Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lisää puuta turvemailta eljas heikkinen

151 views

Published on

Vesiensuojelupäivät Oulu 12.-13.9.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lisää puuta turvemailta eljas heikkinen

 1. 1. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2017 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Lisää puuta turvemailta
 2. 2. • VMI10 ja VMI11 • MELA Tulospalvelu • Luonnonvarakeskuksen metsätilastot • Alueelliset metsäohjelmat • Hynynen ym. 2017: METSÄ 150 : Metsänkasvatuksen keinot lisätä puuntuotantoa kestävästi ja kannattavasti Laskelmien tietolähteet
 3. 3. • Metsätalouden maan pinta-ala on 26,0 milj. ha, josta suota 8,8 milj. ha (33 %) • Suoalasta ojitettu 4,6 milj. ha (53 %) • Puuntuotannon metsämaata 18,4 milj. ha, josta suota 4,7 milj. ha (ojitettu 4,0 milj. ha ja ojittamatonta 0,7 milj. ha) • Puuston kokonaistilavuus on 1 805 milj. m3, josta soilla 551 milj. m3 • Puuntuotannon maalla kokonaistilavuus on 1610 milj. m3, josta soilla 511 milj. m3 (32 %) • Puuston kasvu on puuntuotannon maalla 100 milj. m3/v, soilla 22 milj. m3/v (22 %) • Kunnostusojitusta 60 000 ha/v • Terveyslannoitusta 15 000 ha/v • Puuston kantoraha-arvo on 68 mrd €, josta puuntuotannossa olevalla maalla 62 mrd €. Puuntuotannon turvemaiden kantoraha-arvo on 12 mrd € Metsäojitus suomessa
 4. 4. • Virheojituksia 13 % ojitusalasta Soiden ojitukset
 5. 5. • Nuorten kasvatusmetsien osuus korostuu turvemailla Kehitysluokat puuntuotannon metsämaalla
 6. 6. • Turvemaiden kasvupaikat ovat karumpia kuin kankailla Kasvupaikkatyypit metsämaan kankailla ja turvemailla
 7. 7. • Kankaisiin verrattuna turvemailla on lehtipuuta enemmän, varsinkin hieskoivua Puuston tilavuuden osuudet metsä- ja kitumaan kankailla ja soilla puulajeittain
 8. 8. • Turvemailla ainespuun hakkuukertymää voidaan kasvattaa n. 5,5 milj. m3/v (1,5 kertaa nykytaso) › Pohjois-Suomessa 2,1 milj. m3/v, Etelä-Suomessa 3,4 milj.m3/v • Kangasmailla hakkuukertymää voidaan kasvattaa n. 18 milj. m3/v (1,4 kertaa nykytaso) Ainespuun hakkuukertymä
 9. 9. Turvemaiden osuus ainespuun hakkuukertymästä alueittain
 10. 10. • Nykytaso teoreettinen, metsähakkeen käyttö n. 7,5 milj m3/v Energiapuun kertymä (runkopuu ja oksat)
 11. 11. Puuston runkotilavuuden kehitys
 12. 12. Puuston kasvun kehitys
 13. 13. • Turvemaiden osuus kaikkien hakkuiden pinta-alasta 22-25 % Hakkuupinta-alat
 14. 14. • Kasvatushakkuut lisääntyvät jyrkästi, myöhemmin vähenee • Uudistushakkuut 2 kertaiseksi (31 000 ha/v => 62 000 ha/v) Turvemaiden hakkuupinta-alat hakkuutavoittain
 15. 15. • Tuhkalannoitus › Puutuhkaa, turvetuhkaa ja puu- ja turvetuhkan seosta syntyy arviolta 600 000 tonnia/v › Kiertotalous › Parhaimpia kohteita ovat runsastyppiset II-tyypin turvekankaat (RhtkgII, MtkgII ja PtkgII) › Teoreettinen lisäkasvu 8 milj. m3/v › Kasvun lisäys 1,5 – 3 m3/ha/v › Rajoitteina levittämisen logistiikka ja rakeistamojen kapasiteetti › Tuhkalannoitus on erittäin kannattavaa taloudellisesti › Tuhkalannoituksella ei mainittavia haitallisia ympäristövaikutuksia Turvemaiden puuston kasvun lisäämismahdollisuudet
 16. 16. • Kunnostusojitus › Viime vuosina tehty 60 000 ha/v. KMO:n tavoite 80 000 ha/v › Keskimääräinen kasvunlisäys 0,2 – 1,5 m3/ha/v › Koko maan tasolla kunnostusojitus lisää puuston kasvua 0,2 – 0,3 milj. m3/v › Oikea-aikaisella harvennuksella ja kunnostusojituksella arvioidaan saavutettavan 0,5 – 1,5 milj. kuutiometrin vuotuinen käyttöpuun kasvu › Kiintoaine- ja ravinnekuormitus
 17. 17. • Puuston määrä ja laatu • Puunkorjuu • ’Intensiivinen’ hoitotarve › Kunnostusojitukset › Lannoitukset › Uudistaminen Kannattavuus? Turvemetsien hoidon haasteet
 18. 18. • Yli puolet turvemaiden metsistä nuoria kasvatusmetsiä ensiharvennusrästit • Uudistushakkuut ja uudistaminen › Tulevaisuudessa lisääntyy › Pyrittävä luontaiseen uudistamiseen ja alikasvoksen hyväksikäyttöön (kannattavuus) › Vain viljavimmat turvekankaat kannattaa istuttaa › Eri-ikäisrakenteinen/pienaukkokasvatus • Vesiensuojelu • Ilmaston muutos
 19. 19. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

×