Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemera tukien hakuehdot ja menettelyt - nuoren metsänhoito ja taimikon varhaishoito

3,406 views

Published on

Kemera-tukien hakuehdot ja menettelyt -verkkoluennoilla tutustutaan työlajeittain Kemera-rahoitusehtoihin, tukien hakemiseen ja maksamiseen. Lakisäännösten lisäksi koulutuksissa perehdytään Suomen metsäkeskuksen esittämiin suosituksiin ja tulkintoihin laista ja hakumenettelystä.

Published in: Law
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kemera tukien hakuehdot ja menettelyt - nuoren metsänhoito ja taimikon varhaishoito

 1. 1. Kemera-verkkoseminaarit Johtava asiantuntija Janne Uitamo 20.4.2017 Kemera-tukien hakuehdot ja – menettelyt – NMH ja taimikon varhaishoito
 2. 2. • Kemera-laki = voimassa oleva kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015, viimeisin muutos 201/2017 voimaan 20.4.2017) • Vanha kemera-laki = kumottu laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) • VNA = Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015, viimeisin muutos 220/2017 voimaan 20.4.2017) • MMMA = Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista (622/2015) • Pykälä-numerot viittaavat voimassa olevan kemera-lain pykäliin, ellei toisin mainita
 3. 3. Tuen yleiset edellytykset
 4. 4. • Tukea voidaan myöntää metsiin, jotka kuuluvat metsälain (1093/1996) soveltamisalaan • Poikkeus: yksityiset luonnonsuojelualueet, joilla rahoitettava toiminta on sallittu (ei kuitenkaan LSL:n mukaisiin korvauksiin) › esim. rantojensuojelua varten perustetut luonnonsuojelualueet, joilla metsiä voidaan käsitellä hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti Tukea metsälain soveltamisalaan kuuluviin metsiin (2 §)
 5. 5. • Metsällä tarkoitetaan Kemera-laissa (34/2015) metsämaata, kitumaata, joutomaata ja muuta metsätalousmaata › metsäkeskuksen linjaus: nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tukea myönnetään vain metsämaalle › perustelu: kitu- ja joutomaalla tehtävät hoitotyöt eivät ole taloudellisesti tarkoituksenmukaisia eivätkä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisia (6 §) Tukea metsälain soveltamisalaan kuuluviin metsiin (2 §)
 6. 6. • Metsälakia ei sovelleta ja kemera-tukea ei myönnetä: › kaavassa suojelualueeksi osoitetulla alueella › asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita › alueilla, joilla on voimassa toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi › oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita › erikoistapaus: oikeusvaikutteisen yleiskaavan rajauksen sisälle jäävä ”valkoinen alue”, jolle ei karttamerkinnällä (kehittämistavoitemerkinnällä) ole osoitettu mitään käyttötarkoitusta › metsäkeskuksen tulkinta: myös yleiskaavan valkoisia alueita koskevalla yleismääräyksellä (esim. ”haja-asutusluontoinen rakentaminen ja biotalous”) voidaan osoittaa alueen käyttötarkoitus metsälaissa tarkoitetulla tavalla – jos maa- ja metsätaloutta tai virkistyskäyttöä koskevaa yleismääräystäkään ei ole, metsälaki ei ole voimassa eikä tukea voida myöntää Tukea metsälain soveltamisalaan kuuluviin metsiin (2 §)
 7. 7. • Luonnollinen henkilö › maanomistajana tai › maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijana • Yhteisö, yhteenliittymä ja kuolinpesä, kun: › yhtiömiehinä, jäseninä tai osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä ja › yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen • Säätiö, kun: › pääosan toiminnasta muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen Tuensaajat (yksityiset maanomistajat, 4 §)
 8. 8. • Maatila- tai metsätalouden harjoittaminen (VNA 2 §): › yhteisö ja yhteenliittymä harjoittaa pääasiallisesti maatila- tai metsätaloutta, kun liikevaihdosta ja tasearvosta yli puolet muodostuu maatila- tai metsätaloudesta viiden kalenterivuoden ajalta ennen tuen hakemista › säätiön toiminnasta maatila- tai metsätalouden harjoittaminen muodostaa pääosan, kun säätiön liikevaihdosta ja tasearvosta yli puolet muodostuu maatila- tai metsätaloudesta Tuensaajat (yksityiset maanomistajat, 4 §)
 9. 9. • Yhteismetsän osakaskunta ja yhteisen alueen osakaskunta, kun: › muodostettu ennen 1.3.2003 tai › osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa • Luonnolliset henkilöt, jotka omistavat kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, kun: › luonnolliset henkilöt omistavat kiinteistöstä vähintään 50 % ja › yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen (muutos voimaan 20.4.2017) Tuensaajat (yksityiset maanomistajat, 4 §)
 10. 10. • Rahastot eivät voi olla tuensaajia (muutos voimaan 20.4.2017) • Tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle (EU:n valtiontuen suuntaviivat 2014/C 204/01) › myös yksityinen maanomistaja on yritys valtiontuki- käsitteistössä › mm. yleistäytäntöönpanomenettely maksukyvyttömyyden vuoksi (yrityssaneerausmenettely, yksityishenkilön velkajärjestely, konkurssi) › metsäkeskuksen tulkinta: vireillä oleva yrityssaneerausmenettely ja yksityishenkilön velkajärjestely estävät tuen myöntämisen, ei kuitenkaan enää vahvistettu saneerausohjelma eikä velallisen maksuohjelma Tuensaajat (yksityiset maanomistajat, 4 §)
 11. 11. • Tuettavien töiden on oltava: › taloudellisesti tarkoituksenmukaisia › metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia › metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisia › hyvän metsänhoidon suositukset, metsäteiden rakentamisohjeet sekä metsäalan ammattimaisten toimijoiden toiminta- ja laatujärjestelmät › toimenpiteitä koskevan lainsäädännön mukaisia (esim. vesilaki, luonnonsuojelulaki ja yksityistielaki) Tuen myöntämisen yleiset edellytykset (6 §)
 12. 12. • Metsäkeskuksen tulkinta: kasvatettavan puuston määrän hoitotyön jälkeen tulee olla likimain hyvän metsänhoidon suositusten mukainen › MMM:n hyväksymässä teknisessä tarkastusohjeessa puulajikohtaiset runkolukukäyrät, jotka on julkaistu metsäkeskuksen verkkosivuilla (https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/smk- maastotarkastusohje-2016-taulukot-taimikoiden-kemera- tarkastuksiin.pdf) › toistaiseksi käyrästöt perustuvat puuston valtapituuteen, muutetaan tänä vuonna keskipituuteen perustuviksi Taloudellinen tarkoituksenmukaisuus, metsäalan hyvä ammattikäytäntö, kohteella ei välitöntä hoidon tarvetta (6, 11, 12 §)
 13. 13. • Metsäkeskuksen tulkinta: nuoren metsän hoidossa tulee käsitellä puuston vallitsevaa jaksoa. Pelkälle aluspuuston raivaukselle ei myönnetä tukea. • Metsäkeskuksen tulkinta: taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa tuetaan hieskoivuvaltaisissa (hoitotyön jälkeen) metsiköissä, vain kun kohteelle saisi metsälain mukaan perustaa taimikon hieskoivulla › turvemaat, kangasmaiden soistuneet osat ja tiiviit savi- ja hiesuvaltaiset maat Taloudellinen tarkoituksenmukaisuus ja metsäalan hyvä ammattikäytäntö (6 §)
 14. 14. • Tukea ei myönnetä toimenpiteeseen: › joka on säädetty maanomistajan velvollisuudeksi (esim. hoito- ja kunnossapitovelvollisuuteen sekä metsälain mukaiseen metsänuudistamisvelvollisuuteen sisältyvät toimet) › vanhan kemera-lain (1094/1996) mukaisella tuella rahoitetun metsänuudistamiskohteen hoito- ja kunnossapitovelvollisuus kestää 15 vuotta rahoituksen loppuunmaksamisesta; tämän estämättä tuki taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon voidaan kuitenkin myöntää 10 vuoden kuluttua (48.4 §) › joka aiheuttaa kohtuudella vältettävissä olevaa haittaa muulle ympäristölle › johon myönnetään muuta julkista tukea tai verojärjestelmän kautta myönnettävää tukea (esim. kunnan tuki yksityistien perusparannukseen) Tuen myöntämisen yleiset edellytykset (6 ja 7 §)
 15. 15. • Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää tukea, jos on kulunut: › 10 vuotta samalla kohteella rahoitetusta vanhan kemera-lain mukaisesta metsänuudistamisesta › ei merkitystä sillä, minkälaiseen metsänuudistamiseen kemera-tuki on myönnetty (vähäpuustoinen/vähäarvoista puustoa kasvanut kohde, luonnontuhokohde, pellon tai muun avoimen alueen metsitys) › 10 vuotta samalla kohteella vanhan kemera-lain mukaisena nuoren metsän hoitona rahoitetusta taimikon tai nuoren metsän perkauksesta tai harvennuksesta Vanhan kemera-lain mukainen tuki samalle kohteelle (48.4 §)
 16. 16. • Metsäkeskuksen tulkinta, 10 vuoden aikarajan täyttyminen: › metsänuudistaminen toteutusilmoituksen toimittaminen metsäkeskukseen (ellei osoiteta, että toteutusilmoituksen laatiminen on viivästynyt toimenpiteiden tekemisen jälkeen) päätös tuen myöntämisestä nmh:oon tai tvh:oon › nuoren metsän hoidon toteutusselvityksen toimittaminen metsäkeskukseen – 2 kuukautta päätös tuen myöntämisestä nmh:oon tai tvh:oon Vanhan kemera-lain mukainen tuki samalle kohteelle (48.4 §)
 17. 17. • Työn toteuttamisen jälkeen tehtävän toteuttamisilmoituksen laatijalla tulee olla tuettavan toimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus › metsäkeskuksen tulkinta: Ammattitaitovaatimus on suhteutettava hankkeen vaativuuteen. Kaikki metsänomistajat ja metsäpalveluyrittäjät voivat laatia taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen rahoitushakemuksia ja toteutusilmoituksia. Suometsän hoidon, metsätien tekemisen ja luonnonhoidon osalta vaaditaan metsänomistajalta ja metsäpalveluyrittäjältä selvitys ammattitaidosta. Laajemmista organisaatioista tulee löytyä näiden töiden osaaja. Ammattitaito on voitu hankkia koulutuksen tai kokemuksen kautta. Uuden toimijan ammattitaito selvitetään yhteydenotolla. Toteutusilmoituksen laatijan ammattitaito (9 §)
 18. 18. Työlajikohtaiset ehdot (NMH ja TVH)
 19. 19. • Taimikon perkausta ja harvennusta tai verhopuuston poistamista ja harvennusta • Tuki 160 euroa/ha • Kohteen pinta-ala vähintään 1 hehtaari. Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria › metsäkeskuksen tarkastuksissa erotetaan tvh:n ja nmh:n kohteilla osakuvioita, jos kohteella on selvästi eri kehitysluokkaa olevia alueita tai jos kohteeseen sisältyy alueita, joilla työ on kokonaan tekemättä tai jotka muusta syystä ovat rahoituskelvottomia › tien tai sähkölinjan halkaisema alue voidaan yhdistää yhdeksi kuvioksi Taimikon varhaishoito (11 §, VNA 5-6 §)
 20. 20. • Kohteelta tulee poistaa vähintään 3 000 runkoa/ha (E-S ja K-S) tai 2 000 runkoa/ha (P-S) • Kasvatettavan puuston määrä enintään 5000 runkoa/ha, kohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta • Aukkoiseen ja epätasaiseen taimikkoon tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Tehoalaan luetaan riistatiheiköt silloin, kun niiden pinta-ala on alle 10 % kuvion pinta-alasta • Kasvatettavan taimikon (pääpuulajina kasvatettavan puuston) keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä › metsäkeskuksen tulkinta: koska taimikko voi työn toteutuksen aikana kasvaa, keskipituus voi tukea haettaessa olla alle 0,7 metriä, jos se tulee työn jälkeen olemaan riittävä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä taimikoihin, joiden keskipituus on alle 0,5 metriä ja joissa tästä syystä on edelleen voimassa metsälain mukainen uudistamisvelvollisuus. Taimikon varhaishoito (11 §, VNA 5-6 §)
 21. 21. • VNA:n perustelumuistion (MMM 8.5.2015) mukaan välitöntä hoidon tarvetta ei jää, jos kohteella ei tarvitse tehdä metsänhoidollisia töitä seuraavan 5 vuoden aikana • Lisäksi taloudellinen tarkoituksenmukaisuus ja metsäalan hyvä ammattikäytäntö › metsäkeskuksen tulkinta: kasvatettavan puuston määrän tulee olla likimain hyvän metsänhoidon suositusten mukainen (tarkastusohjeen runkolukukäyrät) Välitön hoidon tarve (NMH ja TVH)
 22. 22. • Varttuneen taimikon perkausta ja harvennusta, verhopuuston poistoa ja harvennusta tai nuoren metsän kunnostusta, silloin kun toimenpide ei ole kaupallisesti kannattava, sekä näiden yhteydessä kaadetun pienpuun keräämistä • Tuki 230/430 euroa/ha. Korotettu tuki voidaan myöntää, kun pienpuuta kerätään kohteelta (= kaikilta kohteeseen kuuluvilta kuvioilta ja pääosin tasaisesti) vähintään 35 m3/ha (E-S ja K-S) tai 25 m3/ha (P-S) › metsäkeskuksen tulkinta: pienpuuksi voidaan lukea energiapuu ja kuitupuu; ei tukkia, pikkutukkia eikä parrua › metsäkeskuksen tulkinta: ylispuuhakkuu voi olla kaupallisesti kannattava toimenpide, jolle tukea ei voida myöntää Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)
 23. 23. › perusteluja: ilmoitettaessa uusi tukijärjestelmä EU:n komissiolle selvitettiin, että pienpuu on nuoren metsän hoidon yhteydessä syntyvää pieniläpimittaista puuta (residual small-sized trees) ja että kohteiden hoitotyöt jäisivät tekemättä ilman valtion tukea. Valtion tuen käytön kannalta ole tarkoituksenmukaista tukea niiden hinnaltaan korkeampien puutavaralajien korjuuta, joiden hakkuu on todennäköisesti kannattavaa ilman tukeakin. Valtion tuki ei saa lähtökohtaisesti aiheuttaa häiriötä markkinoille. Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)
 24. 24. • Kohteen pinta-ala vähintään 2 hehtaaria. Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria › metsäkeskuksen tulkinta: kehitysluokat 02 ja T2 omiksi kuvioikseen • Puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen käsittelyä enintään 16 cm • Kasvatuskelpoisen (pääpuulajina kasvatettavan) puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä ja pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta enintään 16 cm › tarkastusohje: Keskiläpimitta määritetään kiinteäsäteisiltä koealoilta toiseksi paksuimman ja toiseksi ohuimman rungon läpimitan perusteella (näiden mukaan määräytyvä keskiarvo luetaan taulukosta). Kuviokohtainen tulos saadaan laskemalla koealojen tulosten keskiarvo. Muilla mittaustavoilla keskiläpimitta määritetään koealakohtaisesta mediaanipuusta. Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)
 25. 25. › tarkastusohje: Jos työn ja tarkastuksen välillä on ollut kasvukausi, kasvu otetaan tunnuksia mitattaessa huomioon. • Kohteelta tulee poistaa kantoläpimitaltaan vähintään 2 cm:n (muutos voimaan 20.4.2017) runkoja vähintään 1500 kpl/ha (E-S ja K-S) tai 1000 kpl/ha (P-S) • Kasvatettavan puuston määrä enintään 3 000 runkoa/ha, kohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta • Aukkoiselle ja epätasaiselle kohteelle tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Tehoalaan luetaan riistatiheiköt silloin, kun niiden pinta-ala on alle 10 % kuvion pinta-alasta Nuoren metsän hoito (12 §, VNA 8-9 §)
 26. 26. Käsittelyprosessi
 27. 27. Tuen hakeminen, toteutusilmoitus ja maksaminen Hakemus jätetään Työ valmis Ilmoitus päätöksessä metsäkeskukseen. Toteutusilmoitus olevasta virheestä NMH:n ja TVH:n työt voidaan aloittaa [Lisäselvitykset] [Tarkastus, [Tarkastus, kuuleminen] kuuleminen] Päätös tuen Päätös tuen lopulli- Maksuilmoitus Mahdollinen päätös myöntämisestä sesta määrästä Maksaminen korjaamisesta Jos toteutus poikkeaa siitä, mihin tuki on haettu ja myönnetty Jos korjaava päätös tehdään. Muutoksenhaku (oikaisuvaatimus, valitus)
 28. 28. • Tukea haetaan kirjallisesti metsäkeskukselta ennen työn aloittamista • Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työt voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen › jos havaitaan, että hoitotyö on aloitettu tätä aikaisemmin, hakemus on hylättävä • Hakemuksen sisällöstä säädetään kemera-laissa ja MMM:n asetuksessa › säännökset on otettu huomioon metsäkeskuksen lomakemalleissa (https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/taimikon-varhaishoito- ja-nmh-fin-rahoitushakemus-lomake-ja-tayttoohje-05102016-s.pdf) ja Metsään.fi-palvelun sähköisessä haussa › kaikkien tuen yleisedellytysten (esim. metsälain soveltaminen kohteella ja aiemmin myönnetty kemera-tuki) ilmoittamista ei edellytetä, hakijan on kuitenkin ne selvitettävä Tuen hakeminen (22 §, MMMA 2 §)
 29. 29. › valtionavustuslain (688/2001) 10 §:n mukaan tukea haettaessa on annettava oikeat ja riittävät tiedot. Hakijan on siis annettava kaikki hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja huolehdittava siitä, että tiedot ovat oikeita. Tuen myöntäminen perustuu näihin tietoihin. Metsäkeskuksen on tarpeen mukaan neuvottava hakijaa ja ohjattava häntä täydentämään hakemustaan. • Hakemukset ja muut asiakirjat toimitetaan hallintolain (434/2003) mukaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla › myös vastuu mahdollisen määräajan noudattamisesta on lähettäjällä (sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930)) • Viranomaisella on mm. velvollisuus: › siirtää väärälle viranomaiselle tullut asiakirja toimivaltaiselle viranomaiselle › tiedottaa palveluistaan Tuen hakeminen (22 §, MMMA 2 §)
 30. 30. • Hakija voi täydentää hakemustaan ja esittää lisätietoja myös oma-aloitteisesti, kun päätöstä tuen myöntämisestä ei ole vielä tehty › täydentäminen ja lisätietojen esittäminen vs. alkuperäisen hakemuksen muuttaminen kokonaan toiseksi › hakija voidaan ohjata esittämään myös kokonaan uusi hakemus esim. uusista hoitokohteista, joita hän haluaisi lisätä alkuperäiselle hakemukselle › metsäkeskuksen linjaus: Vähintään edellytetyn 1 tai 2 ha:n vähimmäispinta-alan suuruisista kohteista esitetään erillinen hakemus, ei lisätä jo tehdylle hakemukselle. Tuen hakeminen (22 §, MMMA 2 §)
 31. 31. • Metsäkeskus tekee hakemuksen perusteella päätöksen tuen myöntämisestä • Tukipäätös on valtionavustuspäätös, jonka sisällöstä säädetään valtaosin valtionavustuslain 11 §:ssä › päätöksessä on kerrottava mm. tukeen liittyvät ehdot ja rajoitukset › metsäkeskus on jakanut nmh- ja tvh-tukipäätökset kahteen osaan niin, että vain päätöksen muuttuva alkuosa toimitetaan hakijalle ja asiamiehelle, kun taas vakiomuotoinen loppuosa on luettavissa metsäkeskuksen verkkosivuilla ( päätöksen loppuosa ks. https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/tuen-myontamisen- maksamisen-kayton-ja-valvonnan-muut-perusteet-fin.pdf) › päätös arkistoidaan kokonaisuudessaan, mutta täyttyykö päätökseltä edellytetty eheys? Päätös tuen myöntämisestä
 32. 32. • Päätöksestä on käytävä ilmi mm. › mihin mennessä tuettavat toimenpiteet on toteutettava (avustuksen käyttöaika) › toteutusilmoituksen esittämisen määräaika (avustuksen käyttämistä koskevan selvityksen ajankohta) • Hoitotöiden toteuttamisen määräaika (29a §ja VNA 4a, muutos voimaan 20.4.2017) › 20.4.2017 alkaen vireille tuleviin hakemuksiin sisältyvät työt tulee toteuttaa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona metsäkeskus on myöntänyt toimenpiteeseen tuen (myös lyhyempi määräaika mahdollinen) › lisäaikaa ei ole mahdollista saada › aiemmin vireille tulleisiin hakemuksiin sisältyvät työt tulee toteuttaa tuen myöntämistä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun mennessä › jos päätöksessä on tätä lyhyempi toteutusaika ja lisäajan hakeminen on päätöksen ehtojen perusteella mahdollista, voidaan lisäaikaa myöntää säädettyyn enimmäisaikaan saakka Päätös tuen myöntämisestä
 33. 33. • Toteutusilmoituksen toimittamiselle annetaan aikaa 2 kuukautta töiden toteutusajan päättymisen jälkeen › jos toteutusilmoitusta ei toimiteta määräajassa, oikeus saada maksatus myönnetystä tuesta raukeaa eli tukea ei makseta (valtionavustuslaki 29 §)! Päätös tuen myöntämisestä
 34. 34. Tuen maksaminen Työ on saatettava loppuun viimeistään 31.12.2017. Työn loppuun saattamiseen ei myönnetä lisäaikaa. Toteutusilmoitus on toimitettava Metsäkeskukselle viimeistään 28.2.2018. Työstä voi esittää vain yhden toteutusilmoituksen. Oikeus saada maksatus myönnetystä tuesta raukeaa, jos metsäkeskukselle ei ole toimitettu toteutusilmoitusta määräajassa. Tukea ei voida maksaa alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitettua laajemmalle pinta-alalle. Jos hoitotyö on tehty alkuperäistä hakemusta laajempana, tuen lopullista määrää koskevassa päätöksessä tuen määrä lasketaan alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetun hoitotyön pinta-alan mukaan. jne … Lue päätöksestä ainakin kohta Tuen maksaminen
 35. 35. • Toteutusilmoitus määräajan kuluessa sen jälkeen, kun työ on tehty loppuun • TVH:sta ja NMH:sta voi tehdä vain yhden toteutusilmoituksen/tukipäätös, ei ”välimaksatuksia” • Toteutusilmoituksen sisällöstä säädetään MMM:n asetuksessa • https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/taimikon- varhaishoito-ja-nmh-fin-toteutusilmoitus-lomake-ja- tayttoohje-25042016-s.pdf Toteutusilmoitus
 36. 36. • Metsäkeskus päättää toteutusilmoituksen perusteella tuen lopullisesta määrästä, jos: › hoitotyö on tehty alkuperäistä hakemusta suppeampana (pinta-ala pienentyy) › laajentuminen oli mahdollista ennen edellistä 18.4.2016 voimaantullutta kemera-lain muutosta (227/2016) sovellettujen säännösten perusteella (ks. rahoituspäätöksen ehdot) › työ muuttuu tvh:sta nmh:ksi tai päinvastoin › muutos voimaan 20.4.2017: jos tukea on haettu tvh:oon, mutta toteutettu työ täyttääkin nmh:n vaatimukset, tuen lopullista määrää laskettaessa ei oteta huomioon tehtyä pienpuun keräämistä. • Päätöksessä mm. tuen lopullinen määrä ja sen laskemisen perusteet • Jos muutoksia ei ole, päätöstä tuen lopullisesta määrästä ei tehdä, lähetetään ainoastaan maksuilmoitus Päätös tuen lopullisesta määrästä
 37. 37. • Hoitotyön pinta-alan kasvaminen toteutuksen aikana on mahdollista ennen 4.7.2016 tehtyjen rahoituspäätösten perusteella, mutta enää uudempien päätösten mukaan. Tuolloin päätöksen ehto muutettiin muotoon: › Tukea ei voida maksaa alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitettua laajemmalle pinta-alalle. › rahoitusehtojen muutos perustui 18.4.2016 voimaantulleeseen kemera-lain muutokseen (227/2016), jossa kiellettiin nmh- ja tvh-hankkeiden laajentuminen hoitotyötä toteutettaessa. Muutettua säännöstä voidaan soveltaa myös ennen sen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin • Vaikka hoitotyön pinta-ala ei voikaan kasvaa hankkeilla, joilla rahoituspäätökset on tehty 4.7.2016 alkaen, kohteen rajaus voi toteutusvaiheessa muuttua alkuperäisen pinta-alan rajoissa Muutokset hankkeen toteutuksen aikana
 38. 38. • Myönnetty kemera-tuki ei siirry automaattisesti uudelle omistajalle, kun kiinteistö myydään, lahjoitetaan tai vaihdetaan › tuki voidaan kuitenkin ohjata maksettavaksi uudelle omistajalle, jos aiempi omistaja, jolle tuki on myönnetty antaa tähän valtuutuksen/allekirjoittaa toteutusilmoituksen › Kemera-laissa tarkoitettu tuensaaja ei tällöin vaihdu, ellei alkuperäisen rahoituspäätöksen muuttamista erikseen haeta/pyydetä › jos uusi omistaja ei ole yksityinen maanomistaja, jolle tukea olisi voitu myöntää, voidaan harkita tuen maksamisen keskeyttämistä • Kun kiinteistö siirtyy omistajan kuollessa hänen kuolinpesänsä hallintaan, myönnetyn kemera-tuen voidaan katsoa sisältyvän jäämistöön; edesmenneelle omistajalle myönnetty tuki voidaan maksaa kuolinpesälle Muutokset hankkeen toteutuksen aikana
 39. 39. • Kun hanke on päätetty ja tehty päätös tuen lopullisesta määrästä, voi vielä syntyä tilanne, jossa haluttaisiin muuttaa tehtyä päätöstä • Oikeusvoimaisen päätöksen muuttaminen jälkikäteen on mahdollista vain laissa säädetyillä perusteilla › päätös tuen lopullisesta määrästä, jossa otetaan huomioon työlajin vaihtuminen ja pinta-alan pienentyminen › muutoksenhaku (oikaisuvaatimus, valitus hallinto-oikeuteen), kun päätöstä pidetään lainvastaisena › asia- tai kirjoitusvirheen korjaaminen hallintolain mukaisesti Päätöksessä olevan virheen korjaaminen
 40. 40. • Asiavirheen perusteella voidaan korjata mm. päätös, joka perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen › esim. metsäkeskukselle toimitetussa toteutusilmoituksessa voi olla virhe, jonka vuoksi päätös tuen lopullisesta määrästä on virheellinen • Metsäkeskus voi käsitellä virheenkorjausasian omasta aloitteestaan tai pyynnön perusteella viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä • Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että tämä suostuu korjaamiseen, ellei virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä • Päätökseen, jolla virheen korjaamisvaatimus hylätään, ei voi hakea muutosta Päätöksessä olevan virheen korjaaminen
 41. 41. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

×