Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spv edut-ja-sudenkuopat

Spv edut-ja-sudenkuopat

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Spv edut-ja-sudenkuopat

 1. 1. Sukupolvenvaihdoksen edut ja sudenkuopat Helsinki 11.3.2017 Jukka Pusa
 2. 2. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Jukka Pusa mti, LKV, AKA, HHJ, opettaja, kaupanvahvistaja • Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV, toimitusjohtaja • Mhy-tausta, tj, kehittämispäällikkö • metsänomistaja, yrittäjä • luottamustehtäviä: politiikassa, yrittäjäjärjestössä, yrityksissä
 3. 3. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Sukupolven- vaihdos • Omistajanvaihdoksen suunnitelmallisuus – tietoon perustuen, useitakin oikeustoimia • Hallittu luovuttaminen - oikeuksien pidätykset ja omistuksien muotoutuminen hallintaan  metsätalouden kannattavuus myös sukupolvien yli • Uuden omistajan löytäminen ja innostaminen - metsätilaa ei kannata työntää perillisille, joita metsänomistaminen ei kiinnosta • Myös saajan ja koko suvun edut tarkastelussa • Vero- ym. seuraamukset hallintaan - yhteisomistajien väliset sopimukset välttämättömiä
 4. 4. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Sukupolvenvaihdos tulee, oletko valmis - tuleeko suvulle etuja vai ongelmia? 1. Omistajan kuolemassa  perimys PK:n mukaan monesti odottamaton ja hallitsematon, usein lopulta kallis 2. Elinaikana tehtävät luovutukset - määräämisvaltaisena - määräämiskuntoisena; oikeustoimikelpoisuus edellytyksenä - omasta tahdosta (OikTL:n pätemättömyysperusteet) - sukupolvenvaihdos halutulla tavalla – suvulle etuja
 5. 5. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Sukupolvenvaihdos tulee, oletko valmis - tuleeko suvulle etuja vai ongelmia? 3. Määrääminen kuoleman varalta - saanto testamentin perusteella, perintöverot/määräämisvalta - sukupolvenvaihdosmääräyksiä – käytännössä ainoanakin - puolisolla avio-oikeus kuolemassa ellei avioehtoa - elävän henkilön perinnöstä ei voida pätevästi sopia - Täydentää spv:sta
 6. 6. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK • Määritelty yhteisomistus - omistusosuudet kiinteistöstä murtolukuperusteisia, puolisoiden yhteisomistus (lainhuuto ratkaisee) • Hallitaan yhteisesti yhteisomistuslain mukaan • Kuolinpesän yhteishallinto perintökaaren mukaan (PK 18:2) • Pääsääntö kummassakin: Yhteisen omaisuuden käyttöön tai luovutukseen tarvitaan kaikkien osakkaiden myötävaikutus - vaaditaan yksimielisyyttä elleivät osapuolet ole muuta sopineet • Omasta omistusosuudestaan jokainen määrää yksin ellei ole muuta sovittu  spv- luovutuksia mm. • Yhteisomistus on riski - pitkän päälle ei useinkaan toimi – tarvitaan hyvä sopimus yhteishallinnosta • Yhteismetsässä toimii koska menee yhteismetsälain mukaan Yhteisomistus - määrääminen
 7. 7. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Riskisaanto perintökaaren mukaan Perintö jakamattomaan kuolinpesään; osakkaina perillisasemassa olevat, yleistestamentinsaajat ja usein leski Kaikille yhteiseksi, kaikille saman verran – jos vain yksi osakas, kuolinpesä lakkaa perukirjalla ja sukuselvityksellä (jos leski ositus) 1. Hallitsematon ja ankarakin verotus 2. Yksimielisyysvaatimus  käyttö hankalaa - riitelyä 3. Perinnöistä riidellään, jakaminen ei onnistu, ylimääräisiä kustannuksia, juristit, tavanomainen pesänjakopalkkio 15.000-30.000 €, enemmänkin 4. Pelko omaisuuden hävittämisestä tai häviämisestä 5. Perillisten riitautuminen eliniäksi  TÄSTÄ SYYSTÄ TARTTIS TEHDÄ JOTAIN – luovutuksia eläessä • Luovuttajan jaksaminen ja kiinnostus määrää ajankohtaa
 8. 8. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Luovutukset elinaikana • Lahjoja tai kauppoja • Seuraamukset määrittyvät luovutuskirjan osapuolten ja ehtojen perusteella • Verot ja määräämisvalta tarkastelussa • Tarvittaessa useita oikeustoimia • Varautuminen tulevaisuuteen - yhteisomistuksien ja määräysvallan jakamisen hankaluudet tiedostettava, ennakkoperintölausumat luovuttajan asiana • Kuolemanvaraismääräykset tarpeen järjestelyn täydentäjänä
 9. 9. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Lahja • vastikkeeton luovutus • Arvostetaan luovutushetken käypään arvoon – lahjaveroseuraamus (8-20 % I vl) – kolmen vuoden kumulaatioaika – yhden vuoden sääntö lahjoitetun myynnistä • Mahdollinen metsälahjavähennysoikeus, raja-arvot • Mahdollisuus sulkea pois lahjan saajan puolison avio-oikeus • Lahja huomioidaan perintöverotuksessa, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta • Käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käyttöön • Lahjan pilkkominen alentaa veroja • Sukupolven ylitys verotuksellisesti edukkain
 10. 10. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Hallintaoikeuden pidättäminen • Sopimuksenvarainen vaikutuksiltaan • Elinikäinen tai määräaikainen • Oikeuden arvo vähennetään luovutetun omaisuuden arvosta  lahjassa lahjaveron määrä alenee • Haltijan oikeudet murskaavia omistajan kannalta • Ristiriitoja ja määräämisongelmia • Harkittava tarkasti, aina riski • Oikeudesta voi luopua myöhemmin, tappiota verotuksessa määräaikaiseen verrattuna
 11. 11. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Metsän hallinta: tuottoa, vastuuta - ongelmiakin? • Selvitettävä heti alussa – mitä merkitsee • Haltija määrää metsän käytöstä ja saa tuoton – ei saa kajota pääomaan • Metsän osalta haltija verovelvollinen (y-tunnus puukauppaa varten) - omistajan metsäkulut eivät ole vähennyskelpoisia • Oikeus tilan tuottoon – hallinta-ajan arvokasvun nautinta – puukauppatulot haltijalle – jos annetaan omistajalle, katsotaan lahjaksi • Hoitovelvollisuus (max tilan tuotto)  asiapaperit allekirjoittaa ja esim. kemeravarat saa haltija • Oikeuksien valvonta haltija/omistaja– toisinaan ongelmia • Oikeustoimikelpoisuusriskit – ei suositella elinikäisiä pidätyksiä • Ei sukupolvenvaihdosta jos hallintaoikeus pidätetty
 12. 12. Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Ennakko- perintö • Luovutuksia ja muita oikeustoimia voidaan tarkastella jälkikäteen • Perinnönjättäjän lahja vaadittaessa otettava huomioon perinnönjaossa ellei toista näytetä – lahjan antaja voi määrätä asiasta luovutuskirjassa - testamentilla määrättävissä myös • Mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai otaksuta tarkoitetun (PK 6:1.1) • Lahjat riitauttavat jos eivät ole ennakkoperintöä • Jos tavanomainen lahja, jonka arvo ei epäsuhteessa antajan oloihin  ei vähennystä perinnöstä (PK 6:4) • Suosiolahjasäännös lakiosaa määritettäessä
 13. 13. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK TVL 55 a § Metsälahjavähennys • Luonnollisella henkilöllä oikeus metsälahjavähennykseen - metsätalouden puhtaasta pääomatulosta (kulujen vähentämisen jälkeen mutta ennen tappion ja korkojen vähentämistä) - lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saadusta metsästä maksetun lahjaveron perusteella • Vähennyksen kokonaismäärä (vähennyspohja) on se suhteellinen osa metsämaahan ja samalla luovutettuun joutomaahan kohdistuvasta lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saadun metsän varojen arvosta- misesta verotuksessa annetun lain 7 §:n mukaisen arvon 30 000 euroa (tai sata hehtaaria) ylittävään osaan kerrottuna luvulla 2,4. • Arvostamislaki 7 §: - metsän vertailuarvoksi katsotaan metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna luvulla 10 - verohallinto vahvistaa vuosittain metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton kunnittain hehtaarilta
 14. 14. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK PerVL 55 b § Metsälahjavähen- nyksen tekeminen • Vähennystä käytetään myymällä tilalta puuta verotta • Vähennyksen vuosittaisessa käytössä maksimi- ja minimirajat • Verovelvollisen vaadittava vähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen valmistumista – verottajalle tehtävä selvitys vähennyksen edellytyksistä • Vähennyspohja on käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena sen vuoden jälkeen, jona lahjoitus on tehty • Vähennysoikeus etukäteen selvitettävissä verottajalta pyydettävällä ennakkoratkaisulla
 15. 15. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Metsäkiinteistön kauppa • Luovutus osapuolten sopimaa vastiketta vastaan • Kauppahinta maksettava, muutoin katsotaan lahjaksi/valeoikeustoimi  seuraamuksia – maksutapa ja maksuaika osapuolten sopimalla tavalla • Tilakaupan verohyödyt - metsävähennysoikeus muodostuneiden hankintakulujen perusteella – verotonta myyntiä – edellyttää hakkuumahdollisuuksia • Myyjä saa rahaa – kauppahinta ei saa jäädä tilille perittäväksi  rahavaroja järjesteltävä edelleen, esim. toisille sisaruksille? • Ostaja saa omaisuutta ja määräämisvaltaa sopimuksen ehtojen mukaan – veroetuuksien käyttö • Myyjällä luovutusvoittovero 30-34 %, huom. TVL 48 § • ostajalla varainsiirtovero 4 % vastikkeesta • Kaupan lahjanluontoisuus, ¾ rajana - mahd. lahjavero?
 16. 16. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK TVL 48 § Luovutusvoiton verovapaus, kun… 1. verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta 2. ostajana sisaret tai suoraan alenevassa polvessa olevat puolisoineen 3. omaisuus ollut yhteensä 10 vuotta verovelvollisen tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta se on saatu vastikkeettomasti • Kuolinpesän osuuden kaupat ovat aina luovutusvoitto-verollisia (irtainta) – kp:n muuttaminen määritellyksi yhteisomistukseksi perinnönjakosopimuksella – harjoitettu metsätaloutta yhdessä • Viiden vuoden sääntö edelleen myynnissä • Merkittävä spv-huojennus – ei koske asuinrakennuksia
 17. 17. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Metsävähennys- oikeus tilan ostajan etuna - kannattavuutta • Oikeus myydä tilalta puuta verovapaasti • Metsävähennyspohjana 60% 1.1.1993 jälkeen hankitun metsätilan hankintakustannuksista – myös omistusosuudesta tilaan • Kuolinpesän osuus tai hallintaoikeus irtainta – ei metsävähennysoikeutta kaupassa • Tilan ostaja saa myydä puuta verotta metsävähennyspohjan arvon verran • Tilan ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden  metsävähennys-oikeus jää lepäämään kunnes myös hallintaoikeus on omistajalla • Käyttämättä oleva metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa uudelle omistajalle • Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tilaa myytäessä
 18. 18. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Verovaikutuksia esimerkki • Tilan hankintakulut 111 000 € (yli ¾), arvo 147.000 € • Metsävähennyksen verotusta vähentävä vaikutus: 60 % x 111 000 € x 30 %= 19 980 € (nettoverohyöty) • Varainsiirtovero 4 440 € • Kokonaisverotustulos – 15 540 € - kauppahinta maksettava! • Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero 15 740 € (I verol.) • Metsälahjavähennys 14.509 €, nettoverovaikutus 4 352 € • Kokonaisverotulos 11 388 € • Mahd. käyttämättömän metsävähennyksen vaikutus lahjassa? • • Rahaa voidaan järjestellä verottomasti esim. ostajalle, puolisolle ja kahdelle lapselle; vanhemmat lahjoittavat 2017 2x4x4999 = 39.992 € ja 2020 saman  noin 80.000 kauppahinnasta verottomasti takaisin kolmessa vuodessa, lisäksi elantokustannukset mm. • Kaupassa neljännes (36.000) tilan arvosta lahjoitettu verotta
 19. 19. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Testamentti, kuoleman varalta • Perinnönjättäjän viimeinen tahto – ainoa spv-määräys? • Perillisten tasapuolisuuden varmistaminen – täydentää elinaikana tehtyjä oikeustoimia – halu estää perintöriitelyä • Puolison aseman turvaaminen, yhteisomistusten välttäminen • Määräämisvallan järjestelyt, toissijaiset saajat • Perillisen etukäteishyväksyntä joskus tarpeen • Lakiosavaatimus voi rajoittaa täytäntöönpanoa • Perillisten puolisoiden avio-oikeuden sulkeminen • Vaikutukset veroseuraamuksiin
 20. 20. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK SPV-vertailuun vaikuttavia seikkoja • Taloudelliset mahdollisuudet – osapuolten varallisuus  vaihdoksen rahoitusjärjestelyt • Metsien rakenne – metsävähennysoikeuden ja metsälahjavähennysoikeuden merkitys • Veroseuraamusten laskeminen ja painoarvo • Sukulaisuus osapuolten välillä – suvussa säilyminen • Omaisuusmassa kokonaisuutena - tasapuolisuustarve ja mahdollisuudet – yhteisomistuksen riskit • Metsätalouden tuloksentekomahdollisuudet – määräämisvallan järjestelyt
 21. 21. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Virheet • muodostetaan yhteisomistus vain pakosta ja vaatii yhteishallintasopimuksen • hallintaoikeuden pidätys tavoitteena toimiva ratkaisu • lahja, jota ei pidetä ennakkoperintönä riidanaiheuttaja
 22. 22. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK MHY auttaa • kaikki palvelut spv:n liittyen: • tila-arviot • vaihtoehtojen kartoittamiset • asiakirjat, sopimukset • metsätilojen myynti, mikäli siihen päädytään
 23. 23. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK LOPUKSI • Vanhenemiseen kannattaa varautua • Vaikuttavat tekijät tilakohtaisia ja yksilöllisiä • Metsätilan omistajan tai haltijan oikeustoimikelpoisuuden menetys on riski koko suvulle -  edunvalvontavaltuutus vähimmäisvaatimuksena • Suvun edun mukaista olisi luovuttaa omaisuutta perillisille elinaikana • Rahaa ei kannata kerätä tilille – on turhaakin turhempaa maksattaa perintöveroa tilillä olevasta rahasta, kun elinaikana sitä voisi monin keinoin järjestellä perillisille jopa verotta • Kannattaa yrittää ehkäistä perillisten riitelyä vanhempien kuoleman jälkeen • Aktiivisuus ja osaaminen suvun palkitsee

×