Advertisement

Keruualueiden luomusertifiointi

Suomen metsäkeskus
May. 19, 2020
Advertisement

More Related Content

Similar to Keruualueiden luomusertifiointi(20)

Advertisement

More from Suomen metsäkeskus(20)

Advertisement

Keruualueiden luomusertifiointi

 1. Metsien Keruualueiden luomusertifiointi Alma Lehti ProAgria Länsi-Suomi Luomumpi Varsinais-Suomi -hanke
 2. Mitä ovat luomukeruualueet ja - tuotteet? • Luomukeruualueita voivat olla luonnonalueet, kuten metsät ja suot, sekä maatalousalueet, kuten pellot, pientareet ja luonnonlaitumet • Keruu kohdistetaan luontaisesti kasvaviin luonnonvaraisiin kasveihin • Syötävien kasvien lisäksi keruutuotteet voivat olla myös rehuja, lisäysaineistoja, kosmetiikan raaka-aineita tai koristekasveja
 3. Esimerkkejä luomukeruutuotteista • Kerättävissä jokamiehenoikeudella: • marjat, sienet, villiyrtit… • Keruu vaatii luvan maanomistajalta: • kuusenkerkkä, koivunlehti, mahla, pihka, pakuri, joulukuusi, jäkälä…
 4. Luomukeruualueet Suomessa • Suomessa luomukeruualueita yhteensä vajaa 4,6 miljoonaa hehtaaria • Vielä vuonna 2018 ala oli yli 11 miljoonaa hehtaaria • Suomen metsistä yli 90 % olisi sertifioitavissa luomukeruualueiksi • Arvaatko kuinka monta hehtaaria luomukeruualueita on Varsinais- Suomessa? ?
 5. Miksi luomusertifioida keruualueita? • Keruualueiden tasaisempi jakautuminen • Erityisesti vientimarkkinoilla luomulla iso merkitys • Mahdollisuus saada metsästä lisätuloja esim. taimikonhoidon tai harvennushakkuun yhteydessä • Imago • Vaihtoehtoja: • Karttatietojen myyminen luonnontuotteita jalostaville yrityksille • Keruuoikeuksien myyminen yrityksille • Tuotteiden keruu itse • Tuotteiden esikäsittely yrityksille
 6. Edellytykset • Keruu ei saa vahingoittaa alueen luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä/elinvoimaisuutta keruualueella • Luomukeruutuotteiden keruuta edeltävinä vähintään kolmena vuotena alueita ei saa käsitellä muilla kuin luomutuotannossa sallituilla aineilla • Luomusertifiointi ei estä normaaleja metsänhoitotoimenpiteitä, kuten hakkuita ja harvennuksia tai alueen virkistyskäyttöä
 7. Kiellettyä / sallittua • Kiellettyä: kantokäsittely urealla, hirvien karkottamiseen tarkoitetut kemialliset hajusteet, kemiallinen heinäntorjunta ja väkilannoitteet Kiellettyjä tuotantopanoksia voi käyttää edelleen, mutta käsittelyn saaneet alueet rajataan pois luomukeruualueista kunnes riittävä varoaika (36 kk) on kulunut • Sallittua: kantokäsittely harmaaorvakalla (Rotstop), mäntypistiäisen torjunta monisärmiöviruksella, tuhkalannoitus, tietyt terveyslannoitteet (esim. boori) sekä luomutuotannossa sallitut lannoitteet, kasvinsuojeluaineet ja maanparannusaineet
 8. Vaihtoehtoiset menettelytavat • Perusmalli: • Alueen omistaja tai haltija liittää alueen luomuvalvontaan ja sitoutuu noudattamaan alueella luonnonmukaisen tuotannon ehtoja • Selvittäjämalli: • Keruualueen selvittäjä liittää alueen luomuvalvontaan yhden tai useamman maanomistajan puolesta • Selvittäjä antaa sitoumuksensa valvontaviranomaiselle, ja sitoutuu noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja, muun muassa pitämään valvonnan kannalta tarpeelliset dokumentit valvojan saatavilla. Selvittäjällä ei tarvitse olla omaa metsätilaa. • Metsänomistaja tai hänen edustajansa (esim. metsänhoitoyhdistys) sitoutuu hoitamaan metsäänsä luomuehtojen mukaisesti ja ilmoittamaan muutoksista selvittäjälle. Metsänomistaja ei voi myydä tuotteita itsenäisesti luomuna.
 9. Liittyminen valvontaan 1. Selvittäjä perehtyy alueen viljelyhistoriaan ja pyytää metsänomistajalta tai tämän edustajalta sitoumuksen, jossa metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsäänsä luomuehtojen mukaisesti ja ilmoittamaan muutoksista selvittäjälle. Metsänomistaja voi antaa suostumuksensa metsän luomusertifiointiin myös Metsään.fi –palvelussa. 2. Ilmoitus oman alueen Ely-keskukseen: Luomuvalvontalomake 1 + Täydennyslomake 1c. Liitteeksi: a) luomusuunnitelma b) luotettava dokumentointi kiellettyjen tuotantopanosten käytöstä luomukeruualueeksi aiotulla alueella edeltävän 36 kk aikana 3. Tarvittaessa hakemus siirtymävaiheen lyhentämiseksi (luomuvalvontalomake 9) 4. Luonnonmukaisen tuotannon rekisteröintimaksun maksaminen (vain uudet luomutoimijat). Tällä hetkellä 110 €.  Alkutarkastuksen jälkeen alueen omistaja/haltija/selvittäjä saa todistuksen valvontaan kuulumisesta (= luomutodistus, asiakirjaselvitys). Todistus esitetään keruutuotteiden ostajille tai yrityksille, joille kartta-aineistoja luovutetaan.
 10. Jatkossa vuosittain: 1. Luomusuunnitelman ylläpito ja tarvittavien päivitysten tekeminen. 2. Ilmoitus keruutuotannon vuosisuunnitelmasta: mitä kerätään ja milloin kerätään, kenelle karttatiedot luovutetaan, karttoihin/alueisiin tulleet muutokset ja kiellettyjen tuotantopanosten käyttö (luomuvalvontalomake 13) • Metsänomistaja voi ilmoittaa luomussa kiellettyjen tuotantopanosten käytön selvittäjälle Metsään.fi -palvelussa 3. Muistiinpanojen tekeminen metsänhoitotoimenpiteistä sekä kerätyistä ja myydyistä tuotteita (tuotevirtakirjanpito) 4. Vuosittaiseen luomutarkastukseen valmistautuminen 5. Tarkastuksista säädettyjen maksujen maksaminen. Tällä hetkellä perusmaksu 140 € + tarkastusmaksu 91 €/h.
 11. Kauppakunnostus ja jatkojalostus • Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely eivät edellytä ilmoittautumista valvontaan, vaan ne tarkastetaan tuotantotarkastuksen yhteydessä • Esim. tilan omien tuotteiden kauppakunnostus, pesu, kuivaaminen, pakkaaminen ja merkitseminen luomutuotteiksi • Alhaisen jalostusasteen valmistus ja valmistuttaminen edellyttävät ilmoittautumista ELY-keskuksen valvontaan • Esim. tilan omien marjojen jäädyttäminen, kuivattujen yrttien jauhaminen, yrttisuolan valmistus, luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään (yrttisekoitukset) sekä mehujen ja soseiden (ilman sokeria) valmistus, mehun puristuttaminen tilan omista tuotteista luomuhyväksytyssä puristamossa • Luomukeruutuotteiden jatkojalostus kuuluu Ruokaviraston valvontaan • Esim. tilalla tuotettujen luonnonmukaisten tuotteiden lisäksi elintarvikkeiden valmistuksessa/jatkojalostuksessa käytetään tilan ulkopuolelta ostettuja luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, elintarvikelisäaineita tai valmistuksen apuaineita.
 12. Ostotoiminta ja poiminta • Ostotoiminta kuuluu Ruokaviraston valvontaan. Luomukeruutuotteita saa ostaa vain luomukeruuohjeiden noudattamiseen sitoutuneilta poimijoilta. Ostajan vastuulla on huolehtia poimijoiden sitouttamisesta luomupoimintaohjeiden noudattamiseen ja huolehtia poimijoiden tietotason riittävästä ylläpidosta. • Esim. luomukeruualueilta kerättyjen tuotteiden ostaminen tukkukauppiaana • Luonnontuotteita keräävät ja niitä ostotoimintaa harjoittaville yrityksille myyvät poimijat (yksityishenkilöt) noudattavat ostoyrityksen antamia ohjeita ja sitoutuvat noudattamaan luomupoimintaohjeita. Poimija on oikeutettu myymään itse keräämiään keruutuotteita luomuna vain luomuvalvontaan kuuluvalle ostajayritykselle, ei esim. kuluttajille.
 13. Perusmalli Selvittäjämalli Lähde: Ruokavirasto (ent. Evira)
 14. Luomukeruuohje • Tehty Luomumpi Varsinais-Suomi – hankkeessa v. 2019 • Tarkoitettu avuksi ja hyödyksi kaikille keruualueiden luomusertifiointia suunnitteleville ja muille luomukeruutuotannosta kiinnostuneille • http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/
 15. Metsien liittäminen luomukeruualueeksi Case Livia • Ammattiopisto Livialla metsiä yhteensä noin 640 ha • Sijaitsevat Paimiossa, Vahdolla, Salossa, Kaarinassa ja Paraisilla • Livia mukana Luomumpi Varsinais-Suomi – hankkeessa, idea koulun metsien liittämisestä luomuvalvontaan kypsyi hankkeen myötä • Metsäkeskus (Tapio Nummi) hyvänä sparraajana • Arvaatko kuinka monta hehtaaria luomukeruualueita on Varsinais-Suomessa?
 16. Stepit • Prosessi liikkeelle metsä- ja luontotiimien yhteistyönä, muutaman henkilön työryhmä • Ohjeet hieman hajanaisia, hyvä lista löytyy Luomumpi V-S – hankkeen sivuilta: • http://luomumpivs.livia.fi/
 17. Selvitystyö • Lomakkeiden metsästys (Ruokavirasto) – Luomuvalvontalomake 1 – Täydennyslomake 1C – Luomuvalvontalomake 9 – Luomuvalvontalomake 13
 18. Tiedonkeruu • luettelo kiinteistöistä (rekisterinumero, kunta, pinta-ala) • luettelo kerättävistä kasveista ja kasvinosista • luomusuunnitelma täydennyslomakkeen liitteeksi • luotettava dokumentointi muiden kuin luomutuotannossa sallittujen tuotantopanosten käytöstä luomukeruualueeksi aiotulla alueella edeltävän 36 kuukauden aikana
 19. Muistilista tarpeen
 20. Tilaluettelo on pitkä…
 21. Karttoja tarvitaan Kuviot, joilla kiellettyjä tuotantopanoksia käytetty, rajataan keruualueen ulkopuolelle Lähestymiskartat keruualueille
 22. Luettelo tehdyistä töistä
 23. Kielletyt tuotantopanokset Livian metsissä ei käytetä muita kiellettyjä tuotantopanoksia kuin torjunta-aineella käsiteltyjä taimia istutuksissa. Viime syksynä koululle hankituissa metsissä on käytetty ureaa kantokäsittelyssä.
 24. Luomusuunnitelma kokoaa tiedot
 25. Paperit pakettiin ja ELY-keskukseen Dokumentit lähetetty 15.4.
 26. Viimeiset stepit • Mahdolliset lisäselvitykset • Luomutuotannon rekisteröintimaksun maksaminen (110 e) • Alkutarkastus saadaan luomutodistus
 27. Kiitos! Alma Lehti ProAgria Länsi-Suomi 0400 725 995 alma.lehti@proagria.fi Luomumpi Varsinai-Suomi –hanke Facebook: Luomumpi Varsinais-Suomi Instagram: luomumpivarsinaissuomi Youtube: Luomumpi Varsinais-Suomi Blogi: http://luomumpivs.livia.fi/
Advertisement