Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luonnonhoitohankkeen toimintamalli

40 views

Published on

Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n 29.8.2018 Porissa järjestämän Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena koulutuksen materiaalia.
Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n 29.8.2018 Porissa järjestämän järjestämän Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena koulutuksen materiaalia.
Metsien monimuotoisuutta edistävä kulotus - luonnonhoitohankkeen toteutuksen toimintamalli - Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luonnonhoitohankkeen toimintamalli

 1. 1. 24.4.2012 sgsfgsdg 1 Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena 29.8.2018 Noormarkun Klubi, Pori Metsien monimuotoisuutta edistävä kulotus -luonnonhoitohankkeen toteutuksen toimintamalli Jarmo Uimonen, Metsäkeskus
 2. 2. Tuli takaisin metsiin! - Luonnonhoidon kehittämishanke 2017-2018 Tavoitteena on pysäyttää luonnonhoidollisten kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle • Hankkeen tulokset 1. Kokeiluun perustuva toimintamalli luonnonhoidollisten kulotusten toteuttamisesta Kemera luonnonhoitohankkeena 2. Ehdotus luonnonhoidollisten kulotusten tukemisesta osana tulevaa metsätalouden kannustejärjestelmää 3. Selvitys tulen käytöstä keinona kustannustehokkaassa maankäytön muutoksessa talousmetsästä suojelualueeksi 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 2
 3. 3. Tuli takaisin metsiin -hankkeen Osatavoite 1: Kulotus Kemera luonnonhoitohankkeena Kehitystyön myötä SMK käynnistää kulotuksiin keskittyviä hankehakuja nykyisen Kemera-lain puitteissa. • Kemera-kulotukset olleet jäissä • “Ensiapua” vuosille 2018-2020 (ehkä pidempäänkin…) • Luonnonhoitohankkeiden hankehakumenettelyn sovittaminen kulotuksen operatiiviseen prosessiin 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 3
 4. 4. Tuli takaisin metsiin! - Luonnonhoidon kehittämishanke 2017-2018 Hankkeen työryhmä: • Marja Hilska-Aaltonen, MMM • Riitta Raatikainen, SMK • Jarmo Uimonen, SMK • Jussi Laurila, SMK • Anne Grönlund, P-S ELY • Henrik Lindberg, HAMK • Lauri Saaristo, Tapio • Ari Nieminen, Tapio 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 4
 5. 5. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI, tausta: • Yksityismetsässä tapahtuvaan hallittua tulenkäyttöä voidaan tukea Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 21 §:n perusteella metsäluonnon hoitohankkeessa. • Tulenkäyttö voi tulla kyseeseen kahdessa eri luonnonhoitohankkeen hanketyölajissa (1 ja 3). • 1-työlajin hankkeessa tehdään monilla erilaisilla menetelmillä monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoitoa. Tuli on tietyissä tapauksissa, esimerkiksi harjujen paahderinteillä, sopiva menetelmä elinympäristön hoitoon. Elinympäristön hoitohankkeen sisältönä voi olla esimerkiksi paahdeympäristön hakkuu ja luonnonhoidollinen kulotus. • 3-työlajin hankkeen toteutuksessa kyse on aina kulottamisesta, jonka tavoitteena on metsien monimuotoisuuden edistäminen. • Tämä toimintamalli koskee ainoastaan 3-työlajin eli Metsien monimuotoisuutta edistävä kulotus -luonnonhoitohankkeiden toteutusta. Tarkoituksena on edistää 3-työlajin kulotus-luonnonhoitohankkeiden toteutumista määrittelemällä niitä koskevia käytäntöjä. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 5
 6. 6. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI, tausta: • Tulen käytön edistämiseen liittyvät pykälät Kemera-laissa • 21 § Metsäluonnon hoitohankkeet Tukea voidaan myöntää: • 1) usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen; • 3) metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen; 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 6 MMM: metsien monimuotoisuutta edistävän kulotuksen hankkeet voidaan toteuttaa yhden tilan hankkeina.
 7. 7. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI, tausta: • 23 § Hankehaku Metsäluonnon hoitohankkeen tuensaajat valitaan hankehaun perusteella. Metsäkeskus asettaa tällöin määräajan tuen hakemiseen. Hankehakuja voi olla enintään kolme vuodessa. • Hankehakumenettely: https://www.metsakeskus.fi/hankehakumenettely. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 7 v. 2018 kulotushankkeet helmi-maaliskuun hankehaussa. Tällöin poltto oli toteutettavissa toukokuusta alkaen.
 8. 8. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Metsien monimuotoisuutta edistävä kulotus: Monimuotoisuutta edistävän kulotuksen tarkoituksena on lisätä puuntuotannollisin tavoittein hoidettavilla metsäkuvioilla monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, kuten palanutta puuta, maata ja lahopuuta. Kulotus parantaa metsäpaloista riippuvaisen, harvinaistuneen lajiston elinmahdollisuuksia. Samalla kulotuksesta on metsänhoidollisia hyötyjä, sillä sen avulla voidaan parantaa kasvupaikan ravinne- ja lämpöolosuhteita sekä metsän uudistamistulosta. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 8
 9. 9. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Kulotuskohteiden valinta ja valmistelu • Kivennäismaalla sijaitsevia, keskiravinteisia (MT-VT) metsäkuvioita. EI turvemaita. • Metsänhoidollisesti tasaikäisrakenteisen metsänkasvatusmenetelmän mukaisesti päätehakattuja leimikoita • Poltettavan alueen laajuus vähintään 2 hehtaaria 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 9
 10. 10. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Kulotuskohteiden valinta ja valmistelu • Paloriippuvaisen lajiston suojelun perusteella hankkeiden toteutuksessa suositaan kohteita, jotka Metsähallituksen palojatkumoalueiden tuntumassa tai alueella, jossa yksityismetsässä on katkeamaton kulotusperinne. Jatkumolla on merkitystä esimerkiksi metsäpaloympäris- töissä lisääntyville eliöille. Esimerkiksi paloalueiden kovakuoriaisten tiedetään kykenevän suuntaamaan kohti uutta paloaluetta jopa kymmenien kilometrien päästä. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 10
 11. 11. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Kulotuskohteiden valinta ja valmistelu • Kulotuskohteeksi ei valita leimikkoa, jolla on - metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö (10§) - muun kuin paloriippuvaisen uhanalaisen lajin esiintymä - pinta- tai pohjavesien suojelun kannalta herkkä alue - sähkö-, puhelin- tai muu ilmalinja 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 11
 12. 12. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Kulotuskohteiden valinta ja valmistelu Kulotuksessa poltetaan suurin osa päätehakatun leimikon hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä leimikolle jätetty säästöpuuryhmä (hyvin laajoilla hakkuualueilla voi olla useampia säästöpuuryhmiä). Säästöpuuryhmässä: - Vähintään 10 m3 puuta - Ensisijaisesti latvuskerroksen järeitä puita - Mahdollisimman monipuolisesti eri puulajeja - Sijainti vähintään 30 m teistä ja aukon reunasta Maanomistajalle korvataan 10 kpl/ha ylittävä osuus palaneelle alueelle jäävästä säästöpuustosta keskikantohinnan ja säästöpuiden keskimääräisen tilavuuden mukaan. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 12
 13. 13. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Hankehaun valmistelu 1/3 • Kulotus-luonnonhoitohankehakua valmistelee Metsäkeskuksessa elinkeinopalveluiden metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja tai luonnonhoidon asiantuntija. • Kulotuksesta kiinnostuneita metsänomistajia ja sopivia kohteita etsitään neuvotellen alueen toimijoiden ja metsänomistajien kanssa. • Sopivan kohteen löydyttyä metsänomistajalta haetaan kirjallinen suostumus kulotuksen toteuttamisesta. • Metsänomistajan kanssa sovitaan leimikolle jätettävästä säästöpuuryhmästä ja ryhmä merkitään maastoon kuitunauhoin. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 13
 14. 14. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Hankehaun valmistelu 2/3 • Metsänomistajan kirjallisessa sopimuksessa kuvataan kulotustoimenpiteet ja liitteenä on kartta kulotusalueesta, johon on myös merkitty säästöpuuryhmän sijainti. • Metsäkeskus varmistaa, että toteutukseen liittyvät olennaiset tiedot (säästöpuuryhmän paikka yms.) välittyvät hakkuun suunnittelijan ja toteuttajan tietoon. • Maanomistaja sopii hakkuun toteuttajan kanssa hakkuun ajankohdan siten, että kohde on kulotettavissa 1.5. mennessä. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 14
 15. 15. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Hankehaun valmistelu 3/3 • Sopimisen jälkeen Metsäkeskuksen neuvoja/asiantuntija valmistelee kulotuskohteen toteutuksen kilpailutuksen kaikille toimijoille avoimessa hankehakumenettelyssä. • Toteuttajaksi valitaan parhaan tarjouksen tehnyt, pätevä toimija. • Tarjouspyynnössä on mainittavat jälkivartioinnin järjestäminen, josta vastuu on hankkeen toteuttajalla. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 15
 16. 16. Kulotus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena TOIMINTAMALLI Hankkeen toteuttajan vastuut • Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija vastaa kulotuksen paloturvallisuudesta. • Toteuttaja laatii kulotussuunnitelman, joka sisältää muun muassa turvallisuuteen liittyviä asioita. • Toteuttaja tekee kulotuksesta vaadittavan ennakkoilmoituksen pelastuslaitokselle ja vastuuhenkilö varmistaa pelastusviranomaiselle kulotuksen toteutumisen. • Toteuttajalla on vastuuvakuutus vahinkojen varalta. • Metsänomistaja voi varautua omalla vakuutuksellaan mahdollisiin haittoihin. 28.9.2018 Suomen metsäkeskus 16
 17. 17. 24.4.2012 sgsfgsdg 17 KIITOS MIELENKIINNOSTA!

×