Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hydrologia life hankkeen esittely tuomas haapalehto

211 views

Published on

Vesiensuojelupäivät Oulu 12.-13.9.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hydrologia life hankkeen esittely tuomas haapalehto

 1. 1. Soiden ennallistaminen & Hydrologia LIFE Tuomas Haapalehto Metsätalouden vesiensuojelupäivät 12.9.2017 Photo: Metsähallitus/J.Ilmonen
 2. 2. Vuosittaiset soiden ennallistamispinta-alat valtionmaiden suojelualueilla 0 500 1000 1500 2000 2500 Ennallistettu,ha + REAH ja yksityismetsät
 3. 3. Ennallistamisen vaikutuksia seurattu alusta asti – kehitystyötä yhdessä tutkijoiden kanssa
 4. 4. Viimeaikaisista tutkimustuloksista • Ennallistaminen turvaa monimuotoisuutta ja mm lisää biomassan kertymistä pintaturpeeseen (mm. Maanavilja ym. 2014, 2015, Haapalehto ym. 2010, 2017) • Joissain tapauksissa kohonneita N, P, DOC huuhtoumia ensimmäisten vuosien ajan (Koskinen 2017) • Merkittävät huuhtoumalisät korpien seurantakohteilla • karuilla soilla vähäistä Biomassan/pintaturpeen kertymä 10 v aikana ennallistetulla suolla. KuvaT. Haapalehto
 5. 5. Jatkuu.. • Yksittäisten kohteiden tulosten yleistäminen vaikeaa ”Ennallistaminen uhkaa vesien tilaa” • Helvetinjärven korvessa patoa korjailtu, toisella kohteella poikkeava puuston käsittely • Ennallistettujen korpien vedet valuvat usein alapuoliselle suolle • Korpia määrällisesti pieni osa, 5-20% ennallistetusta p-a:sta • Toiminnan kehittämiseksi tarvitaan • pitkän aikavälin seurantaa, kontrolleja ja toistoja! • tutkijoiden ja toteuttajien hedelmällisen yhteistyön jatkoa • Hyviä ajatuksia kehittämisen & jatkotutkimuksen siemeniksi mm. maltillinen WT:n nosto korvissa (Koskinen 2017)!  Luotettavaa tietoa vaikutuksista, mielenkiintoisia tutkimushankkeita, hyötyjä sekä monimuotoisuudelle että vesiensuojeluun!
 6. 6. Esimerkki korpien ennallistamisesta Pohjanmaan aapasuoalueella: Utajärvi, Iso Joutensuo Sakari Rehell Rimpisen aapasuon reunalla olevat rehevät korpikuviot on ojitettu. Alueella A on ojat tukittu 2011 ja vedet ohjattu luoteessa olevalle rehevälle nevakuviolle. Alueella B (ollut talousmetsäaluetta) tehty pieni- muotoista talousmetsien ennallistamista, vedet sieltä alempana olevia ojia myöten vesistöihin. Neuvottelut käynnissä, että saataisiin vedet ohjattua kuivahtaneelle nevakuviolle ja sitä kautta pohjoislaidan puroon Näkymä alueella A olevalta lehtokorpi-koealalta kaksi vuotta ennallistamisen jälkeen. Ojien tukkimisessa vältetty veden nostamista liian pintaan ja vanha korpipuusto säilynyt hengissä Valokuva: Marja-Liisa Seväkiviesri-ilmakuvat
 7. 7. Hydrologia-LIFE • 1.8.2017-31.12.2023 • 103 N2000-aluetta • 8,9 M€ • EU-osuus 60 % • Merkittävimpiä soiden ja pienvesien tilaa parantavia hankkeita Euroopassa
 8. 8. Hydrologia-LIFE: Tavoitteet 1. Suoluontotyyppien, pienvesien ja lintujärvien tilan parantaminen 2. Veden laadun ja tulvasuojelun parantaminen 3. Parantaa tietoisuutta kosteikkojen ja N2000-verkoston merkityksestä 4. Selvittää ennallistamisen vaikutuksia monimuotoisuuteen, ekosysteemin toimintaan, paikallistalouteen Photo:Metsähallitus/ T. Haapalehto
 9. 9. Soiden ennallistaminen • Ojien tukkiminen 5239 ha / 95 kohdetta • 246 ha ojien tukkimista suojelualueiden ulkopuolella • Kunnostusojituksen ja ennallistamisen yhteistyön edistäminen vesiensuojelussa Photo: Helena Lunden
 10. 10. Pienvesien & lintujärvien kunnostus • 34 km puroja 15 kohteella, • Veden nosto 14 järvellä, 479 ha • 4 lintujärven kunnostus, 21 ha Photo: Juha-Matti Valonen © Metsähallitus, Heinonen
 11. 11. Koulutus • Purojen ennallistamisen & lintujärvien kunnostuksen suunnittelijat • Kunnostusojituksen suunnittelijat • Maanomistajat ja sidosryhmät
 12. 12. Seuranta • Hydrologia: Ennallistamisen vaikutus suoveden & valumaveden laatuun 10-15 vuoden aikaskaalla (WT, ravinteet, redox) • BD: • Kasvillisuus • Lepakot • Lintujärvet
 13. 13. Sosio-ekonomiset vaikutukset & ES toiminta • Yleinen kiinnostus soiden ennallistamiseen • Kustannukset • Paikallisten näkemykset ennallistamisesta • Vaikutukset virkistyskäyttöön ja turismiin • Ekosysteemin toiminta (kasvillisuus, KHK, hydrologia) • Kustannustehokkuus
 14. 14. Thanks! Tuomas.haapalehto@metsa.fi @Thaapalehto #hydrologiaLIFE C: Metsähallitus/Ilmonen KES & POS

×