5
 7. 7. Liikevaihto markkina-alueittainMilj. e Q4/2012 Q4/2011 Muutos % Q1-Q4/2012 Q1-Q4/2011 Muutos %Kehittyvät markkinat 1 055 1 045 1 3 718 3 247 15Kehittyneet markkinat 1 043 1 029 1 3 786 3 399 11Metso yhteensä 2 098 2 074 1 7 504 6 646 13EBITA ennen kertaluonteisia eriä ja osuus liikevaihdostaMilj.e Q4/2012 Q4/2011 Muutos % Q1-Q4/2012 Q1-Q4/2011 Muutos %Kaivos ja maarakennus 118,7 120,1 -1 418,5 324,4 29 % liikevaihdosta 12,8 12,9 12,0 10,9Automaatio 31,2 36,4 -14 103,1 103,9 -1 % liikevaihdosta 13,4 14,9 12,0 13,5Massa, paperi ja voimantuotanto 55,9 48,4 15 200,3 218,8 -8 % liikevaihdosta 6,0 5,7 6,6 8,1Metso yhteensä 195,9 202,1 -3 684,3 628,5 9 % liikevaihdosta 9,3 9,7 9,1 9,5Raportointisegmentit heikkeni erittäin vahvaan edellisvuoteen verrattuna.Kaivos ja maarakennus Automaation liikevoitto (EBIT) vuonna 2012 oli 98 miljoo-Kierrätys-liiketoimintamme yhdistettiin Kaivos ja maaraken- naa euroa eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta.nus-segmenttiin vuoden 2012 lopussa ja yhdistäminen on Segmentin sitoutuneen operatiivisen pääoman tuottohuomioitu tässä raportissa. (ROCE) oli koko vuodelta 32,5 prosenttia (39,0 %). Kaivos ja maarakennus -segmentin liikevaihto kasvoi vuo-den 2012 aikana 18 prosenttia ja oli 3 492 miljoonaa euroa. Kai- Massa, paperi ja voimantuotantovosteollisuusasiakkailta saatu liikevaihto kasvoi 27 prosenttia Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin liikevaihtoja maarakennusasiakkailta 2 prosenttia. Palveluliiketoiminnan vuonna 2012 kasvoi 12 prosenttia ja oli 3 014 miljoonaa euroa.liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja sen kasvu tuli lähinnä kai- Liikevaihto kasvoi kaikissa segmentin liiketoiminnoissa, eri-vosasiakkailta. Palveluliiketoiminnan osuus segmentin liike- tyisesti Voimantuotannossa. Palveluliiketoiminnan liikevaihtovaihdosta oli 49 prosenttia. kasvoi 5 prosenttia ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli Kaivos ja maarakennuksen tulos (EBITA ennen kertaluon- 37 prosenttia.teisia eriä) kasvoi vuoden aikana 29 prosenttia ja oli 419 mil- Massa, paperi ja voimantuotannon koko vuoden tulosjoonaa euroa eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta. Myönteinen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) laski 8 prosenttia ja oli 200tuloskehitys johtui lähinnä kasvaneista toimitusmääristä, sillä miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta. Heikompibruttokatteet säilyivät vuoden 2011 tasolla. tulos oli pääosin seurausta epäsuotuisasta liiketoiminnan Koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 400 miljoonaa euroa eli jakaumasta sekä heikommasta projektitoiminnasta ja alikat-11,5 prosenttia liikevaihdosta. teesta Paperit-liiketoiminnassa. Segmentin sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto Massa, paperi ja voimantuotannon liikevoitto (EBIT)(ROCE) oli 28,8 prosenttia (25,3 %). vuonna 2012 oli 148 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liike- vaihdosta. Liikevoitto sisälsi 23 miljoonaa euroa Suomessa jaAutomaatio Kiinassa toteutettuihin rakennejärjestelyihin liittyviä kustan-Automaatio-segmentin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia nuksia, joista noin 10 miljoonaa euroa liittyi henkilöstöön ja ylivuonna 2012 ja oli 859 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 10 miljoonaa euroa kiinteän omaisuuden arvonalentumisiin.Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminnassa 19 prosenttia ja Rakennejärjestelyjen arvioidaan tuovan noin 25 miljoonanProsessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnassa 3 prosent- euron säästöt vuositasolla.tia vertailuvuodesta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Segmentin sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto10 prosenttia, ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 48 (ROCE) oli 23,2 prosenttia (27,2 %).prosenttia. Automaation (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) pysyi vuo- Erillinen liiketoimintayksikköden 2011 tasolla ja oli 103 miljoonaa euroa eli 12,0 prosenttia Valmet Automotiveliikevaihdosta. Tulos vahvistui Virtauksensäätöratkaisut-liike- Valmet Automotiven liikevaihto vuonna 2012 laski 23 pro-toiminnassa, kun taas Prosessiautomaatiojärjestelmissä tulos senttia ja oli 216 miljoonaa euroa (281 milj. e). EBITA ennen Metson tilinpäätöstiedote 2012  6
 8. 8. kertaluonteisia eriä oli 0,7 miljoonaa euroa ja 0,3 prosent- Investointimme vuonna 2012:tia liikevaihdosta (12 milj. e ja 4,3 % liikevaihdosta). Val- •• venttiilituotantolaitoksen laajennus Massachusettsissa,met Automotiven henkilöstömäärä oli vuoden lopussa Yhdysvalloissa,1 093, pois lukien lomautetut 585 henkilöä (vuoden 2011 •• Rajasthanissa sijaitsevan Metso Parkin toinen rakennusvaihe,lopussa henkilöstömäärä oli 1 705 henkilöä). Henkilöstöstä tähän mennessä suurin yksittäinen teollinen investointimmenoin puolet on Suomessa ja loput pääosin Saksassa ja Puo- Intiassa,lassa. Lokakuussa Valmet Automotive ja Daimler AG tekivät •• uudet sellu- ja voimantuotantoteollisuutta palvelevat toimi-lopullisen sopimuksen Mercedes Benz A-sarjan autojen val- tilat otettiin käyttöön Araucáriassa, Brasiliassa,mistuksen aloittamisesta Valmet Automotiven autotehtaalla •• avasimme uuden venttiilien toimitus- ja palvelukeskuksenUudessakaupungissa. Valmistus alkaa aikataulun mukaisesti Intian Vadodarassa tukemaan strategiaamme kasvattaavuoden 2013 aikana. venttiililiiketoimintaamme maailmanlaajuisesti ja vahvista- maan palvelukykyämme energia-, öljy- ja kaasualan asiak-Kassavirta ja rahoitus kaille,Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2012 oli 359 miljoonaa euroa •• uudet huoltoyksiköt Chilessä, Perussa, Meksikossa ja Ruot-(466 milj. e). sissa palvelemaan kaivos- ja maarakennusteollisuuden asi- Nettokäyttöpääoma kasvoi loka-joulukuussa 30 miljoo- akkaitamme tehokkaammin,nalla eurolla (116 milj. e). Sen kasvua Massa, paperi ja voiman- •• kumi- ja kulutusosien valmistuskapasiteetin laajennuksettuotanto -segmentissä tasoitti osin nettokäyttöpääoman Intiassa, Suomessa ja Tšekin tasavallassa javapautuminen Kaivos ja maarakennuksessa. •• jauhinmyllyjen vuorausten tuotannon laajennus maailman- Korkeammat toimitusmäärät ja asiakasprojektien etene- laajuisesti kasvattamalla nykyistä kumivuorauksia valmista-minen kasvattivat käyttöpääoman tarvetta vuoden aikana. vien tehtaiden kapasiteettia noin 30 prosenttia investoimallaTämä näkyi erityisesti Massa, paperi ja voimantuotannossa. uusiin puristimiin, ensimmäisessä vaiheessa Chilen, Ruotsin,emme saaneet yhtä suuria projektitilauksia ja niihin liittyviä Kanadan, Meksikon ja Perun tuotantolaitoksiin sekäennakoita kuin vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Net- •• Automaatio-segmentissä käynnissä oleva maailmanlaajui-tokäyttöpääoma kasvoi 176 miljoonaa euroa (123 milj. e) ja oli nen toiminnanohjausjärjestelmäprojekti.452 miljoonaa euroa (281 milj. e). Vapaa kassavirta oli tammi-joulukuussa 257 miljoonaa euroa (375 milj. e). Korolliset net- Yritysostot ja -myynnit sekä osakkuusyhtiöttovelkamme olivat vuoden lopussa 316 miljoonaa euroa (260 Joulukuussa hankimme yhdysvaltalaisen ohjelmistotalonmilj. e). ExperTunen vahvistamaan teollisten prosessien optimointi- Likviditeettimme on edelleen vahva. Rahavaramme olivat palvelujemme tarjontaa. ExperTune yhdistettiin Automaationjoulukuun lopussa yhteensä 963 miljoonaa euroa. Tästä 232 palveluliiketoimintaan joulukuussa ja se kirjattiin teknologia-miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joi- hankintana.den alkuperäinen maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput Elokuussa hankimme rautamalmin pelletointiin liittyvää731 miljoonaa euroa on kirjattu rahoihin ja pankkisaamisiin. teknologiaa ja osaamista Jacobs Engineering Groupilta Yhdys-Lisäksi käytettävissämme on vuoteen 2015 ulottuva syndikoitu valloista. Kaupan myötä Metsosta tuli ainoa yhtiö maailmassa,500 miljoonan euron valmiusluottosopimus. Valmiusluotto on joka pystyy tarjoamaan kaivosasiakkaille kahta keskeisintätarkoitettu ensisijaisesti tukemaan lyhytaikaista varainhankin- pelletointiteknologiaa. Teknologiahankinta kirjattiin käyttö-taamme. Syyskuussa laskimme liikkeelle 400 miljoonan euron omaisuusinvestointeihin.seitsenvuotisen joukkovelkakirjalainan osana yhtiön EMTN Toukokuussa hankimme aiemman sopimuksen mukaisesti(Euro Medium Term Note) -ohjelmaa. Wärtsilän 40 prosentin omistuksen MW Power -yhteisyrityk- Huhtikuussa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen mak- sestä. Järjestely saatiin päätökseen heinäkuun alussa.soimme osinkoja 254 miljoonaa euroa. Nettovelkaantunei- Maaliskuussa sovimme eteläkorealaisen venttiiliteknolo-suusasteemme oli vuoden lopussa 14,2 prosenttia (12,2 %) ja giayhtiö Valstone Controlin ostosta. Yritysosto laajensi vent-omavaraisuusasteemme oli 40,5 prosenttia (39,8 %). tiili- ja palvelutarjontaamme öljy- ja kaasuteollisuus- sekä voimalaitosasiakkaille. Valstonen vuotuinen liikevaihto onInvestoinnit alle 10 miljoonaa euroa. Yritys yhdisteltiin tilinpäätökseemmeVuonna 2012 bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat vuoden toisella neljänneksellä.156 miljoonaa euroa (166 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus Yllä mainittujen lisäksi sovimme seuraavista järjestelyistä,oli 72 prosenttia eli 112 miljoonaa euroa (61 % ja 101 milj. e). jotka saatetaan päätökseen lähitulevaisuudessa:Arvioimme vuoden 2013 investointien pysyvän noin vuoden Marraskuussa perustimme 50-50-tasaosuuksin yhteisyri-2012 tasolla, ilman Valmet Automotiven Daimler-sopimukseen tyksen LiuGong Groupin kanssa kehittämään liikuteltavien,liittyviä investointeja, jotka kasvattavat kokonaisinvestointeja. tela-alustaisten murskauslaitteiden liiketoimintaa Kiinassa. Järjestely edellyttää paikallisten viranomaisten vahvistuksia, joita odotetaan seuraavan puolen vuoden kuluessa. Metson tilinpäätöstiedote 2012  7
 9. 9. Niin ikään marraskuussa sovimme ostavamme 75 prosentin tuotteet asiakkaiden kanssa yhteistyössä toteutettavia kent-osuuden Shaorui Heavy Industries -yhtiöstä, joka on johtavia, tätestejä varten.keskimarkkinoille tarkoitettujen murskaus- ja seulontalaittei- Massa, paperi ja voimantuotannossa käynnistimme ensim-den valmistajia Kiinassa. Lisäksi Metsolla on mahdollisuus mäisen uuteen modulaariseen OptiConcept M -konseptiinostaa myöhemmin jäljelle jäävä 25 prosentin osuus yhtiöstä. perustuvan aallotuskartonkikoneen. Sen etuja ovat pieniKauppa edellyttää paikallisten viranomaisten vahvistuksia, kokonaisinvestointi, korkea käyttöaste, hyvä työturvallisuusjoita odotetaan lähikuukausien aikana. ja pieni ympäristöjalanjälki. Metso kehitti ja kaupallisti onnistuneesti kaasutusteknolo-Tutkimus ja tuotekehitys giaa, jolla voidaan korvata öljyä, maakaasua ja kivihiiltä ener-Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme (TK) verkostoon kuu- giantuotannossa. Biomassan kaasutuslaitoksen yhdistäminenluu maailmanlaajuisesti noin 40 yksikköä. Vuonna 2012 TK:n kivihiilivoimalaitokseen mahdollistaa biomassan turvallisen japarissa työskenteli 831 henkilöä (852 henkilöä) suunnittelutoi- luotettavan käytön nykyisessä tehokkaassa voimakattilassa.mistoissa, TK-keskuksissa ja koelaitoksissa. Kehitämme ja suo- Biomassan kaasutusteknologiaa ei ole aiemmin otettu muuallajelemme aktiivisesti uusia teknologioita, prosesseja ja palve- käyttöön näin suuressa mittakaavassa.luratkaisujamme. Vuoden aikana TK-verkostomme teki noin Pehmopaperiteknologian osalta jatkoimme uuden NTT-tek-680 keksintöilmoitusta (650), jotka johtivat yli 200 kantapatent- nologian kehittämistä. Se mahdollistaa yhä laadukkaampientihakemukseen (180). Vuoden lopussa patenttisuojan piirissä tuotteiden valmistamisen aiempaa energiatehokkaammin.oli noin 2 800 Metson keksintöä (2 950). TK-kulut vuonna 2012 Ensimmäinen tähän teknologiaan perustuva kone käynnistyyolivat 126 miljoonaa euroa eli 1,7 prosenttia konsernin liikevaih- keväällä 2013. Lisäksi kehitimme uutta metallihihnakalante-dosta (121 milj. e ja 1,9 %). Lisäksi teollisoikeuksista aiheutuneet rointiteknologiaa, joka parantaa paperin painopinnan laatua,kulut vuonna 2012 olivat 13 miljoonaa euroa (13 milj. e). vähentää kuituraaka-aineen tarvetta ja lisää tuotantotehok- Tutkimus- ja teknologiankehitystoimintamme keskit- kuutta.tyy moniin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, kuten energia- ja Toimme myös selluteollisuuden markkinoille asiakkaidenmateriaalitehokkuuteen, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka- kilpailukykyä parantavia uusia tuotteita ja teknologioita.aineiden ja polttoaineiden hyödyntämiseen, edistykselliseen Uuden sukupolven TwinRoll Evolution -pesupuristimet yhdis-prosessinohjausteknologiaan ja uusiin palveluliiketoimintarat- tävät ainutlaatuisella tavalla nykyosaamista ja uutta teknolo-kaisuihin. Toiminta toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden sekä giaa kasvattaen tuotantokapasiteettia jopa 30 prosenttia.tutkimuslaitosten ja yliopistojen muodostaman kumppaniver-koston kanssa. Työterveys, -turvallisuus ja ympäristö Metson tutkimus- ja teknologiankehitystoimintaan sisältyy Metson työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka tukeeuseita projekteja, joissa kehitetään Brasilian, Intian ja Kiinan turvallisen, terveellisen ja hyvin hoidetun työympäristön kehit-kaltaisten kasvumarkkinoiden tarpeisiin suunnattuja tekno- tämistä. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on nolla työtapa-logioita, tuotteita ja ratkaisuja. turmaa. Lyhyen aikavälin työturvallisuustavoitteenamme on Kaivos ja maarakennuksen tuotteiden suunnittelussa koros- tapaturmataajuus (vähintään yhden päivän poissaoloon joh-timme laitteidemme päästöjen sekä pölyn ja melun vähen- taneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) alle 5tämistä. Toimme markkinoille uuden sukupolven Lokotrack- vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2012 tapaturmataajuutemmetuotteet, joissa yhdistyvät suuri kapasiteetti ja erinomainen oli 7,1 (9,1).polttoainetaloudellisuus sekä mahdollisimman alhaiset kus- Vuonna 2012 määrittelimme myös Metson uudet vähim-tannukset tuotettua tonnia kohti. Metson uusi Megaliner-vuo- mäisturvallisuusvaatimukset henkilöstöllemme, kattaen tyy-raus maksimoi jauhinmyllyjen käyttöasteen ja parantaa työ- pillisimmät tuotannossamme tapahtuvat työt, kuten korke-turvallisuutta. Maailman suurimman telamurskaimen myynti alla tehtävät työt, nostot, ahtaat tilat, työkalujen ja laitteidenyhdysvaltalaiselle asiakkaalle merkitsi läpimurtoa uudelle käyttö, vaarallisten aineiden käsittely, henkilösuojaimet sekäkorkeapainevalssimurskainteknologialle. hyvän järjestyksen. Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminta kehitti palloventtii- Useat ympäristöteknologiaratkaisumme on kehitetty lähei-leihin uuden sukupolven melunvaimennusteknologian, joka sessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ratkaisut liittyvät muunalentaa melutasoa merkittävästi kaasuvirtauksen säätösovel- muassa uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteenluksissa. Kehitämme myös venttiilejä, joiden avulla voidaan asiakkaidemme tuotantoprosesseissa, jätehuoltoon, kierrätyk-vähentää prosessista aiheutuvia haitallisia päästöjä ja varmis- seen, raaka-aineiden ja veden tehokkaaseen hyödyntämiseen,taa, että venttiilit täyttävät uusimmat tiukat kansainväliset pölyn, melun, hiilidioksidi- sekä hiukkaspäästöjen vähentämi-vaatimukset. Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnassa seen ja prosessien optimointiin. Oman tuotantomme ympä-tuotiin markkinoille useita viimeisimpiin optiikka-, titraus- ja ristövaikutukset liittyvät lähinnä raaka-aineiden kulutukseen,kamerateknologioihin perustuvia uusia analyysi- ja mittaus- energiankäyttöön, hiilidioksiidipäästöihin ja veden sekä jät-tuotteita massa- ja paperiteollisuusasiakkaille. Laajennamme teiden kulutukseen. Kehitämme jatkuvasti omaa ympäristö-tarjontaamme uusille asiakassegmenteille, erityisesti voiman- johtamistamme ja tuotantolaitostemme ekotehokkuutta sekätuotantoasiakkaille. Toimitimme onnistuneesti ensimmäiset kehitämme vastuullisuutta alihankintaketjussamme. Metson tilinpäätöstiedote 2012  8
 10. 10. Olemme asettaneet omalle tuotannollemme globaalit Jos maailmantalouden kasvu häiriintyy, erityisesti kehit-energiansäästö- ja hiilidioksidipäästötavoitteet. Tavoittee- tyvillä markkinoilla ja Kiinassa, sillä saattaa olla haitallisianamme on tehostaa energiankäyttöä ja vähentää hiilidiok- vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihinsidipäästöjämme 15 prosenttia vuoteen 2015 ja 20 prosent- tai tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin pro-tia vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2012 aikana jatkoimme jektien toteutusta saatetaan lykätä tai ne voivat keskeytyä taikonsernin energiansäästö- ja hiilidioksidipäästöjen vähen- peruuntua. Joulukuun lopun tilauskannassa on epävarmojanysmahdollisuuksien kartoittamista eniten energiaa käyttä- tilauksia noin 330 miljoonaa euroa liittyen brasilialaiselle Fib-vissä tuotantoyksiköissämme, ja vähensimme 2,4 prosenttia rialle toimitettavaan sellutehdasprojektiin, jonka toimitusaika-oman tuotantomme käyttämästä energiasta, yhteensä 24 300 taulu on edelleen avoin. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissaMWh. Ohjelman alusta olemme vähentäneet 5,3 prosenttia, eli asiakasennakoiden määrä on yleensä 10–30 prosenttia pro-52 800 MWh energiaa useilla toimenpiteillä Metson yksiköissä jektin arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektinympäri maailman. Suurimpien kuluttajien kartoitustyöt jatku- etenemisen mukaan. Tämä pienentää selvästi projekteihinvat ja valmistuvat vuoden 2013 aikana, tällöin energiankulu- liittyvää riskiämme ja rahoitustarvettamme. Arvioimme jat-tuksestamme on kartoitettu 80 prosenttia. Suurimmat sääs- kuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutuatömahdollisuudet liittyivät polttoaineen ja lämmön käyttöön. velvoitteistaan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojek-Tuotantoprosessin ulkopuolella mahdollisia säästökohteita teja. Jos maailmantalouden kasvu häiriintyy merkittävästi,löytyi esimerkiksi jäähdytyksestä ja paineilmajärjestelmistä. tuotteidemme markkinat voivat supistua, mikä voi johtaaTuotantoyksikkömme raportoivat energiankäytöstään neljän- muun muassa hintakilpailun kiristymiseen.nesvuosittain, mikä edistää energiatehokkuutta ja kehityksen Yksittäisten liiketoimintojemme kilpailutilanteessa voiseurantaa. tapahtua muutoksia esimerkiksi siten, että kasvumarkkinoille Vuonna 2012 olimme ilmastoraportoinniltamme paras syntyy uusia kustannustehokkaita kilpailijoita. Voimme tur-pohjoismainen teollisuusyritys Carbon Disclosure Projectin vata markkina-asemaamme tuotteitamme ja palvelujammeCarbon Disclosure Leadership -indeksissä. Metso on jo useam- kehittämällä sekä hyvällä asiakaspalvelulla ja paikallisellaman vuoden ajan osallistunut Carbon Disclosure -projektiin ja läsnäololla.tämän vuoden tulos 97/100 nosti Metson ensimmäistä kertaa Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, ettäNordic Carbon Disclosure Leadership -indeksiin. rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvi- oimme 963 miljoonan euron rahavarojemme ja nostettavissaRiskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät olevien luottositoumustemme riittävän yhtiön välittömänToimintaamme vaikuttavat erilaiset strategiset, rahoitus-, toi- maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoituksen joustavuuteenminnalliset sekä vahinkoriskit. Riskien hallinnassa pyrimme yleisesti. Pitkäaikaisten velkojemme keskimääräinen takaisin-hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan maksuaika on 4,9 vuotta. Lainoissamme ei ole luottoluokituk-uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli uhat seen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviäkuitenkin toteutuvat, niillä saattaa olla merkittävä haitallinen sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pää-vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja omarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia. Täytämmetulokseen tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon. täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät sopimusvakuus- ja Riskien arvioinneissa otamme huomioon riskien toden- muut ehdot.näköisyyden ja arvioidun vaikutuksen liikevaihtoon ja tulok- Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyt-seen. Metson johto arvioi yhtiön riskien olevan nykyisellään töpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Olemmehallittavalla tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan laa- kehittäneet nettokäyttöpääoman hallintaan liittyviä käytäntö-juuteen sekä käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemi- jämme ja sitä tukevia tietojärjestelmiämme, minkä arvioimmeseksi. helpottavan nettokäyttöpääoman muutosten hallintaa. Arvi- Euroalueen talouden epävarmuuksilla ja Yhdysvaltojen oimme, että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää investoinnitbudjettialijäämällä yhdessä valuuttakurssivaihteluiden ja poistojen tasolla.kiristyvän rahoitusmarkkinasäätelyn kanssa voi olla nega- Vuoden 2012 lopussa taseessamme oli 887 miljoonaatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankki- ja pää- euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin viimeisten 12 vuodenomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää asiakkaidemme aikana tehtyihin yritysostoihin. Teemme arvonalentumistes-investointihalukkuutta. Tästä huolimatta arvioimme asia- tauksen säännöllisesti kerran vuodessa sekä lisäksi tarpeenkasteollisuuksiemme liiketoimintaympäristön kehittyvän mukaan, emmekä ole havainneet tarvetta arvonalennuksiin.pitkällä aikavälillä suotuisasti johtuen maailmanlaajuisista Arvonalentumistestauksen periaatteet on esitetty vuosiker-megatrendeistä, kuten kehittyvien markkinoiden noususta, tomuksessamme.kaupungistumisesta ja ympäristön kannalta kestävien pro- Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja kom-sessiratkaisujen kasvaneesta tärkeydestä. Arvioimme, että ponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuu-palveluliiketoiminnasta ja kehittyviltä kasvumarkkinoilta teemme. Myös palkkainflaatio jatkuu, mutta tavoitteenammetulevan liiketoimintamme suuri osuus pienentää mahdollis- on tasoittaa tätä tuottavuuden kasvulla ja tarkalla hinnoitte-ten markkinaepävarmuuksien kielteisiä vaikutuksia. lulla. On kuitenkin mahdollista, että kiristynyt kilpailutilanne Metson tilinpäätöstiedote 2012  9
 11. 11. joissakin tuoteryhmissämme hankaloittaa kasvaneiden kus- Kaivos ja maarakennus työllisti 39 prosenttia, Automaatiotannusten siirtämistä tuotteiden hintoihin. Toisaalta osa asi- 14 prosenttia ja Massa, paperi ja voimantuotanto 41 prosenttiaakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja sekä Valmet Automotive, palvelukeskukset ja konsernihallintoinvestointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat 6 prosenttia henkilöstöstämme. Eniten metsolaisia työsken-parantaa ja laskevat heikentää. teli Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Ruotsissa ja Brasiliassa. Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävim- Näissä maissa oli 66 prosenttia koko henkilöstöstämme.piä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat Strategiamme mukaisesti pyrimme kehittämään työym-vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantie- päristöämme parhaita osaajia houkuttelevaksi. Pyrimmeteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. myös tukemaan henkilöstömme kehitystä ja antamaan heilleYleisesti ottaen talouden epävarmuus on omiaan lisäämään mahdollisuuden käyttää kykyjään täysipainoisesti liiketoimin-kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja hankintaso- tamme menestymiseksi. Vuonna 2012 panostimme johtajuu-pimuksiin perustuvat valuuttapositiot. teen, suoritukseen, kykyihin ja resursointiin. Käynnistimme globaalin Leadership Essentials Workshop -ohjelman, jonkaOikeudenkäynnit ja vaateet tarkoitus on varmistaa, että esimiehet ymmärtävät roolinsa,Helmikuussa saimme välimiesoikeudelta myönteisen päätök- tietävät mitä heiltä odotetaan ja edistävät konsernin johta-sen koskien merkittävää Paperit-liiketoimintamme projektitoi- misperiaatteiden noudattamista kaikkialla Metsossa. Ohjel-mitusta Turkissa. Asia sovittiin ja saatettiin päätökseen vuoden man ensimmäiset työpajat järjestettiin syksyllä 2012 ja niihin2012 lopussa. osallistui noin 400 linjaesimiestä. Vuonna 2012 toteutimme myös maailmanlaajuisen TellUs-työtyytyväisyystutkimuksen,Henkilöstö johon vastasi 76 prosenttia henkilöstöstä. Tulosten perusteellaPalveluksessamme oli vuoden lopussa 30 212 henkilöä, mikä ryhmät valitsivat painopistealueita sitoutumisensa ja suorituk-oli 112 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa (30 324 sensa kehittämiseksi. Kuluneena vuonna Palkitsemis- ja hen-henkilöä). Henkilöstömme määrä kasvoi erityisesti Automaa- kilöstövaliokunta hyväksyi suoritus- ja palkitsemisperiaatteet,tio-segmentissä ja väheni Massa, paperi ja voimantuotanto jotka ohjaavat palkitsemiskäytäntöjen kehittämistä.-segmentissä ja maantieteellisesti henkilöstömme määrä kas- Metsossa palkan määräytymisen perusteet ovat paikal-voi Etelä-Amerikassa ja väheni Suomessa. Kehittyvillä markki- liset ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä suoriutuminennoilla työskentelevän henkilöstömme osuus oli 35 prosenttia sekä tehtävien vaativuus. Peruspalkkaa täydentävät tuloksiin(34 %). Vuonna 2012 palveluksessamme oli keskimäärin 30 596 sidotut palkkiojärjestelmät. Vuonna 2012 palkkoja maksettiinhenkilöä. yhteensä 1 336 miljoonaa euroa (1 229 milj. e) muiden sosiaa- likulujen ollessa 364 miljoonaa euroa (347 milj. e).Henkilöstö alueittain % konsernin % konsernin 31.12.2012 henkilöstöstä 31.12.2011 henkilöstöstä Muutos %Suomi 8 464 28 9 222 30 -8Muut Pohjoismaat 2 934 10 2 935 10 0Muu Eurooppa 4 546 15 4 434 15 3Pohjois-Amerikka 3 974 13 3 845 13 3Etelä- ja Väli-Amerikka 3 406 11 3 164 10 8Kiina 3 156 10 3 199 10 -1Muu Aasia ja Tyynenmeren alue 2 313 8 2 110 7 10Afrikka ja Lähi-itä 1 419 5 1 415 5 0Metso yhteensä 30 212 100 30 324 100 0 % konsernin % konsernin 31.12.2012 henkilöstöstä 31.12.2011 henkilöstöstä Muutos %Kehittyvät markkinat 10 669 35 10 319 34 3Kehittyneet markkinat 19 543 65 20 005 66 -2Metso yhteensä 30 212 100 30 324 100 Metson tilinpäätöstiedote 2012  10
 12. 12. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimi-(Corporate governance) kunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioitaOlemme laatineet erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjär- koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokouk-jestelmästä vuodelta 2012 suomalaisten listayhtiöiden hallin- selle. Nimitystoimikuntaan valittiin 1.10.2012 osakasluetteloonnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys kattaa myös rekisteröityjen neljän suurimman osakkeenomistajan edusta-muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita ja se julkaistaan Met- jat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Neljäson verkkosivuilla, erillään hallituksen toimintakertomuksesta, suurinta osakkeenomistajaa olivat Solidium Oy, Cevian Capitalosoitteessa www.metso.com/hallinnointi. II Master Fund L.P., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja heidän ilmoit-Muutoksia liiketoimintarakenteessa tamansa edustajat Metson nimitystoimikuntaan olivat KariLokakuussa saimme päätökseen Kierrätys-liiketoimintaamme Järvinen, toimitusjohtaja (Solidium Oy); Lars Förberg, Mana-koskevan strategisten vaihtoehtojen selvityksen, jonka poh- ging Partner (Cevian Capital); Harri Sailas, toimitusjohtajajalta liiketoiminta yhdistettiin Kaivos ja maarakennus -seg- (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen); ja Matti Vuoria,menttiin 1.12.2012 lähtien. Kierrätys-liiketoiminta sisältyy tässä toimitusjohtaja (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma).raportissa kaikkiin Kaivos ja maarakennus-segmentin lukuihin. Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimii nimi- tystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetVarsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 29.3.2012 tilinpää- Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstöntöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja edustustoimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. Yhtiökokous hyväksyi hal- Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2012 keskuu-lituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista destaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilös-päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. tövaliokuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat PiaLisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen Rudengren (pj.), Erkki Pehu-Lehtonen ja Eeva Sipilä. Palkitse-mukaisesti. mis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.), Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä Mikael von Frenckell ja Christer Gardell. Metson Suomen-yksi-tilikaudelta 1,70 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 12.4.2012. köiden henkilöstöryhmät ovat valinneet henkilöstön edusta- Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka jaksi Eija Lahti-Jäntin. Hän osallistuu Metson hallituksen koko-Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hal- uksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa onlituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eeva Sipilä. Hallituksen sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.jäseninä jatkavat Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., ErkkiPehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Osakkeet ja osakepääoma Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle Osakepääomamme oli vuoden lopussa 240 982 843,80 euroamaksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemää-ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja rään sisältyi 592 222 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta,jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituk- mikä vastasi 0,39 prosenttia Metson osakkeiden ja ääniensen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräi-kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden nen lukumäärä tammi-joulukuussa ilman omia osakkeita olikotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta 149 715 383 ja keskimääräinen laimennettu osakemäärä olija niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 149 870 074.2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallis- Osakekantamme markkina-arvo 31.12.2012 oli 4 798 miljoo-tuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen naa euroa (4 287 milj. e) ilman emoyhtiön hallussa olevia omiapäätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenet ovat käyttä- osakkeita.neet vuosipalkkiostaan 40 prosenttia Metso Oyj:n osakkeiden Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen jahankintaan. Hallituksen jäsenet hankkivat osakkeet markki- äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia.noilta 26.4.2012 julkistettua tammi-maaliskuun 2012 osavuo-sikatsausta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeitahankittiin toukokuun alussa yhteensä 5 545 kappaletta. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst YoungOy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Metson tilinpäätöstiedote 2012  11
 13. 13. Kannustinjärjestelmät Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille mak-Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa kon- settaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohta-sernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamis- jalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tar-ohjelmaa. Lisätietoja saa verkkosivustoltamme: kastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekinwww.metso.com/sijoittajat. hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta Palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään osakemark- ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka onkinoilta hankittavia Metson osakkeita, joten kannustinjärjes- Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa koko-telmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. ukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikkaOsakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2009-2011, SOP on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan2009-2011 lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. NimitystoimikuntaHuhtikuussa Metso maksoi kannustinjärjestelmän mukai- ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksensina palkkioina 82 järjestelmän piiriin kuuluneelle henkilölle jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuenyhteensä 127 356 osaketta, josta johtoryhmän osuus oli 19 459 hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metson osak-osaketta. Osakemäärä edustaa palkkiota verojen jälkeen, ja keita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaankokonaispalkkio käteisosuus mukaan lukien vastaa suuruu- hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessadeltaan noin 264 836 osakkeen arvoa. Osakkeiden luovutus siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2013 on julkistettu.tapahtui suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskau- tena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijanaLisäksi meillä on voimassa seuraavat osakepohjaiset kannus- Metson hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetuntinjärjestelmät: lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön•• SOP 2010–2012, jonka piiriin kuului vuoden lopussa 80 hen- edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokoukses- kilöä ja maksettava palkkio voi vastata enintään 308 800 saan yhtiökokouksen jälkeen. Metson osaketta ja•• SOP 2011–2013, jonka piiriin kuului vuoden lopussa 68 hen- Metso ostaa mangaanituotteiden valimon Kiinassa kilöä ja maksettava palkkio voi vastata enintään 236 748 Helmikussa 2013 sovimme JX -nimisen, mangaanituotteiden Metson osaketta, sekä valimon hankinnasta. Valimo sijaitsee Quzhoun kaupungissa,•• Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2012–2014, jonka piiriin noin 400 kilometrin päässä Shanghaista. JX:n hankinta vah- kuului vuoden 2012 ansaintakaudella 93 henkilöä ja ansain- vistaa mahdollisuuksiamme toimittaa varaosia kaivos- ja takaudella 2013 noin 100 henkilöä. maarakennusalojen asiakkaillemme Kiinassa ja muualla Aasia- Tyynenmeren alueella. Hankittava liiketoiminta ja noin 275Katsauskauden jälkeiset tapahtumat työntekijää siirtyvät Metson omistukseen kaupan lopullisen vahvistumisen yhteydessä. Kauppahintaa ei julkisteta. KauppaNimitystoimikunnan ehdotukset Metson hallituksen edellyttää paikallisten viranomaisten vahvistuksia, joita odo-kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi tetaan muutaman kuukauden kuluessa.Metson yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdot-taa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suun-niteltu pidettäväksi 28.3.2013, että hallituksen jäsenten luku-määrä on kahdeksan. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi vali-taan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen,Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., ErkkiPehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä. Lisäksi nimitys-toimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi vali-taan Mikael Lilius. Metson tilinpäätöstiedote 2012  12
 14. 14. Lähiajan näkymätMarkkinakehitys Taloudellinen kehitysMaailmantalouden tila ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäky-ovat pysyneet pitkälti ennallaan vuoden 2012 viimeisestä nel- miin ja tilauskantaamme vuodelle 2013 sekä joulukuun 2012jänneksestä. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on nähtävissä tiettyjä mukaisiin valuuttakurssitasoihin, arvioimme, että vuonna 2013positiivisia merkkejä, jotka saattavat hyvinkin tukea asiakas- tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleenteollisuuksiamme vuoden 2013 toisella puoliskolla. Tasaiset vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012kapasiteetin käyttöasteet ja tarve kasvattaa tuotannon tehok- tasolla tai hieman alle.kuutta tukevat palveluliiketoimintamme kysyntää. Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä, Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstäkuten vuoden 2012 lopussa. Kaivosten oletettujen korkeiden Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2012 olikäyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vah- 1 663 254 494,14 euroa, josta vuoden 2012 nettotulos olivistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivos- 266 335 290,98 euroa.laitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomai- Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudeltasena. Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,85 euroatasaisena ja olevan tyydyttävää Aasian ja Tyynenmeren alu- osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseeneella. Odotamme Brasilian markkinoiden jatkuvan aktiivisena. omaan pääomaan.Arvioimme, että kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon-pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maksun täsmäytyspäivänä 4.4.2013 on merkittynä Euroclearmaarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonjatkuvan tyydyttävänä. maksupäivä on 11.4.2013. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksen- olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeetsäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatku- oikeuttavat osinkoon.van hyvänä. Odotamme öljy- ja kaasuteollisuuden vahvankysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden hiljenemistä. Varsinainen yhtiökokous 2013 Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyy- Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstainadyttävänä ja laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän hyvänä. 28.3.2013 klo 13.00 Helsingin messukeskuksessa (os. Messuau-Paperilinjojen kysynnän arvioimme jatkuvan heikkona. Paperi- kio 1, 00520 Helsinki).ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavathieman laskea, mutta palveluliiketoiminnan kysynnän odo-tamme säilyvän hyvänä. Arvioimme uusiutuvia energialäh-teitä käyttävien voimalaitosten ja niihin liittyvien palvelujenkysynnän jatkuvan tyydyttävänä. Helsingissä helmikuun 7. päivänä 2013 Metso Oyj:n hallitusTähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia (1) leinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja yarvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaidenmarkkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niidenja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kannattavuuteenkehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen (2) ilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät ktoteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen teknologiset ratkaisutliittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, (3) htiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja yarvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminentämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa (4) ireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen voleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden onnistuminen.toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Metson tilinpäätöstiedote 2012  13
 15. 15. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamatonKonsernin tuloslaskelmaMilj. e 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011Liikevaihto 2 098 2 074 7 504 6 646Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 628 -1 599 -5 703 -4 978Bruttokate 470 475 1 801 1 668Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -316 -302 -1 187 -1 107Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -5 16 -16 11Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 0 1 0Liikevoitto 150 189 599 572Rahoitustuotot ja -kulut, netto -22 -22 -49 -65Tulos ennen veroja 128 167 550 507Tuloverot -55 -44 -178 -149Tilikauden tulos 73 123 372 358Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 73 121 373 356 Määräysvallattomille omistajille 0 2 -1 2Tilikauden tulos 73 123 372 358Tulos/osake, euroa 0,49 0,81 2,49 2,38Laimennettu tulos/osake, euroa 0,49 0,81 2,49 2,38Laaja tuloslaskelmaMilj. e 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011Tilikauden tulos 73 123 372 358Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 0 -8 7 -22Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna 0 0 0 0Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -30 45 -22 -11Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna - 0 - 10Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-)verovaikutus huomioituna -16 -35 -16 -35Laajan tuloksen erät -46 2 -31 -58Tilikauden laaja tulos 27 125 341 300Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 27 123 342 298 Määräysvallattomille omistajille 0 2 -1 2Tilikauden laaja tulos 27 125 341 300 Metson tilinpäätöstiedote 2012  14
 16. 16. Konsernin taseVARATMilj. e 31.12.2012 31.12.2011Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 887 883 Muut aineettomat oikeudet 253 272 1 140 1 155 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 69 67 Rakennukset 289 294 Koneet ja kalusto 429 447 Keskeneräinen käyttöomaisuus 46 46 833 854 Muut pitkäaikaiset varat Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 17 16 Myytävissä olevat osakesijoitukset 6 6 Laina- ja muut korolliset saamiset 9 9 Myytävissä olevat sijoitukset 0 2 Johdannaiset 3 - Laskennallinen verosaatava 177 167 Muut pitkäaikaiset varat 38 45 250 245Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 223 2 254Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 529 1 677 Saamiset Myynti- ja muut saamiset 1 442 1 510 Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot 420 351 Korolliset saamiset 1 1 Myytävissä olevat sijoitukset 1 78 Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit 232 87 Johdannaiset 36 54 Verosaamiset 27 16 Saamiset yhteensä 2 159 2 097 Rahat ja pankkisaamiset 731 590Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 419 4 364VARAT YHTEENSÄ 6 642 6 618 Metson tilinpäätöstiedote 2012  15
 17. 17. OMA PÄÄOMA JA VELATMilj. e 31.12.2012 31.12.2011Oma pääoma Osakepääoma 241 241 Muuntoerot 23 45 Arvonmuutos- ja muut rahastot 718 706 Kertyneet voittovarat 1 225 1 123 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 2 207 2 115     Määräysvallattomien omistajien osuus  20  21    Oma pääoma yhteensä 2 227 2 136Velat Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 1 086  755 Eläkevelvoitteet  245  238 Varaukset  58  71 Johdannaiset  10  6 Laskennallinen verovelka  34  40 Muut pitkäaikaiset velvoitteet  6  7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 439 1 117 Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset  136  209 Lyhytaikaiset lainat  68  63 Osto- ja muut velat 1 349 1 520 Varaukset  198  234 Saadut ennakot  570  659 Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon  567  597 Johdannaiset  31  38 Verovelat  57  45 Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 976 3 365    Velat yhteensä 4 415 4 482    OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 642 6 618KOROLLINEN NETTOVELKAMilj. e 31.12.2012 31.12.2011Pitkäaikaiset korolliset velat 1 086 755Lyhytaikaiset korolliset velat 204 272Rahat ja pankkisaamiset -731 -590Muut korolliset varat -243 -177Yhteensä 316 260 Metson tilinpäätöstiedote 2012  16
 18. 18. Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelmaMilj. e 10‑12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011Liiketoiminta:Tilikauden tulos 73 123 372 358Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät Poistot 42 42 166 172 Korot ja osinkotuotot 17 9 42 48 Tuloverot 55 44 178 149 Muut -1 15 4 34Käyttöpääoman muutos -30 -116 -176 -123Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 156 117 586 638 Maksetut korot ja saadut osingot -13 -16 -39 -50 Maksetut tuloverot -41 -29 -188 -122Liiketoiminnan rahavirta 102 72 359 466Investointitoiminta: Käyttöomaisuusinvestoinnit -48 -51 -156 -164 Käyttöomaisuuden myynnit 2 4 10 10 Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä - 0 -5 -15 Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto -180 22 -62 235 Muut 1 -2 0 1Investointitoiminnan rahavirta -225 -27 -213 67Rahoitustoiminta: Maksetut osingot - - -254 -232 Lainojen lyhennykset, netto 296 -255 268 -352 Muut -1 -1 -1 -3Rahoitustoiminnan rahavirta 295 -256 13 -587Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 172 -211 159 -54Valuuttakurssimuutosten vaikutus -9 12 -18 -1Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 568 789 590 645Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 731 590 731 590VAPAA KASSAVIRTAMilj. e 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011Liiketoiminnan rahavirta 102 72 359 466Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -35 -31 -112 -101Käyttöomaisuuden myynnit 2 4 10 10Vapaa kassavirta 69 45 257 375 Metson tilinpäätöstiedote 2012  17
 19. 19. Konsernin oman pääoman erittely Emoyhtiön Arvon- omistajille Määräys- muutos- kuuluva oma vallattomien Oma Osake- Muunto- ja muut Kertyneet pääoma omistajien pääomaMilj. e pääoma erot rahastot voittovarat yhteensä osuus yhteensä1.1.2011 241 46 726 1 036 2 049 22 2 071Tilikauden tulos - - - 356 356 2 358Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna - - -22 - -22 - -22 Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus huomioituna - - 0 - 0 - 0 Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot - -11 - - -11 - -11 Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna - 10 - - 10 - 10 Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) verovaikutus huomioituna - - - -35 -35 - -35Tilikauden laaja tulos - -1 -22 321 298 2 300Osingot - - - -232 -232 -1 -233Omien osakkeiden osto - - 0 - 0 - 0Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna - - 2 0 2 - 2Muut - - 0 -2 -2 -1 -3Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa - - - 0 0 -1 -131.12.2011 241 45 706 1 123 2 115  21 2 1361.1.2012 241 45 706 1 123 2 115  21 2 136Tilikauden tulos - - - 373 373 -1 372Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna - - 7 - 7 - 7 Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus huomioituna - - 0 - 0 - 0 Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot - -22 - - -22 - -22 Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna - - - - - - - Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) verovaikutus huomioituna - - - -16 -16 - -16Tilikauden laaja tulos - -22 7 357 342 -1 341Osingot - - - -254 -254 -1 -255Omien osakkeiden osto - - 0 - 0 - 0Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna - - 3 0 3 - 3Muut - - 2 -1 1 1 2Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa - - - 0 0 0 031.12.2012 241 23 718 1 225 2 207  20 2 227 Metson tilinpäätöstiedote 2012  18

×