Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forest full of opportunity UPM's Biofore concept (in Finnish)

892 views

Published on

UPM's Marko Janhunen's presentation at the Metso-WWF Bioenergy seminar in Helsinki May 15, 2012

 • Be the first to comment

Forest full of opportunity UPM's Biofore concept (in Finnish)

 1. 1. Metsä on täynnä uusiamahdollisuuksiaMarko Janhunen15. toukokuuta 2012
 2. 2. METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Biofore – Maailma muuttuu kasvua ja kilpailuetua Resurssien niukkuusMaailmantalouden painopiste siirtyy Materiaali- ja energiatehokkuus Ilmastonmuutos Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet Digitalisaatio Innovaatiot ja uudet liiketoiminnat | © UPM
 3. 3. Biofore toiminnassa –lisäarvoa puusta ja biomassasta Bio- fibrillit Biofibrillit BiokemikaalitUPM BioVerno Liikenteen biopolttoaineet UPM ProFi Bioenergia – lämpö ja sähkö Tarrat ja komposiititUPM Grada UPM ForMi Sellu, paperi, vaneri, puutuotteet Puun ja biomassan hankinta ja logistiikka 3 | © UPM
 4. 4. Johdonmukaista kasvua uusiutuvan energian tuotannossa Vähäpäästöinen energian MW tuotantokapasiteetti• Viimeisen vuosikymmenen 2 500 aikana: – 84 % kasvu biomassapohjaisen 2 000 energian tuotannossa – 15 % kasvu vesivoimassa• 79 % UPM:n energiantuotannosta 1 500 Biomassa on hiilidioksidineutraalia 1 000 Vesivoima• Energiatehokkuuden 500 parantaminen Ydinvoima – 2011 säästöt 19 milj. euroa – 2009-2010 säästöt 55 milj. euroa 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 4 | © UPM
 5. 5. UPM:NENERGIALIIKETOIMINTA TÄNÄÄNMonipuolinen tuotantokapasiteetti tuottaa sähköäkustannustehokkaasti kaikkina aikoina• Sähköntuotantokapasiteetti on UPM:n sähköntuotanto- kasvanut yli kolmanneksella kapasiteetti 2011 vuodesta 2000 3277 MW• Kokonaissähköntuotanto 2011 oli noin 14 TWh• Olemme merkittävä uusiutuvan ja matalapäästöisen energian tuottaja55 | © UPM August 2011
 6. 6. Liiketoimintaamme on biojalostamistaUudet biotuotteet sopivat konseptiin. Tavoitteena kannattavuus ja korkea jalostusarvo puulle! Tukit Vaneri Metsä- Metsä- puutuotteisiin Sahatavara biomassa Aineintegraatio • metsänhoito Kuitupuu Sellu • hakkuu Kierrätys sellua ja paperia Paperi • lajittelu varten paikan päällä Energiaintegraatio • kuljetus • kuivaus Hakkuutähteet 2 1 Sähkö ja lämpö • käsittely pienpuu, kuoret ja kannot 3 Biopolttoaineet 1 Biodiesel (BTL) hakkuutähteistä 2 Bioetanoli teollisuusjätteistä 3 Bio-öljy hakkuutähteistä Bio- 6 | © UPM
 7. 7. UPM INVESTOIPUUPOHJAISEEN BIODIESELIIN
 8. 8. UPM investoi puupohjaiseen biodieseliin• UPM rakentaa maailman ensimmäisen korkealaatuisia puupohjaisia liikenteen biopolttoaineita valmistavan biojalostamon Lappeenrantaan• Biojalostamon päätuote on korkealaatuinen, toisen sukupolven biodiesel• Raaka-aineena käytetään kestävästi tuotettua raakamäntyöljyä, jota syntyy selluprosessin tähteenä• Teknologia perustuu UPM:n innovaatioihin ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön• Kaupallisen mittakaavan teollinen investointi Kokonaisinvestointi noin 150 milj. euroa Tuotanto 100 000 tonnia korkealaatuista biodieseliä vuodessa Tuotanto alkaa 2014 8 | © UPM
 9. 9. Houkutteleva kasvuinvestointi, jokaperustuu UPM:n kilpailuetuihin Kilpailukykyinen Tehokas Korkealaatuinen raaka-aine tuotantoprosessi tuote• Raakamäntyöljy, jota • Teknologia perustuu • Toisen sukupolven syntyy selluprosessin UPM:n innovaatioihin biodiesel, joka tähteenä • Tehokas raaka- soveltuu• Vakaa saatavuus aineen käyttö erinomaisesti osittain omista nykyautoihin • Integraattihyödyt lähteistä • Kasvihuonepäästöt • Teollinen• Ei sovellu vähenevät 80 % infrastruktuuri ravinnontuotantoon • Korkea energiasisältö• Ei muuta välillisesti • Ei sekoitusrajaa maankäyttöä 9 | © UPM
 10. 10. UPM:n biopolttoainevisio LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMI- LIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA NEN KASVU ALKUUN Lappeenrannan vetykäsittelytek- Uudet teknologiat biojalostamo niikka ja ja tulevaisuuden energiapuu- raaka-aineet konseptit 10 | © UPM
 11. 11. Kehittyvä UPM Kaukaan tehdasintegraatti 1 TUTKIMUSKESKUS 3 BIOVOIMALAITOS 5 SAHA 2 BIOJALOSTAMO 4 SELLUTEHDAS 6 PAPERITEHDAS 2 1 3 5 4 6 11 | © UPM
 12. 12. VASTUULLISUUS KAIKESSATOIMINNASSA
 13. 13. UPM:n monimuotoisuusohjelmaPääaihealueet Luontaiset puulajit Lahopuu Arvokkaat elinympäristöt Metsien rakenne Vesiekosysteemit Luonnonmetsät | © UPM 13 UPM
 14. 14. UPM:n monimuotoisuusohjelma Kansainväliset tavoitteet1. Luontaiset 2. Lahopuu 3. Arvokkaat 4. Metsien 5. Vesi- 6. Luonnon- puulajit elinympäristöt rakenne ekosysteemit metsät TAVOITTEET • säilyttää ja lisätä luontaisten puulajien osuutta ja luontaisia puulajeja • säilyttää ja luoda monipuolinen lahopuusto • suojella arvokkaat elinympäristöt • säilyttää ja lisätä luonnonmetsille tyypillistä rakenteellista vaihtelua • säilyttää vesiekosysteemit • turvata suojelukohteiden suojeluarvo | © UPM 14 UPM
 15. 15. Käytännössä – suomalaisia esimerkkejä Kulotus paloriippuvaisille lajeille Säästöpuuryhmä Puulaji, ikä, Rakenteellinen vaihtelu Lehtipuut Haapa Lahopuuelinympäristö hyönteisille, linnuille, sienille, jäkälille| © UPM 15
 16. 16. PalotutkimusTavoite Kehittää menetelmiä elinympäristöjen luomiseksi metsäpaloista riippuvaiselle lajistolle talousmetsissäTulokset Uhanalaisia ja silmäläpidettäviä lajeja saapunut hakkuualueelle – Allandrus undulatus, leppäkelokärsäkäs – Corticeus fraxini, isohukka – Sacium pusillum, – tylppäkilpukkainen – Tropideres dorsalis, koivukelokärsäkäs – Sphaeriestes stockmanni, palojahkiainen – Stephanopachys linearis, havuhuppukuoriainen – Tomoxia bucephala, – haapasyöksykäs 16 | © UPM
 17. 17. Monimuotoisuusasioiden edelläkävijämetsäteollisuudessa17 | © UPM

×