Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pellonmetsityksen kannattavuus kuusella

Pellonmetsityksen kannattavuus kuusella

Paula Jylhä, Anssi Ahtikoski, Lasse Aro & Jyrki Hytönen
Luonnonvarakeskus

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluksi -hankkeessa tuotettua materiaalia. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pellonmetsityksen kannattavuus kuusella

 1. 1. Kuv a: Paula Jy lhä / Luke Paula Jylhä, Anssi Ahtikoski, Lasse Aro & Jyrki Hytönen Luonnonvarakeskus Pellonmetsityksen kannattavuus kuusella
 2. 2. 2 Kuva: Paula Jylhä / Luke • Suomessa on viljelykäytöstä poistuneita peltoheittoja arviolta 88 000 ha, joista turvemaita on noin 33 000 ha (Isoniemi 2020). Lisäksi yli 30 000 ha vajaatuottoista peltoa on laajaperäisessä viljelyssä (Reku 2019). - Turvemaat ovat merkittävä hiilipäästöjen lähde. • Joutoalueiden metsitystä aletaan tukea valtion varoista vuonna 2021, tavoitteena on lisätä hiilensidontaa. • Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pellonmetsityksen kannattavuutta kuusella sekä arvioida joutomaiden metsitystuen ja erilaisten metsitystoimenpiteiden vaikutusta kannattavuuteen. • Työ tehtiin Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen valtakunnallisessa Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi – projektissa. Taustaa
 3. 3. 3 ©Karttapaikka • Tutkimuksen aineisto on peräisin Metsäntutkimuslaitoksen perustamilta pellonmetsityskokeilta, joiden puustojen kehitystä on seurattu noin 30 vuoden ajan. Aineistosta valittiin tutkimukseen koeruutuja, joilla metsitys oli onnistunut - turvemailla 3 koetta, 9 koealaa; peltoheittoja - kivennäismailla 3 koetta, 8 koealaa; viljelyssä metsitykseen saakka - puuston (ml. hakkuupoistuma) mittaus syksyllä 2019 100 m2:n koealoilta. • Puustojen kehitystä simuloitiin Motti-simulaattorilla - Hakkuut Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti • Kannattavuuden mittarina käytettiin paljaan maan arvoa, jolla tarkoitetaan nykyhetkestä ikuisuuteen ulottuvan, jaksollisesti toistuvien hakkuutulojen ja metsänhoitokustannusten erotusten nykyisyyteen diskontattua summaa Aineisto ja menetelmät
 4. 4. Sijainti Maanmuokkaus Istutus Heinäntorjunta Viljelyhistoria Kivennäismaat Vilppula 5/1991, auraus + jyrsintä 5/1991, 2100 – 2200 kpl/ha Mitatut koealat koostuivat eri tavoilla käsitellyistä ruuduista, joille tehty 1–2 käsittelyä erilaisilla menetelmillä (osittain käytöstä poistetuilla maavaikutteisilla torjunta-aineilla) Viljankasvatusta ennen metsitysvuotta Rantasalmi 10/1989, pallekyntö 5/1990, 3000– 3300 kpl/ha Glyfosaatti 7/1989 + mekaaninen heinäntorjunta 1990, -91 ja -92 Nurmiviljelyä ennen metsitysvuotta Toholampi 5/1990, jyrsintä 5/1990, 3200 – 3400 kpl/ha Terbutylatsiini 1990, glyfosaatti ja terbutylatsiini 1991 Viljelyssä metsitykseen saakka Turvemaat Anjalankoski 9/1989, pallekyntö 5/1990, 2500– 3100 kpl/ha Glyfosaatti 7/1989, terbutylatsiini 10/1990 Pitkään heinänkasvatusta, kesantona 2 v. ennen istutusta Leppävirta 10/1989, pallekyntö 5/1990, 2900 – 3200 kpl/ha Glyfosaatti 8/1989, ei käsittelyjä istutuksen jälkeen! Pakettipeltona 19 v. ennen istutusta Töysä 9/1989, pallekyntö 5/1990, 3300– 3600 kpl/ha Terbutylatsiini laikkukäsittelynä 7/1990 2 v. kesantona, sitä ennen viljaa Kokeiden perustaminen
 5. 5. Runkoluvut syksyllä 2019
 6. 6. Runkotilavuus syksyllä 2019 ennen ensiharvennusta
 7. 7. 7 Keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta, cm. Keskimääräinen pituus, m. Alkuperäiset istutukset Täydennys- istutukset (mänty) Luontaisesti syntyneet Alkuperäiset istutukset Täydennys- istutukset (mänty) Luontaisesti syntyneet Tukkirunko- ja, % Kivennäismaat Vilppula 14,6 13,7 72 Rantasalmi 18,8 14,1 88 Toholampi 13,4 12,8 84 Turvemaat Anjalankoski 12,1 12,9 11,2 14,3 43 Leppävirta 17,6 13,2 64 Töysä 14,6 13,4 8,7 11,3 11,2 9,7 79 Ensiharvennuksessa jätetyn puuston tunnuksia syksyllä 2019
 8. 8. 8 Kivennäismaat Turvemaat Ensiharvennus 29–30 v. 29–30 v. Toinen harvennus 35–52 v. 38–62 v. Kolmas harvennus 50 – 52 v. (vain 2 Vilppulan koealaa) - Päätehakkuu 62–73 v. 80 v. Simuloitu hakkuiden ajoitus
 9. 9. Huom! Simuloinnissa ei otettu huomioon puiden teknistä laatua. Noin 30 vuoden iässä tehdyissä mittauksissa kivennäismaakokeilla keskimäärin 82 % puista oli arvioitu laadultaan tukkirungoiksi, turvemailla 60 %. Yksittäisellä koealalla arvioitu pienin tukkirunkojen osuus oli 10 % (Anjalankoski no. 3). Simuloidut hakkuukertymät kiertoaikana
 10. 10. 10 Huom! Mitatuilla pellonmetsityskokeilla metsityksen toimenpideketjut poikkesivat laskelmissa oletetuista teoreettisista ketjuista 1 Tavoitetiheys pellonmetsityskokeissa Vuosi Toimenpide Perusketju Perusketju + lannoitus + heinäys Kivennäismaa Turvemaa Kivennäismaa Turvemaa 0 Mätästys X X X X Ojien kunnostus X X 1 Glyfosaattiruiskutus X X X X Boorilannoitus X X 2 Istutus, 3000 kpl/ha1 X X X X 3 Laikkukäsittely glyfosaatilla X X X X 4 Manuaalinen heinäys X X 7 Kaliumlannoitus x Oletetut metsitysketjut kannattavuuslaskelmissa
 11. 11. Toimenpide Kustannus Perusteet Työmaasuunnitelman laadinta 175 €/ha Koistinen (2020), Metsäkeskus (2020) Mätästys 376 €/ha Luke (2020), Tilastokeskus (2020) Ojien kunnostus 425 €/ha Koistinen (2020) Glyfosaatin traktoriruiskutus (torjunta-aine, ruiskutustyö, koneen siirto) 97 €/ha Hankkija (2020), Palva (2019), Huhtala (2020), Savenmaa (2020), Siemen ja Kone (2020), Suomen Kasvinsuojelukauppa (2020), Tilastokeskus (2020), Tukes (2020), Vantaan Siemen ja Kone (2020), Viljelijän Berner (2020a) Boorilannoitus erillisenä traktoriruiskutuksena (lannoite, ruiskutustyö, koneen siirto) 142 €/ha Hytönen ja Hynönen (1998), Lantmännen Agro (2020), Palva (2019), Huhtala (2020), Viljelijän Berner (2020b) Istutus, 3000 kpl/ha 1 590 €/ha Koistinen (2020) Laikkukäsittely glyfosaatilla 257 €/ha Aro (1991), Calvert (2020), Hankkija (2020), Metsäalan työehtosopimus (2020), Savenmaa (2020), Siemen ja Kone (2020), Suomen Kasvinsuojelukauppa (2020), Tähkänen (2020), Vantaan Siemen ja Kone (2020), Viljelijän Berner (2020a) Manuaalinen heinäys 351 €/ha Luke (2020), Tilastokeskus (2020) Kaliumlannoitus 138 €/ha Hytönen ja Hynönen (1998), Palva (2019), Huhtala (2020), Lantmännen Agro (2020), Viljelijän Berner (2020) Kustannukset kannattavuuslaskelmissa
 12. 12. 12 • Puunmyyntituloina käytettiin vuosien 2014–2019 keskimääräisiä valtakunnallisia kantohintoja, jotka deflatoitiin lokakuun 2020 tasoon (Luke 2020, Tilastokeskus 2020) • Pellonmetsitystuki Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaisesti (Valtioneuvosto 2020) ⁻ Metsitystuki kivennäismailla 1 500 €/ha, turvemailla 2 000 €/ha ⁻ Hoitokorvaus 900 €/ha kahdessa erässä (Valtioneuvosto 2020) Tuotto-oletukset kannattavuuslaskelmissa
 13. 13. -4000 1000 6000 11000 16000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Vilppula Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 1000 6000 11000 16000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Vilppula Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 1000 6000 11000 16000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Rantasalmi Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 1000 6000 11000 16000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Rantasalmi Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa Pellonmetsitysten kannattavuus kivennäismailla, Vilppula & Rantasalmi
 14. 14. -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Toholampi Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Tohlampi Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa Pellonmetsitystuen vaikutus kannattavuuteen kivennäismailla, Toholampi
 15. 15. -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Anjalankoski Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Anjalankoski Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Leppävirta Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Leppävirta Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa Pellonmetsitystuen vaikutus kannattavuuteen turvemailla, Anjalankoski & Leppävirta
 16. 16. -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Töysä Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Töysä Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa Pellonmetsitystuen vaikutus kannattavuuteen turvemailla, Töysä
 17. 17. -5000 0 5000 10000 15000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Kivennäismaat Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -5000 0 5000 10000 15000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, € ha -1 Korkokanta Kivennäismaa Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa -6000 -1000 4000 9000 14000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Turvemaat Perusketju Ilman tukea Metsitystuen kanssa -6000 -1000 4000 9000 14000 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Turvemaat Perusketju+lannoitus + heinäys Ilman tukea Metsitystuen kanssa Keskimääräiset paljaan maan arvot kivennäis- ja turvemailla
 18. 18. ILMAN METSITYSTUKEA, KIVENNÄISMAAT Perusketju Perusketju + lannoitus + heinäys Paljaan maan arvo ilman metsitystukea Paljaan maan arvo ilman metsitystukea Korkokanta 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Keskiarvo, €/ha 10 012 4 299 1 330 -239 -1 081 9 533 3 835 879 -676 -1 505 Keskihajonta, €/ha 839 611 455 325 226 839 611 455 325 226 Minimi, €/ha 8 703 3 132 450 -858 -1 503 8 224 2 668 0 -1 295 -1 927 Maksimi, €/ha 11 166 5 264 2 052 276 -721 10 688 4 800 1 602 -161 -1 145 METSITYSTUEN KANSSA, KIVENNÄISMAAT Perusketju Perusketju + lannoitus + heinäys Paljaan maan arvo metsitystuen kanssa Paljaan maan arvo metsitystuen kanssa Korkokanta 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Keskiarvo, €/ha 12 322 6 526 3 478 1 836 926 11 845 6 063 3 029 1 400 503 Keskihajonta, €/ha 839 611 455 325 226 839 611 455 325 226 Minimi, €/ha 11 013 5 359 2 599 1 217 504 10 536 4 896 2 149 781 81 Maksimi, €/ha 13 477 7 490 4 200 2 351 1 286 12 999 7 028 3 751 1 916 863 Paljaan maan arvot kivennäismailla
 19. 19. ILMAN METSITYSTUKEA, TURVEMAAT Perusketju Perusketju + lannoitus + heinäys Paljaan maan arvo ilman metsitystukea Paljaan maan arvo ilman metsitystukea Korkokanta 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Keskiarvo, €/ha 2 857 -1 -1 327 -1 957 -2 263 2 250 -584 -1 889 -2 499 -2 785 Keskihajonta, €/ha 1 445 802 476 298 195 1 445 802 476 298 195 Minimi, €/ha 755 -1 051 -1 996 -2 409 -2 572 149 -1 635 -2 558 -2 950 -3 094 Maksimi, €/ha 5 441 1 477 -431 -1 388 -1 887 4 835 894 -993 -1 929 - 2 409 METSITYSTUEN KANSSA, TURVEMAAT Perusketju Perusketju + lannoitus + heinäys Paljaan maan arvo metsitystuen kanssa Paljaan maan arvo metsitystuen kanssa Korkokanta 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Keskiarvo, €/ha 5 657 2 707 1 293 581 197 5 051 2 123 731 39 -325 Keskihajonta, €/ha 1 445 802 476 298 195 1 445 802 476 298 195 Minimi, €/ha 3 556 1 656 624 129 -112 2 949 1 073 62 -413 -634 Maksimi, €/ha 8 242 4 184 2 189 1 150 573 7 635 3 601 1 627 609 51 Paljaan maan arvot turvemailla
 20. 20. 20 Korkokanta Paljaan maan arvon muutos, €/ha Perusketju Perusketju + lannoitus + heinäys 1 % -773 -580 2 % -747 -562 3 % -722 -544 4 % -698 -527 5 % -675 -511 Jos toimenpideketjuun lisätään Tapion ohjeluonnoksen mukaiset heinäyskerrat (3–4 kpl a’ 200 €), paljaan maan arvo laskee seuraavasti kivennäis- ja turvemailla: Heinäntorjuntakertojen lisäämisen vaikutus paljaan maan arvoon
 21. 21. 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Paljaan maan arvo metsitystuenkanssa Vilppulan kokeella Perusketju 3 000 kpl/ha Perusketju 2 150 kpl/ha Tehostettu ketju 3 000 kpl/ha Tehostettu ketju 2 150 kpl/ha -4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Paljaan maan arvo, €/ha Korkokanta Paljaan maan arvo ilman metsitystukea Vilppulan kokeella Perusketju 3 000 kpl/ha Perusketju 2 150 kpl/ha Tehostettu ketju 3 000 kpl/ha Tehostettu ketju 2 150 kpl/ha • Vilppulan kokeen istutustiheys (keskim. 2 150 kpl/ha) oli huomattavasti pienempi kuin laskelmissa oletettu tiheys (3 000 kpl/ha) ja taimikuolleisuus oli pientä muihin kokeisiin verrattuna (1 % vs. 29 %). • Oletettua pienempi istutustiheys (3 000 kpl/ha → 2 150 kpl/ha) vähensi metsitysketjun kustannuksia yhteensä 523–623 €/ha ja nosti paljaan maan arvoa esimerkiksi 3 %:n korkokannalla noin 490–580 €/ha (oletuksena samanlainen puuntuotanto ja hakkuuohjelma). Esimerkki istutustiheyden vaikutuksesta metsityksen kannattavuuteen
 22. 22. 22 • Metsityksen kannattavuus oli turvemailla huomattavasti kivennäismaita heikompaa, koska niillä ⁻ Suuremmat metsityskustannukset ⁻ Pienemmät hakkuukertymät ja tukkipuuosuudet ⁻ Pitemmät kiertoajat ⁻ Turvemaapellot olivat viljelyhistoriansa vuoksi vaikeampia metsitettäviä (pitempi aika viljelemättömänä, viimeisinä vuosina kasvatettu heinää) • Pellonmetsitys kannatti sitä heikommin, mitä suurempaa korkokantaa käytettiin ₋ Turvepeltojen metsitys oli kannattamatonta ilman tukea jo kahden prosentin korkokannalla, mutta suunnitellun tasoisella metsitystuella paljaan maan arvo nousi perusketjulla positiiviseksi kaikilla korkokannoilla (1–5 %) ₋ Metsitystuen ansiosta pellonmetsitys oli kannattavampi puuntuotantovaihtoehto kuin kuusenkasvatus metsämaalla. • Taimien kuolleisuus oli pellonmetsityskokeilla suurta (keskim. 25 %) pintakasvillisuuden torjunnasta huolimatta ⁻ Pellonmetsitystukeen vaaditun vähimmäistiheyden (1 800 kpl/ha) käyttö edellyttää intensiivistä heinäntorjuntaa, mutta viljelykustannusten säästö kompensoi jatketun pintakasvillisuuden torjunnan kustannuksia ⁻ Viljelytiheyden valinnassa on otettava huomioon myös muut riskit (esim. myyrä- ja hallatuhot) • Metsityskustannuksia voitaisiin alentaa hieman ruiskuttamalla nestemäinen boori ja glyfosaatti samalla kerralla, mutta niiden yhteensopivuus ei ole varmaa (glyfosaatin teho saattaa heikentyä) ⁻ Maanmuokkaus tulisi suunnitella niin, että koneellinen ruiskutus on mahdollista Päätelmiä
 23. 23. 23 Aro, L. 1991. Metsänviljelyn heinäntorjuntamenetelmien tehokkuus ja kustannukset. Pro gradu – työ. Helsingin yliopisto, metsänhoitotieteen laitos. 64 s. + liitteet. Calvert, A. 2020. Forestry Manager, Hancock Forest Management, A Manulife Investment Management Company, Uusi-Seelanti. Laikkukäsittelynä tehtävän kasvinsuojeluaineiden reppuruiskutuksen ajanmenekki. Sähköposti 24.11.2020. Hankkija. 2020. Glyfosaattivalmisteen hinta. https://www.hankkija.fi/Maatalous_ja_metsa/kasvinsuojeluaineet/rikkakasvien-torjunta-aineet/roundup-flex/. [Viitattu 30.11.2020]. Huhtala, J. 2020. Asiantuntija, talous- ja kasvintuotanto, ProAgria Keski-Pohjanmaa. Koneellisen ruiskutuksen ja lannoituksen tuottavuus pellonmetsitysalueilla. Puhelinkeskustelu 1.12.2020. Hytönen, J. & Hynönen, T. 1998. Pellosta metsäksi. Pihlaja-sarja 1. Metsälehti kustannus & Metsäntutkimuslaitos. 152 s. Isoniemi, M. 2020. Potentiaalisten metsityskohteiden kartoitus suonpohjilla ja peltoheitoilla. Peltoheitot ja suonpohjat metsittämälle hiilinieluiksi -hanke. The Finnish Forest Center and Natural Resources Institute Finland. https://www.slideshare.net/Metsakeskus/potentiaalisten-metsityskohteiden- kartoitus-suonpohjilla-ja-peltoheitoilla-yksinkertaistettu-valmis Koistinen, A. 2020. Puuntuotannon asiantuntija, Tapio. Pellonmetsityskustannukset. Sähköposti 30.11.2020. Lantmännen Agro. 2020. Kaliumsuolan hinta perille toimitettuna. Puhelintiedustelu 1.12.2020. Suomen Kasvinsuojelukauppa. 2020. Glyfosaattivalmisteen hinta. https://www.kasvinsuojelu.fi/tuote/glyfokem-360/. [Viitattu 30.11.2020]. Luke. 2020. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2014–2019. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/. [Viitattu 20.11.2020]. Metsäalan työehtosopimus. 2020. https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/paatokset/2020/4886. [Viitattu 30.11.2020] Palva, R. 2019. Konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat. TTS:n julkaisuja 447. 16 p. https://www.tts.fi/files/2480/Konetyon_kustannukset_ja_tilastolliset_ura kointihinnat_20.9.2019.pdf. Reku, J. 2019. Tutkija: ”Turvepellot mittaavat yhteiskunnan fiksuuden” – niiden viljelystä luopuminen tehokkaampi ilmastoteko kuin sähköautot. Maaseudun Tulevaisuus 31.10.2019. Savenmaa. 2020. Glyfosaattivalmisteen hinta. https://www.savenmaa.fi/bronco-rikkakasvien-torjunta-aine/p/5411773126616/5411773126616/. Vantaan Siemen ja Kone. 2020. Glyfosaattivalmisteen hinta. https://siemenjakone.com/fi/tuote/nurmikonsiemenet-lannoitteet-ja-torjunta-aineet/ROUND20/roundup-bio-20l-glyfosaatti-360. [Viitattu 30.11.2020]. Suomen metsäkeskus. 2020. Pellonmetsityshankkeiden pinta-alat vuosina 2010–2019. Julkaisematon aineisto. Tapio. 2020. Metsitys. Metsänhoidon suositusten sisältöpäivitys 2020–2021. Luonnos 12.11.2020. Tilastokeskus. 2020. Kuluttajahintaindeksi. https://www.stat.fi/til/khi/2020/10/index.html [Viitattu 20.11.2020]. Tukes. 2020. Kasvinsuojeluainerekisteri. Glyfosaattivalmisteiden käyttösuositukset muokkaamattomille kesannoille ja viljelemä ttömille alueille. https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/. [Viitattu 25.11.2020]. Tähkänen, M. 2020. Yksityismetsätalouden työnantajat. Metsänhoitotöiden sivukustannukset. Puhelinkeskustelu 20.11.2020. Valtioneuvoston. 2020. Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta. Luonnos 16.11.2020. https://mmm.fi/documents/1410837/45777562/VNasetus+metsityksest%C3%A4_luonnos_16112020.pdf/a2c57c4e-b167-714a-a880- edcc85b4bd10/VNasetus+metsityksest%C3%A4_luonnos_16112020.pdf?t=1605537503299. [Viitattu 30.11.2020]. Viljelijän Berner. 2020a. Glyfosaattivalmisteen hinta. https://viljelijanberner.fi/kasvinsuojeluaineet/rikka kasviaineet/bronco-fl-20-l.html. [Viitattu 30.11.2020]. Viljelijän Berner. 2020b. Kaliumsuolan hinta perille toimitettuna. Puhelinneuvonta 1.12.2020. Viitteet

×