Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luonnonhoitohankkeiden hankehaku 2019

40 views

Published on

Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n 29.8.2018 Porissa järjestämän Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena koulutuksen materiaalia.
Luonnonhoitohankkeiden hankehaun käytännöt ja tavoitteet vuodelle 2019 - Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luonnonhoitohankkeiden hankehaku 2019

 1. 1. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena - koulutus 29.8.2018 Pori Riitta Raatikainen luonnonhoidon johtava asiantuntija Suomen metsäkeskus Luonnonhoitohankkeiden hankehaun käytännöt ja tavoitteet vuodelle 2019
 2. 2.  Lain 4 § määrittelee yleisesti tuensaajat Metsäluonnon hoitohankkeisiin voidaan myöntää tukea myös yhteisölle tai ammatinharjoittajalle, jos tuella edistetään yksityisten maanomistajien metsien hoitoa ja käyttöä.  Lain 21 § määrittelee luonnonhoitohanketyypit.  Lain 23 § säädetty hankehakumenettelystä. Metsäluonnon hoitohankkeen tuensaajat valitaan hankehaun perusteella.  Luonnonhoitohankkeet rahoitetaan kokonaan valtion tuella, koska hankkeiden hyödynsaajia on useita - kuten luonnon monimuotoisuuden . Kestävä metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015
 3. 3. 1. Usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen. 2. Metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. 3. Metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen. 4. Metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittämiseen ja niiden leviämisen estämiseen metsätalousmaalla. 5. Muihin edellä mainittuja hankkeita vastaaviin metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin, alueellisesti merkittäviin hankkeisiin. Luonnonhoitohankkeet Kemera-laki 34/2015 21§
 4. 4.  Alueellisten metsäohjelmien 2016 – 2020 yhteyteen laaditut luonnonhoidon toteutusohjelmat ohjaavat luonnonhoito- hankkeiden suunnittelua.  Alueelliset tavoitteet on asetettu hanketyypeittäin.  Suomen metsäkeskus on tehnyt linjauksen hanketyyppien rahoituksen priorisoinnista.  Ensisijaisesti rahoitettavia luonnonhoitohankkeita ovat vesiensuojelua ja elinympäristöjen kunnostusta edistävät hankkeet.  Kulotus – hankkeet on priorisoitu toissijaisiksi hanketyypeiksi ja vain osa alueista on asettanut luonnonhoidon toteutusohjelmaan kulotustavoitteen  tavoitteisiin on tehty tarkistus 2018. Alueelliset metsäohjelmat ja luonnonhoitohankkeet
 5. 5.  Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kemera-lain 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita vuosittaisten määrärahojen puitteissa.  Alueellinen suunnitelma on ns. yleissuunnitelma ja sisältää;  Toimenpiteiden sijainnin ml. kulkuyhteydet  Toimenpiteiden rakenteen ja laadun sekä esim. mallirakennekuvat  Metsänomistajien kirjallisen suostumuksen toimenpiteisiin ja mahdolliset toiveet  Toteutuksessa huomioitavat muut asiat esim. luvat ja ilmoitukset  Suunnitelman laatijan tiedot  Kartat  Suunnitelman valmistetuttua luonnonhoitohanke avataan hankehakuun.  Suunnittelutyön lisäksi Metsäkeskus neuvoo ja opastaa toteuttajaa sekä valvoo toteutusta. Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu
 6. 6.  Metsäkeskus tarjoaa luonnonhoitohankkeita toimijoille toteutettavaksi Kemera-lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.  Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.  Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme. Yhdessä haussa on useita luonnonhoitohankkeita eri alueilta.  Vuosittainen luonnonhoitohankemäärä on 15 – 30 hanketta  Kulotushankkeet avataan hankehakuun pääsääntöisesti alkuvuodesta. Luonnonhoitohankkeiden hankehaku
 7. 7.  Hankehakuun avattavat luonnonhoitohankkeet julkaistaan https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet  Hankehaun avautumisesta tiedotetaan Metsäkeskuksen nettisivulla sekä toimijoille lähetettävällä tiedotteella.  Hankkeet avataan hankehakuun kahden viikon aikana haun avautumisesta.  Hankehaussa julkaistavat hanketiedot;  Hankeasiakirjat; hankehakupyyntö, alueellinen suunnitelma, kartat sekä muut tarpeelliset liitteet.  Tärkeät päivämäärät; Hankehakemusten viimeinen jättöaika, hankehakemuksen voimassaoloaika, hankkeen toteutusaika, viimeinen loppuraportointipäivä. Hankehaun avautuminen
 8. 8.  Hankkeen avautumisen jälkeen toimijoilla on 2-3 viikkoa aikaa tutustua ja perehtyä hankkeeseen ja kohteisiin sekä jättää hankehakemus kustannuksineen Metsäkeskukselle. https://www.metsakeskus.f i/sites/default/files/hankeh aku-luonnonhoitohanke- hankehakemuslomake.pdf Hankehakemuksen jättäminen
 9. 9.  Hankehakemuksen liitteenä hakija toimittaa toimitusvarmuusselvityksen, jota tarvitaan hakemusten pisteytyksessä.  Toimitusvarmuusselvityksessä kerrotaan;  toteutukseen osallistuvat henkilöt (rooli ja referenssit)  urakoitsijat, kone- ja henkilöresurssit (laatu ja referenssit)  muut resurssit ja yhteistyökumppanit  laatu- ja ympäristöasiat (sertifikaatit, omavalvonta ym.) https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/hankehaku- luonnonhoitohanke-toimitusvarmuus.pdf Toimitusvarmuusselvitys
 10. 10.  Hankehakemusten määräajan päätyttyä hankehakukokouksessa valmistellaan hakemusten pisteytys ja valinnan perusteet.  Pisteytyksessä hinnalla on 60 %:n ja laatutekijöillä 40 %:n painoarvo (hakijan laatu- ja ympäristöasiat, kaluston laatu, kone- ja miestyön ammattitaito, hakijan ammattitaito).  Toimijan valinnasta tehdään hankepäätös.  Kaikille hankehakuun osallistuneille menee tieto valitusta toteuttajasta.  Oikaisuvaatimusaikaa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  Hankehakukokouksessa voidaan myös päättää hankehaun jatkamisesta tai toteuttamatta jättämisestä. Hankkeen toteuttajan valinta
 11. 11.  Metsäkeskuksen lähettämän rahoitushakemuksen täyttäminen ja palauttaminen 2 kk kuluessa valinnan jälkeen  Rahoituspäätös  Maksatushakemusten (hankkeen vielä kestäessä) ja toteutusilmoituksen (sisältää loppuraportin) laatiminen https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/lomake- luonnonhoitohankkeen-toteutusilmoitus-ja-maksatus.pdf  Loppuraportissa kuvataan töiden toteuttaminen sekä todelliset kustannukset työlajeittain rahoitushakemuksen mukaisina.  Töiden toteutus määräaikaan mennessä – Metsäkeskus voi päättää enintään kahden vuoden jatkoajan myöntämisestä töiden loppuunsaattamiseen ennalta arvaamattoman esteen vuoksi.  Lisäaika voidaan myöntää vain yhden kerran.  Suunnitelmasta poikkeaminen tai lisätyöt on sovittava ja perusteltava. Toteuttajan tehtävät
 12. 12.  Tuli takaisin metsiin- hankkeessa luotu hankemalli sekä tavoite lisätä palanutta ja hiiltynyttä puuta metsissä ovat vaikuttaneet luonnonhoitohanketavoitteiden tarkistamiseen. Tavoite on suunnitella ja avata hankehakuun 2 kpl kulotus - luonnonhoitohanketta/ palvelualue, vuosina 2019 ja 2020.  Kokonaistavoite 22 kulotus -luonnonhoitohanketta ml. vuoden 2018 hankehaun pilotit.  Tavoitteena on etsiä monimuotoisuudeltaan vaikuttavia sekä teknisesti toteuttamiskelpoisia kulotuskohteet, jotka voivat olla joko yhden tai useamman tilan alueelle ulottuvia hankkeita.  Kulotuskohteiden valinnassa tehdään yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa. Monimuotoisuutta edistävä kulotus – tavoitteet vuodelle 2019
 13. 13. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

×