Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toimeenpano

20 views

Published on

Liisa Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsätalouden vesiensuojelupäivät 17. - 18.9.2019 Savonlinna

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toimeenpano

  1. 1. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toimeenpano Liisa Hämäläinen, SYKE Metsätalouden vesiensuojelupäivät, 17.9.2019 Savonlinna Kuva: Katri Sarres
  2. 2. Pienvesistrategia (2015) • Pienvedet rajattu vesienhoidon toimenpideohjelmien ja vesien kunnostusstrategian (Olin 2013) ulkopuolelle -> tarve omalle strategialle • Valmisteltu v. 2014-2015 pienvesiasiantuntijoista koostuneessa ryhmässä YM:n ja MMM:n yhteistyönä • Toteutuksesta päävastuussa YM ja MMM, ohjaa ELY-keskusten, Metsähallituksen, Suomen Metsäkeskuksen, SYKEn ja LUKEn toimintaa • Tavoitteena myös valtiohallinnon ulkopuolisten tahojen aktivointi 2
  3. 3. Päämääristä toimenpiteisiin • Pienvesistrategian päämäärät: • Pienvesien tilaa koskeva tietoperusta paranee • Pienvesiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen soveltamista ja valvontaa kehitetään • Pienvesien vapaaehtoinen kunnostaminen lisääntyy • Pienvesiä suojellaan ja kunnostetaan osana maankäyttöä • Pienvesiä koskevat toimet ja tavoitteet otetaan huomioon vesienhoidon suunnittelussa • Pienvesien kunnostamisen rahoituskäytäntöjä kehitetään • Jokaisen tavoitteen saavuttamiseksi määritelty toimenpiteet, toteuttajataho ja aikataulu • Yhteensä 39 toimenpidettä, joista 32 toteutunut tai käynnissä syksyllä 2019 3
  4. 4. Esimerkkejä toteutuneista toimenpiteistä Pienvesien tilaa koskeva tietoperusta paranee: • Kehitetään paikkatietopohjainen pienvesien kartoitusmenetelmä ja käytetään sitä valtakunnallisessa inventoinnissa -> Kartoitusmenetelmä kehitetty ja valmis, SYKE/Freshabit hanke (Aroviita ym.) Pienvesiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen soveltamista ja valvontaa kehitetään: • Laaditaan opas pienvesiin liittyvästä lainsäädännöstä ja menettelyistä -> Julkaisu valmis, SYKE/YM (Tolonen ym. 2019) Pienvesien vapaaehtoinen kunnostaminen lisääntyy: • Metsänomistajia kannustetaan käyttämään Metsään.fi –palvelua, tavoitteena välittää ajantasainen tieto pienvesistä -> Jatkuva kehittäminen, palvelu maksuttomaksi v.2015, Metsäkeskus 4
  5. 5. Esimerkkejä toteutuneista toimenpiteistä Pienvesiä suojellaan ja kunnostetaan osana maankäyttöä • Luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoja kehitetään metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun tarpeisiin (menetelmien testaus, koulutus, ohjeet) -> esim. Ojat kuntoon –hankkeessa kaksitasouoman testaus metsätaloudessa ja koulutusta aiheesta. Rahoitushakemus aihetta käsittelevälle uudelle hankkeelle tekeillä, mm. Tapio, Metsäkeskus, Luke • Metsätalouden yhteydessä luotua valuma-aluesuunnittelumallia ja pienvesiä huomioivia suunnittelutyökaluja testataan esimerkkialueella -> Laserkeilausaineistojen käyttöön perustuvien paikkatietotyökalujen kokoelma kehitetty, koulutus aloitettu, mm. Tapio ja Metsäkeskus 5
  6. 6. Toteuttamista odottaa esimerkiksi: • Avoin tietojärjestelmä, johon pienvesiä koskeva tieto voidaan tallentaa • Pienvesien kunnostamisen ja sen rahoituksen kytkeminen osaksi kuntien viheralueiden hoitoa ja hulevesien käsittelyä • Peruskuivatuksen tukemista koskevia säännöksien kehittäminen siten, että luonnonmukaiset menetelmät ovat etusijalla 6
  7. 7. 7 Kiitos! Linkki strategiaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159068

×