Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsään-starttipäivä 14.9.2019

96 views

Published on

Metsään-starttipäivä on hyvä alku metsänomistukselle! Metsään-starttipäivässä käsitellään metsänhoidon ja metsänomistamisen perusasioita. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.metsakeskus.fi/metsaan-koulutukset.


Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metsään-starttipäivä 14.9.2019

 1. 1. Metsään-starttipäivä 14.9.2019
 2. 2. Päivän kulku ja sisältö
 3. 3. • Tänään käsittelemme metsäomistamisen ja metsänhoidon perusasioita. • Päivän aiheita › Metsänomistamisen perusteet › Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet › Metsänomistuksen tavoitteet › Metsän kiertokulku ja metsänhoito › Puukauppa › Metsäverotus Koulutuksen sisältö
 4. 4. • Millaista tietoa sinulla on metsäasioista? • Oletko noviisi, konkari vai jotain siltä väliltä? • Mitä odotat tältä päivältä? Keskustelutehtävä
 5. 5. • Hehtaari • Leimikko • Motti, m3 • Tukki • Kuitu Muutama yleinen metsätermi Kuvio
 6. 6. Metsänomistamisen perusteet
 7. 7. • Suomessa 632 000 yksityistä metsänomistajaa • Metsänomistajien keski-ikä 62 vuotta • Metsä siirtyy usein perintönä suvussa • Metsätilan keskikoko noin 30 ha • Kuolinpesät ja metsäyhtymät omistavat 26 % yksityismetsistä Suomalainen metsänomistaja
 8. 8. •Metsäalalla on paljon erilaisia organisaatiota ja toimijoita. •Saatat tuntea jo osan näistä. •Osan kanssa et ehkä koskaan ole tekemisissä. Metsäalan organisaatiot ja toimijat
 9. 9. Valtionhallintoa
 10. 10. Metsäalan palvelutarjoajia
 11. 11. Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet
 12. 12. • Sinä päätät itse metsäsi käytöstä. • Hakkuu- ja hoitopakkoa ei ole. • Metsänhoidon suositukset auttavat omien tavoitteiden saavuttamisessa. • Voit liittää metsäsi mukaan metsäsertifiointiin. • Sinulla on oikeus hakea valtion tukea metsän- ja luonnonhoitoon, Kemera-tuki. • Metsästysoikeus, maankäyttömuodon muuttaminen Metsänomistajan oikeuksia
 13. 13. • Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki • Puuntuotanto ja -kuljetus › Taimikon varhaishoito › Nuoren metsän hoito ja pienpuun kerääminen › Terveyslannoitus › Suometsän hoito › Metsätien perusparannus ja metsätien tekeminen • Luonnon monimuotoisuus › Ympäristötuki › Luonnonhoitohankkeet • Lisätietoa: www.metsakeskus.fi/kemera-tuet Valtion tuki metsätalouteen, Kemera
 14. 14. • Metsätaloutta säätelevät muun muassa › Metsälaki › Vesilaki › Luonnonsuojelulaki › Laki metsätuhojen torjunnasta › Maankäyttö- ja rakennuslaki › Kaavoitus (maakunta-, yleis- ja osayleiskaavat) › Jokamiehenoikeudet • Myel-vakuutusmaksuvelvollisuus • Verovelvollisuus Metsänomistajan velvollisuuksia
 15. 15. • Sertifikaatilla myyjä kertoo kuluttajalle tuotteen raaka- aineen alkuperästä ja tuotantotavoista. • Sertifiointi on vapaaehtoista. • Suomessa on kaksi metsien sertifiointijärjestelmää. › PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification › FSC, Forest Stewardship Council • Pääperiaatteet ovat samankaltaisia, kriteereiden yksityiskohdissa on eroja. • Monet metsäalan yritykset tarjoavat asiakkailleen sertifiointia palveluna. Metsäsertifiointi
 16. 16. • Paljonko on autosi arvo? Paljonko auton vakuutusmaksut ovat vuosittain? • Paljonko on metsäsi arvo? • Voit pienentää metsätalouden riskejä vakuutuksella. • Pääperiaatteet eri yhtiöiden vakuutuksissa ovat samankaltaiset. • Korvattavia tuhoja esimerkiksi › Tulipalo › Tuhoeläimet, jänis, myyrät › Myrskytuhot • Kilpailuta vakuutusyhtiöt ja tutustu vakuutusten ehtoihin. Metsävakuutukset
 17. 17. Metsänomistuksen tavoitteet
 18. 18. Miten haluat käyttää metsääsi?
 19. 19. •Metsään.fi-palvelu •Metsäsuunnitelma › Perinteinen kansio › Sähköinen palvelu Työkalut metsäomaisuuden hallintaan
 20. 20. • Hietakolu-tilan perustiedot • Kuvion 12 toimenpide- ehdotus Metsään.fi- palvelu
 21. 21. Metsän kiertokulku ja metsänhoito
 22. 22. Metsän kiertokulku 0 v. 75 v. 10 v. 65 v. 25 v. 50 v. Heinäntorjunta Taimikon harvennus Ensiharvennus Myöhemmät harvennukset Uudistamishakkuu Taimikon perustaminen Taimikon varhaisperkaus
 23. 23. 0 – 25-vuotias metsä
 24. 24. 25 – 40-vuotias metsä
 25. 25. 40 – 70-vuotias metsä
 26. 26. 70 + -vuotias metsä
 27. 27. • Edellä kerrottu on tasaikäisrakenteinen tapa hoitaa metsiä. • Tasaikäisrakenteissa metsänhoidossa › Kuviolla puut ovat pääosin samanikäisiä ja kokoisia › Aluetta hoidetaan yhtenevästi. • Eri-ikäisrakenteisessa metsänhoidossa kuviolla on monen ikäisiä ja kokoisia puita. • Menetelmiä › Pienaukkohakkuu › Poimintahakkuu • Metsänhoitomenetelmät valitaan omien tavoitteiden mukaan. Tasaikäinen vai eri-ikäinen metsä?
 28. 28. • Ylläpidetään ja kehitetään puusto eri-ikäisrakennetta. • Hakkuissa poistetaan › suurimpia puita, › viallisia, sairaita ja huonolaatuisia puita. • Tehdään tilaa elinvoimaisille pienemmille puille tehdään kasvutilaa kenttäkerrokseen uusien taimien syntymiseksi. Poimintahakkuu
 29. 29. • Metsään hakataan pieniä luontaisesti taimettuvia aukkoja, joiden pinta-ala on alle 0,3 ha. › Metsälain mukaan yli 0,3 ha aukot pitää uudistaa. • Seuraavissa hakkuissa aukkoja voidaan laajentaa ja tehdä uusia aukkoja. • Kuusikoissa tarpeen poimintahakkuuta täydentämään, jotta valoa tarvitsevat puulajit uudistuisivat. • Soveltuu myös kuusivaltaisille turvemaille. Pienaukkohakkuu
 30. 30. • Metsät ovat tärkeä elinympäristö monille uhanalaisille lajeille. • Monipuolinen metsä on tuottava metsä. • Luonnonhoitoa käytännössä › Jätä taimikonharvennuksessa lehtipuita sekä riistatiheikköjä. › Säästä hakkuissa järeät haavat, raidat, katajat, lahopuut sekä kolopuut. › Jätä käsittelemättömiä reunavyöhykkeitä. Luonnonhoito osana metsänhoitoa
 31. 31. • Itse, puoliso, perheen kanssa? • Metsäpalveluita tarjoava yritys? • Sekä että? Kuka tekee käytännön työt sinun metsässäsi?
 32. 32. Puukauppa
 33. 33. • Metsänhoidollinen tila › Harvennushakkuitten tarvetta, uudistuskypsää metsää, energiapuukohteita • Taloudelliset asiat › Jokin investointi tulossa, hyvä sijoitusmahdollisuus, hyvä puumarkkinatilanne. • Muut arvot › Virkistys, sienestys, marjastus, metsästys... • Harvennushakkuiden ajankohdan määrittää metsän tarve. • Uudistushakkuissa voi myös huomioida puumarkkinatilanteen. Onko sopiva aika tehdä puukauppa?
 34. 34. • Kiinteistön omistaja › Jos on useita omistajia, tarvitaan kaikkien kirjallinen suostumus tai valtuutus (valtakirja). • Kiinteistön hallintaoikeuden haltija • Joku muu › Omistajan tai hallintaoikeudenhaltijan antamalla valtakirjalla Kuka voi tehdä puukaupan?
 35. 35. • Pystykauppa • Hankintakauppa • Käteiskauppa • Hakkuutapa • Ennakkoraivaus • Tukkipuu • Kuitupuu Puukaupan termejä
 36. 36. 1. Aie tai päätös myydä puuta 2. Puunmyyntisuunnitelman teko 3. Tarjouspyynnöt 4. Tarjousten vertailu 5. Päätös myynnistä ja ostajasta 6. Puukauppasopimuksen teko 7. Korjuun, katkonnan ja mittauksen valvonta 8. Mittaustodistuksen hyväksyminen (kaupan päätös) 9. Myyntitulojen saaminen, verotus Puukaupan vaiheet
 37. 37. • Puunmyyntisuunnitelmassa määritellään › Hakattavat alueet, pinta-alat ja hakkuutavat › Arviot puutavaralajien määristä ja niiden arvosta › Puun korjuuseen liittyen: sopiva vuodenaika, varastopaikat, lähikuljetusreitit, luontokohteet ja muut erityiset asiat, ennakkoraivauksen tarve › Metsänkäyttöilmoituksen teko › Hakkuun jälkeen tehtävät hoitotyöt, mahdolliset tuet Puunmyyntisuunnitelma
 38. 38. • Myytävä puumäärä • Hakkuutapa • Puiden järeys ja laatu • Kertyvät puutavaralajit • Suhdanteet ja markkinat • Metsän sijainti • Korjuu- ja kuljetuskelpoisuus, maasto • Etäisyys metsäautoteistä Puun hintaan vaikuttavat
 39. 39. • Jokainen puukauppa on erillinen sopimus. › Ei ole olemassa koko alan kattavia vakioehtoja. • Ehdoista voi neuvotella. › Kerro ostajalle asiat, jotka ovat sinulle tärkeitä. • Tarkista yksityiskohdat › Hakkuutapa, mittaustapa, kaikkien puutavaralajien yksikköhinnat sekä mitta- ja laatuvaatimukset, omistusoikeuden siirtyminen, maksuaikataulu › Korjuuaika, varastopaikat, teiden käyttö, ennakkoraivausta tarvitsevat kohteet ja kustannukset, juurikäävän torjunnan kustannukset käsittelyä vaativilla kohteilla Puukauppasopimus
 40. 40. • Kuutio.fi on maksuton ja kaikille avoin sähköinen puukauppapaikka. • Metsänomistaja voi käynnistää puukaupan palvelun kautta ja pyytää tarjouksia puun ostajilta. • Palvelussa ovat mukana metsänhoitoyhdistykset, sahateollisuus, metsäteollisuus ja metsäenergiapuolen toimijat. • Puukaupan tarjouspyynnön Kuutioon voi tehdä Metsään.fi-palvelussa. Puukaupan verkkopalvelu Kuutio.fi
 41. 41. • Puu on ollut ja on luultavasti myös jatkossa metsänomistajalle tärkein tulonlähde. • Luonnontuotealan raaka-aineita tai niiden keruuoikeuksia myymällä metsänomistajilla on mahdollisuus lisätuloihin silloinkin, kun puun myyntituloja ei ole tiedossa. • Luonnontuotteilla tarkoitetaan metsän tuotteita, joita ei saa kerätä jokamiehenoikeuden nojalla. • Luonnontuotteita ovat esimerkiksi › kuntta, pihka, mahla, › jäkälät, › koivunlehdet, › Kuusenkerkät. Luonnontuotteista lisätuloja?
 42. 42. Metsäverotus
 43. 43. • Pääomatulovero › Vuosittain, metsätalouden tuloista • Arvonlisävero › Vuosittain, puunmyynnistä saadun alv:n tilitys edelleen • Ansiotulovero › Oman metsätyön arvosta hankintakaupassa • Luovutusvoittovero › Metsästä luovuttaessa • Varainsiirtovero › Metsää ostettaessa • Perintö- ja lahjavero › Kuoleman tai lahjan saamisen jälkeen Mitä veroja ja milloin?
 44. 44. • Metsästä saatava tulo on pääomatuloa. • Kassaperiaate: tulot ja menot kirjataan sen vuoden verotukseen, jolloin raha on liikkunut. • Tulot ja menot ilmoitetaan verottajalle kerran vuodessa, yleensä helmikuun lopussa. • Yksinkertaistettuna: › Tulot - menot = Voitto, josta maksetaan veroa TAI tappio, jonka voi vähentää muussa verotuksessa. Metsätalouden tuloverotus
 45. 45. • Metsätalouden verotettavaa tuloa ovat › puun myyntitulot, › joulukuusten ja polttopuiden myyntitulot, › vakuutuskorvaukset, › hirvivahinkokorvaukset, › Kemera-tuet, › omaan käyttöön otetun puun arvo. • Polttopuita saa ottaa omaan käyttöön verovapaasti. Metsätalouden tulot
 46. 46. • Mikä on metsän menoa? • Tarkastele asiaa yrittäjänä: › Onko hankinnalla mitään tekemistä metsänhoidon ja tulojen hankinnan kanssa? › Voitko käyttää sitä helposti yksityistaloudessa? › Millaisen selvityksen teet asiasta muistiinpanoihin? • Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi: siemenet, taimet, lannoitteet, metsäsuunnitelma, metsävakuutukset, maksu ammattiavusta, saatu koulutus, neuvonta, työvaatteet, ammattikirjallisuus... Metsätalouden menot
 47. 47. • Metsänhoitoon ja -talouteen kohdistuvilta matkoilta › Vaihtelee vuosittain, v. 2018 verotuksessa 0,25 €/km. • Bussi-, juna tai muut liput kuittien mukaan. • Metsätalouden matkoja ovat esimerkiksi kurssimatka, sahan huolto, taimikonhoito, taimien istutus… • Metsätalouden matkoja eivät ei ole: polttopuiden haku, joulukuusen nouto ja yleistepastelu suppilovahveroaikaan. • Päivärahan voi vähentää esimerkiksi koulutuspäivistä, mutta ei omassa metsässä käytetystä ajasta. • Päivärahat vuoden 2018 verotuksessa › Vähintään kuuden tunnin matkasta 15 € › Vähintään kymmenen tunnin matkasta 28 €. Matkakulut ja päivärahat
 48. 48. • Metsänomistajia kohdellaan arvonlisäveron suhteen samoin kuin yrittäjiä. • Kun metsänomistaja myy puuta, puunostaja maksaa hänelle puun hinnan lisäksi 24% alv. • Kun metsänomistaja ostaa esimerkiksi taimia, hän maksaa myyjälle taimien hinnan lisäksi 24% alv. • Kerran vuodessa myyntien alv:stä vähennetään ostojen alv. • Laskelman perusteella metsänomistajan pitää tilittää verottajalle alv:a TAI hän saa sitä takaisin. Arvonlisäverotus
 49. 49. • Laita vuoden 2019 tositteet talteen ja pidä ajopäiväkirjaa. • Veroilmoituksen jättäminen sähköisesti on helppoa, kun ensin lasket muistiinpanoissa veroilmoituksella annettavat tiedot. • Tulevaisuutta varten: › Huomaa menot ja tulot, jotka johtuvat metsänomistuksesta. › Kirjaa matkakulut ja laita kuitit talteen. › Liity alv-velvolliseksi, se kannattaa. • Lisätietoa metsäverotuksesta: www.metsakeskus.fi/verovinkit Verotuksessa tärkeää nyt
 50. 50. Metsäkeskuksen palvelut sinulle
 51. 51. • Paljon tietoa verkossa, www.metsakeskus.fi. • Metsäomistajan asiointipalvelu Metsään.fi. • Koulutukset ja tapahtumat: www.metsakeskus.fi/tapahtumat • Metsään-peruskurssi verkkoluentoina 30.10 alkaen • Mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan, sovitaan aika erikseen. Metsäkeskuksen palvelut sinulle
 52. 52. Päivän yhteenveto
 53. 53. • Sinä päätät metsäsi käytöstä. • Mieti, mikä on sinulle tärkeää metsänomistuksessa. • Taimikoissa ja nuorissa metsissä tehty työ palkitsee, vanhemmista metsistä saat tuloja. • Puukauppa on metsänomistajan sadonkorjuuta. • Verotus on opittavissa, neuvoja saa monesta paikasta. Keskeiset asiat tältä päivältä
 54. 54. • Metsäkeskus: www.metsakeskus.fi, www.metsään.fi • Metsäkeskuksen asiakastuki › Neuvoo metsäasioissa ja opastaa Metsään.fi- palvelun käytössä. › Puh. 029 432 409, asiakastuki (at) metsakeskus.fi • YouTube-videot › Metsäkeskuksen kanava › Metsänhoidon ABC-kanava › Metsäalan yrityksillä on paljon hyviä videoita. Lisätietoa metsäasioista
 55. 55. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

×