Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spv kauppa-ja-edunvalvontavaltuutus

Spv kauppa-ja-edunvalvontavaltuutus

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Spv kauppa-ja-edunvalvontavaltuutus

 1. 1. ©OP 1 [Footer] Metsätilakaupan rahoitus OP / Petri Kortejärvi 11.3.2017
 2. 2. ©OP Sukupolvenvaihdoskauppa Sukupolvenvaihdoskauppa on lähes aina verotuksen kannalta järkevin tapa tehdä sukupolvenvaihdos Luovutusvoiton verovapaus luopujalle kun  luovutuksensaaja saajana lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa  yli 10 vuotta omistanut yksin tai yhteensä sen kanssa, jolta saanut vastikkeetta  vertaa muut omaisuuslajit – luovutusvoiton verovapaus on mahdollista vain metsäkiinteistön sukupolvenvaihdoksessa
 3. 3. ©OP Sukupolvenvaihdoskauppa Kaupassa, eli vastikkeellisessa kaupassa syntyy metsävähennyspohjaa  Keventää merkittävästi puunmyyntiverotusta  Metsävähennyspohjaa kertyy 60 prosenttia vastikkeellisen luovutuksen määrästä  Vuotuinen metsävähennys on 60 prosenttia puunmyyntitulosta niin kauan kuin vähennyspohjaa on jäljellä
 4. 4. ©OP Muiden perillisten huomioiminen Sukupolvenvaihdoskauppa mahdollistaa luontevasti muiden perillisten huomioimisen  Metsätila siirtyy yhdelle jatkajalle – aina selkein ja metsätalouden harjoittamisen kannalta paras ratkaisu  Kauppahintaa voidaan siirtää heti muille perillisille tasapuolisuuden varmistamiseksi  Luopuja voi käyttää kauppahintaa omiin elinkustannuksiinsa  Ei lahjaveroseuraamusta kun kauppahinta on yli ¾ osaa käyvästä arvosta  Metsätaloutta jatkavakin huomioidaan
 5. 5. ©OP OPn vinkit metsätilan omistajanvaihdokseen  Yksi metsätila, yksi omistaja – yleensä selkein ja jatkuvuuden kannalta paras ratkaisu  Sukupolvenvaihdoskauppa on luovutusvoittoverosta vapaa (10v omistusajan jälkeen)  Kauppasummalla voidaan varmistaa perillisten tasapuolinen kohtelu  Kauppahinnalla turvaa luopujien eläkepäiville  Hallintaoikeus vain määrä-ajaksi jos ollenkaan - vältetään elinikäistä hallintaoikeutta  Lisäksi edunvalvontavaltuutus – OP auttaa sen laatimisessa  Yhteismetsästä saa tasaista tuloa, mutta harvoin rahoitusta elämän isoihin hankintoihin  Metsätiloista on erittäin kova kysyntä – myynti on usein hyvä vaihtoehto  Rahan jakaminen on aina helpointa
 6. 6. ©OP Metsätila on vain osa kokonaisuutta Perheiden ja sukujen näkökulmasta on harvoin kyse pelkästä metsätilan omistajanvaihdoksessa. Onnistuneeseen lopputulokseen päästään kun,  Huomioidaan kokonaisuus, metsätilan lisäksi myös muun omaisuuden järjestelyt  Mahdollistaa usein perillisten tasapuolisen kohtelun metsätilaa pilkkomatta  Asunto- ja finanssivarallisuuden järjestelyt  Tiedostetaan veroseuraamukset ja haetaan tarvittaessa verottajalta ennakkopäätös  Huolehditaan luopujien eläkepäivien asuntoasioista  Tehdään edunvalvontavaltuutus ja testamentit heti!  Otetaan oikein mitoitettu vakuutusturva (terveysvakuutus, metsävakuutus jne.)
 7. 7. ©OP Metsätilakaupan rahoitus Metsätilakaupat rahoitetaan tavallisesti pankkilainalla Ostettava metsätila sopii hyvin vakuudeksi  Vakuusarvona käytetään tavallisesti 60 prosenttia käyvästä arvosta  Lisävakuudeksi sopii esimerkiksi asuntovarallisuus  Lainan marginaali tapauskohtaisesti, tyypillisesti 1-2 prosenttia korkeampi kuin asuntoluotoissa Lainan maksuohjelma mitoitetaan metsätulojen mukaan  Spv-kaupan kohteilla on tyypillisesti hakkuumahdollisuuksia jotka kannattaa hyödyntää lähivuosina  Merkittävä osa lainasta voidaan lyhentää jo lähivuosina Pantatun metsäkiinteistön vakuutusturva  Metsävakuutus on edullinen tapa turvata lainanhoitokyky
 8. 8. ©OP . Edunvalvontavaltuutus tapa varautua toimintakyvyttömyyteen
 9. 9. ©OP Mikä on edunvalvontavaltuutus?  Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen. = valtuutus, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.  Edunvalvontavaltakirjalla henkilö määrittelee ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimeää henkilön, jolle valtuutus halutaan antaa.  Edunvalvontavaltuutus on tavallista edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito.  Edunvalvontavaltuutus ei suoraan poista henkilön omaa oikeustoimikelpoisuutta. • valtuuttaja voi valtakirjan vahvistamisen jälkeen myös itse hoitaa niitä asioista, joihin hän kykenee 9
 10. 10. ©OP Mitä asioita valtuutus koskee?  Valtakirjassa valtuuttaja määrittelee mitä asioita valtuutus koskee eli mitä asioita valtuutettu voi valtakirjan nojalla tehdä.  Valtuutus voi olla hyvin yleisluontoinen taloudellisten tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten annettu valtuutus. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta.  Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita (esim. pankkiasiat) tai henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat)  Yleinen valtuutus antaa oikeuden hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita  Valtuutettu ei kuitenkaan saa myydä tai pantata kiinteistöjä eikä lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä näistä oikeustoimista. Jos valtakirjalla ei ole annettu valtuutusta kiinteistön myyntiin, pitää myyntiä varten hakea edunvalvoja.  Huom. Valtuutettu saa myydä asunto-osakkeen, vaikka siitä ei olisi erityistä mainintaa valtakirjassa (vrt. kiinteistön myynti) 10
 11. 11. ©OP Kuka toimii valtuutettuna?  Valtuuttaja itse valitsee valtuutetun  valtuutettu voi olla esimerkiksi sukulainen (myös lähisukulainen), ystävä tai ulkopuolinen asianajaja  valtuutetun kanssa kannattaa keskustella valtakirjasta etukäteen ja varmistaa, että hän suostuu tehtävään  Valtuuttaja voi nimetä myös  varavaltuutetun, joka hoitaa tehtävää, jos valtuutettu on tilapäisesti estynyt  toissijaisen valtuutetun, joka ottaa valtuutetun tehtävän hoitaakseen jos valtuutettu ei muuten kuin tilapäisesti pysty toimimaan valtuutettuna  Valtuutetulle maksetaan tehtävän hoitamisesta kohtuullinen palkkio  palkkion määrästä voidaan antaa ohjeita valtakirjassa tai erillisissä toimintaohjeissa 11
 12. 12. ©OP Miten valtuutus annetaan?  Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä hyvissä ajoin.  Henkilön on oltava valtuutusta laadittaessa oikeustoimikelpoinen ja hänen on ymmärrettävä laatimansa valtakirjan merkitys.  Valtakirja tehdään lain mukaan määrämuodossa kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä.  Jos valtakirja ei täytä lain asettamia muotovaatimuksia, valtakirja on pätemätön.  Valtakirjan laatiminen kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi.  Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sitten, kun valtakirjan tekijä tulee kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan.  Valtakirja vahvistetaan valtuutetun pyynnöstä maistraatissa.  Ilman maistraatin vahvistusta valtakirja ei ole pätevä, eikä sen avulla voi hoitaa asioita. 12
 13. 13. ©OP Milloin valtuutus päättyy?  Jos valtuutusta ei ole vielä vahvistettu, valtakirja voidaan perua  ottamalla valtakirja pois valtuutuksen saajalta,  hävittämällä valtakirja  antamalla uusi samaa asiaa koskeva valtuutus  Vahvistettu valtuutus päättyy, kun  valtuuttaja peruuttaa valtuutuksen  maistraatti voi peruuttaa valtuutuksen valtuuttajan hakemuksesta, jos valtuuttaja kykenee ymmärtämään perumisen merkityksen.  valtuutettu luopuu tehtävästä  valtuuttajalle määrätään virallinen edunvalvonta  valtuuttaja kuolee. 13
 14. 14. ©OP Miten saan edunvalvontavaltakirjan?  Ota yhteyttä Osuuspankin lainopillisiin palveluihin.  Pankissa laaditaan tilanteeseesi sopiva edunvalvontavaltakirja. 14
 15. 15. ©OP Edunvalvontavaltuutus ja metsätila Metsätalouden harjoittaminen muuttuu erityisen hankalaksi jos omistajasta tulee pysyvästi toimintakyvytön  Yhteisomistus (verotusyhtymät, perikunnat) muuttuu hankalaksi. Ajoissa laadittu yhteisomistussopimus luo selkeät pelisäännöt  Edunvalvontavaltakirjaan kannattaa kirjata miten metsätaloutta halutaan harjoitettavan. Voimassa oleva metsäsuunnitelma ja viittaus sen noudattamiseen on selkeä kirjaus.  Valtuutus voidaan antaa myös metsätilan sukupolvenvaihdoksen tekoon. Tällöin on huomioitava esteellisyyssäännökset – kiinteistön luovutus ei ole mahdollista jos valtuutettu tai hänen lähipiiriinsä kuuluva on luovutuksen saaja  Varavaltuutettu voi hoitaa asiaa jos ensisijainen valtuutettu on esteellinen 15 [Alatunniste]
 16. 16. ©OP Testamentti Mitä todennäköisesti tapahtuu jos en tee testamenttia? Miten haluan muuttaa em. asioita? Perusteita testamentin tekemiselle:  Puolison aseman vahvistaminen  Lapseton henkilö tai ei lainkaan perillisiä  Tietyn omaisuuden, esim. maa- tai metsätilan, määrääminen jollekin perillisistä tai muulle taholle vain perintöveroseuraamuksin, esimerkiksi jos tietää jäljellä olevan elinajan hyvin lyhyeksi  Hyväntekeväisyys  Testamentti on muutettavissa tai peruutettavissa. 16 [Alatunniste]
 17. 17. ©OP 17 [Alatunniste] www.op-metsa.fi
 18. 18. ©OP
 19. 19. ©OP

×